Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2007:


» За по-ефективна кардиологична помощ
» Европейски препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, 2007 (част I) Определение, класификация и диагноза на артериалната хипертония
» Заболявания на сърдечно-съдовата система през погледа на магнитно-резонансната томография (част II)
» Kардиопротективна активност на адипонектин
» Регресия на коронарната атеросклероза със симвастатин
» Проучването PAMELA и приносът му за съвременната хипертензиология
» Хидротерапия – употреба на термални води за терапевтични цели
» Валсартан (Diovan®) при хипертония и други сърдечно-съдови заболявания – японският опит (Jikei Heart Study)
» Метаболитният синдром – критерии и терапевтични подходи
» АСЕ-инхибиторите и калциевите антагонисти в лечението на артериалната хипертония. Ползи от фиксираната комбинирана терапия
» Кардиоселективни бета-блокери при пациенти с респираторни заболявания: мета-анализ и доказателства за ползите от високо-селективните ниско-дозирани бета-блокери
» Клопидогрел

За по-ефективна кардиологична помощ

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Приключи най-големият кардиологичен научен форум за Европа – годишният конгрес на Европейското кардиологично дружество. За разлика от много други, монотонно протичащи научни форуми, на тазгодишния конгрес бяха дискутирани някои интересни епидемиологични и терапевтични данни, бяха лансирани нови подходи и нови лечебни възможности. Безспорно интересът към масовата профилактика и терапия бе много голям. Докладвани бяха резултатите от проучването ADVANCE при диабетици (нормо- и хипертензивни), лекувани с комбинирана терапия от АСЕ-инхибитор и диуретик, и се доказа значима редукция на риска при леко намаляване на артериалното налягане с фиксираната комбинация. Това проучване обаче показа, че, подобно на много други студии, поради стриктния контрол на пациентите прилаганата терапия води до добри резултати.

PDF-download

Европейски препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, 2007 (част I). Определение, класификация и диагноза на артериалната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Дълги години Европейската асоциация по хипертония (ESH) и Европейското дружество по кардиология (ESC) адаптираха препоръките на Световната здравна организация и на Международната асоциация по хипертония (WHO/ISH) за лечение на хипертонията към европейските нужди. През 2003 г. бяха издадени европейски препоръки за поведение при тези болни и публикацията бе една от най-цитираните през последните 2 години. Поради натрупването на допълнителни доказателства за подобряване на диагностиката и лечението, се яви необходимостта от преработване и допълване на тези препоръки. През юни 2007 г.

PDF-download

Заболявания на сърдечно-съдовата система през погледа на магнитно-резонансната томография (част II)

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ, Пловдив

Първичните тумори на сърцето и перикарда се срещат изключително рядко. Те са бенигнени в 75% от всички случаи и малигнени в 25%. Миксомът е най-честият, хистологично доброкачествен първичен тумор на сърцето.1 Локализира се в лявото предсърдие в 75% от случаите, в дясното – в 18% от случаите, двупредсърдният миксом е много рядък – в 4% от случаите. Среща се във всяка възраст, но най-често между 30-60 години, с по-висока честота при жените. Етиологията му е неизвестна. Електронната микроскопия открива в цитоплазмата на звездовидните клетки антигени на вируса Коксаки В4.

PDF-download

Kардиопротективна активност на адипонектин

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Адипонектин е хормон с мастна природа, чийто метаболизъм е потиснат при пациенти с усложнения, свързани със затлъстяването. Няколко експериментални проучвания доказаха, че адипонектин има анти-диабетна и анти-инфламаторна активност и повлиява благоприятно развитието на инсулиновата резистентност и атеросклерозата. Последните резултати потвърдиха, че адипонектин модулира директно сигналните пътища в сърцето и има протективна роля по отношение на свързаните със затлъстяването сърдечни заболявания.

PDF-download

Регресия на коронарната атеросклероза със симвастатин

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Прогресията на коронарната атеросклероза може да причини ангина, остър коронарен синдром или коронарна смърт. Проучвания за превенция със статини са доказали, че понижението на честотата на сърдечните събития е по-голямо от очакваното при ангиографски проучвания, анализиращи степента на прогресия/регресия на атеросклерозата. В тези проучвания липидопонижаващата терапия е довела до забавяне на ангиографски оценената прогресия на плаките, като увеличаване на диаметъра на лумена на кръвоносните съдове е установено само при малка група болни.

PDF-download

Проучването PAMELA и приносът му за съвременната хипертензиология

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

През последните 40 години се появиха възможности за измерване на артериалното налягане с апарати, различни от сфигмоманометрите. Инвазивните методи за измерване на интраартериално налягане са с ограничено приложение. Алтернативни методи са 24-часовото мониториране и измерване в домашни условия с полуавтоматични апарати. По този начин се получават различни стойности, чиито нормални граници, прогностична значимост и връзката им с метаболитни отклонения и органни увреди се изучават масово.

PDF-download

Хидротерапия – употреба на термални води за терапевтични цели

Данните за използването на термални води за хидротерапевтични цели в Средиземноморието датират от II век пр.н.е. За това свидетелстват множество археологични, научни и литературни документи. В по-голямата си част тези лечебни методи са останали непроменени от времето на древните гръцки философи, в продължение на 24 века и различни исторически периоди. В хода на времето, с навлизането на експерименталните методи, бе въведен и нов подход на използване на термалните води за терапевтични цели. Първите епидемиологични данни относно зависимостта между консумацията на вода и здравословното хранене се появяват чак през XX век1.

PDF-download

Валсартан (Diovan®) при хипертония и други сърдечно-съдови заболявания – японският опит (Jikei Heart Study)

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смърт по света и техният дял се увеличава със застаряването на населението и бързите социално-икономически промени в развиващите се страни. Хипертонията е най-честата причина за ИБС и сърдечна недостатъчност в Япония, а мозъчно-съдовата болест е с по-голяма честота в японската популация, отколкото в западния свят. Ролята на ангиотензин II е изяснена в патогенезата на хипертензивната левокамерна хипертрофия, инсулта, коронарната болест и сърдечната недостатъчност.

PDF-download

Метаболитният синдром – критерии и терапевтични подходи

Автор: Доц. д-р Снежана Тишева
Болница: Клиника по кардиология и ревматология „Проф. Кирил Чичовски”, УМБАЛ, Плевен

Метаболитният синдром е многофакторно състояние, характеризиращо се с централен тип затлъстяване, артериална хипертония, повишена съсирваемост, повишена активност на инфламаторните фактори, атерогенна дислипидемия, свързана с повишаване на нивата на високоплътностните LDL-частици и понижаване на нивата на HDL-холестерола. HDL има многопосочно влияние върху забавянето на процесите на атерогенеза в съдовата стена. Важно значение има изясняването на ролята на фамилията на активиращите пероксизомната пролиферация рецептори за контрола на атерогенната дислипидемия в клиничната изява на МС.

PDF-download

АСЕ-инхибиторите и калциевите антагонисти в лечението на артериалната хипертония. Ползи от фиксираната комбинирана терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Мащабни мултицентрови проучвания доказват, че намаляването на артериалното налягане понижава риска от усложненията на ИБС и инсулт. Редица експериментални доказателства и резултати от много студии сочат, че антихипертензивните медикаменти могат да притежават и протективни свойства не само по механизма на намаляване на артериалното налягане. Мета-анализи на различни антихипертензивни проучвания доказват, че АСЕ-инхибиторите и калциевите антагонисти (КА) протектират по собствени механизми, различни от антихипертензивното им действие.

PDF-download

Кардиоселективни бета-блокери при пациенти с респираторни заболявания: мета-анализ и доказателства за ползите от високо-селективните ниско-дозирани бета-блокери

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са медикаменти на избор или се включват в основната терапевтична схема на болните с артериална хипертония, ИБС – стабилна стенокардия, ИБС след миокарден инфаркт, сърдечна недос-
татъчност, аритмии, тиреотоксикоза и намаляват периоперативния риск.1-13 Независимо че разполагаме с убедителни данни за ползите от тяхното приложениe, в някои случаи клиницистите са затруднени в решението за тяхното приложение, особено когато се касае за болни с белодробни заболявания. Много пациенти са със съпътстваща белодробна патология с или без хроничен обструктивен компонент.

PDF-download

Клопидогрел

Автор: Д-р Сотир Марчев
Болница: Клиника по кардиология, V МБАЛ, София

Механизъм на действие на тиенопиридините Понастоящем в света и у нас са в употреба два тиенопиридина – тиклопидин (известен под търговското име Ticlid) и клопидогрел (известен под търговското име Plavix, Sanofi – Aventis, и под търговското име Clopidogrel Actavis, на фирмата Actavis). Те блокират рецепторите за аденозин-дифосфат (ADP), разположени на повърхността на тромбоцитите. При контакт с увредения ендотел на съдовете тромбоцитите преминават през три етапа: а) адхезия (прилепване към ендотела); б) активиране, при което те променят външната си форма – от окръглени стават с израстъци; и в) агрегация.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.