Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2008:


» 50-ти брой на списание „Наука Кардиология“
» Систолното артериално налягане и терапевтични възможности за контрол в практиката
» Ролята на дебелината на интима-медия на каротидните артерии за ранна диагностика и прогнозата на коронарната атеросклероза
» ОРСАВ (off pump coronary artery bypass) КАРДИОХИРУРГИЯ
» Необходима ли е преоценка на настоящата рискова констелация за сърдечно-съдовите заболявания (част II)
» Хирургична коронарна реваскуларизация при пациенти с мултифокална съдова болест с помощта на оперативна техника без използване на изкуствено кръвообращение
» Проучването BEAUTIFUL: ще има ли нови възможности за терапия на коронарната болест на сърцето Оценка на ефективността на If-инхибитора ivabradine върху заболеваемостта и смъртността при пациенти с коронарна болест и левокамерна дисфункция
» Проучването BISOCOR: приложение на Bisoprolol при сърдечна недостатъчност
» Контрол на артериалното налягане при пациенти с артериална хипертония Време ли е за смяна на монотерапията с фиксирана комбинация?
» Фозиноприл в клиничната практика
» Telmisartan/hydrochlorothiazide vs. valsartan/ hydrochlorothiazide при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване: резултати от проучването SMOOTH
» Клинико-фармакологични аспекти на ангиотензин-рецепторния антагонист Candesartan

50-ти брой на списание „Наука Кардиология“

Автор: Д-р Борислав
Георгиев Главен редактор

Как бързо се изтърколиха годините! Все едно беше вчера, когато няколко души си дадохме сметка, че в България няма обзорно списание, в което да се обсъждат съвременните подходи в кардиологията. Разбира се, имаше и все още има научни списания, на чиито страници се публикуват експерименти и оригинални научни статии. Но реално все още няма друго списание, което да представя систематизирано диагностично-терапевтичните подходи в кардиологията. До момента в 50 броя на списанието, на 2400 страници, през последните 9 години водещите кардиолози от страната публикуваха най-актуалното в областта на сърдечно-съдовите заболявания. Над 300 000 екземпляра са достигнали по пощата до българските лекари и още 100 000–150 000 са раздадени на научни форуми. Много често читателите намираха на страниците на списанието съвременни концепции, публикувани през последните дни и седмици преди издаването на броя.

PDF-download

Систолното артериално налягане и терапевтични възможности за контрол в практиката

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

На Световния конгрес по хипертония в Берлин през юни 2008 г. много често бе дискутиран проблема за ролята на систолното артериално налягане и съвременните терапевтични възможности за неговия контрол. И не случайно активните участници в тези дискусии бяха професорите Браян Уилямс, Ларс Линдолм и Питър Север, които публикуваха в юнския брой на The Lancet базисна статия за систолното артериално налягане. И тъй като трудностите в контрола на систолното налягане са големи, темата е интересна и важна за практиката.

PDF-download

Ролята на дебелината на интима-медия на каротидните артерии за ранна диагностика и прогнозата на коронарната атеросклероза

Автор: Доц. Жанета Георгиева, д-р Бранимир Каназирев, д-р Bесела Златкова, д-р Димитър Костов, д-р Мария Костуркова, д-р Мариела Бъчварова, доц. Красимира Ненова
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

Атеросклерозата е водеща причина за сърдечно-съдови заболявания, включително исхемична болест на сърцето (ИБС), мозъчно-съдова болест (МСБ), периферна артериална недостатъчност на крайниците (ПАНК) и водеща причина за смъртност в световен мащаб с 52% от общата смъртност.Проявите на атеротромбозата се срещат често в повече от една локализация при един и същи пациент. Наличието и прогресията на атеросклерозата може да бъде проследявано ултразвуково в най-достъпната за това област – каротидните артерии, чрез измерване на дебелината на интима-медия (ДИМ на КА). Дебелината на интима-медия на общата каротидна артерия (ОКА) се доказа като добър маркер за ранната атеросклероза, както и за нейното разпространение.6, 9, 24

PDF-download

ОРСАВ (off pump coronary artery bypass)

Автор: Д-р Владимир Коларов
Болница: Отделение по сърдечна хирургия, Национална кардиологична болница

Началото на развитие на рутинната минимално инвазивна сърдечна хирургия датира от средата на 90-те години на XX век. В исторически аспект идеята за директна реваскуларизация на миокарда при опитни животни е била лансирана паралелно от Демихов и Murray още през средата на миналия век. През 1967 г. Колесов извършва първата анастомоза между а. mammaria interna и LAD на биещо сърце чрез лява торакотомия. През 80-те и 90-те години на миналия век няколко кардиохирургични екипа в Бразилия и Аржентина – Buffolo, Lima, Benetti, Favaloro, извършват малки клинични серии от операции за коронарна реваскуларизация на биещо сърце, прилагайки различни прийоми. Някои от тях намират приложение и в наши дни.

PDF-download

Необходима ли е преоценка на настоящата рискова констелация за сърдечно-съдовите заболявания (част II)

Автор: Д-р Емилия Караславова1, д-р Маряна Дякова2, д-р Десислава Тодорова3
Болница: 1Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив 2Катедра Превантивна медицина, Факултет Обществено здраве, МУ, София 3Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, София

Превантивната стратегия за борба със сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) се гради на солидна и точна информация за кардио-васкуларните рискови фактори. Класифицирането им на основни, условни, предразполагащи, модифицируеми, константни и т.н., е с изключително значение за правилно структуриране и оптимизиране на борбата със СЗЗ. Основната и най-важната цел на многобройните проучвания върху ССЗ е идентификацията на рисковите им фактори и възможността за тяхната корекция. В медицинското информационното пространство се натрупаха достатъчен обем данни от противоречиви изследвания относно ролята и значението на основните клинични рискови фактори.

PDF-download

Хирургична коронарна реваскуларизация при пациенти с мултифокална съдова болест с помощта на оперативна техника без използване на изкуствено кръвообращение

Автор: Д-р Владимир Коларов, д-р Людмил Бояджиев, д-р Симона Стоичкова, д-р Мартин Иванов
Болница: Отделение по сърдечна хирургия, Национална кардиологична болница, София

Ретроспективно са анализирани клиничните резултати при 52 пациенти с комбинирана коронарна и периферно-съдова патология и проведена хирургична коронарна реваскуларизация без използване на екстракорпорално кръвообращение (ОРСАВ). Резултатите показват, че методът ОРСАВ, приложен при високо-рискови пациенти с комбинирана коронарна и периферно-съдова патология, е надежден и приложим метод на лечение.

PDF-download

Проучването BEAUTIFUL: ще има ли нови възможности за терапия на коронарната болест на сърцето Оценка на ефективността на If-инхибитора ivabradine върху заболеваемостта и смъртността при пациенти с коронарна болест и левокамерна дисфункция

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, д-р Атанас Генов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Исхемичната болест на сърцето (ИБС), или коронарна болест на сърцето, днес продължава да бъде сред водещите предизвикателства пред здравните системи и практикуващите лекари. В страните от Европейския съюз ИБС е причина за смъртта на 750 000 души годишно, като определя 17% от общата смъртност при мъжете и 16% – при жените. Подобрение на тази ситуация в близко бъдеще не се очаква поради застаряването на популацията и нарастващата честота на захарния диабет тип 2.

PDF-download

Контрол на артериалното налягане при пациенти с артериална хипертония Време ли е за смяна на монотерапията с фиксирана комбинация?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Добре е известно, че въпреки големите успехи във фармакотерапията на артериалната хипертония нормализиране на артериалното налягане се постига рядко в ежедневната практика. Европейски регистър сочи, че в Европа по-малко хипертоници получават терапия, отколкото в САЩ, и само при 8% от пациентите с хипертония в Европа се установяват стойности на артериалното налягане <140/80 mmHg.2 Наскоро проведен анализ на данни от 52 715 пациенти с хипертония в Италия установява средни стойности за систолното и диастолното артериално налягане съответно 147.8 ± 8.5 mmHg и 89.5 ± 5.2 mmHg.3 Следователно, нивото на систолното артериално налягане по-често е повишено над нормата в сравнение с диастолното. При 40 829 пациенти е извършена стратификация и е установено, че 32.6% от пациентите с неконтролирана хипертония имат средно артериално налягане >160/100 mmHg.3

PDF-download

Проучването BISOCOR: приложение на Bisoprolol при сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Съществуват убедителни доказателства за много бета-блокери, че подобряват клиничния статус и прогнозата за пациента с хронична сърдечна недостатъчност, дължаща се на умерена до тежка систолна дисфункция.1 Според актуалните препоръки тези медикаменти трябва да бъдат прилагани при всички пациенти със сърдечна недостатъчност, в комбинация с АСЕ-инхибитори и диуретици, освен в случаите на контраиндикации.4-7 Въпреки убедителните доказателства за тяхната полза, употребата на бета-блокери при сърдечна недостатъчност варира значимо между клиничните проучвания (около 60%)8, 9 и резултатите от обсервационните проучвания (5-30%).10-12 Причините за тази разлика са разнообразни. Първо, в клиничните проучвания се включват внимателно селектирани пациенти, чието лечение следва официално приетия протокол на проучването за оптимално лечение (с бета-блокер) под контрола на високо мотивирани изследователи.

PDF-download

Фозиноприл в клиничната практика

Автор: Д-р Сотир Марчев
Болница: V МБАЛ, София

АСЕ-инхибиторите блокират активния център на ангиотензинконвертиращия ензим, като се свързват с цинков йон в него. Според това каква химическа група от лекарствената молекула се свързва с Zn2+, те биват сулфхидрилни, карбоксилни и фосфорилни. Първият и единствен фосфорилен АСЕ–инхибитор е фозиноприл (фиг. 1). Разработен е от Bristol-Myers Squibb, а сега вече е достъпен и като генеричен лекарствен продукт (напр. Fosinopril на TEVA).
Приетият фозиноприл се трансформира в черния дроб и в лигавицата на стомашно–чревния тракт във фозиноприлат, който всъщност е активното вещество, блокиращо ангиотензин-конвертиращия ензим. Освен че блокира този ензим, конкретно за фозиноприл е проучено, че намалява нивата на плазмения ендотелин при пациенти със сърдечна недостатъчност.
От АСЕ-инхибиторите, които са в клинична употреба, той единствен има двоен път на елиминация – както бъбречен (като всички останали АСЕ-инхибитори), така и чернодробен. При прогресиране на бъбречната дисфункция се увеличава елиминацията му през черния дроб, а при чернодробна дисфункция се увеличава излъчването му през бъбреците (фиг. 2).

PDF-download

Telmisartan/hydrochlorothiazide vs. valsartan/ hydrochlorothiazide при пациенти с диабет тип 2 и затлъстяване: резултати от проучването SMOOTH

Хипертонията, затлъстяване то и захарният диабет тип 2 са сърдечно-съдови фактори, които често действат едновременно. Недостатъчното подтискане на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) е причина за развитието на свързана със затлъстяването хипертония, която има отношение и към инсулиновата резистентност и захарния диабет тип 2.1, 2 Блокадата на РААС може да бъде от изключителна полза при терапията на пациенти с диабет тип 2 и характеристики на метаболитен синдром и затлъстяване. Честотата на хипертонията е двукратно по-висока при пациентите със затлъстяване в сравнение с тези с нормално телесно тегло, а контролът на артериалното налягане при пациенти с диагностицирано и лекувано затлъстяване е изключително нисък (OR = 0.8).

PDF-download

Клинико-фармакологични аспекти на ангиотензин-рецепторния антагонист Candesartan

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Блокадата на ангиотензиновите рецептори тип 1 (AT1) представлява ефективна терапевтична стратегия в лечението на хипертонията и сърдечната недостатъчност поради инхибицията на множество процеси, медиирани от AT1-рецепторите, като вазоконстрикция, съдово възпаление, сърдечно-съдово ремоделиране, фиброза и протеинурия.1, 2 Тъй като плазмената концентрация на ангиотензин II се повишава при терапия с АТ1-рецепторни блокери, може да се очаква, че селективната блокада на АТ1-рецепторите води до хиперстимулация на АТ2-рецепторите, стимулирайки АТ2-медиираната вазодилатация и антипролиферативни ефекти.3 AT1-рецепторната блокада предлага и потенциални предимства пред блокадата на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ), тъй като инхибира ефектите на ангиотензин II, реализиращи се както по АСЕ-зависими, така и по АСЕ-независими механизми, и предотвратява повишението на концентрацията на кинините, наблюдавано при терапията с АСЕ-инхибиторите и свързано със страничните ефекти като ангиоедем и кашлица.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.