Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2017» Наистина ли ще имаме нова класификация на артериалната хипертония или някои организации се правят на интересни?
» Права и отговорности на човека
» Първична и вторична превенция на мозъчния инсулт при пациенти с артериална хипертония
» Нива на NT-proBNP при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Лечение с емпаглифлозин
» Място на клопидогрел в двойната антиагрегантна терапия при ИБС според последните eвропейски препоръки
» Антитромбозна терапия при предсърдно мъждене и коронарна болест. Къде сме след RE-DUAL PCI?
» Симпатикусова свръхактивност при хипертония: клиника и терапия
» Антиангинозни медикаменти без ефект върху хемодинамиката при пациенти със стабилна коронарна болест и диабет
» Коарктация на аортата с интервенционално лечение – клиничен случай
» Сърдечни метастази при светлоклетъчен сарком на горен крайник – клиничен случай

УВОД – Наистина ли ще имаме нова класификация на артериалната хипертония или някои организации се правят на интересни?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

В най-реномираните списания (Journal of the American College of Cardiology и Hypertension) бяха публикувани насоките за диагностика и лечение на артериалната хипертония на САЩ от ноември 2017 г. Винаги е имало разлики между европейските и американските препоръки за поведение при артериална хипертония, но толкова значими разлики, както и такива с предходните техни препоръки, не е имало. В предходната версия на препоръките за лицата над 60-годишна възраст се изискваше по-високо прицелно налагане, както в Европа при пациентите над 80 години. Но сега се появи нова класификация и корекции в прицелните стойности!

This content is for members only.

Права и отговорности на човека

Автор: Д-р Калина Пейчева
Болница: Катедра по медицинска етика и право, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Проблематиката около правата и отговорностите е много тясно преплетена. Правата на едни са отговорности и задължения на други хора. Хората имат морални и законови права, някои добавят към тях и на благополучие. Отговорностите биват лични, морални и законови. Тъй като членовете на обществото са в действителност и клиенти, и пациенти, обществото иска да осигури най-високия стандарт на професионална медицинска помощ, когато някой се нуждае от нея. Така и обществото си гарантира доверие и конфиденциалност, а професията – поддържане на стандартите на определно ниво, престиж и уважение. За да има професионална отговорност обаче, е необходима ясна йерархия. Тогава се знае кой взема решенията и кой носи отговорностите! Професионалното поведение винаги се базира на етични принципи!

This content is for members only.

Първична и вторична превенция на мозъчния инсулт при пациенти с артериална хипертония

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

АХ) и мозъчно-съдовата болест (МСБ) e добре известна и безспорна. Високото артериално налягане (АН) е мощен независим рисков фактор (РФ) за неврологични усложнения. Обсервационни проучвания
демонстрират силна и постоянна връзка между риска от мозъчен инсулт (МИ) и обичайните нива на АН, като такава съществува както за систолното, така и за диастолното налягане и не само за хипертоници, но и за лица със средни или под средните стойности1. АХ се приема за най-важния модифицируем РФ за МИ2. Счита се, че над 50% от мозъчните инсулти по света се дължат на високо АН3.

This content is for members only.

Нива на NT-proBNP при пациенти със захарен диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване. Лечение с емпаглифлозин

Автор: Доц. Бранимир Каназирев1, проф. Кирил Христозов2, д-р Антон Динков1, доц. Мила Бояджиева2, д-р Мария Димова1, д-р Весела Златева1
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Света Марина“; Катедра по пропедевтика на вътрешни болести, Медицински университет, Варна
2Клиника по ендокринология и болести на метаболизма, УМБАЛ „Света Марина“; Катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Варна

Цел: Да се изследват ефектът на SGLT-2-инхибитора емпаглифлозин върху нивата на NT-proBNP, физическия капацитет и избрани ехокардиографски параметри при пациенти с диабет тип 2 и сърдечна
недостатъчност със запазена фракция на изтласкване.

This content is for members only.

Място на клопидогрел в двойната антиагрегантна терапия при ИБС според последните европейски препоръки

Автор: Доц. Иван Груев
Болница: Клиника по кардиология, НМТБ „Цар Борис III“, София

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) си остава водеща причина за болестност и смъртност сред застаряващите популации на индустриално развитите страни. През последните няколко десетилетия широкото навлизане на интервенционалните процедури, както и подобрената медикаментозна терапия и контрол на рисковите фактори, доведе до значително подобряване на преживяемостта на пациентите с остри коронарни синдроми (ОКС) и до удължаване и подобряване на качеството на живота на пациентите със стабилна ангина. Двойната антитромбоцитна терапия (ДАТ) включва ацетилсалицилова киселна и P2Y12-инхибитор и е неделима част от тази успешна лечебна стратегия. В наши дни използването на ДАТ става все помасово. Това води до нарастване на терапевтичните ползи, но и до увеличаване на риска от кървене.

This content is for members only.

Антитромбозна терапия при предсърдно мъждене и коронарна болест. Къде сме след RE-DUAL PCI?

Автор: Доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Предсърдното мъждене е най-честата продължителна аритмия, която засяга между 1 и 2% от възрастното население, а при пациенти над 80 години достига над 10%. Предвижданията са през 2050 г. около 15 милиона от населението на Земята да страда от предсърдно мъждене (ПМ) и над 50% от тези болни да са над 80 години1, 2. Коронарната болест е сред най-разпространените сърдечно-съдови заболявания, като нейната честота също нараства с възрастта. Като вземем предвид застаряването на населението и горните данни, може да се предвиди, че голяма част от бъдещите ни пациенти ще са възрастни и с коморбидности, включително ПМ и коронарна болест. Това поставя редица предизвикателства пред практикуващите лекари.

This content is for members only.

Симпатикусова свръхактивност при хипертония: клиника и терапия

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Откриването на бета-блокерите постави началото на нова ера в терапията на сърдечно-съдовите заболявания и промени хода на бъдещите фармакологични проучвания. От въвеждането на пропранолол в клиничната практика през 1964 г. бета-блокерите заемат специално място в сърдечно-съдовата терапия, особено при пациенти с исхемична болест на сърцето, и все още са сред най-масово прилаганите медикаменти в кардиологията. Днес бета-блокерите са първа линия на терапия при исхемична болест на сърцето, сърдечни аритмии, сърдечна недостатъчност и са част от лечебните схеми при хипертония. Други състояния, при които се използват, са глаукома, мигрена, тревожност, бенигнен есенциален тремор, сърдечни симптоми на тиреотоксикоза. И въпреки масовото им приложение, те са и най-дискутираният и противоречив клас кардиологични медикаменти.

This content is for members only.

Антиангинозни медикаменти без ефект върху хемодинамиката при пациенти със стабилна коронарна болест и диабет

Пациентите с коронарна болест на сърцето и захарен диабет имат по-обширно засягане на кръвоносните съдове в сравнение с пациентите с коронарна болест без диабет и имат повишен риск за сърдечно-съдови инциденти. Проблемът за оптималната антиангинозна терапия при коронарна болест при пациенти с диабет е изследван от много малко на брой специфично проектирани проучвания. Съвременните ръководства не препоръчват специфични антиангинозни медикаменти пред други, но Европейското дружество по кардиология посочва, че благоприятни данни има за триметазидин и ранолазин – два антиангинозни медикамента без хемодинамични ефекти. Тук ще бъдат разглеждани антиангинозните ефекти на тези два медикамента при трудните за лечение пациенти със захарен диабет, включително ефекти-
те им върху нивото на гликирания хемоглобин (HbA1c) като мярка за средносрочен гликемичен контрол. Въпреки че няма директни сравнения, наличните данни са в полза на ранолазин пред триметазидин; ранолазин понижава нивото на HbA1c и може да подобри гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет. Ограничени са данните за метаболитните ефекти на триметазидин при тези пациенти. ледователно ранолазин може да представлява ценна терапевтична възможност при пациенти със стабилна коронарна болест и захарен диабет тип 2.

This content is for members only.

Коарктация на аортата с интервенционално лечение – клиничен случай

Автор: Доц. Бранимир Каназирев1, д-р Мария Димова1, доц. Пенчо Кратунков2, д-р Весела Златева1
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Света Марина“; Катедра по пропедевтика на вътрешни болести, Медицински университет, Варна
2Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации, УМБАЛ „Света Екатерина“, София

Точни данни относно честотата на вродените сърдечни малформаци при възрастни е трудно да се приведат и това е постоянно променящ се показател. Според доклада от 32 конференция в Bethesda, Maryland, през 2000 г., на 1 млн. население има 2800 възрастни пациенти с вродени сърдечни малформации, като повече от половината от тях са със средна или голяма сложност на дефекта.

This content is for members only.

Сърдечни метастази при светлоклетъчен сарком на горен крайник – клиничен случай

Автор: Доц. Бранимир Каназирев1, д-р Мария Димова1, д-р Весела Златева1, д-р Маргарита Трифонова2, доц. Павел Бочев3
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
2Клиника по онкология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна
3Клиника по рентгинология и радиология, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Светлоклетъчният сарком (преди меланом на меките тъкани) е рядко срещан тумор, който произхожда от съединителната тъкан на костите, мускулите, сухожилията на горната и долната част на крайниците. Засяга предимно млади хора на възраст между 20 и 40 години и е резултат от генна транслокация.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.