Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2014

NК1_korici_

Съдържание сп. „Наука Кардиология“ брой 5/2014:


» УВОД – Как можем допълнително да намалим болестността и смъртността у нас?
» Артериална хипертония в детската възраст
» Сърдечно-съдов риск и маркери за субклинична атеросклероза при неалкохолна стеатозна болест
» Комбинирана терапия при есенциална хипертония: съвременен подход за комбиниране на калциеви антагонисти и бета-блокери
» Фиксирана комбинация от олмесартан медоксомил и амлодипин – нова алтернатива за лечение на лека до тежка артериална хипертония
» Тройна фиксирана антихипертензивна терапия Амлодипин/Валсартан/Хидрохлоротиазид 10 mg/160 mg/12.5 mg за лечение на артериалната хипертония
» Микрорибонуклеинова киселина 208а – биомаркер за диагноза при сърдечно-съдови заболявания
» Физикалната медицина трябва да се съобразява с общия статус на болния (за практиката)

УВОД – Как можем допълнително да намалим болестността и смъртността у нас?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Независимо че честа тема в научната литература и по научните форуми у нас е диагностиката и терапията на артериалната хипертония (АХ), тя остава неоптимално лекувана. Ежедневно се срещаме с пациенти с артериално налягане (АН) много над прицелните стойности. И въпреки че прицелните стойности на АН под терапия бяха повишени през 2013 г., болшинството пациенти не постигат желаните резултати. Незадоволителният контрол на АН има важни клинични последствия за пациентите. От научната литература и епидемиологични проучвания знаем, че болните, които са на антихипертензивна т ерапия, но не контролират АН, са със 74% повишен риск за развитие на сърдечно-съдова болест в сравнение с пациентите, които са постигнали прицелните стойности <140/90 mmHg, а общата смъртност е повишена с 57%.
PDF-download

Артериална хипертония в детската възраст

Автор: Доц. Анна Кънева-Ненчева
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е водеща причина за болестност и смъртност при възрастните вследствие на усложнения като исхемична болест на сърцето, мозъчни съдови усложнения, хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и сърдечна недостатъчност (СН)1. Интересът към артериалната хипертония (АХ) в детската възраст датира от около пет десетилетия, когато за първи път се откриват повишени стойности на артериалното налягане (АН) в малък процент деца. По това време са използвани едни и същи норми за АН за деца и възрастни. Създаването на номограми за АН при деца3 и системното измерване на АН в детска възраст откриват повишени стойности в 3.5 до 5% от децата. Системното изследване на юноши на възраст 14–18 години във Варненска област, извършено през 90-те години на ХХ в., доказва повишено АН при 5% от тях (2.5% АХ и 2.5% прехипертония).
PDF-download

Сърдечно-съдов риск и маркери за субклинична атеросклероза при неалкохолна стеатозна болест

Автор: Д-р Рая Иванова1, д-р Мариана Господинова1, доц. Юлия Петрова2, д-р Жейна Чернева1,
доц. Асен Алексиев3, проф. Стефан Денчев1, проф. Людмила Матева3

Болница: 1Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
3Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Медицински университет, София

През последните години интензивно се проучва ролята на неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) като нов рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания (ССЗ).
Цел: Оценихме честотата и характеризирахме промените в кардиометаболитните и възпалителнитe рискови фактори, дебелината на интима-медиа на каротидните артерии (ДИМК) и ендотелната функция при пациенти с НАСБ без известно ССЗ.
Материал и методи: В проучването са включени 403 пациенти с НАСБ и здрави контроли (ЗК) без стеатоза (n=241) в млада и средна възраст. В допълнение на стандартните клинични и лабораторни изследвания, изследвахме инсулин, липопротеин (а), hs-CRP, фибриноген, феритин, IL-6, TNF-α и определихме индекса на стеатозата, FRS и SCORE, ДИМК (80 НАСБ, 40 ЗК) и кръвоток-медиираната вазодилатация на брахиалната артерия (КМВД, 30 НАСБ).
PDF-download

Комбинирана терапия при есенциална хипертония: съвременен подход за комбиниране на калциеви антагонисти и бета-блокери

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е заболяване с високо разпространение в световен мащаб. Високото артериално налягане (АН) е най-честата причина за смърт във всички региони на света с изключение на част от Африка1. Хипертонията остава основният рисков фактор за сърдечно-съдовата смъртност и на нея се дължат 7.5 милиона смъртни случаи ежегодно2, 3. По данни на Световната здравна oрганизация високото систолно АН е причина за 51% от мозъчно-съдовите смъртни случаи и за 45% от сърдечно-съдовата смъртност.
PDF-download

Фиксирана комбинация от олмесартан медоксомил и амлодипин – нова алтернатива за лечение на лека до тежка артериална хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е често заболяване – с най-висока честота (около 44%) във възрастта 45–64 години в Европа1. Тя е доказан рисков фактор за сърдечно-съдова болест, включително
исхемична болест на сърцето и инсулт, и тези заболявания са причина за 1/3 от смъртните случаи в световен мащаб2. По данни на Световната здравна организация АХ причинява около 7 милиона смъртни
случая годишно и е отговорна за 4.5% от общата болестна тежест2. В Европейс ките препоръки за лечение на АХ се посочва, че съществуват убедителни доказателства, че антихипертензивната терапия
понижава риска от заболеваемост и смъртност от фатални и нефатални инсулти (с 30–40%), коронарни инциденти (с 20%) и сърдечна недостатъчност (няма данни за процентната редукция). По-изразената редукция на артериалното налягане (АН) е асоциирана с по-изразено понижение на болестните инциденти, особено при пациенти със захарен диабет3. При пациенти с диабет Европейските препоръки посочват прицелно артериално налягане ≤140/85 mmHg, а за останалите пациенти <140/90 mmHg.
PDF-download

Тройна фиксирана антихипертензивна терапия Амлодипин/Валсартан/Хидрохлоротиазид 10 mg/160 mg/12.5 mg за лечение на артериалната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Въпреки последните постижения в лечението на артериалната хипертония (АХ) и повишената осведоменост сред лекарите и пациентите, голяма част от болните продължават да имат неоптимално контролирано артериално налягане (АН), макар че контролът се подобрява в сравнение с предходните години1, 2. Международните документи за поведение при болни с АХ препоръчват започване на комбинирана терапия с два медикамента при пациенти със систолно АН >20 mmHg и/или диастолно АН >10 mmHg над прицелните стойности и при пациенти с висок сърдечно-съдов риск. Комбинираните лекарствени форми стават все попредпочитани.
PDF-download

Микрорибонуклеинова киселина 208а – биомаркер за диагноза при сърдечно-съдови заболявания

Автор: Д-р Явор Кашлов, д-р Иван Щерев, д-р Николай Цонев, проф. Жанета Георгиева, доц. Светослав Георгиев
Болница: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Микрорибонуклеионовите киселини (miRNA) са малки РНК-молекули, изградени от около 21–25 нуклеотида (средно 22), които не кодират протеини, но имат важна функция за регулиране на генната експресия. Според класическия модел, за да се изяви даден ген, информацията, кодирана в ДНК, се презаписва в инфомационна РНК, след това се превежда в рибозомите и се синтезира съответният
протеин. Скоростта на образуване на нови белтъци подлежи на регулация и обичайно регулирано звено е презаписването на ДНК в РНК. Микрорибонуклеиновите киселини функционират на по-късен
етап като посттранскрипционни регулатори на генната експресия. miRNAs не кодират протеин, но при свързване с тяхната таргетна иРНК в специфична последователност негативно регулират
експресията на свързаната с иРНК цел или инхибират транслацията на иРНК.
PDF-download

Физикалната медицина трябва да се съобразява с общия статус на болния (за практиката)

Автор: Проф. Тройчо Троев, д-р Айча Заралиева, д-р Георги Тодоров, д-р Христина Миланова, д-р Мимоза Георгиева
Болница: Клиника по физикална и рехабилитационна медицина, Военномедицинска академия, София

В практиката си лекарят специалист по физикална и рехабилитационна медицина се среща с болни с различни интердисциплинарни проблеми, за разрешаването на които са необходими знания от съответните специалисти – по кардиология, вътрешни болести, неврология, ортопедия и травматология и др. Правилно и подробно снетата анамнеза, последвана от първичен медицински преглед с изследване на функционалното състояние, неврологичен, кардиологичен, статус на опорно-двигателния апарат (ОДА) и различни функционални изследвания, са основа за поставянето на правилна диагноза и адекватна терапия. Естествените и преформираните физикални фактори се прилагат за профилактика и лечение както на основното заболяване, така и на придружаващите заболявания, а също и за модифициране на рисковите фактори.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.