Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 4/2012:


» Увод – Какво ново в диагностиката и терапията на дислипидемиите?
» Сърдечната недостатъчност – 2012
» Затлъстяването – рисков фактор, влошаващ клиничния ход на Psoriasis vulgaris
» Внезапна сърдечна смърт и сърдечна недостатъчност
» За резидуалния сърдечно-съдов риск след ОКС и тикагрелор – неумолимите факти в цифри
» Контрол на артериалната хипертония при лица с висок и много висок сърдечно-съдов риск
» Ефекти на ангиотензин- рецепторните блокери по хода на сърдечно-съдовия континуум
» Нови доказателства за ползи от комбинираната терапия с амлодипин и аторвастатин при пациенти с коронарна болест и хипертония

Увод – Какво ново в диагностиката и терапията на дислипидемиите?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Дислипидемиите, които са сред основните коригируеми рискови фактори за атеросклероза, са добре познати на лекарите. Ние ежедневно изследваме липидния профил на пациентите. Обикновено нашите препоръки към тях са свързани с разясняване как да се хранят преди лабораторните изследвания и препоръчваме гладуване в продължение на часове преди кръвните тестове.

PDF-download

Сърдечната недостатъчност – 2012

Автор: Доц. Жанета Георгиева,1 д-р Бранимир Каназирев,1 д-р Катерина Витлянова2
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Света Марина”, Медицински университет, Варна 2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Александровска болница, Медицински университет, София

На Eвропейския континент с население от 900 милиона души има около 15 милиона пациенти със сърдечна недостатъчност.14 Сърдечната недостатъчност засяга над 5 милиона души в САЩ и е причина за над 1 милион хоспитализации и над 300 000 смъртни случая годишно. Крайните годишни суми, изразходвани по този повод в Европа и в САЩ, надхвърлят няколко десетки милиарда и се предполага, че разпространението на сърдечната недостатъчност и финансовата є тежест върху здравеопазването ще продължават да нарастват.12, 13 В България през 2009 година по данни на националната статистика от сърдечна недостатъчност са починали общо 20 801 души (10 115 мъже и 10 686 жени).

PDF-download

Затлъстяването – рисков фактор, влошаващ клиничния ход на Psoriasis vulgaris

Автор: Доц. Снежана Тишева,1 д-р Димитър Господинов2
Болница: 1Първа кардиологична клиника „Проф. Кирил Чичовски”, Медицински университет, Плевен 2Клиника по дерматология и венерология, Медицински университет, Плевен

Проведено е кохортно проучване сред група пациенти с тежка форма на псориазис и контролна група пациенти от Плевенска област. Направен е анализ на относителния дял на пациентите с наднормен о телесно тегло и обезитет и резултатите са сравнени за двете групи. За целта е калкулиран BMI (индекс на телесната маса, body mast index) на всеки пациент на базата на измервания, препоръчани от СЗО. Направена е оценка на разпространението на централния тип затлъстяване и е установена разлика както по пол, така за различните възрастови групи. Установените факти са различни от данните от големи популационни проучвания. (Наука Кардиология, 2012, 74(4),153–158)

PDF-download

Внезапна сърдечна смърт и сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Бранимир Каназирев,1 доц. Жанета Георгиева,1 д-р Катерина Витлянова2
Болница: 1Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Света Марина”, Медицински университет, Варна 2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Александровска болница, Медицински университет, София

Внезапната сърдечна смърт остава една от основните причини за смъртност. В глобален мащаб годишната тежест на ВСС се оценява между 4 и 5 м лн. смъртни случая, като само в САЩ годишната честота се изчислява от 100 000–250 000 случая до 400 000 и 450 000 смъртни случая по различните демографски статистики.2, 3 Ако сегашните тенденции се окажат верни, че преобладаващата основна етиология на ВСС е напреднала коронарна болест, се очаква увеличение в ВСС в световен мащаб. Сегашната дефиниция на ВСС е внезапна, ненасилствена и неочаквана смърт, появила се в рамките на 1 час след началото на симптомите при наличие на свидетели или, в случай на липса на очевидци, починалият трябва да е видян жив и в стабилно състояние до 24 часа преди смъртта, като се изключат всички други възможни не сърдечно-съдови причини за скоропостижна смърт.

PDF-download

За резидуалния сърдечно-съдов риск след ОКС и тикагрелор – неумолимите факти в цифри

Автор: Проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Острият коронарен синдром (ОКС) е сборен термин от няколко клинични състояния, включващи нестабилна ангина пекторис (НАП), миокарден инфаркт без ST-елевация (NSTEMI) и миокарден инфаркт със ST-елевация (STEMI). В основата им е патологичен процес на тромбоза, в резултат на руптура на атеросклеротична плака в коронарните артерии. Общоприет стандарт в съвременното лечение на ОКС е използването на двойната антитромбоцитна терапия. Въпреки доказаните ползи от най-често прилаганата до момента комбинация ацетилсалицилова киселина (ASA) и клопидогрел, се наблюдават и редица ограничения, които доведоха до разработване и одобрение на нови терапевтични подходи с цел редукция на съществуващия остатъчен риск от сърдечно-съдови събития.

PDF-download

Контрол на артериалната хипертония при лица с висок и много висок сърдечно-съдов риск

Автор: Проф. Светла Торбова
Болница: МБАЛ „Токуда Болница София”

Препоръките на Европейското дружество по хипертония/Европейското дружество по кардиология от 2007 година и последната Преоценка от 2009 година посочват ключовата роля, която има оценката на сърдечно-съдовия риск в терапевтичния подход на артериалната хипертония (АХ). Стратификацията на добавения сърдечно-съдов риск в четири категории на добавен риск се основава на наличието на съпътстващи рискови фактори, наличието на метаболитен синдром, на захарен диабет, на установени сърдечно-съдови или бъбречно-съдови заболявания или увреждания на прицелните органи.

PDF-download

Ефекти на ангиотензин- рецепторните блокери по хода на сърдечно-съдовия континуум

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовата и бъбречната болест могат да бъдат разглеждани като прогресиращо общо състояние (сърдечно-съдов и бъбречен континуум), което започва със сърдечно-съдовите рискови фактори (хипертония, диабет, дислипидемия, тютюнопушене и др.), прогресира с развитието на атеросклеротични лезии и органни увреждания, след което се изявяват клинично тежки състояния – миокарден инфаркт, инсулт, сърдечна недостатъчност, терминална бъбречна недостатъчност. Контролът на артериалното налягане остава фундаментален механизъм за превенция на сърдечно-съдовата болест. Ренин-ангиотензин-алдостероновата система играе важна роля на различни етапи от развитието на сърдечно-съдовата и бъбречната болест.

PDF-download

Нови доказателства за ползи от комбинираната терапия с амлодипин и аторвастатин при пациенти с коронарна болест и хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията и хиперхолестеролемията са двата най-разпространени модифицируеми рискови фактори за сърдечно-съдова болест. По-голямата част от пациентите с тези заболявания се нуждаят от комбинирана терапия за контрол на артериалното налягане и на дислипидемията. Комбинацията амлодипин/аторвастатин представлява ефективен и удобен подход за повлияване на сърдечно-съдовия риск и подобрение на съпричастността на пациентите с хипертония и дислипидемия. Амлодипин/аторвастатин (Caduet®) е комбинация от два медикамента във фиксирани дози в една таблетка. Вече е доказано, че терапията с амлодипин/аторвастатин (Caduet®) е ефективна и сигурна по отношение на повлияването на двата основни сърдечно-съдови фактора и понижава честотата на сърдечно-съдовите инциденти.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.