Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2020» Увод – COVID-19 в крайна сметка е ендотелна болест
» Остри и хронични форми на коронарна артериална болест при онкологични пациенти
» Грип, сърдечно-съдови усложнения и ваксинопрофилактика
» Болест на Фабри и сърдечно-съдови увреди
» Клиничен опит с ангиотензин-рецепторните блокери – валсартан
» Намаляване на вредата от тютюна

Увод – COVID-19 в крайна сметка е ендотелна болест

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Главен редактор

Съдовият ендотел осигурява връзката между кръвта от кръвоносните съдове и тъканите и има забележителни свойства, които поддържат хомеостазата. Ендотелният монослой, който покрива интимата на артериите, вените и малките съдовете, е с площ до 7000 m2. Той осъществява разнообразие от функции, които контролират вазомоториката, съдовата пропускливост, възпалението, оксидативния стрес и др.

This content is for members only.

Остри и хронични форми на коронарна артериална болест при онкологични пациенти

Автор: Доц. Мария Димова, д-р Елена Панайотова
Болница: Клиника по вътрешни болести, МБАЛ „Св. Марина“, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна

Огроминият напредък в лечението на онкологичните заболявания е причина за по-добрата преживяемост на пациентите с неопластични заболявания, но същевременно немалигнените съпътстващи заболявания се оказват определящи за качеството на живот и общата преживяемост1. Сърдечно-съдовите заболявания са сред най-честите придружаващи заболявания, но също така могат да бъдат и пряко последствие от приложената противотуморна терапия2. И неопластичните, и сърдечно-съдовите заболявания зачестяват с възрастта, а и между двете групи има много общи рискови фактори – затлъстяване, тютюнопушене, обездвижване. Много пациенти с раково заболяване имат и субклинично сърдечно-съдово заболяване, което бива допълнително акцелерирано заради увеличеното проинфламаторно състояние и повишения хиперкоагулабилитет – следствие от неоплазмата. Това в съвкупност увеличава риска за исхемична болест на сърцето3, 4. Дори и при новодиагностицирани пациенти с неопластично заболяване рискът от миокарден инфаркт е значимо по-висок в рамките на 6-месечен период в сравнение със здрави: 2.0% при пациенти и 0.7% при контроли (НR=2.9)5.

This content is for members only.

Грип, сърдечно-съдови усложнения и ваксинопрофилактика

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

В регионите с умерен климат грипните епидемии се развиват ежегодно през зимата и съвпадат с пика на сърдечно-съдовата смъртност1, 2. Тази периодичност може да се използва за проактивни подходи за облекчение на ефектите на грипната инфекция. Предвид асоциацията между сезонния грип и сърдечно-съдовата смъртност1–3, прогнозирането на грипните епидемии (ако е точно и достоверно) може да се използва за понижение на сърдечно-съдовата смъртност.
Само в САЩ грипът се свързва с 50 000 смъртни случаи по различни причини годишно4. Освен повишението на заболеваемостта и смъртността, грипните епидемии са свързани и със значителна икономическа тежест под формата на преки разходи за здравеопазване и непреки разходи като загуба на производителност.

This content is for members only.

Болест на Фабри и сърдечно-съдови увреди

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Болестта на Андерсън Фабри е рядко генетично заболяване на лизозомното натрупване с Х-свързано унаследяване1. Честотата є е около 1:40 000 в световен мащаб2. Болестта на Фабри се дължи на наличие на патогенни варианти на гена на α-галактозидаза A (GLA), които водят до намалена или неустановима ензимна активност на α-галактозидаза A (AGAL-A) и прогресивно натрупване на гликосфинголипиди, основно глоботриаозилцерамид (Gb3) и неговата деацилирана форма глоботриаозилсфингозин (лизо-Gb3) в клетките на тялото, включително ендотелните и гладкомускулните клетки на съдовете и кардиомиоцитите3, 4. Поради недиагностицирани атипични фенотипи и муталции с ограничена активност на α-галактозидаза А реалното разпространение на болестта вероятно е много по-високo. Клиничното значение на тези мутации обаче не е установено5.

This content is for members only.

Клиничен опит с ангиотензин-рецепторните блокери – валсартан

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е основен рисков фактор за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност, бъбречна недостатъчност и инсулт. Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) играе критична роля в развитието на усложненията на хипертонията. Ангиотензин II (Ang II) се продуцира по класическия път от Ang I-конвертиращия ензим (АСЕ) и по алтернативни пътища, най-важният от които е химазният. Този път определя сърдечно-съдовите и бъбречните ремоделиращи ефекти на Ang II, тъй като основната част от Ang II се произвежда в тъканите от химазата. Тъй като инхибиторите на Ang I не могат да блокират продукцията на Ang II чрез химазния път, блокерите на ангиотензиновия рецептор (АРБ) имат предимство пред АСЕ-инхибиторите по отношение на сърдечно-съдовите и бъбречните ефекти на Ang II.

This content is for members only.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДАТА ОТ ТЮТЮНА

Интервюто е изготвено от „Филип Морис Интернешънъл“

Бездимните изделия достигат до все повече хора и сега е по-важно от всякога хората да получат точна и неподвеждаща информация за тези продукти. Д-р Жизел Бейкър, директор за Глобални връзки с научната общност на ФМИ, ни представя събраните научни данни за нагреваемите тютюневи изделия.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.