Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2010

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 5/2010:


» Още един рисков фактор при мъжете с коронарна болест на сърцето
» Какво представлява, как се извършва и какъв е смисълът от провеждането на 6-минутния тест с ходене
» Сърдечно-съдови лекарства и бременност
» Терапевтични ползи на Corlentor® при пациенти със сърдечна недостатъчност: проучването SHIFT
» Клопидогрел дисулфат: приложение при остър коронарен синдром
» Отвъд контрола на хипертонията – доказателства с Rasilez® (aliskiren) при сърдечно болни
» Босентан в терапията на белодробната артериална хипертония: фокус върху пациентите с леко изразена симптоматика

Още един рисков фактор при мъжете с коронарна болест на сърцето

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

През октомври 2010 г. в престижното списание Heart бе публикувано, че смъртността при мъжете с коронарна болест на сърцето е два пъти по-висока при наличие на ниско ниво на тестостерона в сравнение с нормално тестостероново ниво. Това е четвъртото епидемиологично проучване, което показва, че ниското ниво на тестостерона е маркер за ранна смъртност, но е първото проучване при мъже със съдова болест, понеже всички други епидемиологични проучвания на тестостерона изключват пациентите със сърдечно-съдови заболявания. Възниква въпросът дали тестостероновата заместителна терапия може да върне Каплан-Майеровата крива на преживяемостта към нормата. Специалисти в областта смятат, че съществуват някои рискове при тестостероновата терапия – повишена честота от заболяване на простата и еритроцитоза и екзацербация на сънната апнея, но като цяло резултатите от клиничните проучвания са окуражаващи и насърчават проучването на ефектите на тестостероновото заместване при сърдечно-съдова болест в големи клинични проучвания.

PDF-download

Какво представлява, как се извършва и какъв е смисълът от провеждането на 6-минутния тест с ходене

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, д-р Александър Александров, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

В статиите, посветени на диагностиката и лечението на белодробната артериална хипертония, много често се споменава 6-минутния тест с ходене (6MWT). През 2002 г. Американската торакална асоциация публикува консенсусно становище за същността на 6-минутния тест с ходене. Това ръководство се използва от всички, които са въвели този неинвазивен метод на диагностика в своята практика. Ръководството предоставя практически препоръки за провеждането на 6-минутния тест с ходене (6MWT). Разгледани са индикациите, факторите, които повлияват резултатите, краткия протокол, препоръките за сигурност, подготовката на пациента за процедурата и клиничната интерпретация на резултатите.

PDF-download

Сърдечно-съдови лекарства и бременност

Автор: Доц. Славина Сурчева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София

В повечето статистически проучвания процентът на вродените аномалии е около 2–3% от бременностите. Почти 50% от тях остават с неясна етиология, като 25% се свързват с генетични проблеми и само около 2% се асоциират с фактори от околната среда, включително медицински продукти. Натрупаните данни в литературата дават основание лекарствените средства да се разглеждат като потенциални тератогенни фактори, способни да индуцират абнормални структури или функции, като големи структурни абнормалитети, функционални дефекти, интраутеринно забавяне на растежа, поведенчески отклонения или смърт. Талидомидовата трагедия в края на 50-те години на ХХ век постави пред фармацевтичната промишленост и лекуващите лекари необходимостта от съблюдаването на строги критерии и изисквания при създаването на лекарства и прилагането им при бременни жени.

PDF-download

Терапевтични ползи на Corlentor® при пациенти със сърдечна недостатъчност: проучването SHIFT

Автор: Д-р Кирил Гърков
Болница: Сервие Медикал ЕООД

Проучването SHIFT предоставя доказателства за високата ефективност на медикамент за специфично и избирателно понижение на сърдечната честота при пациенти със сърдечна недостатъчност. Резултатите сочат, че при такива пациенти Corlentor® (ivabradine) намалява с 18% комбинираната първична крайна цел на проучването: сърдечно-съдова смъртност и хоспитализация за сърдечна недостатъчност. Резултатите от това проучване, публикувани в The Lancet и представени на конгреса на Европейското дружество по кардиология в Стокхолм, са научно доказано потвърждение на централната роля на сърдечната честота в патофизиологията на сърдечната недостатъчност и покрепят значимостта на понижението на сърдечната честота с Corlentor® (ivabradine) за постигане на по-добра клинична прогноза при сърдечна недостатъчност.

PDF-download

Клопидогрел дисулфат: приложение при остър коронарен синдром

Автор: Д-р Милена Пехливанова, д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Антитромбоцитната терапия е основата на съвременното лечение на пациентите с остър коронарен синдром поради ключовата роля на тромбоцитите в коронарната тромбоза. Клопидогрел в комбинация с аспирин понастоящем се приема за „златен стандарт” за понижение на честотата на сърдечно-съдовите усложнения при тези пациенти, осигурявайки синергична тромбоцитна инхибиция чрез активация на различни интратромбоцитни метаболитни пътища. Клопидогрел е тиенопиридин, който инхибира АДФ-индуцираната тромбоцитна агрегация без да оказва директен ефект върху метаболизма на арахидоновата киселина. Поради подобрения си профил на сигурност, отнесен към едно и също ниво на антитромбоцитна ефективност, той е предпочитан пред тиклопидин. При пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST-сегмента комбинацията клопидогрел + аспирин редуцира относителния риск за настъпване на сърдечно-съдови инциденти с 20% в сравнение с монотерапията с аспирин. Клопидогрел играе ключова роля в превенцията на тромбозата на стента при пациенти след коронарна интервенция. Претерапевтичното и дългосрочното приложение на клопидогрел редуцира с около 30% риска от сърдечно-съдова смърт и миокарден инфаркт с остър коронарен синдром без ST-елевация при перкутанна коронарна ангиопластика. Дългосрочната комбинирана антитромбоцитна терапия обаче е асоциирана с повишена честота на кръвоизливите. Ръководствата за клиничната практика препоръчват дългосрочна комбинирана терапия с клопидогрел + аспирин при пациенти с остър коронарен синдром и предоперативна подготовка с клопидогрел при всеки пациент с назначена перкутанна коронорна ангиопластика.

PDF-download

Отвъд контрола на хипертонията – доказателства с Rasilez® (aliskiren) при сърдечно болни

Автор: Проф. Цвeтана Кътова
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Какво прави директните ренинови инхибитори (ДРИ) различни от останалите антихипертензивни медикаменти? Директната ренинова инхибиция с aliskiren е уникална по отношение на степента на потискане на ренин-ангиотензин алдостероновата система (РААС) в точката й на активация чрез намаляване на плазмената ренинова активност (ПРА). ПРА е мярка за образувания Ang I (ангиотензин І), а оттук и за активността на РААС. Ролята на ПРА като предиктор на клиничните резултати за първи път е проучвана от Brunner и съавтори през 1972 г.1 Ретроспективното им наблюдение на 219 пациенти с хипертония е показало, че никой от 59-те пациенти с ниска ПРА не е имал миокарден инфаркт (МИ) или инсулт по време на 10-годишно проследяване. Обратно, 11% от пациентите с нормална ПРА и 14% от тези с висока ПРА са получили МИ или инсулт. Директна връзка между повишената ПРА и риска от МИ при пациенти с хипертония е била установена и от Alderman и колеги2 в голямо проспективно проучване – с всеки 2 ng/ml/h повишение на ПРА рискът от МИ се увеличава с 25%.

PDF-download

Босентан в терапията на белодробната артериална хипертония: фокус върху пациентите с леко изразена симптоматика

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е прогресивна болест с лоша прогноза. Босентан е перорален ендотелин-1-рецепторен антагонист (ЕРА), който ефективно подобрява физическия капацитет при пациенти с БАХ функционален клас III и IV в голямо плацебо-контролирано рандомизирано проучване (BREATHE-1). За съжаление у нас болните с БАХ се диагностицират късно, когато са вече с изявена сърдечна недостатъчност клас III и IV по NYHA. Съвременните схващания за полза от модерната терапия е болните да бъдат диагностицирани рано, когато са още в нисък функционален клас. Допълнителни проучвания показаха ефективността на босентан в комбинация с други медикаменти за терапия на БАХ, като силденафил, в малки подгрупи пациенти с БАХ, напр. с вродени сърдечни болести, по отношение на подобрението на дългосрочната преживяемост. Наскоро бяха проведени контролирани проучвания с нови ЕРА при пациенти с умерена симптоматика – функционален клас II. Тези проучвания показаха терапевтични ефекти, подобни на ефектите на босентан, но няма контролирани проучвания, които директно да сравняват ефектите на тези нови ЕРА. В проучването EARLY са включени изключително пациенти с функционален клас II и оценка на хемодинамиката на 6 месец. Макар и сигнификантна, редукцията на белодробната съдова резистентност е сурогатен маркер за забавянето на прогресията на болестта.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.