Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2008

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 5/2008:


» За профилактиката, поведението и резултатите в България
» Исхемична болест на сърцето: обзор
» Съвременна диагностика в спешната кардиология
» Автофармакология на организма. Ендогенни рецепторно-медиирани физиологични и терапевтични системи – част от нея
» Прах и фини прахови частици в работната среда и остър миокарден инфаркт
» Bisoprolol в терапията на стабилната стенокардия
» Candesartan: ползи от приложението му при хипертония и сърдечна недостатъчност
» Комбинация амлодипин/аторвастатин във фиксирана доза Приложение в превенцията на сърдечно-съдовата болест и терапията на хипертонията и дислипидемията
» Варениклин и неговата роля за отказ от тютюнопушенето
» Exforge® (amlodipine/valsartan) – нова фиксирана антихипертензивна комбинация
» Първото крайъгълно ARB, плацебо- контролирано проучване показа, че Micardis® (telmisartan) редуцира риска от сърдечно- съдова смърт, сърдечна атака или инсулт при високорискови пациенти с непоносимост към АСЕ-инхибитори1 TRANSCEND®, паралелно проучване на
» Фармакологична и терапевтична характеристика на антихипертензивната терапия с калциеви антагонисти: фокус върху верапамил

За профилактиката, поведението и резултатите в България

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През септември 2008 г. се проведе най-големият научен кардиологичен форум в Европа – годишният конгрес на Европейското дружество по кардиология. На този значим кардиологичен форум, не само най-голям за Европа поради 24 000 регистрирани участници, но и поради значимост на обсъжданите проблеми, бяха представени някои резултати, с които ще ви запознаем в следващите броеве на списанието. Обаче една от горещите теми, дискутирани и в пресата, и в коридорите на конгреса, бяха резултатите на извънболничното рамо на проучването EUROASPIRE III. Това е първата голяма епидемиологична студия, която включва и резултати от България и дава възможност да бъдат направени конкретни анализи за мястото на българското здравеопазване сред европейските страни.

PDF-download

Исхемична болест на сърцето: обзор

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Исхемичната болест на сърцето (ИБС) е основна причина за заболеваемост и смъртност в глобален мащаб. Клинична изява на ИБС е стенокардия (angina pectoris), дефинирана като синдром на ретростернална гръдна болка, с характерна картина и продължителност, провокирана от физически или емоционален стрес, повлияваща се от покой или прием на нитроглицерин. Основната патоморфологична характеристика на стабилната стенокардия е наличието на коронарна стеноза, проминираща към лумена на кръвоносния съд и ограничаваща кръвотока към миокарда. Основна роля за развитието на атеросклерозата играе възпалителният процес, който има отношение и към руптурата на плаката и последващата тромбоза. Стенокардната (ангинозна) болка вероятно се дължи на освободения от исхемичния миокард аденозин, който стимулира сетивните нервни окончания в сърцето. Ходът на болестта при асимптоматичните пациенти протича атипично, без характерните изяви, и развитието на първи сърдечен инцидент често е и начална изява на ИБС.

PDF-download

Съвременна диагностика в спешната кардиология

Автор: Д-р Стоянка Танчева, доц д-р Атанас Пенев
Болница: МУ, Варна, УМБАЛ „Св. Марина”

В последните години дефинирането на острия миокарден инфаркт (ОМИ) включва седем основни аспекта: патология, биохимия, ЕКГ, образна диагностика, клиника, епидемиология и обществена политика.
Болните с OMИ се класифицират в две групи:
– ОМИ с ST-елевация
– ОМИ без ST-елевация.5

PDF-download

Автофармакология на организма. Ендогенни рецепторно-медиирани физиологични и терапевтични системи – част от нея

Автор: Д-р Николай Д. Темнялов, д.м.
Болница: Катедра по предклинична и клинична фармакология, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”, Варна

Между целите за написване на настоящата позиционна, а не само обзорна и проблемна статия, безспорно, това е да се направи един опит да се обобщи и систематизира известното по обсъждания въпрос – от фармакологична гледна точка като част от съвременната автофармакология. Става дума за определени данни от специализираната литература и от собствени публикации досега, отнасящи се до съществуването и разкриването на ендогенни рецепторно-медиирани физиологични и терапевтични системи. Те действат в живия организъм на лабораторни животни и на човека. Главното изискване е да се прави разлика при спазване на задължителното условие, когато в живия организъм не са приемани лекарства от химико-синтетичен, полу-синтетичен, микробен или минерален произход.

PDF-download

Прах и фини прахови частици в работната среда и остър миокарден инфаркт

Автор: Д-р Теодора Димитрова1, д-р Емилия Караславова2
Болница: 1Катедра Медико-биологични науки, МУ, Варна 2Катедра Социална медицина и обществено здраве, Секция МБС, МУ, Пловдив

От начина на живот като някои от потенциалните отключващи фактори за остър миокарден инфаркт се посочват напрегнатите упражнения (интензивни физически натоварвания), гневът и употребата на кокаин и марихуана и др. Понастоящем към тази група се добавят и фактори на околната среда като повишени нива на атмосферни прахови частици.
След 1980 г. редица епидемиологични проучвания установяват, че повишената прахова експозиция се свързва достоверно с тригериране на миокарден инфаркт, отключване на аритмии, промени в сърдечния ритъм и автономната функция. Цел: да се проучи влиянието на праховия фактор на работната среда върху развитието на остър миокарден инфаркт.

PDF-download

Bisoprolol в терапията на стабилната стенокардия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Приложението на бета-блокери при болните със стенокардия или angina pectoris е в основата на терапевтичния подход при тези болни. Бета-блокерите компетитивно инхибират ефекта на ендогенните катехоламини на нивото на бета-рецепторите. Понижението на позитивните хронотропни и инотропни ефекти на катехоламините върху миокарда води до понижение на кислородните изисквания на миокарда при пациентите с коронарна болест на сърцето, особено в случаите на често и повишено освобождаване на катехоламини. Понижението на позитивния батмотропен ефект на катехоламините вероятно е причина за антиаритмичните ефекти на бета-блокерите и протективните им ефекти по отношение на внезапната сърдечна смърт.

PDF-download

Candesartan: ползи от приложението му при хипертония и сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония и хроничната сърдечна недостатъчност (СН) са заболявания, свързани със значителна заболеваемост и смъртност и с големи финансови разходи. СН е прогресивно заболяване, започващо с миокардно увреждане (левокамерна дисфункция и понижение на фракцията на изтласкване), последвано от процеси на ремоделиране (дилатация и/или хипертрофия на лявата камера) и развитие на специфична симптоматика (диспнея, умора и задържка на течности).1-3 Прогнозата за пациентите със СН обикновено е лоша – в 4-годишен срок от поставянето на диагнозата преживяемостта възлиза на 50%, а около половината от пациентите с тежка СН умират през първата година.2

PDF-download

Комбинация амлодипин/аторвастатин във фиксирана доза Приложение в превенцията на сърдечно-съдовата болест и терапията на хипертонията и дислипидемията

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Амлодипин/аторвастатин (Caduet®) е комбинирана таблетна форма с фиксирана доза за еднократно дневно приложение. В Европа комбинацията е показана за превенция на сърдечно-съдовите инциденти при пациенти с хипертония и допълнителни рискови фактори, а в САЩ – при пациенти, при които има индикации за едновременно приложение на двата медикамента.
Резултатите от клиничните проучвания показаха, че комбинираната терапия амлодипин/аторвастатин (Caduet®) ефективно и едновременно повлиява два важни сърдечно-съдови рискови фактори – хипертонията и дислипидемията. Комбинацията е еквивалентна на едновременната терапия с амлодипин и аторвастатин поотделно и биоеквивалентността на отделните медикаменти не се променя в комбинация. В сравнение с едновременното приложение на двата медикамента поотделно, приложението на комбинираната форма като таблетка за еднократно дневно приложение предоставя потенциална възможност за повишаване на съпричастността на пациента към терапията и ефективното повлияване на сърдечно-съдовия риск при подходящи пациенти, подобрявайки клиничния изход.

PDF-download

Варениклин и неговата роля за отказ от тютюнопушенето

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Варениклин е парциален агонист на 4 2-никотиновите рецептори. Медикаментът понастоящем е одобрен за приложение при отказ от тютюнопушене в България, страните от Европейския съюз и САЩ. Медикаментът се прилага в доза 0.5 mg веднъж дневно през първите 3 дни от терапията, през следващите 4 дни – в доза 0.5 mg два пъти дневно, а след това по 1 mg два пъти дневно. Общата продължителност на терапията е 12 седмици. Нежеланите реакции са леки до умерени по тежест, като най-честите са гадене, главоболие и безсъние. Клинични проучвания показаха, че варениклин е два пъти поефективен от бупропион с удължено освобождаване в терапията за отказ от тютюнопушенето. Имайки предвид повишението на сърдечно-съдовата заболеваемост като резултат от пушенето, особено при възрастни хора, понастоящем варениклин е най-силното терапевтично средство в борбата с тютюнопушенето.

PDF-download

Exforge® (amlodipine/valsartan) – нова фиксирана антихипертензивна комбинация

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална Кардиологична болница

Амлодипин, дихидропиридинов калциев антагонист, и валсартан, ангиотензин-рецепторен блокер, са добре проучени антихипертензивни медикаменти. Комбинацията амлодипин/валсартан (Exforge®) във фиксирана доза е регистрирана за употреба в Европа и в САЩ. Преди пристъпване към терапия с комбинираната форма амлодипин/валсартан се препоръчва титриране на индивидуалните дози на двата отделни медикамента. С Exforge® се постига значимо по-изразена редукция на средното систолно и диастолно артериално налягане в седнало положение, отколкото при терапията с двата медикамента в монотерапия или плацебо, което е доказано в две големи, двойно-слепи, рандомизирани проучвания при пациенти с лека до умерена хипертония.

PDF-download

Първото крайъгълно ARB, плацебо-контролирано проучване показа, че Micardis® (telmisartan) редуцира риска от сърдечно- съдова смърт, сърдечна атака или инсулт при високорискови пациенти с непоносимост към АСЕ-инхибитори

Мюнхен, Германия, 31 Август, 2008. Резултатите от проучването TRANSCEND® демонстрират, че Micardis® 80mg (telmisartan) редуцира с 13% риска от сърдечно-съдова смърт, миокарден инфаркт/сърдечна атака или инсулт при пациенти с висок сърдечно-съдов риск в сравнение с този на пациенти, получаващи най-съвременната стандартна терапия (p=0.048), отнасящо се за същите крайни точки като тези в проучването HOPE, публикувано през 2000 г.1, 2 Терапията с telmisartan бе добре поносима и показа по-нисък процент на прекъсване.

PDF-download

Фармакологична и терапевтична характеристика на антихипертензивната терапия с калциеви антагонисти: фокус върху верапамил

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

През последните 20 години калциевите антагонисти затвърдиха ролята си на важни и полезни за клиничната практика медикаменти за терапия на хипертонията. Сигурността на приложението им бе дискутирана дълго време и бе потвърдена от благоприятните данни от клиничните проучвания през последните години.
Калциевите антагонисти са хетерогенна група медикаменти и могат да бъдат класифицирани като дихидропиридинови и не-дихидропиридинови производни, с представители верапамил и дилтиазем от втората група. Терапевтичният опит с верапамил е мащабен, като днес са налични вече и фармакологични формули с удължено и отсрочено освобождаване на активната субстанция, предназначени за еднократен дневен прием. Тази формула синхронизира освобождаването на медикамента с пиковото повишение на артериалното налягане в ранните сутрешни часове – атрактивен подход в контекста на изключителните фармакокинетични и фармакодинамични характеристики на верапамил.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.