Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2012

Съдържание сп. „Наука Кардиология” Брой 5/2012:


» Националната кардиологична болница навърши 50 години
» Биомаркери на сърдечно- съдовата болест
» Хемодинамична оценка на кардиоренален синдром
» Лечение на артериалната хипертония при Psoriasis vulgaris – eдно терапевтично предизвикателство
» Ефикасност и безопасност на валсартан при лечение на пациенти с лека до умерена хипертония
» Три е повече от две Какво научихме от проучването EXALT? (The Exforge As Compared to Losartan Treatment in Stage 2 Systolic Hypertension)
» Клиничен случай на тежка хипонатриемия при пациент с дългогодишен захарен диабет и хипертонична болест

Националната кардиологична болница навърши 50 години

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Преди 50 години, през 1962 г. бе създадена Националната кардиологична болница. В продължение на 50 години тя се наложи и продължава да бъде „меката на българската кардиология“. През 50-годишната си история Националната кардиологична болница е била средище на обучителни програми по кардиология, през което са минали всички български кардиолози.

PDF-download

Биомаркери на сърдечно- съдовата болест

Автор: Доц. Жанета Георгиева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна; МБАЛ „Св. Марина”, Варна

Терминът биомаркер (биологичен маркер) е въведен през 1989 г. като „количествено измерим биологичен параметър (напр. концентрация на специфичен ензим, концентрация на специфичен хормон, специфично фенотипно разпределение на ген в популацията, наличие на биологична субстанция), които се използват като показатели за физиологичното състояние, като например повишен риск за развитие на болест, експозиция на вредни вещества и техните ефекти, диагноза на болест, метаболитни процеси, злоупотреба с вещества, бременност, развитие на клетъчни линии, епидемиологични проучвания и др.“ През 2001 г. работна група на Американския здравен институт стандартизира определението за био маркер като „параметър, който може да бъде обективно измерен и е индикатор за нормален биологичен процес, патогенетичен процес или фармакологичен отговор към терапевтична интервенция” и разграничи няколко типа биомаркери (табл. 1).1 Биомаркерът може да бъде измерен в биологична проба (кръв, урина, тъканна проба), може да бъде регистрирана стойност от апаратно измерване (артериално налягане, ЕКГ, Холтер) или образно изследване (ехокардиограма, компютърна томография).

PDF-download

Хемодинамична оценка на кардиоренален синдром

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев,1 доц. Борис Богов,1 д-р Милена Николова,1 д-р Таня Цочева,1 доц. Юлия Петрова,1 Тодор Кундурджиев2
Болница: 1УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София 2Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, Медицински университет, София

Сърцето и бъбреците заедно участват в регулацията на течности и осигуряват заедно крайната органна перфузия. Увреждането на единия орган води до увреждане и на другия и до взаимни ограничения на компенсаторните им механизми. Тези взаимодействия са в основата на кардио-реналния синдром. Резистентността и комплайансът на съдовете на бъбреците, резистентността (ригидността) и комплайансът на сърцето, както и резистентността и комплайансът на каротидните артерии би трябвало сравнително добре да отразяват взаимодействието им, както и засягането им от увреждащите фактори.
Цел: Да се изследват показателите на бъбречния кръвоток RRI, показателите на систолната и диастолната функция на сърцето и комплекса интима-медия (IMT), както и резистивния индекс на каротидните артерии (RICA), да се проучат взаимовръзките помежду им и да се оцени използването им за прогноза.

PDF-download

Лечение на артериалната хипертония при Psoriasis vulgaris – eдно терапевтично предизвикателство

Автор: Доц. Снежана Тишева,1 доц. Димитър Господинов2
Болница: 1Първа кардиологична клиника „Проф. Кирил Чичовски”, МУ – Плевен 2Клиника по дерматология и венерология, МУ – Плевен

Псориатичната болест се свързва с увеличаване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност и следователно има тенденция за „надграждане” от кожно към системно заболяване. Артериалната хипертония се среща в 69.6% от псориатиците в Плевенска област. Направено е изследване на относителния дял на лекуваната хипертония сред псориатици над и под 45 години и резултатите са сравнени с тези на контроли в същите възрастови групи. Проучени са основните групи антихипертензивни медикаменти, както и техния брой, и се установява, че хипертониците-псориатици имат по-ранна, по-тежка хипертония, к оято овладяват с по-голям брой антихипертензивни медикаменти. Псориатиците отключват хипертонията си най-често след началото псориазис. Артериалното налягане при пациенти с псориатичен артрит се контролира по-трудно. (Наука Кардиология, 2012, 73(5), 231–238)

PDF-download

Ефикасност и безопасност на валсартан при лечение на пациенти с лека до умерена хипертония

Автор: Тина Шмук, Сандра Питек, Бреда Барбич Жагар
Болница: Kрka, Ново место, Словения

Хипертонията е един от основните рискови фактори за развитие на сърдечно-съдово заболяване. Поради това употребата на безопасни и ефективни медикаменти при лечението на високото кръвно налягане е особено важна. Настоящото проучване е проведено с цел да сравни ефективността и безопасността на валсартан при лечението на пациенти с лека до умерена хипертония. В статистическия анализ са включени общо 1119 пациенти от двата пола. Всеки пациент е изследван три пъти. Наблюдавана е сигнификантна редукция както на систолното, така и на диастолното кръвно налягане. Наблюдаваната средна редукция на систолното кръвно налягане е 19 mmHg (12.2%), а на диастолното – 9.3 mmHg (10.2%). Общата клинична ефикасност на Valsacor® (Валсакор – валсартан КРКА) е оценена като отлична или много добра. Артериалното налягане е редуцирано до таргетните нива от 140/90 mmHg или по-ниско при 84% от пациентите (934 пациенти). Същевременно при честота на страничните реакции от 3.8% в продължение на цялото проучване, валсартан бе доказан като ефективно и безопасно антихипертензивно средство.

PDF-download

Три е повече от две Какво научихме от проучването EXALT? (The Exforge As Compared to Losartan Treatment in Stage 2 Systolic Hypertension)

Автор: Доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония е сериозен здравен, икономически и социален проблем и въпреки нарастващия интерес към заболяването и увеличаващия се брой медикаменти за лечението й, контролът на АН в световен мащаб е незадоволителен. В наскоро публикувано проучване в САЩ честотата на хипертония в общата популация е 30.4% (66.9 млн.), като 46.5% от пациентите са с контролирано АН.1 В субанализ на артериалната хипертония в мащабното епидемиологично проучване PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology), проведено в 17 страни на 5 континента и включващо над 140 000 пациенти, докладван на Европейския конгрес по кардиология в Мюнхен 2012 г., честотата на АХ е 40.7%, а с контролирана АХ са само 13.1% от болните.

PDF-download

Клиничен случай на тежка хипонатриемия при пациент с дългогодишен захарен диабет и хипертонична болест

Автор: Д-р Мария Димова, доц. Красимира Ненова, доц. Жанета Георгиева
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, Варна; МБАЛ „Св. Марина”, Варна

Хипонатриемията е едно от най-честите електролитни нарушения в клиничната практика, срещащо се при до 22% от хоспитализираните пациенти, протичащо с тежки усложнения, удължаване на болничния престой, увеличаване на разходите и до шесткратно увеличение на заболеваемостта и смъртността. Това е полиетиологично обусловено състояние, което налага търсене и разпознаване на подлежащите патофизиологични нарушения, като определящ фактор при предприемане на лечение. Хипонатриемията се класифицира според плазмения осмолалитет на изотонична, хипертонична и хипотонична. Изотоничната е всъщност псевдохипонатриемия, хипертоничната най-често е резултат от хипергликемия, а хипотоничната допълнително се подразделя на хиповолемична, еуволемична и хиперволемична. Лечението в тези случаи е насочено към корекция на електролитния дисбаланс, но и към нарушението, довело до това състояние. Представяме клиничен случай на пациент с тежко многофакторно обусловено нарушение на водно-електролитното и алкално-киселинното равновесие, причините, довели до това нарушение, и терапевтичното поведение за отстраняването им.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.