Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2007

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 6/2007:


» За ролята на проучванията в ежедневната практика
» Бета-блокерите – самостоятелно и в комбинация за лечение на артериалната хипертония
» Тютюнопушене и ефектите му върху съдовата система. Нови терапевтични възможности за намаляване на сърдечно-съдовия риск
» Случай на съчетание на хипертрофична кардиомиопатия и ревматоиден артрит
» Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта clopidogrel 75 mg tablets
» Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи amlodipine
» Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи felodipine
» Резултати от изследването ADVANCE откриват перспективите за нова превантивна терапия за милиони хора, поразени от диабет, в целия свят
» Адипобиология и адипофармакология Първи международен симпозиум, 20 октомври 2007 г., Варна
» Ново изследване от Heartwirе показва, че статините и фибратите намаляват риска от периферна диабетна невропатия
» Бета-блокери и сърдечна недостатъчност. Мястото на bisoprolol (част II)
» Комбинираната терапия с амлодипин и аторвастатин в една таблета: по-добър контрол на риска при високо-рисковите болни
» Exforge® (valsartan/amlodipine) – нова комбинация за лечение на хипертония
» Симвастатин намалява възпалението в атеросклеротичната плака
» Терапевтичен ефект на Simdax при остра и обострена сърдечна недостатъчност със систолна левокамерна дисфункция

За ролята на проучванията в ежедневната практика

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Главен редактор

Големите мултицентрови проучвания доказват редица ползи на терапевтичните подходи в медицината и подпомагат изготвянето на международни и национални препоръки за поведение. Сравнително малко са обаче проучванията, анализиращи приложението на тези препоръки в ежедневната практика. Въпреки добрите и фактологично обосновани профилактични и терапевтични схеми, все още не можем да постигнем резултатите от клиничните проучвания в реалния живот. Много често се говори, че тези проучвания са „кувиозни” и в тях се включват предимно „чисти” пациенти, които обикновено не се срещат реално в практиката. Напоследък все по-често се говори за ролята на пациента и неговата несъпричастност към лечението, което обяснява лошите резултати от терапията в ежедневието. Счита се, че лоши резултати получаваме и при правилно назначавани медикаменти, но прилагани в ниски дози, при които не се постига оптималния лечебен ефект. За изясняване на проблемите за разминаване между клинични препоръки и реален живот се нуждаем от епидемиологични анализи.

PDF-download

Бета-блокерите – самостоятелно и в комбинация за лечение на артериалната хипертония

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница: Национална кардиологична болница

Бета-блокерите са медикаменти с полувековна история. Тяхното приложение за лечение на исхемичната болест на сърцето (ИБС) е утвърдено преди 45 години, за лечение на артериална хипертония (АХ) – преди 40 г., а техните ефекти за повлияване на сърдечната недостатъчност (СН) са обсъждани от преди около 30 г. Днес, след толкова години, използването на тази група медикаменти е свързано с противоречиви мнения и най-вече това се отнася за индикацията АХ.

PDF-download

Тютюнопушене и ефектите му върху съдовата система. Нови терапевтични възможности за намаляване на сърдечно-съдовия риск

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, д-р Милена Пехливанова
Болница: Национална кардиологична болница

През последните десетилетия са много доказателствата, които установяват пряката връзка между тютюнопушенето и сърдечно-съдовите заболявания. Доказано е, че то увеличава честотата на инсултите, абдоминалните аневризми и атеросклерозата. Тютюнопушенето увеличава също така честотата на болестта на Бюргер и еректилната дисфункция. Известно е също така, че пасивното пушене също повишава риска от сърдечно-съдови заболявания. То повишава риска от инсулт и коронарна болест на сърцето. Сърдечно-съдовата система е чувствителна на токсините на пушенето и на пасивно приетия тютюнев дим и е известно, че ефектът на краткия период на пасивното пушене е колкото при хронично активно пушене.1

PDF-download

Случай на съчетание на хипертрофична кардиомиопатия и ревматоиден артрит

Автор: Д-р Емилия Мишева, д-р Татяна Симеонова
Болница: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, МУ, Пловдив

Съчетанието на две заболявания с генетична предиспозиция е труден диагностичен и терапевтичен случай в клиничната практика. В статията се разглежда мъж на 51 г. с доказана диагноза хипертрофична кардиомиопатия и ревматоиден артрит. При пациента са налице основните критерии за ревматоиден артрит – ставна скованост, ангажиране на повечето от ставите на ръцете с деформации и симетричност на ставния процес, рентгенови данни за наличие на периставна остеопороза и ерозии на ставните повърхности на костите със стеснение на ставните междини и с оток на меките тъкани.
ХКМП е доказана през третата декада от живота на пациента с изявена субаортна стеноза и прогресираща сърдечна недостатъчност.

PDF-download

Клинично изпитване за доказване на биоеквивалентността на продукта clopidogrel 75 mg tablets

Автор: Ricard Larouche, M.D. – Principal Investigator Sigrun Ellertsdottir, M.Sc. Pharm. – Sponsor’s Representative
Болница: SFBC Anapharm, Sainte-Foy, Quebec, Canada – CRO

Клопидогрел селективно инхибира свързването на аденозин-дифосфата (AДФ) към неговия тромбоцитен рецептор и съответно АДФ-медиираното активиране на GPIIb/IIIa-комплекса, водещо до инхибиране на тромбоцитната агрегация. Клопидогрел инхибира също и тромбоцитната агрегация, индуцирана от други агонисти (различни от АДФ) чрез блокиране на увеличаването на тромбоцитната активация от освободения АДФ. Клопидогрел не инхибира фосфодиестеразната активност. Той действа чрез необратимо модифициране на тромбоцитния АДФ-рецептор.

PDF-download

Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи amlodipine

Автор: Ivan Ulc, M.D., Ph.D. – Главен изследовател
Болница: Клиничен център CEPHA s.r.o., Център по фармакология и анализ Komenskeho, Пилзен, Чешка Република

Аmlodipine е инхибитор на калциевия йонен инфлукс от дихидропиридиновата група и инхибира трансмембранното навлизане на калциеви йони в гладкомускулните клетки на сърцето и съдовете.
Механизмът на антихипертензивно действие на amlodipine се дължи на директния релаксиращ ефект върху съдовата гладка мускулатура. Точният механизъм, по който той оказва своя антиангинозен ефект, не е напълно изяснен, но amlodipine намалява тежестта и честотата на исхемичните пристъпи.

PDF-download

Сравнителна бионаличност на два продукта, съдържащи felodipine

Автор: C.H. Kleinbloesem M.D., C. Czendlik M.D
Болница: Клиничен център CPR Basel AG, Базел, Швейцария

Felodipine е съдово-селективен калциев антагонист, който понижава артериалното налягане чрез понижаване на периферната съдова резистентност. Поради високата си селективност по отношение на гладката мускулатура на артериолите, felodipine в терапевтични дози не оказва директен ефект върху сърдечния контрактилитет и върху проводимостта. Той може да се използва като монотерапия или в комбинация с други антихипертензивни лекарства, като -блокери, диуретици и АСЕ-инхибитори, с цел повишаване на антихипертензивния ефект.

PDF-download

Резултати от изследването ADVANCE откриват перспективите за нова превантивна терапия за милиони хора, поразени от диабет, в целия свят

Автор: Проф. Цветана Кътова
Болница: Национална кардиологична болница

„Резултатите от ADVANCE показват, че рутинното назначаване на фиксирана комбинация от perindopril и indapamide (Noliprel) на широк диапазон от пациенти с диабет намалява риска от основни макросъдови или микросъдови инциденти, включително смърт, независимо от нивото на първоначалното кръвно налягане или допълнителното третиране с много други превантивни средства, типично провеждани при диабетиците днес. Лечението при изследването е било понесено добре, изисквало е мониторинг или титрация и поради това е подходящо за използване при широк диапазон клинични обстоятелства навсякъде по света.” „Ако препоръчаната от ADVANCE стратегия с Noliprel бъде приложена само за половината от диабетиците в целия свят, то ще бъдат предотвратени над 1.5 милиона смъртни случаи за период от 5 години (2010-2015 г.).

PDF-download

Адипобиология и адипофармакология. Първи международен симпозиум, 20 октомври 2007 г., Варна

Автор: Антон Тончев, Веселка Николова1, Ружа Панчева2, Пепа Атанасова3 и Георги Чалдъков*
Болница: Сектор по клетъчна биология, Медицински университет, Варна, 1III Клиника по кардиология, Интензивно кардиологично отделение 2Катедра по педиатрия, Университетска болница МБАЛ „Св. Марина”, Варна, 3Катедра по анатомия, хистология и ембриология, Медицински

На 1 декември 1994 г. в Nature бе съобщено за откриването на лептин – хормон, синтезиран от адипоцитите. Днес броят на секретираните от клетките на адипозната (мастната) тъкан сигнални протеини (адипокини) е повече от 100. Тези изследвания промениха парадигмата (стана paradigm shift) за тази тъкан – тя „се превърна” в най-големият ендо- и паракринен орган на човешкото тяло (не само тъкан, регулираща липидната и енергийна хомеостаза). Рaradigm shift се изобразява принципно като duck-and-rabbit optical illusion, показана по-горе (и в книгата на Thomas Kuhn The Structure of Scientific Revolution, 1962 г.).

PDF-download

Ново изследване от Heartwirе показва, че статините и фибратите намаляват риска от периферна диабетна невропатия

Автор: Майкъл О’Риордан
Medscape

25 юни 2007 г. (Чикаго, Илинойс): Терапията със статин или фибрат защитава срещу развитието на нервна увреда при пациенти със захарен диабет тип 2, според резултатите от ново изследване.1 Изследователите са демонстрирали, че лечението със статини е намалило риска от развитие на периферна невропатия с 35%, а лечението с фенофибрат с – 48% при пациенти с диабет в продължение на петгодишен период на проследяване.

PDF-download

Бета-блокери и сърдечна недостатъчност. Мястото на bisoprolol (част II)

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ С BISOPROLOL CIBIS
Проучването CIBIS (The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study)27 e двойно-сляпо, мултицентрово проучване, включващо 641 пациенти с ХСН (клас III-IV по NYHA) с различна етиология и левокамерна фракция на изтласкване <40%. 320 пациенти са лекувани с bisoprolol, а 321 са приемали плацебо. Началната доза на bisoprolol от 1.25 mg дневно е повишена до 2.5 mg дневно след 48 часа и до 5 mg дневно след 1 месец. Пациентите са продължили приема си на диуретици и вазодилататори (АСЕ-инхибитор в 90% от случаите). Средният период на проследяване е 1.9±0.1 години.

PDF-download

Комбинираната терапия с амлодипин и аторвастатин в една таблета: по-добър контрол на риска при високо-рисковите болни

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Милена Пехливанова, д-р Данаил Аврамов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Хипертонията е основният рисков фактор за сърдечно-съдова болестност и е отговорна за около 30% от смъртните случаи по света.1 Според доклад на СЗО около 600 милиона болни с хипертония са рискови за миокарден инфаркт, инсулт или сърдечна недостатъчност.2 До 2025 г. се очаква болните с хипертония по света да се увеличат с 60%.3 Дислипидемията е често срещан рисков фактор, съпътстващ хипертонията. Според Фрамингамското проучване 78% от мъжете хипертоници и 82% от жените с хипертония са носители на поне още един сърдечно-съдов рисков фактор.4 Подобни са данните от Франция, където 84% от мъжете и 77% от жените с високо налягане имат поне още един сърдечно-съдов рисков фактор.5

PDF-download

Exforge® (valsartan/amlodipine) – нова комбинация за лечение на хипертония

Автор: Д-р Красимира Христова
Болница: Клиника по спешна кардиология, МБАЛСМП „Пирогов”

Exforge® е фиксираната комбинация от двете най-изписвани антихипертензивни лекарства в света. Тя беше одобрена от Европейската агенция по лекарствата (EMEA) в началото на настоящата година и е налична в повечето страни членки на Европейския съюз, между които Германия, Великобритания и България. Наскоро беше одобрена и от Агенцията за контрол на храните и лекарствата (FDA) в САЩ.1, 2, 3 Exforge® е първото лекарство, комбиниращо ангиотензин-рецепторен блокер (АРБ) – Diovan® (valsartan) и калциев антагонист – Norvasc® (amlodipine) в една таблета с удобството за еднократен дневен прием1, 2, 3. Налични са следните дозировки amlodipine/ valsartan: 5/160 mg и 10/160 mg.

PDF-download

Симвастатин намалява възпалението в атеросклеротичната плака

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Атеросклерозата се приема за хронично възпалително съдово заболяване. Възпалението медиира различни етапи в появата и развитието на атеросклерозата от началното натрупване на левкоцити до руптурата на улнерабилната плака.1 Качествата на 18F-флуородеоскиглюкоза (18FDG) дадоха възможност за въвеждането й в неинвазивната диагностика и в експериментални изследвания. Позитронно-емисионната томография с 18FDG (18FDG-PET) се използва не само за установяване на туморни, но и на възпалителни клетки2. Някои наблюдения при изследване на аорта с 18FDG-PET установяват натрупване на 18FDG в аортата и илиачната артерия при 40-50% от пациентите.3-5 Впоследствие е установено, че натрупването на 18FDG маркира богатите на макрофаги зони на атероматозни плаки,6 което дава основания да се смята, че 18FDG-PET може да визуализира
възпалената атероматозна плака.

PDF-download

Терапевтичен ефект на Simdax при остра и обострена сърдечна недостатъчност със систолна левокамерна дисфункция

Автор: Д-р Боряна Чомпалова, д-р Емилия Караславова
Болница: МБАЛ, Пловдив

Направена е оценка на терапевтичния ефект на Simdax при остра и обострена сърдечна недостатъчност със систолна левокамерна дисфункция. Проследени са 13 пациенти с дилатативна исхемична и неисхемична генеза. Приложена е 24-часова инфузия с levosimendan. Проследени са ехокардиографските показатели за помпената левокамерна функция. Отчетени са значимо положителни хемодинамични ефекти, както и динамиката в левокамерните размери, обеми и изтласкана фракция. Ключови думи: Simdax, сърдечна недостатъчност, систолна левокамерна дисфункция.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.