Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2017» Къде сме в Европейския сърдечен индекс?
» Клинична характеристика и ангиографска находка при симптомни болни, изследвани с компютър-томографска коронарна ангиография – разлики между двата пола
» Основи на хипертензиологията. Вариабилитет на артериалното налягане и особени форми на артериална хипертония (част 2)
» Лечение на артериалната хипертония. Основни подходи при изясняване на необходимостта и ползата от антихипертензивна терапия
» Ранна диагноза на левокамерна дисфункция при пациенти с бета-таласемия майор чрез тъканен доплер, стрейн и стрейн рейт
» Олмесартан и 24-часовият контрол на артериалното налягане (част 2)

УВОД – Къде сме в Европейския сърдечен индекс?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Европейският сърдечен индекс (ECИ) от 2016 г. предоставя класация на системите за здравеопазване, свързани със сърдечно-съдовите заболявания, в 30 страни в четири основни категории: превенция, процедури, достъп до здравни грижи и резултати, измерени по 31 показателя. Индексът е изготвен въз основа на публична статистика и независими научни изследвания. ЕСИ е разработен от компанията „Health Consumer Powerhouse“ Ltd, която е анализирала ефективността на европейските национални системи за здравеопазване в около 50 индекс публикации от 2004 г. насам. Всички индекси на HCP приемат централната консуматорска позиция.

This content is for members only.

Клинична характеристика и ангиографска находка при симптомни болни, изследвани с компютър-томографска коронарна ангиография – разлики между двата пола

Автор: Доц. Атанас Ангелов
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Различията в клиничното протичане и лечението на исхемичната болест на сърцето (ИБС) между пациентите от мъжки и женски пол са обект на проучвания и дискусия. При жените по-често се наблюдават дифузно променени артерии, ендотелна дисфункция, предразполагаща към вазоспазъм и микроваскуларна болест. Микроваскуларната коронарна болест се счита за основна причина за миокардна исхемия и ангинозна симптоматика при жените. Установяването на необструктивни атеросклеротични плаки с компютър-томографска коронарна ангиография (КТКА) позволява неинвазивна оценка на коронарната анатомия и би било полезно за рисковата стратификация при жени.

This content is for members only.

Основи на хипертензиологията. Вариабилитет на артериалното налягане и особени форми на артериална хипертония (част 2)

Автор: Доц. Елина Трендафилова, доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Обичайното понижение на артериалното налягане през нощта основно се дължи на съня и липсата на активност в сравнение с дневните часове. Обичайното понижение на артериалното налягане и сърдечната честота по време на сън се дължи на понижение на симпатикусовия тонус. При здрави млади хора плазмените катехоламинови нива се понижават по време на фазата на бързите очни движения, събуждането води до незабавно повишение на нивото на адреналина, а ставането е свързано с изразено повишение на нивото на норадреналина.

This content is for members only.

Лечение на артериалната хипертония. Основни подходи при изясняване на необходимостта и ползата от антихипертензивна терапия

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

През изминалите повече от 60 години подходите към пациентите с артериална хипертония се промениха значително. Една от причините е увеличаването на познанията относно патогенетичните и патоморфологичните промени при хипертония, другата – увеличаването на първоначалните ограничени възможности за лечението є. След 70-те и 80-те години на ХХ век в ежедневната практика навлязоха нови класове медикаменти и много нови представители на познати в миналото класове антихипертензивни лекарства. Доказателствата за ползата от антихипертензивната терапия са основно епидемиологични и експериментални, но някои са получени и от големи, рандомизирани, контролирани проучвания.

This content is for members only.

Ранна диагноза на левокамерна дисфункция при пациенти с бета-таласемия майор чрез тъканен доплер, стрейн и стрейн рейт

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Бранимир Каназирев1, Валерия Калева2, Светлана Герчева3, д-р Кристина Петрова2, д-р Весела Златева1, гл. ас. Силвия Николова4
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, Медицински университет, Варна
3Клиника по клинична хематология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
4Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, Медицински университет, Варна

Ранната диагноза на сърдечните нарушения при пациенти с бета-таласемия майор (ТМ) е ключов момент при определяне на интензивността на хелиращата терапия. Това предотвратява по-нататъшни увреждания и подобрява прогнозата при пациенти с таласемия майор (ТМ)1.

This content is for members only.

Олмесартан и 24-часовият контрол на артериалното налягане (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Терапевтичният профил на олмесартан е сравнен с профилите и на други антихипертензивни медикаменти – бета-блокери и калциеви антагонисти, с цел оценка на тяхната антихипертензивна ефективност и оптимизиране на дозата им.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.