Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2009

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 5/2009:


» Ще разполагаме ли някога с полипил?
» Дислипопротеинемиите (част 3)
» Хронично възпаление и акцелерирана атеросклероза при пациенти с ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит
» Хирургично лечение на пациент с инфекциозен ендокардит на трикуспидалната клапа след радиофреквентна аблация
» ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ: Нови резултати при пациенти с ангина: по-малко сърдечнo-съдови инциденти при терапия с Corlentor
» Оценка на двойната антитромбоцитна профилактика на сърдечно-съдовите инциденти с клопидогрел и аспирин – продължителност и очаквани ползи
» Сърдечно-съдово ремоделиране: състояние, което променя миокарда и кръвоносните съдове
» Клинични фактори за предикция на контрола на артериалното налягане при пациенти с хипертония на терапия с Lodoz (бизопролол/хидрохлоротиазид)
» Ефекти на аторвастатин върху различните етапи на атерогенезата
» Благоприятни коронарни ефекти на едновременното понижение на артериалното налягане и липидните нива при хипертония
» Ramipril – многофункционалният инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим
» Въглехидратен метаболизъм и бета-блокери

Ще разполагаме ли някога с полипил?

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През 2002 г. проф. Салим Юсуф, епидемиолог и биостатистик от Университета МакМастер в Канада, в уводна статия в реномираното списание The Lancet изказа тезата, че комбинацията на няколко кардиопротективни медикамента в една таблета би победила сърдечно-съдовите заболявания. Година по-късно в British Medical Journal се появи публикация, че комбинацията на няколко медикамента (антихипертензивни, антилипемични и антитромбоцитни) в една таблета би намалила сърдечно-съдовите и мозъчно-съдовите инциденти с около 80% при хора над 55 години. Тази таблета учените наричат „полипил”. Идеята е логична, но пред учените се явяват много въпроси, включително и въпросът дали тези медикаменти могат да бъдат поставени в една таблета и дали няма да си взаимодействат негативно в таблетата. Знаем, че прилагани поотделно в един прием те не си взаимодействат, но информация за техните взаимодействия, когато са в една таблета, няма.

PDF-download

Дислипопротеинемиите (част 3)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Терапевтични алгоритми при тежка дислипопротеинемия.
Представените алгоритми представляват препоръки, основаващи се на съвременните познания за
проблема. LDL-хиперхолестеролемия Терапевтичният подход при LDL-хиперхолестеролемия е представен на фиг.1.
Промяната на стила на живот играе основна роля в терапията на изолираната LDL-хиперхолестеролемия.
Промяната на начина на живот може да понижи нивото на LDL-холестерола до известна степен (обикновено до
5–10%) и да повиши нивото на HDL-холестерола (до 30%). Този комбиниран ефект може да доведе до сигнификантно подобрение на отношението LDL/HDL. При пациенти с доказана атеросклероза (и особено коронарна болест на
сърцето) медикаментозната терапия трябва да бъде първа стъпка. Ако същевременната промяна на начина на
живот доведе до сигнификантно подобрение на липидния профил, дозата на статина може да бъде редуцирана, но
трябва да се подържат стойности под прицелните нива.

PDF-download

Хронично възпаление и акцелерирана атеросклероза при пациенти с ревматоиден артрит, псориатичен артрит и анкилозиращ спондилит

Автор: Д-р Иван Груев,1 доц. Антоанета Тончева,2 доц. Валентина Минчева1
Болница: 1 НМТБ „Цар Борис ІІІ”, Клиника по кардиология и липидология, 2 НМТБ „Цар Борис ІІІ”, Kлиника по вътрешни болести

Атеросклерозата е мултифакторен процес, който започва още в детството,1 но клинично се изявява много по-късно. Идеята за възпалителната генеза на атеросклерозата датира още от 19 век. През 1856 година W. Virchow дава следното определение на патогенезата на атероскерозата: „нискостепенно увреждане на артериалната стена в резултат на възпалителен процес причинява повишена пропускливост и натрупване на плазмени съставки в интимата на артерията”.2 И днес повечето изследователи защитават тезата, че това е съдов процес, медииран от имунната система.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Това се подкрепя от наличието на макрофаги и активирани лимфоцити, както и на редица медиатори на възпалението (интерлевкини IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, tumor necrosis factor – TNF, interferon-?, platelet derived growth factor – PDGF) в атеросклеротичните плаки.5 Системният възпалителен отговор, който е характерен за атеросклерозата, включва също острофазови белтъци, като С-реактивен протеин (СRP), фибриноген и амилоид А. В общата популация маркерът за възпалителна активност СRP е утвърден предиктор на сърдечно-съдови инциденти.6, 7, 8 Наскоро приключилото клинично проучване JUPITER показа, че понижаването на CRP води до значима редукция на кардио- васкуларните събития дори при привидно здрави индивиди с нормални стойности на серумния холестерол.8

PDF-download

Хирургично лечение на пациент с инфекциозен ендокардит на трикуспидалната клапа след радиофреквентна аблация

Автор: Д-р Владимир Коларов, д-р Станислав Шекерджийски, д-р Симона Стоичкова, д-р Габриела Давидова, д-р Анелия Нешева, д-р Иван Иванов, д-р Людмил Бояджиев
Болница: Национална кардиологична болница

Представяме клиничен случай на активен стафилококов инфекциозен ендокардит на трикуспидалната клапа, с полиорганно засягане, след извършена радиофреквентна аблация при пациент с имплантиран двукухинен електрокардиостимулатор. Трикуспидалната клапа беше резецирана тотално заедно с експлантация на имплантираните в дясното предсърдие и дясната камера постоянни електроди за DDD електрокардиостимулация, също ангажирани от инфекциозния процес. Пациентът
е преведен в кардиологично отделение на седмия следоперативен ден с продължаваща антибиотична и кардиотонична терапия.
Честотата на сериозните инфекциозни усложнения при пациенти с имплантирани постоянни електрокардиостимулатори, водещи до ендокардит, е от 0,4–1,1%.16 Стандартното лечение при тези пациенти е експлантирането на електродите, генератора и
продължителна антибиотична терапия.1, 2, 16, 17

PDF-download

ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО КАРДИОЛОГИЯ: Нови резултати при пациенти с ангина: по-малко сърдечнo-съдови инциденти при терапия с Corlentor

Барселона, Испания – понеделник, 31 август, 2009 г. Важни нови резултати при пациенти с коронарна болест на сърцето (КБС), участници в проучването BEAUTIFUL, представени на Конгреса на Европейското дружество по кардиология (ESC), сочат 42% намаление на сърдечните пристъпи след лечение с Corlentor (ivabradine). Tази терапевтична полза е особено изразена
при пациенти със сърдечна честота в покой ?70 уд./ мин., при които лечението с Corlentor е намалило с повече от три четвърти риска от хоспитализация за миокарден инфаркт и с повече от една втора честотата на коронарна реваскуларизация.
Тези резултати отреждат специално място на Corlentor като антиангинозно средство, доказано намаляващо сърдечно-съдовите инциденти при пациенти с КБС. „Вече е известно, че Corlentor облекчава ангинозните симптоми. Тези нови резултати демонстрират и неговото свойство да предотвратява сърдечно-съдови инциденти”, каза проф. Тендера, Медицински университет на Силезия, Катовице, Полша.

PDF-download

Оценка на двойната антитромбоцитна профилактика на сърдечно-съдовите инциденти с клопидогрел и аспирин – продължителност и очаквани ползи

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Данаил Аврамов
Болница: Национална кардиологична болница

Комбинираната антитромбоцитна терапия, най-често провеждана с клопидогрел и аспирин, обикновено се използва при превенция на сърдечно-съдовите инциденти. При правилно приложение и продължителност, благоприятните ефекти на тази терапия значително надвишават рисковете, свързани с нея. Не е необичайно явление обаче тази комбинирана терапия да бъде назначена извън индикациите си или за по-продължителен период от време от препоръчителния. При тези условия
ефектите на терапията в най-добрия случай могат да бъдат неясни, а в най-лошия – увреждащи. Още повече, че
приложението на тази терапия при една от индикациите й – превенция на сърдечно-съдовите инциденти след коронарен стент – е усложнено от вида на използвания стент. В тази статия са обсъдени някои от наличните данни за комбинираната антитромбоцитна терапия с клопидогрел и аспирин, с акцент върху установяването на правилните индикации и продължителност на терапията.

PDF-download

Сърдечно-съдово ремоделиране: състояние, което променя миокарда и кръвоносните съдове

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Данаил Аврамов, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовото ремоделиране е процес, индуциран от комбинирането на сърдечно-съдови рискови фактори, който води до промяна на структурните и функционалните характеристики на миокарда и кръвоносните съдове. Той протича в два етапа: предклиничен етап без изява на клинични симптоми и клиничен етап, характеризиращ се с прогресия на предклиничното състояние и действие на допълнителни отключващи механизми, които водят до клинична изява на органните увреждания. Неинвазивните образни техники днес позволяват прецизната оценка на предклиничния етап и подобряват стратификацията на клиничния риск при индивидите без симптоматика. Сърдечно-съдовото ремоделиране засяга едновременно сърцето и кръвоносните съдове.

PDF-download

Клинични фактори за предикция на контрола на артериалното налягане при пациенти с хипертония на терапия с Lodoz (бизопролол/хидрохлоротиазид)

Все още не е известна оптималната продължителност на антихипертензивната терапия с фиксирана нискодозова комбинация, необходима за постигане на пълна ефективност. Целта на това проучване е да сравни ефективността на терапията с Lodoz 2.5/6.25 (бизопролол 2.5 mg/ хидрохлоротиазид 6.25 mg) при пациентите, които не постигат прицелни стойности на артериалното налягане към 4 седмица, но продължават същата терапия за още 4 седмици в сравнение с пациентите, които през втория месец приемат бизопролол в повишена доза – бизопролол 5 mg/ хидрохлоротиазид 6.25 mg. Резултатите от проучването показват, че когато началната терапия с бизопролол 2.5 mg/ хидрохлоротиазид 6.25 mg не е достатъчна за постигане на прицелните нива на артериалното налягане, продължаването на същата терапия за още 4 седмици повишава успеха на терапията. Титрирането на дозата на бизопролол до 5 mg обаче е по-ефективен подход за постигане на прицелните стойности на артериалното налягане.

PDF-download

Ефекти на аторвастатин върху различните етапи на атерогенезата

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Инхибиторите на 3-хидрокси-3-метилглутарил-коензим А-редуктазата (HMG-CoA) – статините, понижават ефективно нивото на холестерола, свързан с липопротеините с ниска плътност (LDL-C), а така също редуцират известните рискови фактори за развитие на атеросклероза и нейните клинични изяви.1 Въпреки че имат общ механизъм на действие – инхибиция на HMGCoA-
редуктазата, ензим, отговорен за каталитичното превръщане 3-хидрокси-3-ментилглутарата в мевалонат (ранна скоросто-определяща реакция в биосинтетичния път на холестерола), различията в молекулната структура на отделните представители на класа определят сигнификантните разлики в техните фармакокинетични качества, мощността на ефекта им, потенциала им за
лекарствени взаимодействия и др.2 Наскоро проведени проучвания потвърдиха разликите между отделните статини по отношение на способността им да забавят прогресията на атеросклерозата, която не може да се обясни единствено с редукцията на нивото на LDL-C.2 Все повече данни се натрупват в подкрепа на тезата, че антиатерогенното действие (един от т. нар. плейотропни ефекти на статините), което включва ендотелни, противовъзпалителни и антиоксидантни ефекти, може
да определя различията в клиничните им ефекти.2, 3

PDF-download

Благоприятни коронарни ефекти на едновременното понижение на артериалното налягане и липидните нива при хипертония

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Дизайнът на Blood Pressure-Lowering Arm of the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT-BPLA)1 позволява оценката на потенциалните разлики в сърдечно-съдовия изход между двете терапевтични антихипертензивни стратегии – с калциев антагонист и добавяне на АСЕ-инхибитор при необходимост или с бета-блокер и добавяне на тиазиден диуретик при
необходимост. В липидното рамо на проучването (ASCOT-LLA) чрез факториален дизайн са изследвани потенциалните благо-
приятни ефекти на терапията с аторвастатин при група пациенти с ниво на холестерола ?6.5 mmol/L. Съществуват по-ранни данни за благоприятните ефекти на терапията с амлодипин в сравнение с терапията с атенолол2 и на аторвастатин спрямо плацебо3 върху няколко сърдечно-съдови критерии, но дизайнът на проучването позволява оценката и на комбинираните
благоприятни ефекти на двете интервенции.

PDF-download

Ramipril – многофункционалният инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим

Автор: Д-р Йото Йотов, д. м.
Болница: Първа кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

Ramipril е създаден в края на 80-те години и много бързо се налага в клиничната практика за лечение на различни състояния в кардиологията и вътрешната медицина. Посочени са ползите от приложението на препарата в терапията на артериалната хипертония и сърдечната недостатъчност, подчертан е благоприятният му ефект за редукция на сърдечно-съдовия риск и на заболеваемостта и смъртността от сърдечно-съдови заболявания при високорискови болни в големи продължителни
многоцентрови проучвания. Ramipril успешно противодейства на прогресията на бъбречната недостатъчност и атеросклерозата и има превантивно действие по отношение на възникването или развитието на нарушения в глюкозния метаболизъм. Това го прави универсално средство в континуума на сърдечно-съдовите изменения и затова е заслужил ролята на представител на
АСЕ-инхибиторите в комбинирания медикамент Polypill за въздействие върху глобалния сърдечно-съдов риск.

PDF-download

Въглехидратен метаболизъм и бета-блокери

Автор: Д-р Васил Велчев
Болница: УМБАЛ „Св. Анна”, София

Установено е, че коморбидитетът на артериална хипертония и захарен диабет значително повишава риска от развитие на органни увреждания и води до повишена честота на инсулт, коронарна артериална болест, застойна сърдечна недостатъчност, периферна артериална болест и съответно по-висока сърдечно-съдова смъртност.1 Проведен наскоро метаанализ предполага, че постигането на по-ниски стойности на артериалното налягане може да доведе до по-големи ползи по отношение на сърдечно-съдовата заболяемост при пациенти с диабет тип 2, отколкото при пациенти без диабет.2 При пациенти с диабет се препоръчва започването на антихипертензивното лечение да стане още когато артериалното налягане е към горната граница на нормата. Актуалното ръководство за лечение на хипертония на Европейското дружество по кардиология3 препоръчва прицелни стойности <130/80 mmHg. Постигането на тези стойности може да стане с представители на различни групи антихипертензивни лекарства, като често при тази група пациенти се налага използване на комбинирана терапия. Наличните доказателства сочат, че инхибиторите на ренин-ангиотензиновата система осигуряват допълнителна протекция по отношение на бъбречната увреда, поради което са предпочитано средство при тези болни. В същото време бетаблокерите имат определени предимства при редица съпътстващи диабета заболявания, като исхемична болест на сърцето, състояния след инфаркт на миокарда, сърдечна недостатъчност и тахиаритмия.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.