Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2019» Увод – Медицински грижи в старческата възраст
» Хипертония на бялата престилка
» Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен
байпас (част 1)
» Хлорталидон в терапията на артериалната хипертония
» Бетаксолол хидрохлорид в терапията на сърдечно-съдовите заболявания
» Ползи на противогрипната ваксинация върху сърдечно-съдовите инциденти при рискови пациенти
» Карциноиден синдром на сърцето
» Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка
на ФМИ
» Нови препоръки за диагностика и лечение, резултати от нови проучвания и още… на конгреса на ESC 2019

Увод – Медицински грижи в старческата възраст

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Скоро се появи информация, че в близките години 7–10% от българската популация ще бъдат на възраст над 80 години. Ние все говорим, че населението застарява, пред лекарските кабинети са предимно пациенти в старческа възраст, но вече имаме и статистически данни за застаряването на популацията и за вероятността да лекуваме все повече хора на възраст над 80 години.

This content is for members only.

Хипертония на бялата престилка

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

От повече от 50 години е известно, че при много хора измерването на артериалното налягане (АН) в клинични условия показва по-високи стойности в сравнение с измерването извън клиниката. През 1940 г. Ayman и Goldshine1 показаха, че при измерването на АН на човек с хипертония в дома му от член на семейството стойностите могат да бъдат по-ниски с 30 mmHg в сравнение с измереното налягане от клиницист в кабинета.

This content is for members only.

Оперативни методи за вземане на венозен графт за аортокоронарен байпас (част 1)

Автор: Д-р Явор Валянов, проф. Людмил Бояджиев
Болница: Клиника по кардиохирургия, Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са основна причина за преждевременна смърт в развитите и развиващите се страни, в това число и в България. Те съставляват половината от всички смъртни случаи в Европа, причинявайки смъртта на повече от 4.35 милиона в 52-те държави членки на европейския регион на СЗО и повече от 1.9 милиона в държавите от Европейския съюз. ССЗ са още основен фактор за инвалидизиране на населението и за намаляване на качеството на живот. От сърдечно-съдовите заболявания исхемичната болест на сърцето (ИБС) e водеща причина за заболеваемост и смъртност. Един от основните и съвременни методи за лечение на ИБС е аортокоронарният байпас (АКБ).

This content is for members only.

Хлорталидон в терапията на артериалната хипертония

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Диуретичната терапия е сред най-продължително прилаганите подходи за намаляване на артериалното налягане и застойната симптоматика при сърдечна недостатъчност, както и за подобряване на прогнозата при тези пациенти. Няколко десетилетия диуретиците бяха основната терапия на болните с повишено артериално налягане, а поради големия опит и натрупаните клинични доказателства те остават неразделна част на съвременната комбинирана антихипертензивна терапия. През последните десетилетия те са неразделна част или основа на терапията на сърдечната недостатъчност. И независимо от многото странични ефекти (предимно установявани при приложение на високите дози), те са сред най-евтините и масово прилагани медикаменти.

This content is for members only.

Бетаксолол хидрохлорид в терапията на сърдечно-съдовите заболявания

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите навлизат в терапията на сърдечно-съдовите заболявания през последните 2–3 десетилетия на миналия век. Болшинството от тях са синтезирани и маркертирани през 80-те години и всеки от тях се сравнява със златния стандарт на бета-блокерите – пропранолол, и със златния стандарт на селективните бета-блокери –
атенолол. Тогава все още не са използвани АСЕ-инхибитори и ангиотензин-рецепторни блокери, а представителите на калциевите антагонисти са много малко – основно нифедипин и верапамил.

This content is for members only.

Ползи на противогрипната ваксинация върху сърдечно-съдовите инциденти при рискови пациенти

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовата болест е сред водещите причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб и особено във възрастната популация. Грипната инфекция се счита за рисков фактор, наред с традиционните рискови фактори като тютюнопушене, затлъстяване, хипертония, диабет и дислипидемия1–3. Сърдечно-съдовата болест е по-честа през зимата и по време на грипните епидемии, което отчасти може да се обясни с фебрилно-индуцираните съдови промени4. Все повече доказателства потвърждават тезата, че грипът може да причини сърдечно-съдов инцидент и да допринесе за повишение на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност.

This content is for members only.

Карциноиден синдром на сърцето

Автор: Д-р Иванета Йончева1, д-р Денислав Бисеров1, д-р Алън Начев2, доц. Васил Велчев3, доц. Васил Гегусков4, 5
Болница: 1Отделение по кардиология, УМБАЛ „Дева Мария“, Бургас
2СБАЛАГ „Майчин дом“, София
3Клиника по кардиология, УМБАЛ „Св. Анна“, София
4Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „Св. Анна“, София
5Медицински университет, Плевен

Първият докладван случай на карциноиден синдром е от Уилиам Ранзъм през 1890. Пациентът е бил 50-годишна жена с изява на диария и хрипове в белия дроб, при която по-късно се установяват множество чревни и чернодробни тумори. Терминът “карциноид” е използван за първи път от Оберндорфер през 1907 г. като определение на аденокарцином, който е с по-доброкачествено протичане. Въпреки че в началото тези неоплазми се приемаха за доброкачествени, вече малигненият им потенциал е добре известен1. През 1948 г. Rapport et al. изолират субстанцията серотонин (5-HT), за която се доказва, че е отговорна за развитието на този синдром2.

This content is for members only.

Научни доказателства за намален риск: подходът за оценка на ФМИ

Пушенето причинява редица сериозни заболявания [в т.ч. сърдечно-съдови, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)] и тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случая годишно1. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания и от много години основните подходи за намаляването на вредата, свързана с цигарите, поставят ударението върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък от 1980 г. насам2 в намаляването на процента на пушене, над 1 млрд. пълнолетни лица в света продължават да пушат.

This content is for members only.

Нови препоръки за диагностика и лечение, резултати от нови проучвания и още… на конгреса на ESC 2019

Автор: Любомир Бранков
Кореспондент на „Арбилис“ на конгреса на Европейската асоциация по кардиология, Париж 2019

Тази година конгресът на Европейското дружество по кардиология (ESC) се проведе от 31 август до 4 септември в Париж. С новото място на провеждане на конгреса дойдоха и нови перспективи за кардиологичната практика в Европа, тъй като ESC представи редица нови ръководни документи на специални сесии по време на срещата. Тези документи включват препоръки относно липидопонижаващата терапия, припокриването между диабета и сърдечно-съдовата болест, както и за хроничните коронарни синдроми – наскоро въведеният в Европа термин за стабилна коронарна артериална болест.

This content is for members only.
[divider

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.