Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2008

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 2/2008:


» УВОД
» Небактериални пневмонии, придобити в общността
» Придобита в обществото пневмония при деца
» Профилактично белодробно облъчване в комплексното лечение на деца с неметастазирал сарком на Ewing
» Ролята на рутинното изследване на обонянието на пациенти с алергични заболявания и носна патология в УНГ клиника
» Пневмонии при деца със злокачествени заболявания и фебрилна неутропения
» Диференциална диагноза на острата и хроничната кашлица
» Муковисцидоза – старо заболяване, изискващо модерен мултидисциплинарен подход, част I
» Графичен анализ на дихателната механика при обдишване на новородени деца
» Prospan® – ефективно симптоматично лекарство в съвременната терапия на остри и хронични бронхиални заболявания
» Удълженият курс на терапия с варениклин подобрява честотата на отказ от тютюнопушене
» Върху проблема „бронхиектазии в педиатрията“ – по повод на един случай
» НОВОСТИ В ПУЛМОЛОГИЯТА

УВОД – Основни проблеми на белодробните болести

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: Завеждащ Катедра по белодробни болести към МУ, София

Болестите на белия дроб са важен медицински проблем. Те са причина за голяма заболеваемост и смъртност. Замърсяването на околната среда създава условия за действие на много вредни агенти. Непрекъснатото увеличаване на броя на пушачите води до тежко увреждане на белите дробове. Най-голямо значение имат възпалителните заболявания, засягащи дихателната система. През 1998 г. в САЩ от белодробни заболявания са починали 251 000 души, което представлява 10% от общата смъртност. За лечение са изразходвани огромни суми – 21.6 милиарда долара. ХОББ е на четвърто място, а пневмониите – на пето място като причина за смъртността на населението. Астмата и бронхитът засягат всички възрастови групи. От астма в САЩ боледуват 15 милиона души. За периода 1990-2000 г. смъртността от ХОББ у нас е 7-10 на 100 000 души население. 10 години след поставяне на диагнозата от ХОББ умират 50% от болните.

PDF-download

Небактериални пневмонии, придобити в общността

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: Катедра по белодробни болести, МУ, София; Клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „Св. София”

Най-голямо значение за практиката имат грипните пневмонии. Епидемиология. Те се срещат най-често по време на епидемия, през студените и влажни месеци на годината. Рискови болни са лица над 65 години с предхождащи пневмопатии, със сърдечни пороци и намален имунитет. Етиология и патогенеза. Заболяването се причинява от 3 типа грипни вируси – А, В, С, които търпят антигенни промени. Вирус В се среща най-често при млади лица. Грипният вирус има епителотропно, ангиотропно и невротропно действие. Той води до увреждане на епителните клетки на дихателните пътища и пневмоцити 1 и 2, както и на ресничестия епител.

PDF-download

Придобита в обществото пневмония при деца

Автор: Гл. ас. Лиляна Райчева
Болница: Детска клиника, УБАЛ „Александровска”

Терминът „придобита в обществото пневмония” (ПОП) се отнася за предварително здрави пациенти с остро възпаление на белодробния паренхим, придобили инфекцията извън болница.1 ПОП е често и потенциално сериозно заболяване с честота 34 до 40 случаи на 1000 деца в Европа и Северна Америка.2 В развитите страни ПОП е със сравнително добра прогноза, докато инфекциите на долните дихателни пътища в развиващите се страни са едни от водещите причини за детската смъртност.3 Данните от СЗО потвърждават, че острите респираторни инфекции остават водеща причина за детската смъртност.4 Ежегодно от пневмония умират 2.2 милиона деца под 5-годишна възраст.4

PDF-download

Профилактично белодробно облъчване в комплексното лечение на деца с неметастазирал сарком на Ewing

Автор: Доц. Искра Христозова,1 доц. Лена Маринова,2 доц. Пенка Переновска3
Болница: 1СБАЛДОХЗ, София; 2Медицински университет, Варна; 3Детска клиника, УМБАЛ ”Александровска”, София

За 15-годишен период (1984-1999 г.) в СБАЛДОХЗ София са лекувани и проследени 32 деца със сарком на Ewing (27 от тях без диагностицирани далечни метастази). Проведено е комбинирано лечение: ХТ (по протокол VACA) и локално лъчелечение (ЛЛ) – телегаматерапия до ООД 50-56 Gy в областта на първичния тумор +/- операция. След постигане на локален туморен контрол (ЛТК), при 8 деца от групата на неметастазиралия сарком на Ewing, е извършено профилактично двустранно белодробно ЛЛ с ООД 12-15 Gy. Отчетена е добра поносимост (без ранни и късни белодробни усложнения), удължаване на свободната от заболяване и безрецидивната преживаемост. Добрите лечебни резултати налагат разширяване на опита в тази насока.

PDF-download

Ролята на рутинното изследване на обонянието на пациенти с алергични заболявания и носна патология в УНГ клиника

Автор: Д-р Николай Цаков,1 доц. Пенка Переновска2
Болница: 1Катедра по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” 2Детска Клиника, УМБАЛ „Александровска”

Независимо от това, че в УНГ клиниките често се срещат пациенти с алергични заболявания и носна патология, твърде рядко се провежда изследване на обонянието им. Цел: Целта на проучването е да се определи ролята на рутинното обонятелно изследване. Метод: Проспективен анализ, проведен в клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”. Изследва се обонянието на алергични пациенти с/или без ринологични проблеми по време на и извън алергичния сезон. За оценка и сравнимост на обонянието спомогна и въведения от нас обонятелен скор, позволяващ цялостна оценка за всички одоранти едновременно.

PDF-download

Пневмонии при деца със злокачествени заболявания и фебрилна неутропения

Автор: Д. м. Мария Спасова,1 д. м. Мирослава Бошева,1 д-р Ангелина Стоянова,1 д-р Веселина Кирина,2 д-р Иван Мумджиев,1 д-р Катя Сапунарова1
Болница: 1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ, Пловдив; 2Катедра по микробиология, МУ, Пловдив

В последните десетилетия е налице тенденция към значително подобряване на преживяемостта при деца със злокачествени заболявания в резултат на провежданата полихимиотерапия. Това извежда на преден план като причина за смъртност инфекциозните усложнения. Фебрилната неутропения (ФН) се разглежда като най-значимото усложнение на противотуморната химиотерапия. ФН е хетерогенен синдром, обхващащ спектър от етиологично и клинично различаващи се състояния: необяснима температура, клинично или микробиологично (МБ) документирана органна инфекция или животозастрашаваща бактериемия. Една от честите локализации на органна инфекция при ФН са белодробните пневмонични инфилтрати, които се срещат в 15-25%, предимно в първите 5 дни.1

PDF-download

Диференциална диагноза на острата и хроничната кашлица

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Детска клиника, УМБАЛ „Александровска”, София

Един от характерните и ранни симптоми на хроничните белодробни заболявания е кашлицата – рефлекторен акт, насочен към самоочистване на дихателните пътища от слуз, гной, кръв, чужди тела и т. н. Познаването на причините за кашлицата и на нейната характеристика има важно клинично значение и определя избора на диагностичния план и терапевтичното поведение на лекуващия лекар.

PDF-download

Муковисцидоза – старо заболяване, изискващо модерен мултидисциплинарен подход, част I

Автор: Д-р Гергана Петрова
Болница: Детска клиника, УМБАЛ „Александровска”, София

„Woe to that child which when kissed on the forehead tastes salty. He is bewitched and soon must die” – „Горко на това дете, което, целунато по челото, е солено. То е обречено и скоро ще умре”, тази пословица от средновековието в северно-европейския фолклор е едно от най-ранните описания на фаталното генетично заболяване, известно като муковисцидоза.1 Първото клинично описание на муковисцидозата, като самостоятелна нозологична единица, е на Гуидо Фанкони през 1936 г., а две години по-късно Дороти Андерсън дава и първото патологично описание на заболяването, отграничавайки го от цъолиакия поради прогресивното увреждане на белите дробове и фатален изход в ранна детска възраст.2, 3

PDF-download

Графичен анализ на дихателната механика при обдишване на новородени деца

Автор: Д-р Христо Мумджиев
Болница: Отделение за новородени деца, МБАЛ “Проф. Ст. Киркович” АД, Ст. Загора

Изследвана е дихателната механика (ДМ) при обдишване на новородени деца, чрез проучване на кривите на обема (V), потока (F) и налягането (P) и примките V-P и P-F. Цел на проучването е оценка на възможностите за клинично приложение на графичния анализ, с оглед оптимизиране на апаратната вентилация. Материал и методи. Обхванати са 28 новородени деца, обдишвани в Отделение за новородени деца – гр. Ст. Загора, с телесна маса 1922±548 гр. (970-3100 гр.), гестационна възраст 33.8±3.4 г.с. (27-42 г.с.) и разнообразна патология. Използван е респиратор Babylog 8000 ver.4n. (Drager) с приставка за мониториране на дихателната механика Evita-View и свързан с него персонален компютър с принтер. От кривите на V, P и F са изчислени и проследени в динамика стойностите на дихателния обем/кг.т.м. (Vt/kg), къмплайнса/кг.т.м. (Crs/kg), резистанса (Rrs) и временната константа (Kt) на дихателната система. Анализирана е информативната стойност на мониторирането на описаните криви и примки.

PDF-download

Prospan® – ефективно симптоматично лекарство в съвременната терапия на остри и хронични бронхиални заболявания

Автор: Доц. Николай Данчев, гл. ас. Иина Николова
Болница: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” Фармацевтичен факултет, МУ, София

Респираторните заболявания представляват една от най-застъпените остри патологии, особено при децата. Кашлицата е най-честият симптом при острите респираторни заболявания. Тя представлява физиологичен, защитен рефлекс, насочен към очистване на проходимостта на дихателните пътища. При заболявания на респираторния тракт кашлицата много скоро придобива патологичен характер. Честотата и интензивността на кашлицата са един от диференциално-диагностичните признаци на различни респираторни заболявания.

PDF-download

Удълженият курс на терапия с варениклин подобрява честотата на отказ от тютюнопушене

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Вера Байчева,1 д-р Атанас Златев2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2СБАЛББ „Света София”

Тютюнопушенето е асоциирано с изразено дозозависимо повишение на сърдечно-съдовия и белодробния риск и сърдечно-съдовата и белодробна та смъртност и отказът от тютюнопушене може да понижи значимо тези рискове. Варениклин потиска никотиновата зависимост чрез редуциране на абстинентните симптоми и желанието за пушене. Наскоро бе публикуван мета-анализ, чиято цел бе да оцени дали по-продължителната терапия с варениклин е свързана с повишена честота на отказ от тютюнопушенето в сравнение с краткосрочната терапия. В този мета-анализ е извършен литературен преглед на рандомизираните контролирани проучвания, изследващи ефективността на варениклин.

PDF-download

Върху проблема „бронхиектазии в педиатрията“ – по повод на един случай

Автор: Д-р Гергана Петрова1, доц. Пенка Переновска1, д-р Радост Кабакчиева1, проф. Огнян Бранков2
Болница: 1Детска клиника, МБАЛ „Александровска”; 2Детска хирургична клиника, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

Представен е случай на 9-годишно момче с двустранни бронхиектазии. Клиничната симптоматика датира от 2-годишна възраст с хронична кашлица с отделяне на зеленикави миризливи храчки, лесна уморяемост и задух при физическо натоварванe, рецидивиращи пневмонии. Насочените изследвания (рентгенография и КАТ на бял дроб) обективизираха наличие на цилиндрични и торбовидни бронхиектазии с предимно периферна локализация. Проведе се комплексно медикаментозно и физиотерапевтично лечение. Поради незначителното повлияване на клиничната симптоматика, рентгеновите и функционалните промени, детето бе насочено за оперативна намеса.

PDF-download

Новости в пулмологията

Основен патогенетичен механизъм за развитие на cor pulmonale – белодробно сърце, характеризиращо се с
дясна сърдечна дисфункция при болни с ХОББ, е белодробната хипертония. Водещ в клиниката на белодробното
сърце е периферният оток от венозен застой – вторична проява на увеличеното налягане на пълнене на дясната камера. Хроничната хипоксия, експониране на цигарен дим и системното възпаление водят до съдово ремоделиране и загуба на белодробни капиляри. Това са добре известни причини за ендотелна дисфункция и белодробна хипертония. Допринасящи механизми за покачване на белодробното артериално налягане са и хипоксемичната вазоконстрикция и притискане на алвеоларните капиляри от белодробното свръхраздуване по време на обостряне на ХОББ, физическо натоварване и сън. Дискутира се ролята на натоварването от повишеното артериално налягане за развитие на дясна сърдечна слабост.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.