Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2019» Увод – Промяна в подходите към липидните нарушения за намаля­ване на сърдечно-съдовия риск – нови препоръки на ESC/EAS за лечение на дислипидемиите 2019
» Предсърдно мъждене и хирургични методи за неговото лечение (част 2)
» Антитромбоцитна терапия, гастроинтестинален риск и гастропротекция (част 2)
» Сърдечна честота, контрол на честотата и сърдечно-съдов риск
» Валсартан при сърдечно-съдови заболявания
» Причини за преждевременно прекъсване на терапията с тикагрелор.
Стратегии за преодоляването им и за подобряване на придържането
» Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим

Увод – Промяна в подходите към липидните нарушения за намаля­ване на сърдечно-съдовия риск – нови препоръки на ESC/EAS за лечение на дислипидемиите 2019

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Въпреки че изминаха само 3 години от последното публикувано Ръководство на Европейското кардиологично дружество за диагностика и лечение на дислипидемиите, на тазгодишния конгрес на Европейската асоциация по кардиология (ESC) в началото на септември бяха оповестени новите препоръки за 2019 г. Епидемиологични проучвания показват, че независимо че се говори много за ролята на LDL-хол при атеросклеротичните болести и техните усложнения, независимо че години наред лекарите са убеждавани за ползите от терапията със статини и някои други липидопонижаващи медикаменти, все още има болни, подходящи за статинова терапия, която те не получават, но има и много пациенти, които въпреки прилаганата липидопонижаваща (статинова) терапия не постигат желаните прицелни стойнос­ти на LDL-хол и не се намалява значимо съдовата болестност и смъртност. През последните години бяха натрупани нови данни за ползите от по-ниски от предишните стойности на LDL-хол.

This content is for members only.

Предсърдно мъждене и хирургични методи за неговото лечение (част 2)

Автор: Д-р Мартин Иванов, проф. Людмил Бояджиев
Болница: Клиника по кардиохирургия, Национална кардиологична болница

Радиерни инцизии на предсърдията са предлагани като модификация на Maze III Procedure от Nitta et al. Предсърдните инцизии, произлизащи от синусовия възел към АV-браздата, позволяват по-физиологична предсърдна активация и оттук – подобряване на предсърдната транспортна функция.
Cox-Maze III е ефективен способ за лечение на ПМ, но е сложна и често продължителна процедура. Затова рядко се използва.
Многобройни модификации на операцията и използването на различни енергийни източници за аблация на предсърдния миокард са били въведени за опростяване на операцията и за редуциране на оперативното време.

This content is for members only.

Антитромбоцитна терапия, гастроинтестинален риск и гастропротекция (част 2

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Основното количество от резорбирания клопидогрел (85%) се хидролизира от чернодробната карбоксилестераза до неактивен карбоксикиселинен метаболит – SR26334, а останалите 15% се конвертират до активен тиолен метаболит от чернодробните цитохроми (CYP) в двуетапен процес (фиг. 2)97. Изходният медикамент обикновено не се открива в плазмата на втория час след перорален прием. Тиофеновият му пръстен първо се окислява до 2-оксо-клопидогрел и след това до активния метаболит CL-AM (R-130964) във втория етап. CL-AM е нестабилен и се свързва ковалентно и специфично към тромбоцитното АДФ-свързващо място на P2Y12-рецептора, когато тромбоцитите преминат през чернодробната циркулация. Нови проучвания показаха, че изоензимите CYP2C19, CYP1A2 и CYP2B6 участват в първия етап на метаболизма на клопидогрела, а изоензимите CYP2C19, CYP2C9, CYP2B6 и CYP3A4 медиират втория етап. CYP2C19 има значително участие и в двата етапа, докато CYP3A4 има основно участие във втория етап98.

This content is for members only.

Сърдечна честота, контрол на честотата и сърдечно-съдов риск

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Оценката на сърдечната честота (СЧ) е била показател за здраве и болест през вековете в много различни култури, включително гръцката, китайската и индийската. Описания на измерването на пулса са открити в египетски папируси и датират от 3000 г. пр.н.е.1, 2. Индийският лечител Хоамти е бил способен да предсказва смъртта 35 години преди настъпването є въз основа само на измерването на пулсовата честота3. Гръцкият лечител Гален (129–200 г. сл.н.е.) е известен с прогнозите си, основани на измерването на честотата на пулса. Според Гален пулсът имал 27 характеристики, които били важни за определяне на здравословното състояние. Най-важната от тях била СЧ4. СЧ в модерната медицина също е мощен предиктор на заболеваемостта и смъртността в общата популация и в специфични популации от пациенти.

This content is for members only.

Валсартан при сърдечно-съдови заболявания

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) има ключова роля в сърдечно-съдовата патология. РААС е комплексна система от ензими, протеини и пептиди, които участват в регулацията на артериалното налягане (АН), водния и електролитния баланс. Ангиотензин II (Ang II) е главен ефекторен хормон, който причинява съдова вазоконстрикция и стимулиране на алдостеронова продукция чрез Ang II-рецептора субтип АТ1. Глобалните ефекти от активирането на РААС са повишаването на АН и задръжката на натрий. ACE не е единственият ензим, способен на конверсия на Ang I в Ang II; трипсинът, катепсинът и сърдечните химази също могат да осъществят тази конверсия. Инхибиторите на ACE конкурентно блокират превръщането на Ang I в Ang II чрез въздействие върху ACE. РААС често пъти е непропорционално активирана при хипертония и бъбречни заболявания и играе централна роля в патогенезата на тези заболявания. В последните години е натрупано голямо количество данни за вредата от свръхстимулирането на РААС, като тези вредни ефекти се свързват с Ang II.

This content is for members only.

Причини за преждевременно прекъсване на терапията с тикагрелор
Стратегии за преодоляването им и за подобряване на придържането

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Острите коронарни синдроми продължават да бъдат асоциирани със значителна заболеваемост и смъртност. След преживян коронарен инцидент двойната антитромбоцитна терапия (ДАТТ) и модификацията на рисковите фактори са ключови стратегии за вторична превенция. Преждевременното прекъсване на ДАТТ през първата година след назначаването є е свързано с повишена заболеваемост и смъртност.
Тикагрелор* е медикамент от антитромботичната терапия след преживян остър коронарен инцидент, но за неговата ефективност е от значение доброто придържане към терапията от страна на пациентите. Преждевременно прекратяване на терапията с тикагрелор се наблюдава при 25% от пациентите и част от причините за това са нежелани лекарствени реакции (НЛР), като например някои видове кръвоизливи, диспнея и др.

This content is for members only.

Аерозолът, образуван от Системата за нагряване на тютюн, не е дим

Близо 1 милиард души в света пушат. Събираните от десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица тежки заболявания (в т.ч. сърдечно-съдови, рак на белия дроб и ХОББ) и води до шест милиона смъртни случая годишно, дължащи се на тютюнев дим. Отказът от пушене е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска и заболеваемостта и в продължение на години основните стратегии за намаляване на вредата от цигарите поставяха ударението върху превенция на пропушването и промоция на отказа от пушене. От 1980 г. в световен мащаб се наблюдава голямо процентно намаление на нивата на пушене както при мъжете, така и при жените, но прирастът на населението доведе до значително увеличение на броя на пушачите.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.