Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2014

NК1_korici_

Съдържание сп. „Наука Кардиология“ брой 3/2014:


» УВОД – Следене на артериалното налягане в домашни условия пести пари на здравната система
» Роля на кардио магнитно-резонансната томография за оценка на морфологията и функцията на дясното сърце
» Активиране на РААС в патогенезата на сърдечната недостатъчност
» Хронична обструктивна белодробна болест и сърдечна недостатъчност
» Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания – скрининг и лечение
» Контрол на дислипидемията с комбинирана терапия с фенофибрат и симвастатин.
Холиб – нова фиксирана комбинация за лечение на смесената дислипидемия
» Профилактични ефекти на маслото от крил

УВОД – Следене на артериалното налягане в домашни условия пести пари на здравната система

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Следенето на артериалното налягане в домашни условия (домашно измервано артериално налягане) може да спести на здравната система значителен финансов ресурс. Тази тема се дискутира не само в научната литература, но и в медиите. Скорошен материал на агенция „Ройтерс“ обърна внимание на световната общественост върху този проблем.
PDF-download

Роля на кардио магнитно-резонансната томография за оценка на морфологията и функцията на дясното сърце

Автор: Д-р Камелия Генова
Болница: Отделение по образна диагностика и интервентна рентгенология, Национална кардиологична болница

Още през 1616 г. Sir William Harvey в своя фундаментален труд за движението на сърцето „De Motu Cordis” пръв определя дясното сърце като двигател на функционалната белодробна циркулация. Дълги години значението на патологията на дясното сърце е подценяванo, а анатомията и физиологията му – недостатъчно изучавани и разбирани. Едва с напредъка на кардиохирургията през 50-те години на миналия век и във връзка с началните опити за реконструкция на сърцето при вродени сърдечни малформации (ВСМ) започва да се осъзнава значимостта на функцията на дясното сърце [дясно сърце е термин (приет за удобство), включващ десните сърдечни кухини и клапния апарат (трикуспидална и пулмонална клапа) и е широко използван в англоезичната литература] при ред болестни състояния: сърдечна недостатъчност (СН), инфаркт на миокарда (МИ), ВСМ и белодробна хипертония (БХ).
PDF-download

Активиране на РААС в патогенезата на сърдечната недостатъчност

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Ангиотензин II (Ang II) – основен биоактивен пептид на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС), играе критична роля в контрола на сърдечно-съдовата хомеостаза. Той има ключова роля в генезата на много сърдечно-съдови болести като хипертония, атеросклероза, ре стеноза след ангиопластика и застойна сърдечна недостатъчност (СН). Многобройните ефекти на Ang II се медиират чрез специфични и сложни вътреклетъчни сигнални пътища. В клетките на бозайниците Ang II медиира ефектите си чрез поне два вида мембранни рецептори –

АТ1 и АТ2. Човешкият ген за АТ1 се намира в хромозома 31. АТ1 рецепторът е гликопротеин, съдържащ екстрацелуларни места за глюкозилиране откъм амино-края си (Asn4) и втора екстрацелуларна бримка (Asp176 и Asn188). Трансмембранният домен откъм аминокрая и сегментите в първата и третата екстрацелуларна бримка са отговорни за взаимодействията на G-протеина с рецептора.
PDF-download

Хронична обструктивна белодробна болест и сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Атанас Ангелов
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), подобно на сърдечната недостатъчност (СН), е заболяване с висока болестност и смъртност. Предполага се, че през 2020 г. ХОББ ще бъде на трето място сред причините за смърт в света. Заболяването е сред водещите причини за посещение при общопрактикуващия лекар и често се съчетава със сърдечно-съдови (СС) заболявания. По-високата честота на СС заболявания сред болните с ХОББ се обяснява с концепцията за системния възпалителен процес, който е характерен за заболяването. При болните с тежка ХОББ се установява до 2.7 пъти по-често повишен CRP в сравнение със здрави контроли. Този възпалителен процес е фактор за развитието на ендотелна дисфункция в съдовете от белодробната и системната циркулация. Създават се и условия за поява на „протромботично състояние“.
PDF-download

Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания – скрининг и лечение

Автор: Д-р Елица Енчева
Болница: Отделение по лъчелечение, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания са двете водещи причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. При повече от 50% от онкоболните се налага провеждане на лъчелечение (ЛЛ). Подобряването на лечението на онкологичните заболявания доведе до увеличаване на броя на хората, преживели рак, при някои от които могат да се наблюдават лъчево-индуцирани сърдечно-съдови увреждания. С оглед на ранното установяване на лъчево-индуцираните сърдечно-съдови заболявания (ЛИССЗ) и тяхното лечение, дългосрочното проследяване и сърдечният скрининг са от съществено значение при онкоболни, провели ЛЛ в областта на торакса, тъй като ЛИССЗ могат да се проявят години след приключване на лъчелечението.
PDF-download

Контрол на дислипидемията с комбинирана терапия с фенофибрат и симвастатин
Холиб – нова фиксирана комбинация за лечение на смесената дислипидемия

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Мултифакторната интервенция е важна предпоставка за редукция на риска от настъпване на сърдечно-съдови усложнения при лицата с висок риск. Статините остават ключови медикаменти в терапията на дислипидемиите, а добавката на фибрат, какъвто е фенофибрат, може да осигури допълнителна редукция на сърдечно-съдовия риск. Фенофибрат има и редица допълнителни ефекти, освен липидопонижаващото си действие, медиирани чрез активацията на PPAR -рецепторите.
PDF-download

Профилактични ефекти на маслото от крил

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Все повече хора приемат рибено масло и други добавки от морски продукти поради здравословните ефекти на съдържащите се в тях омега-3 мастни киселини. Омега-3 мастните киселини – ейко –
запентаенова (EPA) и докозохексаенова киселина (DHA), са есенциални мастни киселини, тоест мастни киселини, които тялото не може да произвежда, поради което се налага приемът им с храната. Днес по този въпрос съществува консенсус и създателите на глобалните здравни политики, включително Световната здравна организация и американските и европейските медицински асоциации, посочват, че омега-3 мастните киселини поддържат здравето и профилактират развитието на болести. Добавките, съдържащи омега-3 мастни киселини, са най-бързо развиващите се продукти от категорията на хранителните добавки и съществува богат избор от продук ти за крайния потребител.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.