Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2014

 


» УВОД – За правата на пациен тите и задълженията на лекарите или за правата на лекарите и задълженията на пациентите
» Неантиаритмични медикаменти за профилактика на внезапната сърдечна смърт
» Комбинация на бета-блокери и калциеви антагонисти в терапията на артериалната хипертония
» Валсартан в моно- и комби нираната терапия на артериалната хипертония
» ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ – КЛИНИЧНО РЪКОВОДСТВО

УВОД – За правата на пациентите и задълженията на лекарите или за правата на лекарите и задълженията на пациентите

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

През последните години всички политици и медии говорят само за правата на пациентите и в резултат на това на някои места пациентите започнаха да диктуват на лекаря какви изследвания и интервенции да

им бъдат направени. Поради масовото популистично поведение на някои групи в страната пациентите вече смятат, че лекарите са длъжни по всяко време да откликнат на исканията им. Стигна се дотам, че пациенти, които не са имали време да бъдат прегледани по повод на някакви оплаквания, а и без особени оплаквания, посещават спешните и неотложните звена или искат от екипи на спешна помощ да бъдат прегледани, без да имат спешно или неотложно състояние, налагащо преглед и лечение. И са недоволни, дори инициират проверки на лекарите, които са отказали преглед или когато не са били хоспитализирани.
PDF-download

Неантиаритмични медикаменти за профилактика на внезапната сърдечна смърт

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Вера Байчева, доц. Елина Трендафилова
Болница: Национална кардиологична болница

Въпреки понижението на сърдечно-съдовата смъртност през последното десетилетие, честотата на внезапната сърдечна смъртност (ВСС) остава постоянна и се оценява на поне 300 000 смъртни случая годишно1. Най-честият механизъм на ВСС е камерното мъждене. Антиаритмичните медикаменти, които повлияват функцията на сърде чните йонни каналчета, са ефективни в множество експериментални модели за понижение на риска от ритъмна смърт и могат да доведат до понижение на честотата на ВСС. Интерполирането на данните от животинските проучвания към хората обаче не е задоволително, тъй като се оказа, че антиаритмичните медикаменти имат проаритмични ефекти при някои клинични състояния, за които се очакваше понижение на ВСС.
PDF-download

Комбинация на бета-блокери и калциеви антагонисти в терапията на артериалната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е широко разпространено заболяване, от което страда 26% от възрастното население по света. Тя остава един от основните предотвратими рискови фактори за коронарна болест на сърцето, инсулт, сърдечна недостатъчност, периферна съдова болест и прогресия на бъбречната недостатъчност. Терапията на АХ е основен проблем на общественото здраве. Около 1 млрд. души по света страдат от АХ и се очаква честотата є да нарасне с 60% до 2025 г. Въпреки познаването на проблема и наличието на ефективна терапия обаче, контролът на артериалното налягане (АН) под прицелни стойности не е ефективен. Болшинството болни с АХ не успяват да постигнат стойности на АН <140/90 mmHg и не повече от 25% от пациентите в Европа постигат прицелните стойности. Неспособността за постигане на желаните цели на АН се наблюдава във всички региони и държави по света, във всички възрастови групи, при мъже и жени и е независима от вида на медикаментозната терапия.
PDF-download

Валсартан в моно- и комбинираната терапия на артериалната хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, чл.-кор. проф. Мила Власковска2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Целта на съвременната антихипертензивна терапия е максимално намаление на дългосрочния риск от сърдечно-съдови заболявания чрез контрол на артериалното налягане (АН) под прицелните стойности, осигуряване на органна протекция и успоредно лечение на всички обратими рискови фактори. Главните ползи са в резултат на понижението на АН. С цел гарантиране на органната протекция се препоръчва
употребата на медикаменти с доказан ефект върху усложненията на прицелните органи на базата на доказателства от рандомизирани клинични проучвания. АРБ са въведени в клиничната практика, за да осигурят алтернативен подход за блокиране на РААС, фармакологично различен от този на ACE-инхибиторите. Смята се, че поради селективно блокиране на Ang II-рецептора, те имат потенциал за по-пълна блокада на РААС.
PDF-download

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ПЕРИФЕРНА АРТЕРИАЛНА БОЛЕСТ
КЛИНИЧНО РЪКОВОДСТВО
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ПО СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ И АНГИОЛОГИЯ

Автор: Работна група: д-р Асен Драмов, д-р Детелина Луканова, д-р Емил Томов,
доц. Милена Станева, д-р Наделин Николов
Под редакцията на доц. Васил Червенков и проф. Марио Станкев

Практическите ръководства целят да подпомогнат медицинските специалисти, описвайки гама от общоприети подходи за диагностика, лечение и профилактика на специфични заболявания. Щателният анализ на всички налични съвременни доказателства, документиращи абсолютните и относителните ползи и рискове от тези процедури, води до създаване на ръководства, които повишават ефективността на медицинските грижи, оптимизират изхода от заболяването за пациента и повлияват положително средните разходи, насочвайки ресурсите към най-ефективните стратегии. Препоръките в тях отразяват консенсуса от експертни мнения. Тези ръководства могат да бъдат използвани от държавните органи и НЗОК за подобряване на качеството на медицинските грижи и обслужване на интересите на пациентите. Окончателното решение относно поведението към всеки индивидуален пациент трябва да бъде взето от лекаря, отговорен за неговото здраве, и от пациента в светлината на всички обстоятелства, представени от него.
PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.