Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 4/2015


» УВОД – Европейската комисия одобри нова терапия за кардиологичната практика
» Предоперативно перманентно предсърдно мъждене и ранна преживяемост след хирургично първично аортно клапно протезиране при болни с изолирана хемодинамично-значима калцификационна чиста аортна стеноза без исхемична болест на сърцето
» Обструктивна сънна апнея и внезапна сърдечна смърт (част 2)
» Проучване на риска от ранен протезен ендокардит след операция по повод на нативен клапен ендокардит с цел оптимизиране на избора на клапна протеза
» Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезий и гладкомускулни съдови клетки
» Нощна хипертония

УВОД – Европейската комисия одобри нова терапия за кардиологичната практика

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Дислипидемиите остават основния нерешен проблем у нас. Независимо че разполагаме с почти всички терапевтични възможности, болшинството пациенти, нуждаещи се от липидопонижаваща терапия, или не получават медикамент (статините са златен стандарт), или получават неоптимална доза. Много често пациентите преустановяват своята терапия или самоволно променят приеманата доза. Още повече вредят на здравеопазването различните рекламирани хранителни добавки, които претендират за успешни липидопонижаващи вещества и неувреждащи организма.

This content is for members only.

Предоперативно перманентно предсърдно мъждене и ранна преживяемост след хирургично първично аортно клапно протезиране при болни с изолирана хемодинамично-значима калцификационна чиста аортна стеноза без исхемична болест на сърцето

Автор: Д-р Явор Пейчев1, доц. Светослав Георгиев2, доц. Пламен Панайотов1, доц. Емануела Райчева-Мутафова3, д-р Даниела Панайотова1, д-р Траян Цветков2, Стоян Монев4
Болница: 1Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Клиника по интервенционална кардиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
3Катедра по икономика и управление на здравеопазването, Факултет по обществено здравеопазване, Медицински университет, Варна
4Медицински университет, Варна

Целта на проучването е да се изследва има ли връзка между предоперативното перманентно предсърдно мъждене и краткосрочната прогноза след хирургично първично аортно клапно протезиране при болните с изолирана чиста аортна клапна стеноза без исхемична болест на сърцето. Изследвахме проспективно 143 болни. Проследихме динамично жизнения им статус от деня на аортното клапно протезиране до края на ранния следоперативен период. Краткосрочната преживяемост след аортно клапно протезиране при пациентите с предоперативно перманентно предсърдно мъждене е сигнификантно по-ниска и е с тенденция да намалява прогресивно в сравнение с пациентите, които постъпват за операция със синусов ритъм.

This content is for members only.

Обструктивна сънна апнея и внезапна сърдечна смърт (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Николай Бонев, доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

При ОСА сърдечната регулация по време на сън претърпява тежки флуктуации, което може да по-виши риска от внезапна смърт. Обструктивните апнеични епизоди водят до понижение на кислородната сатурация и до системна хипоксемия, а при някои хора кислородната десатурация може да има повишена продължителност и да се понижи под нива, технически достъпни за измерване. Има доказателства, че тези повтарящи се епизоди на кислородна десатурация са свързани директно с камерната ектопия при пациенти с ОСА38 и могат да представляват директен дисритмичен механизъм, свързващ ОСА с внезапната смърт.

This content is for members only.

Проучване на риска от ранен протезен ендокардит след операция по повод на нативен клапен ендокардит с цел оптимизиране на избора на клапна протеза

Автор: Д-р Димитър Николов1, д-р Асен Келчев1, д-р Ивилин Тодоров1, д-р Венета Григорова1, проф. Генчо Начев2
Болница: 1Клиника по кардиохирургия, МБАЛ „Токуда Болница София“, София
2Клиника по кардиохирургия, УНСБАЛ „Света Екатерина“, София

Оперативното лечение на инфекциозния ендокардит е широко застъпено. Изборът на оптималния момент за операцията зависи от много фактори, като на първо място са неовладяемата сърдечна недостатъчност и/или инфекция. Клапното протезиране с механични или биологични клапни протези се прилага рутинно в световната практика. Настоящото изследване има за цел да даде отговор на въпроса има ли значение видът на имплантираната клапна протеза за развитие на ранен протезен ендокардит. За периода от януари 1994. до декември 2003 г. в УНМБАЛ „Св. Екатерина“ 102 пациенти са оперирани с поставена диагноза ‘инфекциозен ендокардит на нативна клапа’ по критериите на Duke (4.4%).

This content is for members only.

Роля на магнезия в патогенезата на сърдечно-съдовите болести. Магнезий и гладкомускулни съдови клетки

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Клиничните и експерименталните данни показват, че магнезиевите йони индуцират вазодилатация, понижават съдовата резистентност и подобряват кръвотока в системната, коронарната, мозъчната и бъбречната циркулация1–5. И интрацелуларната, и екстрацелуларната концентрация на свободни магнезиеви йони влияе върху тонуса на гладкомускулните съдови клетки. Екстрацелуларните магнезиеви йони са антагонист на калциевите йони, тъй като инхибират потоците на Ca2+ във възбудимите клетки по няколко механизма (фиг. 1). Екстрацелуларните двувалентни катиони, като Mg2+, ефективно неутрализират фиксираните отрицателни заряди по външната повърхност на клетъчната мембрана чрез свързване с молекули или чрез електростатични взаимодействия.

This content is for members only.

Нощна хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Популационни и клинични проучвания, използващи амбулаторно мониториране на артериалното налягане (АМАН), показаха, че нощното артериално налягане е по-добър предиктор на сърдечно-съдовата болест от артериалното налягане в будно състояние1, 2. Нощната хипертония с по-високо артериално налягане през нощта, отколкото през деня, е значителен риск за органно увреждане и настъпване на сърдечно-съдов инцидент3-6.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.