Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2010

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2010:


» МакСтатин или за „тероризма“ на хранителната промишленост
» EVIA – ново поколение кардиостимулатори от BIOTRONIK
» Ефект на калциевия сензитизатор левосимендан в съчетание с продължителна бъбречно- заместителна терапия при третиране на остра деснокамерна сърдечна недостатъчност след оперативно лечение на специфичен перикардит
» Аритмии и бременност
» Сравнителна оценка на ангиотензин- рецепторните блокери при различни клинични състояния
» Комбинираната терапия с калциеви антагонисти и ангиотензин-рецепторни блокери в профилактиката на мозъчния инсулт
» Аторвастатин в профилактиката на мозъчно-съдовата болест
» Кадует (амлодипин/аторвастатин) – една таблета за контрол на хипертонията и дислипидемията и в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Клинични доказателства
» Антихипертензивни свойства на високо-дозовата комбинация трандолаприл/верапамил SR (Тарка)
» Сигурност и ефективност на дисулфхидрилния АСЕ-инхибитор зофеноприл в терапията на сърдечно-съдовата болест
» Ролята на ендотелин-рецепторните антагонисти при лечение на белодробната артериална хипертония

МакСтатин или за „тероризма“ на хранителната промишленост

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Надявах се, че в увода на този брой ще мога да съобщя нещо значимо, което е било докладвано и обсъждано на годишния конгрес на Европейското дружество по кардиология. За съжаление такова значително научно събитие не бе наблюдавано и на този европейски форум. И въпреки окачествяването му като най-големият научен кардиологичен форум за 2010 г., не бих го различил от много други, характеризиращи се с реклама и посредственост. Това, че някои ще извлекат ползи (финансови и научни) за нови терапевтични индикации, не означава, че медицинската наука се развива в желаните темпове. И затова реших да погледнем към един известен, малко дискутиран и много наболял в България проблем – качеството на храната и риска от болести при неправилно хранене. Иронично британски кардиолози предлагат към всеки сандвич от веригите за бързо хранене (напр. МакДоналдс) да се предлага и една таблета статин. В публикацията си от август 2010 г. в American Journal of Cardiology авторите не са за нездравословното хранене и неутрализиране на риска от нездравословните храни чрез статин. Те обръщат внимание върху качествата на храната в тези заведения. Да не се забравя, че лекарствената терапия върви след промените в начина на живот – здравословно хранене, адекватна физическа активност.

PDF-download

EVIA – ново поколение кардиостимулатори от BIOTRONIK

Ядрено-магнитният резонанс (ЯМР) е златен стандарт за изобразяване на меките тъкани и е незаменимо диагностично средство за голям брой заболявания в областта на онкологията, неврологията и ортопедията. През 2007 г. В САЩ са извършени приблизително 30 млн. ЯМР-диагностични процедури и техният брой продължава да расте. В Австрия годишно се извършват около 200 000 изследвания на тялото с ядрено-магнитен резонанс. До днес на няколко милиона пациенти с имплантирани кардиостимулатори е било забранено да се подлагат на ЯМР-изследване, тъй като значителната сила на магнитното поле по време на изследването може да повлияе негативно работата на пейсмейкърната система и съответно безопасността на пациента.

PDF-download

Ефект на калциевия сензитизатор левосимендан в съчетание с продължителна бъбречно- заместителна терапия при третиране на остра деснокамерна сърдечна недостатъчност след оперативно лечение на специфичен перикардит

Автор: Д-р Любомир Бакаливанов, д-р Симона Стоичкова, д-р Силвия Стоянова
Болница: Отделение по анестезия и интензивно лечение Университетска национална кардиологична болница

Калциевият сензитизатор левосимендан (Simdax) е уникален препарат с двоен механизъм на действие. Притежава положителен инотропен ефект, като повишава силата и мощта на сърдечната камерна контракция, но без да повишава кислородната консумация на миокарда, с което рязко променя визията за лечението на острата нискодебитна сърдечна недостатъчност. Същевременно притежава изразен вазодилатативен ефект, опосредстван от ефекта върху калциевите рецептори в ендотела на периферните кръвоносни съдове. Значително намалява сърдечното пред- и следнатоварване и води до подобряване на сърдечния дебит/сърдечния индекс.

PDF-download

Аритмии и бременност

Автор: Доц. Чавдар Шалганов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

По време на бременност настъпват редица физиологични промени в организма на бременната жена, като сърдечно-съдовата система не прави изключение. Тези промени обясняват защо при бременните аритмиите се срещат доста често. От друга страна, аритмиите обикновено се понасят добре, без особено смущаващи симптоми. В редките случаи, когато се налага провеждане на лечение, познаването на промените при бременност е важно, защото медикаментозното лечение при бременни си има специфични особености.

PDF-download

Сравнителна оценка на ангиотензин- рецепторните блокери при различни клинични състояния

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовата и бъбречната болест, най-честите причини за заболеваемост и смъртност в индустриалните страни, могат да бъдат разглеждани като заболявания, прогресиращи едновременно в обща среда (фиг. 1).1, 2 Процесът започва със сърдечно-съдовите рискови фактори (хипертония, диабет, дислипидемия, тютюнопушене и др.) и продължава с прогресията на атеросклеротичните лезии и органно увреждане. Може да се изяви клинично като миокарден инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност, терминално бъбречно заболяване и да завърши фатално.1, 2 Изходът от терминалния стадий на тези заболявания е изключително лош. Така например един от двама пациенти със застойна сърдечна недостатъчност клас IV по NYHA умира в рамките на 1 година, а около 80% от всички пациенти със сърдечна недостатъчност умират за 10-годишен период.3

PDF-download

Комбинираната терапия с калциеви антагонисти и ангиотензин-рецепторни блокери в профилактиката на мозъчния инсулт

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Инсултът е сред водещите причини за смърт и инвалидизация по света. Известно е, че понижението на артериалното налягане редуцира риска от инсулт. Това особено бе подчертано в представеното наскоро проучване INTERSTROKE. Не всички благоприятни ефекти на антихипертензивната терапия по отношение на инсулта са съпроводени от редукция на артериалното налягане и вероятно съществуват разлики между отделните класове антихипертензивни медикаменти. Дихидропиридиновите калциеви антагонисти и ангиотензин-рецепторните блокери имат доказана ефективност в превенцията на инсулта.

PDF-download

Аторвастатин в профилактиката на мозъчно-съдовата болест

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

До момента обсервационните проучвания не показват ясно дефинирана връзка между хиперхолестеролемията и исхемичния инсулт. Клиничните проучвания обаче демонстрират, че холестерол-понижаващата терапия редуцира риска за настъпване на инсулт. Много проучвания за първична профилактика – ALLHATLLT (Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack, Lipid-Lowering Therapy), ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, Lipid-Lowering Arm), CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study), WOSCOPS (West of Scotland COronary Prevention Study), и вторична профилактика – 4S (Scandinavian Simvastatin Survival Study), CARE (Cholesterol and Recurrent Events), GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary heart disease Evaluation), HPS (Heart Protection Study), LIPID (Long-term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease), MIRACL (Myocardial Ischemia Reduction with Aggressive Cholesterol Lowering), SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels), TNT (Treating to New Targets), потвърдиха способността на статините да редуцират риска за настъпване на инсулт.

PDF-download

Кадует (амлодипин/аторвастатин) – една таблета за контрол на хипертонията и дислипидемията и в профилактиката на сърдечно-съдовите заболявания. Клинични доказателства

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Амлодипин/аторвастатин (Caduet®) е комбинация от двата оригинални медикамента амлодипин безилат и кристалната форма на аторвастатин в една таблетка. В контролирани клинични проучвания при пациенти с хипертония и дислипидемия приложението на амлодипин и аторвастатин както като комбинирана таблетка еднократно дневно, така и под формата на две отделни таблетки води до ефективна редукция на систолното артериално налягане и нивото на LDL-холестерола (LDL-хол) и повишава процента на успешно постигане на прицелните нива за артериалното налягане и LDL-хол в сравнение с монотерапията с всеки от медикаментите и плацебо. Тези ефекти са асоциирани с понижение на честотата на клиничните инциденти (миокарден инфаркт, инсулт, хоспитализация по повод на ангина или коронарна реваскуларизация) и редица патологични състояния (като луменален диаметър на коронарните съдове).1–4 Приложението на една комбинирана таблетка амлодипин/аторвастатин в сравнение с едновременното приложение на тези медикаменти в разделни таблетки подобрява съпричастността на пациента към терапията.

PDF-download

Антихипертензивни свойства на високо-дозовата комбинация трандолаприл/верапамил SR (Тарка)

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Университетска национална кардиологична болница

В научната литература съществуват убедителни данни за по-ефективната редукция на диастолното артериално налягане от високо-дозовата комбинирана терапия с трандолаприл и верапамил SR в сравнение с монотерапия. Промените в препоръките за лечение на хипертонията поставят акцент върху систолното артериално налягане и изискват преоценка на част от пациентите от проучването International VErapamil SR Trandolapril STudy (INVEST). Проф. Франц Месерли прави анализ, който потвърждава краткосрочните антихипертензивни ефекти на високо-дозовия режим трандолаприл/верапамил (проучването Tr/Ve) в извадка от високо-рисковата популация на проучването INVEST при по-продължително проследяване. Проучването Tr/Ve e двойно сляпо, рандомизирано, паралелно-групово, плацебо-контролирано и има за цел да оцени антихипертензивния ефект на трандолаприл и верапамил SR в монотерапия и комбинация при 631 пациенти, рандомизирани към плацебо, 4 mg трандолаприл, 240 mg верапамил SR или комбинация трандолаприл 4 mg/ верапамил 240 mg за 6-седмичен период.

PDF-download

Сигурност и ефективност на дисулфхидрилния АСЕ-инхибитор зофеноприл в терапията на сърдечно-съдовата болест

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

През 70-те години бе възприето становището, че медикаментозната терапия, блокираща ренин-ангиотензиновата система (РАС), има благоприятни ефекти при пациенти с хипертония и висока концентрация на ренин. Инхибиторите на ангиотензинонвертиращия ензим доказаха ефективността си не само при пациенти с високо рениново ниво и повишено артериално налягане, но и при пациенти с хипертония и нормална плазмена активност на ренина. На последните научни форуми бе лансирана и тезата, че те са полезни и ефективни при всички пациенти в развитите общества, независимо от тяхната раса, поради установена активирана РАС в индустриалния свят. АСЕ-инхибиторите се прилагат при много хронични заболявания, като атеросклероза, хипертония, миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, усложнения на диабета, инсулт. Повече от 90 контролирани клинични проучвания са изследвали благоприятните ефекти на 14 различни представители на класа. Резултатите от експериментални проучвания показаха, че АСЕ-инхибиторите могат да забавят прогресията на атеросклерозата, да понижат нивото на оксидативния стрес и съдовото възпаление.

PDF-download

Ролята на ендотелин-рецепторните антагонисти при лечение на белодробната артериална хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Александър Александров
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Ендотелинът (ЕТ) има дългосрочни ефекти върху пролиферацията и фенотипа на съдовите гладкомускулни клетки. След активацията на ендотелин-конвертиращия ензим, ЕТ може да се свърже към две различни ендотелинови рецепторни изоформи – ЕТА и ЕТВ. Тези рецептори се експресират върху ендотелните клетки, съдовите гладкомускулни клетки и фибробластите в белодробната циркулация. Активацията и на двата типа рецептори води до белодробна вазоконстрикция,1 пролиферация на белодробните гладкомускулни клетки2 и пролиферация на фибробластите.3 ЕТВ-рецепторите участват в белодробния клирънс на ендотелина. Активацията на АТВ води до вазодилатация и освобождаване на азотен оксид (NO). Спорен е въпросът дали ендотелиновата блокада трябва да обхваща и двата вида ендотелинови рецептори или само ЕТА. Някои изследователи смятат, че селективният антагонизъм на ЕТА-рецепторите може да има благоприятен ефект в терапията на белодробната артериална хипертония (БАХ), който се дължи на поддържането на функциите на вазодилатация и клирънс на ЕТВ-рецепторите.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.