Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2011

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 1/2011:


» Увод – Грипът – предизвикателство за медицинската наука и практика
» Пандемичен грип А (H1N1) 2009 в България: епидемиологични и клинични характеристики на първите 235 случая
» Грип А H5N1 – „птичи грип“
» Роля на бактериалната колонизация на долните дихателни пътища за еволюцията на хроничната обструктивна белодробна болест
» Динамична картина на микробиологичната флора при пациенти с муковисцидоза, лекувани с инхалаторен тобрамицин
» Цялостен белодробен лаваж за лечение на белодробна алвеоларна протеиноза
» Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години
» Клинико-имунологично обоснование за приложението на комплексния хомеопатичен препарат Инфлуцид в лечението и профилактиката на ОРВИ
» Мястото на антилевкотриените в лечението на бронхиалната обструкция, предизвикана от физическо усилие, при деца
» НОВОСТИ – Грип А (Н1N1) и тежка сърдечна дисфункция при възрастни

Увод – Грипът – предизвикателство за медицинската наука и практика

Автор: Проф. д-р Мира Кожухарова
Национален консултант по епидемиология

Уважаеми колеги, автори и читатели на сп. „Наука Пулмология“, Проблемът „грип“ е тясно свързан с науката пневмология и не е случайно, че първият брой за 2011 г. на Вашето списание му отделя толкова място. Грипът е сериозно предизвикателство както за профилактичната, така и за клиничната медицинска наука и практика и това се дължи изцяло на особеностите на неговия причинител, който притежава уникалната способност постоянно да се променя и по този начин да преодолява индивидуалния и колективния имунитет, разпространявайки се със скорост, непозната при друга заразна болест. Изменчивостта на грипния вирус, успоредно с лесния и много ефективен въздушно-капков механизъм на предаване на заразата, краткият инкубационен период и високата възприемчивост, обусловена от типово-специфичния имунитет, са причина за възникването на сезонните грипни епидемии, които ежегодно пораждат сериозни здравни, икономически и социални проблеми. Грипният вирус е и единственият инфекциозен причинител, който периодично може да се променя до такава степен, че да предизвиква мащабни пандемии, които поради всеобщата възприемчивост обхващат за кратко време целия свят.

PDF-download

Пандемичен грип А (H1N1) 2009 в България: епидемиологични и клинични характеристики на първите 235 случая

Автор: Д-р Кремена Пармакова, доц Анна Курчатова
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести

Настоящата статия представя резултатите от проведено проучване на епидемиологичните и клинични характеристики на първите 235 случая на пандемичен грип А (H1N1) 2009 в България и ги сравнява с данни, получени в други европейски държави. Данните за регистрираните заболели в страната са събрани чрез въпросник, разработен от Световната здравна организация за ранно откриване и оповестяване на случаи на пандемичен грип А (H1N1) 2009. Епидемията от пандемичен грип в България се характеризира с късно начало (първият потвърден случай заболява на 29 май) и подем в епидемичния потенциал на заболяването в края на септември 2009 г. Най-голям брой заболели са регистрирани в детска (31.76%) и в млада възраст (56.65%). С увеличаване на възрастта се наблюдава значително намаляване на заболелите от пандемичен грип. Няма значима разлика при засягането по пол. Най-чести симптоми са треска, възпалено гърло, миалгия, главоболие, кашлица, хрема и артралгия.

PDF-download

Грип А H5N1 – „птичи грип“

Автор: Д-р Абдул Кахтан
Болница: Катедра по инфекциозни и паразитни болести, СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“

H5N1 е подтип на грипния вирус тип А и е известен като „птичи грип“, като може да предизвика заболяване при хора и много други животински видове. Както и при другите вируси на грипа, щамовете H5N1са два вида, „високопатогенен грип“ (HPAI) и „нископатогенен“ (LPАI) птичи грип. Грипните вируси по птиците, които причиняват високопатогенния грип, са силно вирулентни и нивото на смъртността в заразените стада често достига 100%. Един щам на HIPА – H5N1, се е разпространявал в световен мащаб след първата поява в Азия. Този подтип е силно ензоотичен (в много птичи популации), особено в Югоизточна Азия. Нископатогенните вируси имат незначителна вирулентност, но тези вируси могат да служат като прогенитори за НРАI вируси. Съществува потенциална опасност грипен вирус Н5N1 да мутира и се адаптира за предаване от човек на човек, което би поставило човечеството пред опустошителна грипна пандемия. Според Организацията по храни и земеделие една епидемия от птичи грип би била особено опасна, но заболяването при селскостопански птици може да се поддържа под контрол чрез ваксинация.

PDF-download

Роля на бактериалната колонизация на долните дихателни пътища за еволюцията на хроничната обструктивна белодробна болест

Автор: Проф. Пенка Мандулова

Хроничното и прогресивно протичане на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) често се усложнява с кратки периоди на нарастване на симптомите: кашлица, диспнея, продукция на храчки. От бронхиалните секрети на пациенти със стабилна ХОББ се изолират потенциално патогенни микроорганизми (ППМ) в сигнификантна концентрация. Съобщенията за честотата на бактериалната колонизация са между 15–40% предимно с H. Influenzae. Бактериалната колонизация е предразполагащ фактор за честотата на екзацербациите, свързани с повишено влошаване на белодробните функционални показатели. Бронхиалната колонизация и нарастването на бронхиалното възпаление за пациенти с ХОББ, които имат ППМ, са свързани с по-лош здравен статус в сравнение с неколонизираните. Лечението на колонизацията с антибиотици с демонстративен ефект за бактериална ерадикация е логично поведение при пациенти с ХОББ.

PDF-download

Динамична картина на микробиологичната флора при пациенти с муковисцидоза, лекувани с инхалаторен тобрамицин

Автор: Д-р Гергана Петрова,1 д-р Татяна Стратева,2 доц. Пенка Переновска1
Болница: 1Детска клиника, УМБАЛ „Александровска” 2Катедра по микробиология, Медицински университет, София

Микробиологичните резултати от изследване на храчка при пациенти с муковисцидоза през последните 50 години са значително изменени благодарение на усъвършенставането на прилаганите терапии и удължаване на средната продължителност на живота при тях. Все по-често се изолират „нетипични“ и мулти-резистентни микроорганизми, сред които мукоидна форма на Pseusomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Alcaligenes xylosoxidans, Stenotrophomonas maltophilia. И макар че клиничната значимост на последните два за влошаване на клиничния ход при пациентите с муковисцидоза не е все още изяснена напълно, изолирането им изисква активни мерки за борба с тях и по възможност постигане на ерадикация. Интересен момент е наличието на едновременна или последователна колонизация с различни щамове от посочените микроорганизми. Представяме опита си от продължително лечение с инхалаторен тобрамицин при 13 пациента с муковисцидоза, като по-детайлно са разгледани три случая, илюстриращи променливата микробна флора при тези пациенти, която изисква различно лечение и активно проследяване.

PDF-download

Цялостен белодробен лаваж за лечение на белодробна алвеоларна протеиноза

Автор: Д-р Йорданка Стенева, д-р Свилен Алексов, д-р Росен Петков, доц. Димитър Костадинов, д-р Владимир Станоев, проф. Данаил Петров
Болница: СБАЛББ „Св.София“

Белодробната алвеоларна протеиноза (БАП) е рядко заболяване с неизяснена етиология и се характеризира с акумулиране на белодробен сърфактант в алвеолите. Цялостният белодробен лаваж (ЦБЛ) е безопасна и ефективна стратегия за лечение на пациенти с БАП и тежка дихателна недостатъчност. 35-годишен мъж постъпи в клиниката с анамнеза за задълбочаваща се диспнея и се наложи осъществяването на ЦБЛ. Под обща анестезия първо лаважирахме десния бял дроб с 13 l физиологичен разтвор, а след 6 дни – левия с 15 l. Мониторирахме: белодробния къмплаянс, АКР, FEV1, FVC, хемодинамични параметри, серумни електролити. Установихме подобряване на артериалната оксигенация и белодробната функция.

PDF-download

Фракция на издишан азотен оксид (FeNO) при деца под 7 години

Автор: Д-р Татяна Стоева, доц. Росица Митрова, д-р Маргарита Ганева, д-р Весела Данкова, д-р Лора Бояджиева, д-р Свилен Досев
Болница: УБ „Лозенец”, Детска клиника, София

Цели: Понастоящем астмата се дефинира като Тh2 медиирано възпалително заболяване, засягащо малките и големи дихателни пътища (ДП). Директното измерване на белодробното възпаление засега е ограничено от време консумиращи скъпи техники, често неприложими при всички възрастови групи. Фракцията издишан азотен оксид (FeNO) е маркер, отчитащ еозинофилното белодробно възпаление чрез бърза и лесна техника. Цел на настоящото проучване е изследване на връзката между FeNO и някои от показателите на функционалното изследване на дишането (ФИД), основно бронходилататорния отговор (БДО) при деца под 7 г. с атопична и неатопична бронхиална астма.

PDF-download

Клинико-имунологично обоснование за приложението на комплексния хомеопатичен препарат Инфлуцид в лечението и профилактиката на ОРВИ

Автор: Проф. Т. И. Грашченко, к.м.н., М. В. Грашченко, д-р М. В. Мезенцева Garashchenko, T. I., Garashchenko, M. V., Mezentseva, M.V. Russian Medical Journal 13 (21):1432–1437 (2005)

По статистически данни вирусните заболявания на дихателните пътища са най-често срещаните заболявания с инфекциозна етиология и представляват най-разпространената патология сред децата и възрастните. Всеки ъзрастен се разболява 1–2 пъти годишно, а децата – 6–8 пъти годишно, като 60% от случаите са придружени с усложнения. Липсата на сигурни противогрипни етиотропни препарати, ефикасни против цялото многообразие на циркулиращи щамове, обуславя търсенето на препарати, насочени не към вируса като такъв или към взаимодействието му с клетката, а стимулиращи клетъчната резистентност, изработването на интерферони, имунната защита. Оттук и важността на търсене на безвредни лекарства, получени от екологично чисти природни субстанции и притежаващи противовирусно и имуномодулиращо действие.

PDF-download

Мястото на антилевкотриените в лечението на бронхиалната обструкция, предизвикана от физическо усилие, при деца

Автор: Доц. Пeнка Переновска
Болница: УМБАЛ „Александровска”

Експозицията на специфични отключващи фактори – алергени, физическо натоварване и студен въздух, често предизвиква периодични обостряния на персистиращата астма. Между 80 и 90% от пациентите с астма страдат от бронхиална обструкция, предизвикана от физическо усилие (БФУ) (фиг. 1).1 Тя е сериозен проблем при деца, които често участват в непланирани активности.2 Ежедневните дейности, както и социалната адаптация на тезипациенти са ограничени, което се отразява негативно върху тяхното балансирано физическо, психологическо и социално развитие.3 Въпреки че точният механизъм на БФУ не е напълно изяснен, широко се приема схващането, че осмотичните ефекти, свързани с повишената загуба на вода поради повишената дихателна активност при натоварване, предизвикват освобождаването на медиатори на възпалението.

PDF-download

НОВОСТИ

Грип А (Н1N1) и тежка сърдечна дисфункция при възрастни. Авторите си поставят задачата да проследят честота и вида на сърдечните усложнения при възрастни, боледували от грип (Н1N1). При четири болни с грипна Н1N1инфекция като водещ симптом е установена тежка сърдечна дисфункция: остра сърдечна слабост, кардиогенен шок, сърдечен арест, дължащ се на камерна фибрилация. При двама болни е доказана предхождаща сърдечна патология. При трима е провеждана катехоламинова терапия за подържане на хемодинамиката. Един болен е починал преди поставяне на диагнозата грип А1N1. Болните са лекувани с антивирусна терапия – осалтамивир и поддържащи лекарства. При един болен грипът е усложнен с остър респираторен дистрес синдром. При изписване от болницата сърдечната функция е нормализирана при двама от тримата пациенти, преживели грипната инфекция. Според авторите при възрастни болни грип А (Н1N1) може да се усложни с остра сърдечна дисфункция, която да бъде водещ симптом при заболяването. По време на грипна пандемия и при заболяване с грипоподобни симптоми се препоръчва щателна анамнеза, изследване за Н1N1 вирус и в хода на заболяването внимателно проследяване за прояви на сърдечни усложнения. Wiegand J. A. Wien Klin Wochenschr 2011 January 11.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.