Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 5/2015» УВОД – От науката до леглото на болния или успяхме ли да допринесем за подобряване на диагностиката и терапията в България?
» Kорелация между ехокардиографските и оперативно установените данни в диагностиката на инфекциозния ендокардит и усложненията му
» Ендовенозна лазерна аблация на разширени вени и изграждане на собствен работен алгоритъм
» PCSK9-инхибитори – нов клас медикаменти за понижение на LDL-холестерола
» Метформин-асоциирана лактатна ацидоза с трайна загуба на зрение и последващ белодробен тромбемболизъм – клиничен случай и обзор на литературата
» Дългосрочна терапия с амбрисентан при белодробна артериална хипертония
» Антихипертензивна ефективност на ангиотензин-рецепторните блокери: мястото на олмесартан
» Клинични ефекти на цилостазол върху атеросклеро тичната съдова болест
» Противогрипна ваксина и профилактика на сърдечно-съдовите усложнения

УВОД – Много болници, а лошо здравеопазване

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

В началото на октомври се проведе седмото изданиe на научната конференция „От науката до леглото на болния“ под надслов „От промяната на рисковите фактори до модерната терапия на неинфекциозните болести“. Конференцията премина под патронажа на кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова и с активното участие на Българската сърдечна и съдова асоциация, Българската асоциация по сексуална медицина, Българското научно дружество по фармация, Българския институт по метаболитен синдром и с партньорството на Българския фармацевтичен съюз.

This content is for members only.

Kорелация между ехокардиографските и оперативно установените данни в диагностиката на инфекциозния ендокардит и усложненията му

Автор: Д-р Димитър Николов1, д-р Венета Григорова1, д-р Ивилин Тодоров1, д-р Асен Келчев1, проф. Генчо Начев2
Болница: 1Клиника по кардиохирургия, МБАЛ „Токуда Болница София“, София
2Клиника по кардиохирургия, УНСБАЛ „Света Екатерина“, София

Цел: Уточняване на степента на корелация между ехокардиографските и оперативно установените данни в диагностиката на инфекциозния ендокардит и усложненията му.
Материал и метод: Изследвани са 102 последователни пациенти за период от 9 години, разделени в две групи: I гр. – 35 пациенти (34.0% от всички анализирани пациенти) – 28 мъже (80.0%) и 6 жени на средна възраст 46.7±14.7 (29–69) г., оперирани в условията на активна инфекция; и II гр. – 67 пациенти (66.0%) – 56 (82.1%) мъже и 12 жени на средна възраст 49.0±14.2 (31–73) г., оперирани в отложен порядък след овладяване на инфекцията.

This content is for members only.

Ендовенозна лазерна аблация на разширени вени и изграждане на собствен работен алгоритъм

Автор: Д-р Ангел Ангелов
Болница: Медицински университет, Варна

В статията се поставя на дискусия проблемът за ендоваскуларното лечение на стволовите разширени вени и техните клонове с използване на лазерната енергия. Показват се резултатите от прилагането на две различни дължини на вълната – 980 и 1470 пт, както и използването на три вида лазерни влакна: с линейно излъчване на енергията, с монорадиално и с бирадиално излъчване.
Предвид сложността на проблема и необходимостта едномоментно да се постигне желания добър клиничен и козметичен резултат, авторът предлага свой собствен алгоритъм след като е направил обобщение на наличния досега световен опит.

This content is for members only.

PCSK9-инхибитори – нов клас медикаменти за понижение на LDL-холестерола

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, д-р Борислав Борисов2
Болница: 1Национална кардиологична болница,
2„Прескрипция” ЕООД

Инхибиторите на пропротеин конвертазата субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9) са нови медикаменти за понижение на нивото на LDL-холестерола. PCSK9 е протеин, който участва в хомеостазата на холестерола основно чрез разграждане на LDL-рецепторите1–3. Точният механизъм на този процес се изучава активно и се смята, че циркулиращият PCSK9 се свързва с LDL-рецепторите, които в комплекс с LDL навлизат в лизозомите на хепатоцитите за разграждане, и целият комплекс заедно в LDL-рецептора се лизира, като по този начин рециклирането на LDL-рецепторите обратно към клетъчната повърхност не се осъществява (фиг. 1)2–5.

This content is for members only.

Метформин-асоциирана лактатна ацидоза с трайна загуба на зрение и последващ белодробен тромбемболизъм – клиничен случай и обзор на литературата

Автор: Д-р Елена Димитрова, доц. Елина Трендафилова, д-р Александър Александров, д-р Христина Йорданова, д-р Елена Костова, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Метформинът е медикамент на първи избор при захарен диабет тип 2 и липса на противопоказания, особено при пациенти с наднормено тегло. Преди започване на терапията е задължителна оценката на бъбречната функция26, 27. Необходимо е и периодично проследяване на серумния креатинин и гломерулната филтрация в хода на терапията с оглед корекция на дозата при необходимост30, 31. Тези мерки се налагат поради риска от възникване на рядко, но потенциално животозастрашаващо усложнение – метформин-асоциирана лактатна ацидоза. Основен рисков фактор за развитието и е наличието на бъбречна дисфункция. Допълнителни фактори са съпътстваща терапия с блокери на системата ренин-ангиотензин-алдостерон с намаляване на вътресъдовия обем, с нестероидни противовъзпалителни средства или с комбинация от двете.

This content is for members only.

Дългосрочна терапия с амбрисентан при белодробна артериална хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Белодробната артериална хипертония (БАХ) е рядка болест, която се характеризира с прогресивно повишение на белодробното съдово съпротивление, в резултат на което се развива деснокамерна сърдечна недостатъчност и води до преждевременна смъртност. Въпреки че възможностите за терапия на БАХ нараснаха през последните десетина години, заболяването прогресира бързо и има лоша прогноза с около 50% смъртност в следващите 5 години след диагностицирането му1–3. Социалното значение на БАХ е голямо и това личи от поведението на международни научни организации, които периодично изготвят препоръки за диагностика и лечение на белодробната хипертония. Последната ревизия на Европейските препоръки бе публикувана през септември 2015 г.4

This content is for members only.

Антихипертензивна ефективност на ангиотензин-рецепторните блокери: мястото на олмесартан

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Днес съществува широк спектър от ангиотензин II-рецепторни блокери (АРБ) и анализите показват значими разлики между отделните представители на класа по отношение на антихипертензивната им активност
и 24-часовия контрол на артериалното налягане. Олмесартан има по-висока ефективност в сравнение с останалите АРБ в еквивалентни дози и вероятно това се дължи на по-високата степен на блокада на ангиотензиновия рецептор тип 1.

This content is for members only.

Клинични ефекти на цилостазол върху атеросклеротичната съдова болест

Автор: Доц. Детелина Луканова, доц. Борислав Георгиев, проф. Марио Станкев
Болница: Национална кардиологична болница

Цилостазол – 6-{4-(1-циклохексил-1H-тетразол-5-ил)бутокси]-3,4-дихидро-2(1H)-хинолинон}; OPC-13013 – е 2-оксохинолинов инхибитор на фосфодиестераза IIIA (PDE3), който се използва от 1991 г. в Корея и е одобрен за лечение на клаудикацио интермитенс (claudicatio intermittens) през 1999 г. в САЩ1. От една година разполагаме и у нас с този медикамент. Много предклинични и клинични проучвания показаха, че цилостазол има благоприятни ефекти върху атеросклеротичната съдова болест – антипролиферативни ефекти върху гладкомускулните клетки, антитромботични – върху тромбоцитите, протективни – върху ендотела, и липидомодулиращи ефекти2. Значително се повиши употребата на медикамент-излъчващи стентове, които понижават честотата на рестенозата след имплантация на стент.

This content is for members only.

Противогрипна ваксина и профилактика на сърдечно-съдовите усложнения

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

По данни на СЗО всяка година от сърдечно-съдови заболявания умират повече хора, отколкото от каквато и да е друга причина1. Смята се, около 30% от всички смъртни случаи в световен мащаб са по причина на сърдечно-съдови заболявания1. Очаква се сърдечно-съдовата болест да остане основна причина за смъртност и да доведе до смъртта на 23.6 млн. души през 2030 г.1 Грипът е респираторно заболяване с висока инфекциозност, което е причина за ежегодни епидемии (с пик през зимата в районите с умерен климат) и спорадични пандемии2. Въпреки че тежестта на тези пандемии може да е значителна (както през 1918–1919 г.), общата заболеваемост и смъртност от сезонен грип обикновено е много по-голяма в сравнение с тази при пандемиите3, 4.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.