Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2011

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2011:


» Увод – За ролята на знанието и приложението на познанието в практиката
» Препоръки за диагноза и лечение на еректилната дисфункция
» Комбинирана антихипертензивна терапия (част I). Основи на комбинираната терапия
» Пулмонална инсуфициенция след радикална корекция на тетралогия на Фало – патогенеза, физиология и клиника
» Лерканидипин – трето поколение дихидропиридинов калциев антагонист за лечение на артериалната хипертония
» Candesartan спрямо losartan по отношение понижение на общата смъртност при пациенти със СН
» Мястото на бета-блокерите в съвременното лечение на коронарната болест на сърцето и хроничната сърдечна недостатъчност – фокус върху бизопролол
» Силденафил и мястото му в лечението на белодробната артериална хипертония (част I)

Увод – За ролята на знанието и приложението на познанието в практиката

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Всички знаем колко е важно да бъдем информирани за новостите в медицината. Всеки е наясно, че освен информираност, новите научни доказателства трябва да бъдат систематизирани и въведени в практиката. За да бъдат въведени в практиката обаче, лекарите трябва да знаят новостите и да се сещат за тях при срещата с пациента. Това са разликите между информираност и познание, без които не може да се осъществи на практика модерната медицина. В противен случай всеки ще работи емпирично, на базата на това, което е видял, чул от колеги или, разбрал-недоразбрал, приложил на практика. Може би най-важният етап е подготовката на практическите насоки за диагностика и лечение на заболяванията от водещи специалисти, следвана от разпространението на тези насоки и тяхното разясняване, за да бъдат осмислени и запомнени от лекарите, и едва на по-късен етап да започнат да се прилагат на практика.

PDF-download

Препоръки за диагноза и лечение на еректилната дисфункция

Автор: Александър Хинев,1 Борислав Георгиев,2* Здравко Каменов,3* Румен Бостанджиев,4* Филип Куманов,5 Чавдар Славов6*
Болница: Експертна група към Българската асоциация по сексуална медицина 1Клиника по урология, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна 2Национална кардиологична болница 3Клиника по ендокринология, УБ „Александровска” 4Център по хуманитарни науки – БСУ 5Университетска специализирана болницапо ендокринология „Акад. Иван Пенчев” 6Клиника по урология, УБ „Александровска”
*Българска асоциация по сексуална медицина

Еректилната дисфункция (ЕД) и преждевременната еякулация са двете основни и най-често срещани сексуални нарушения у мъжа. Научните постижения през последните 15 годин доведоха до появата на нови методи за лечение на ЕД (наричана в миналото импотенция), включващи и нови фармакологични средства. Лечебните стратегии също претърпяха съществена промяна, която до голяма степен се дължи и на неудовлетворителните резултати от реконструктивната съдова хирургия на пениса при дългосрочно проследяване на пациентите. Все повече нараства броят на мъжете, търсещи помощ по отношение на ЕД, което се дължи на големия медиен интерес към проблема и на наличието на ефективни и сигурни лекарства за орално приложение. За съжаление, все още много мъже не търсят медицинска помощ, от друга страна – не е малък броят на лекарите, които пренебрегват този проблем, като има и такива, които без необходимите познания и клиничен опит се опитват да го решават.

PDF-download

Комбинирана антихипертензивна терапия (част I). Основи на комбинираната терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Повишението на артериалното налягане е резултат от сложното взаимодействие на генетични фактори и фактори на околната среда, което води до активацията или супресията на една или повече физиологични системи, участващи в регулацията на артериалното налягане. Сложността на контролните механизми на налягането, за първи път предложена от Ървин Пейдж,1 има определящ ефект върху индивидуалния отговор към антихипертензивните медикаменти (фиг. 1), поради разнообразието от хипертензивни фенотипове, идентификацията на които позволява на клиницистите да вземат правилното терапевтично решение за своите пациенти.

PDF-download

Пулмонална инсуфициенция след радикална корекция на тетралогия на Фало – патогенеза, физиология и клиника

Автор: Д-р Анна Дашева
Болница: Клиника по детски болести и детска кардиология, Национална кардиологична болница

Тетралогията на Фало (ТФ) е най-често срещаната сред цианотичните вродени сърдечни малформации (ВСМ) и съставлява 10–11%, от тях 356 на 1 млн. живи новородени.1 За първи път е описана от N. Stenson в 1672 г. при фетус с ектопично сърце.2 През 1888 г. Arthur Louis Etienne Fallot обособява малформацията като отделна нозологична единица, описвайки пациенти с цианоза („синя болест, La maladie bleue).3 Малформацията включва четири задължителни анатомични елемента – междукамерен дефект (МКД), стеноза на деснокамерния изходен тракт (ДКИТ), хипертрофия и дилатация на дясната камера (ДК) и яздене на аортата над дефекта (фиг. 1). Обструкцията на ДКИТ е на различни нива – подклапна, клапна, ствол и клонове на белодробната артерия (БА) или комбинация от тях. Основната причина за развитието на тази комплексна малформация е предно-цефална девиация на изходния септум.

PDF-download

Лерканидипин – трето поколение дихидропиридинов калциев антагонист за лечение на артериалната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Лерканидипин е липофилен дихидропиридинов калциев антагонист с дълъг рецепторен полуживот. Той има бавно начало на действие, което предотвратява развитието на рефлекторна тахикардия, характерна за бързите и някои ретардирани дихидропиридини. Лерканидипин понижава и поддържа артериалното налягане при еднократна дневна доза. Той е ефективен както в монотерапия, така и в комбинация с други антихипертензивни медикаменти, при млади и при възрастни пациенти, а така също и при наличие на други рискови фактори. Лерканидипин е добре поносим, като страничните му ефекти, характерни за дихидропиридините, се изявяват рано в хода на терапията. Честотата на периферния оток и отказът от лечение е по-ниска при лекарнидипин в сравнение с амлодипин и нифедипин. Предклинични и предварителни данни показват благоприятните ефекти на лерканидипин върху атеросклерозата и левокамерната хипертрофия. Ефективността и поносимостта на лекарнидипин го правят медикамент на избор в терапията на хипертонията при широк кръг пациенти.

PDF-download

Candesartan спрямо losartan по отношение понижение на общата смъртност при пациенти със СН

Автор: Д-р Добри Хазърбасанов
Болница: УМБАЛ „Света Анна”, София

Ангиотензин II рецепторните блокери (АРБ) понижават както смъртността, така и хоспитализациите при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) с понижена левокамерна фракция на изтласкване (ЛКФИ). Европейското кардиологично дружествo (ESC), American college of cardiology (ACC) и American Heart Assosiation (AHA) препоръчват АРБ за лечение на СН при пациенти с понижена ЛКФИ, но не дават препоръка за конкретен медикамент.1, 2 Все пак, налице са причини да се счита, че различните АРБ притежават различна ефикасност – всеки медикамент от този клас е с различен афинитет към АТ1-рецептора и би могъл да има различен клиничен ефект. Въпреки че рандомизираните контролирани проучвания (РКП) изключват в голяма степен пристрастността и грешките, такива проучвания досега не са били провеждани с цел директно сравняване на АРБ относно понижение на общата смъртност при пациенти със СН.

PDF-download

Мястото на бета-блокерите в съвременното лечение на коронарната болест на сърцето и хроничната сърдечна недостатъчност – фокус върху бизопролол

Автор: Доц. Елина Трендафилова
Болница: Отделение по спешна кардиология към Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са отдавна позната група медикаменти с широко приложение в медицината. От времето на тяхното откриване от сър James Black1 и прилагането на първия от тях, пропранолол, за лечение на артериална хипертония от Prichard и Gillam през 1964 г.,2 е изминал дълъг период, през който се появиха още много и усъвършенствани представители на тази група, големи рандомизирани проучвания доказаха кардиопротективните им ефекти, научихме много за страничните им ефекти, увеличиха се индикациите за тяхното приложение. Днес няма кардиологично заболяване, в лечението при което да не са индицирани бета-блокерите. Всъщност, проучванията доказаха, че 4 групи перорални медикаменти са кардиопротективни и намаляват сърдечно-съдовата смъртност: бета-блокери, статини, АСЕ-инхибитори/ангиотензин-рецепторни блокери (ARB) и антитромбоцитни медикаменти – аспирин и клопидогрел.

PDF-download

Силденафил и мястото му в лечението на белодробната артериална хипертония (част I)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, Силденафил
Болница: Национална кардиологична болница

Силденафил цитрат (Revatio®) е инхибитор на фосфодиестераза-5 (ФДЕ5), одобрен за приложение в Европа, САЩ и други страни за лечението на белодробна артериална хипертония (БАХ). Пероралният прием на силденфил 20 mg три пъти дневно в монотерапия или в допълнение към основната терапия е сигнификантно по-ефективен в сравнение с плацебо по отношение на повишението на физическия капацитет при пациенти с идиопатична БАХ и БАХ, асоциирана със съединително-тъканна болест или изискваща корекция на вродени сърдечни малформации. Терапията със силденафил води до по-добрение на функционалния клас по СЗО и хемодинамичните параметри и е добре поносима. Силденафил има предимства по отношение на физическия капацитет при комбинирана терапия с епопростенол; тези данни обаче са от проучване, в което не се използват официално одобрените дози за силденафил. В заключение, силденафил е ефективен медикамент за перорална терапия на БАХ.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.