Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2020

NP1_korici_


» Редакторски анонс – „Ще спрем COVID-19 само чрез солидарност“
» Коронавирусите – новата глобална заплаха
» Фармакологични особености на лекарства с потенциална активност срещу COVID-19
» Епидемиология и клинична характеристика на SARS-CoV-2 инфекция
в детска възраст
» PFAPA синдром
» Генно-модифицираща терапия при муковисцидоза и първи резултати в България
» Психологични проблеми при деца със солидни тумори и хирургично отстраняване на белодробни метастази
» По-чист аерозол, по-чист въздух
» Новости

Редакторски анонс – „Ще спрем COVID-19 само чрез солидарност“

Автор: Проф. Димитър Костадинов
Болница: МБАЛББ „Св. София“

Коронавирусите са семейство от вируси, които могат да причинят заболявания като обикновена настинка, тежък остър респираторен синдром (SARS) и респираторен синдром в Близкия изток (MERS). През 2019 г. беше установен нов коронавирус, който причини пандемия и води началото си от гр. Ухан, столицата на провинция Хубей, Китай. Генетичният анализ показва, че nCoV-19 споделя голямо сходство със SARS-CoV (94.4%), с двата дошли от прилепи SARS-подобни коронавируси (88%), SARS-CoV (79%) и MERS-CoV (50%). Заболяването, което причинява, се нарича „коронавирусна болест 2019 (COVID-19)“. COVID-19 е новооткрит респираторен вирус, който може да се разпространи лесно. Той споделя няколко симптоми с грипа, но се лекува по различен начин. COVID-19 засяга различни хора по различни начини.

This content is for members only.

Коронавирусите – новата глобална заплаха

Автор: Д-р Вера Папочиева, доц. Гергана Петрова, д-р Димитринка Митева,
проф. Пенка Переновска

Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

Известно е, че кoронавирусите причиняват тежки респираторни, гастроинтестинални и системни инфекции при различни гостоприемници – човек, млекопитаещи, риби и птици. Научният интерес към коронавирусите се засили след появата на коронавирус, причиняващ острия респираторен синдом (SARS-CoV) през 2002–2003 г., последван от вируса на близкоизточния респираторен синдром (MERS-CoV). Първият коронавирус за това десетилетие, наречен SARS2-CoV, e определен от Световната здравна организация (СЗО) като „заплаха за общественото здраве на международно ниво“. Ето защо авторите представят кратък обзор за коронавирусите.

This content is for members only.

Фармакологични особености на лекарства с потенциална активност срещу COVID-19

Автор: Доц. Калоян Георгиев1, маг. фарм. Богдан Кирилов2, проф. Мариета Георгиева1
Болница: 1Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Варна
2Изпълнителна агенция по лекарствата, София

Множество лекарства в момента са обект на клинични проучвания за потенциална активност срещу новооткрития в края на 2019 г. коронавирус – SARS-CoV-2, който в рамките на няколко месеца доведе до обявяване на пандемия. Това са препарати, които вече са одобрени или са в процес на одобряване с други индикации, но се използват експериментално при COVID-19, като напр. антивирусния препарат ремдезивир; лекарството против малария хлороквин (или неговия химически аналог хидроксихлороквин); комбинацията от протеазни инхибитори срещу ХИВ лопинавир и ритонавир и тази комбинация плюс интерферон-бета, полипептид, произвеждан от фибробластите, който има антивирусни и антипролиферативни ефекти. Надеждите са, че лечението с тези препарати би спряло вируса по различни механизми, но трябва да се вземат предвид техните фармакокинетични и фармакодинамични особености, за да се избегнат краткосрочните и дългосрочните нежелани ефекти от тяхната употреба. Към момента в света се провеждат над 100 клинични изпитвания за тестване на лекарства срещу SARS-CoV-2, но засега няма одобрено лекарство от Европейската агенция по лекарствата и от Агенцията за храни и лекарства в САЩ.

This content is for members only.

Епидемиология и клинична характеристика на SARS-CoV-2 инфекция в детска възраст

Автор: Д-р Снежина Лазова, доц. Ирен Цочева
Болница: Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

След 60-те години на XX век става известно, че коронавирусите причиняват редица заболявания при хората и животните. При човека те причиняват около 1/3 от всички придобити в обществото респираторни инфекции като „настинки“, фарингити, катарални отити. По време на предишните епидемични взривове със SARS и MERS са докладвани много малко случаи в детска възраст. Децата изглежда прекарват лека форма на заболяванията, причинени от коронавируси, включително и от новия SARS-CоV-2. Третата епидемия, предизвикана от SARS-CоV-2, прераснала в пандемия, причинява пълен спектър от клинични симптоми от асимптомни и леки случаи, които не налагат хоспитализация, до тежки, налагащи интензивни грижи, както и такива с фатален край. При COVID-19 липсва патогномоничен симптом, който да улесни клиничната диагноза на заболяването. Повечето случаи при деца се класифицират като леки (81%), 14% – като тежки и 5% като критични (дихателна недостатъчност, септичен шок и/или мултиорганна дисфункция/недостатъчност). От досегашните наблюдения върху протичането на COVID-19 се оформя ясната тенденция заболяването да протича по-тежко при пациенти с придружаващи заболявания. Добрият контрол на хроничното заболяване е от особено значение за благоприятното протичане на COVID-19 при тези пациенти. Разбирането на динамиката на популационната трансмисия по време на пандемия и на локалното епидемично разпространение е от ключово значение, тъй като децата могат да станат значим вектор на инфекцията.

This content is for members only.

PFAPA синдром

Автор: Анна Кирова, доц. Любомир Киров
Болница: Медицински факултет, СУ „Св. Кл. Охридски“, София

PFAPA синдромът е описан за първи път от G. S. Marshall през 1987 г. Засяга предимно деца до 5-годишна възраст и отзвучава до пубертета. Диагнозата е клинична, основана на приетите класически критерии. Към момента липсват специфични за PFAPA биомаркери или други изследвания. Синдромът създава затруднения в диференциалнодиагностичен план, което води до неправилна диагноза и лечение. Клиничната картина, диференциалната диагноза, лечението и прогнозата са обект на тази статия.

This content is for members only.

Генно-модифицираща терапия при муковисцидоза и първи резултати
в България

Автор: Доц. Гергана Петрова, проф. Пенка Переновска, д-р Димитринка Митева, д-р Валери Исаев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД; Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

Муковисцидозата (МВ) е моногенно, автозомно-рецесивно, полиорганно заболяване. В основата на патогенезата на МВ е загуба на функцията на регулатора на трансмембрания транспорт при МВ (CFTR – cystic fibrosis transmembrane conductance regulator). Отговорният ген за заболяването е картиран на дългото рамо на хромозома 7 (7q31.2) и клониран през 1989 г. и оттогава започват усилени изследвания и търсения за генна терапия. След 2012 г. (когато на пазара е пуснат първият официално одобрен медикамент в света) фармацевтичната индустрия влага милиони долари, в резултат на което днес има много молекули в процес на разработване и четири одобрени препарата в САЩ, както и три за Европа.
Лечението, насочено към коригиране на определен генотип, е напълно нова посока на терапията при МВ. През декември 2019 г. започнахме лечение с такъв медикамент и на пациент в България. Представяме първоначално постигнатите резултати у нас.
Терапията с генни модификатори значително подобрява прогнозата и качеството на живот на пациентите с МВ, дължащи се на специфични мутации в гена CFTR. На този етап трябва да продължим започнатото лечение, да включим и други подходящи пациенти с надеждата постигнатият положителен ефект да е дълготраен. Освен това ни остава и да поддържаме здравето на всички други пациенти с МВ на най-високо ниво, така че те също да могат да се възползват от по-ефективна прицелна терапия, която ще бъде на разположение за тях в бъдеще, а защо не и до реализация на истинската генна терапия.
Ключови думи: потенциатор, коректор, гейтинг мутация.

This content is for members only.

Психологични проблеми при деца със солидни тумори и хирургично отстраняване на белодробни метастази

Автор: Д-р Ивайла Георгиева1, проф. Пенка Переновска2, проф. Огнян Бранков3, проф. Искра Христозова1, д-р Иван Чакъров1
Болница: 1Клиника по детска клинична хематология и онкология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
2Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска“, София
3Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“, София

При деца със солидни и злокачествени тумори най-честата локализация на метастатично засягане са белите дробове. Тъй като клиничните прояви са нехарактерни (метастазите се диагностицират при периодични рентгенографски изследвания и КТ), те обикновено остават неразпознати от родителите, за които пациентът изглежда и се чувства добре. Само при напреднала белодробна дисеминация се установяват диспнея и аускултаторна находка. Прогнозата при деца със солидни тумори, метастазирали в белите дробове, е сериозна. Неблагоприятната прогноза поражда не само клинични проблеми, но определя и необходимостта от допълнителна психологична информираност и фамилна подкрепа.
Целта на настоящото изследване е да се направи оценка на психологичните ресурси и възможности за подкрепа на пациентите и родителите в период, когато на преден план се поставя въпросът за избора на хирургично отстраняване на единичните оперативно достъпни метастази с очаквано най-минимално странично действие и компрометиране на качеството на живот.

This content is for members only.

По-чист аерозол, по-чист въздух

Как разбирате, че качеството на въздуха, който дишате, е лошо? За някои хора първият признак е визуален, например смог или черен дим. Но наличието на нещо видимо не показва колко са вредни съставните вещества във въздуха. Най-добрият начин е отделните вещества във въздуха да бъдат анализирани, независимо дали имат миризма или цвят.
Анализът на качеството на въздуха е важен фактор от научните изследвания за нашите бездимни продукти, в конкретния случай електро нагреваемо тютюнево изделие (ЕНТИ), защото осигурява надеждна информация за потенциалното въздействие за околните при употреба на продукта. Как точно измерваме качеството на въздуха? Като анализираме ефекта от ЕНТИ и цигарите в сравнение с фоновия въздух. Изследвахме това влияние в три вида среда: домашна, офис и ресторант. След това направихме симулация на всяка от тях в лабораторни условия като променяхме броя на хората в съответното пространство и количеството въздух в циркулация на база на европейския стандарт за вентилационните системи.

This content is for members only.

Новости

Тези препоръки включват нови открития за патофизиологията, диагностиката и терапията на хроничната кашлица при възрастни. Концепцията за свръхчувствителност­та към кашлицата предостави събирателен термин, който може да обясни повишената чувствителност на някои пациенти към стимули като студен въздух, парфюми, дим и белина. Следователно за възрастните с хронична кашлица сега има физикално обяснение за тяхната кашлица – аферентна вагусова свръхчувствителност. Съществуват няколко вида кашлица, които са лечими – кашличен вариант на астма/еозинофилен бронхит, отговарящ на лечение с противовъзпалителни медикаменти, и некиселинен рефлукс, лечим с медикаменти, подобряващи мотилитета. Алтернативна антитусивна терапия е понижението на свръхчувствителността чрез невромодулатори. Морфинът в ниска доза е високоефективен при група пациенти с кашлица, която е резистентна на други медикаменти. Габапентин и прегабалин също могат да бъдат използвани, но приложението им е ограничено от страничните им ефекти. Най-обещаващи в перспектива са медикаментите, които повлияват невроналната свръхчувствителност чрез блокиране на възбудимостта на аферентните нервни влакна чрез инхибиция на целеви молекули като АТФ-рецептора (P2X3). Накрая, може да бъде проведена и супресивна терапия на кашлицата с висока ефективност. Децата не са малки възрастни хора и се препоръчва търсенето на подлежащата причина за кашлицата. При децата е обичайна аспирацията на чуждо тяло. Персистиращият бактериален бронхит е честа и доскоро неразпознаваема причина за влажна кашлица при деца. Антибиотиците (медикамент, доза и продължителност на терапията трябва да бъдат определени) могат да имат оздравителен ефект. Трябва да бъде използван алгоритъм, създаден за деца.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.