Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 5/2007:


» Можем ли да подобрим нивото на българското здравеопазване?
» Хипотонията – едно забравено заболяване
» Диагностични възможности на магнитно- резонансната томография при изследване на сърдечно-съдовата система (част II)
» Възпалителни биомаркери: роля в развитието на атеросклерозата
» Европейски препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, 2007 (част II) Лечение на артериалната хипертония
» Половин столетието на бета-адренергичните рецепторни блокери от фармакологична гледна точка
» Simdax® – области на приложение
» Бета-блокери и сърдечна недостатъчност. Мястото на bisoprolol (част I)

Можем ли да подобрим нивото на българското здравеопазване?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През последните години теоретиците на здравеопазването по света дефинират причините за неуспешно прилагане на международните и националните препоръки за профилактика, диагностика и терапия и препятствията в трите нива – здравна система, лекари и пациенти. И докато са ни добре известни причините у пациента за неприлагане на препоръките или неспазване на инструкциите, най-често свързани с ниска степен на информираност, съпротива към промяната в начина на живот, отказ от ежедневен прием на медикаменти в дългосрочен план, и докато ежедневно виждаме някои проблеми в здравната система, не разрешаващи на пациентите да бъдат съпричастни към терапията – ниска или липсваща реимбурсация и липса на институционализация на препоръките, то ние като лекари трябва да си зададем въпроса какво можем ние да направим, за да подобрим този процес на въвеждане на препоръките в практиката за по-добро здраве на населението.

PDF-download

Хипотонията – едно забравено заболяване

Автор: Д-р Вера Байчева, д-р Данаил Аврамов, д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

В много страни пониженото артериално налягане се счита за белег на чудесно здраве. Това определено е така, защото се асоциира с понижен риск от сърдечен или мозъчен инцидент. В други страни, като Германия, хипотонията (XT) се счита за заболяване, водещо до определени симптоми. Какви стойности на артериалното налягане (АН) се дефинират като хипотония?
В литературата няма общоприети стойности. Опит да се определят стойностите за ниско АН е направен в ирландско проучване при 254 здрави банкови служители. Те са мониторирани с 24-часов RR Холтер и е взета 5% извадка с най-ниските стойности от изследваната група. Дневните стойности за мъже са 115/70 mmHg и 105/65 mmHg за жени. Съответните нощни стойности са 97/56 за мъже и 92/52 за жени.

PDF-download

Диагностични възможности на магнитно- резонансната томография при изследване на сърдечно-съдовата система (част II)

Автор: Д-р Емилия Мишева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ, Пловдив

Магнитно-резонансната томография се превърна в основен способ за диагностика поради широкия обхват от патологични състояния и физиологични функции, които могат да бъдат изобразявани и анализирани. С огромния спектър от възможности се появяват и значителен брой трудности. Те са породени от многото на брой променящи се фактори, свързани с всяко изследване. За да се извлече максимална полза от магнитно-резонансната томография, е необходимо всяка процедура да се провежда съгласно протокола за изобразяване, който се оптимизира за всеки отделен тип клинично изследване.

PDF-download

Възпалителни биомаркери: роля в развитието на атеросклерозата

Автор: Д-р Данаил Аврамов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Коронарната болест е главната причина за смърт в развитите страни. По данни от 2003 г. в САЩ всяка минута тя отнема по един човешки живот.1 В основата на коронарната болест лежи атеросклерозата. Добре известни са главните рискови фактори, свързани с нейната поява и развитие, като в тях водещо място заема LDL-холестеролът. Установена е устойчива линейна зависимост между понижаването на LDL и редукцията на коронарните събития.2 Редукцията на LDL с 0,75 mmol/l понижава коронарния риск с 30%. Съответно основна роля в борбата с атеросклерозата има липидопонижаващата стратегия.

PDF-download

Европейски препоръки за поведение при болни с артериална хипертония, 2007 (част II). Лечение на артериалната хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Препоръките за лечение на хипертонията се базират на наличните доказателства за ползата от антихипертензивната терапия, както и на съпоставка на ползите от различните класове медикаменти. Има консенсус, че големите рандомизирани проучвания, анализиращи фатални и нефатални събития, са най-значимата база за доказателства. И все пак тези рандомизирани проучвания са с някои ограничения. Използваните мета-анализи също са с известни ограничения, независимо че тяхната сила
на доказателственост е по-голяма от тази на единичното проучване

PDF-download

Половин столетието на бета-адренергичните рецепторни блокери от фармакологична гледна точка

Автор: Д-р Николай Д. Темнялов
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет „Проф. Параскев Стоянов”, Варна

През настоящата 2007 г. се навършва първото половин столетие от началото на създаването на лекарствени средства, които „блокират инхибиторните адренергични рецептори” – бета1- и бета2-адренорецепторите. Тази историческа заслуга принадлежи на американските фармаколози С. Е. Роwеll и І. Н. Slater, 1957, които съобщават своите първи резултати с дихлорния аналог на изопреналина (с международно име изопротеренол). През следващата година други американски фармаколози – N. С. Моrаn и М. Е. Реrкins, 1958, публикуват първите резултати за „адренергична блокада на сърце от бозайници”.

PDF-download

Simdax® – области на приложение

Автор: Доц. Константин Рамшев д.м., д-р Николай Колев
Болница: Клиника по интензивна терапия – ВМА, София

Сърдечната недостатъчност (СН) е клиничен синдром, при който сърцето, поради нарушение на своята систолна и/или диастолна функция, не може да изпомпва достатъчно количество кръв, за да задоволи метаболитните нужди на тъканите. Тя е водеща причина за болестност и смъртност в съвременното общество, консумираща значителни финансови средства, напр. 20.2 милиарда долара в САЩ през 1998 г. (24 милиарда през 2003 г.). През 2002 г. 5 милиона американци са били засегнати от застойна сърдечна недостатъчност, с 550 000 нови случая всяка година.1, 10

PDF-download

Бета-блокери и сърдечна недостатъчност. Мястото на bisoprolol (част I)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) е резултат от увреждане на миокарда поради различни причини, например коронарна артериална болест, водеща до миокарден инфаркт (най-честата причина в западните общества), идиопатична дилатативна кардиомиопатия, пролонгиран сърдечно-съдов стрес/свръхнатоварване (хипертония, клапни пороци), токсини (алкохол, цитотоксични медикаменти), вирусни и паразитни инфекции (вирусен миокардит, болест на Chagas).1-3 Независимо от вида на увреждащия фактор, свързаното с действието му критично понижаване на количеството на функциониращи миокардни клетки води до прогресивна левокамерна дисфункция.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.