Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2009

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 2/2009:


» Туберкулозата вчера и днес
» Класификация на туберкулозата
» Лечение на белодробната туберкулоза
» Психопатология при деца с бронхиална астма
» Туберкулозата у децата – с акцент върху диагностиката на някои редки форми
» Ваксинацията срещу грип и сърдечно- съдовите заболявания
» Белодробна хипертония (част 2)
» Новости в пулмологията

Туберкулозата вчера и днес

Автор: Доц. Асен Златев
Зам. главен редактор

Туберкулозата е инфекциозно заболяване с хронично протичане и в големия брой случаи засяга основно белия дроб, но се проявява и в други форми – костно-ставна, пикочо-полова, лимфна, чревна, кожна, очна и други.
Туберкулозата, това толкова разпространено заболяване в миналото, днес се среща значително по-рядко.
„Жълтата гостенка“ обаче в последните години се завръща, даже и в икономически развитите страни, където се смяташе за почти изчезнала. У нас, според специалисти, завръщането е дори в застрашителни размери. Около датата 24 март –
Световния ден за борба с туберкулозата, се отчете, че в световен мащаб болните са над 15 млн. души.
Страната ни ще кандидатства за 8 млн. евро от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Средствата ще се използват за финансиране на дейностите от втората фаза на програмата „Подобряване на контрола на туберкулоза-
та в България“ за периода 2010–2012 г.

PDF-download

Класификация на туберкулозата

Автор: Доц. Асен Златев,1 д-р Атанас Златев2
Болница: 1 УМБАЛ „Александровска”, София 2 СБАЛББ „Св. София”, София

Голямото многообразие на клиничните, рентгенологичните, имунологичните и патоморфологичните прояви на туберкулозното заболяване е създавало сериозни трудности пред клиницисти и патоморфолози в разработването на класификация на туберкулозата. Принципите на нейното създаване са били различни в различните етапи от развитието на клиниката, патологоанатомията, имунобиологията и са зависили освен това и от философския мироглед в науката на отделните етапи.

PDF-download

Лечение на белодробната туберкулоза

Автор: Доц. Асен Златев,1 д-р Атанас Златев2
Болница: 1 УМБАЛ ”Александровска”, София 2 СБАЛББ „Св. София”, София

Ранното диагностициране на белодробната туберкулоза и навременното започване на пълноценна, продължителна и непрекъсната химиотерапия е гаранция за ефективно лечение. Правилна диагноза може да се установи в 99% от случаите, при които се използват диагностични методи като ФБС, цитологично и хистологично изследване, рентгеново изследване, серологични и имунологични проби (Feigin-M).

PDF-download

Психопатология при деца с бронхиална астма

Автор: Д-р Виктор Донев, доц. Силвия Шопова, доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

Бронхиалната астма е един от най-сериозните здравни проблеми в световен мащаб, засягащ хора от всички възрасти и най-често младите лица. Бремето на астмата за обществото и за индивида се изразява както като разходи за здравеопазване, така и като изгубена трудоспособност (болнични дни или пропуснати училищни дни). По данни на Световната здравна организация през 2005 година 300 милиона души в света са страдали от астма, като 255 000 са починалите от това заболяване.25, 27 В детска възраст бронхиалната астма е най-честото хронично заболяване, засягащо 7–10% от детската популация. Честотата на астмата при подрастващите се е увеличила драматично през последните 3 десетилетия.

PDF-download

Туберкулозата у децата – с акцент върху диагностиката на някои редки форми

Автор: Доц. Тоньо Шмилев,1 д-р Иван Янков,1 д-р Мария Атанасова,1 проф. Мариана Стойчева,1 д-р Иванка Паскалева,1 д-р Христо Андролов,1 д-р Силвана Копаранова,1 д-р В. Пердикациева,2 д-р Иван Стоев,1 д-р Анастасия Шишманова1
Болница: 1УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив; 2СБПФЗ “Д. Кудоглу”, Пловдив

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което се причинява от Mycobacterium tuberculosis и по-рядко от другите представители на род Mycobacterium. В детска възраст тя се изявява най-често със засягане на дихателната система, но днес, макар и рядко, се наблюдават извънбелодробни форми, които могат да се локализират във всички органи и системи на детето. Поради относително малкия дял, който заемат сред случаите на туберкулоза, тези форми винаги будят определен интерес. Целта на настоящата работа е да се представят диагностичните трудности при някои от формите на туберкулозата (хематогенно-дисеминирана, инфилтративна белодробна ТБК с разпад, ТБК менингит с отоантрит, туберкулозен мезаденит с перитонит), наблюдавани в клиниката през последните години, както и да се обобщи нашия опит с тези по-редки форми на заболяването. Използвани са класическите диагностични критерии, както и съвременните методи – квантиферонов тест и PCR.
Ключови думи: туберкулоза, Mycobacterium tuberculosis, тест на Mantoux, квантиферонов тест

PDF-download

Ваксинацията срещу грип и сърдечно-съдовите заболявания

Появата на грипни епидемии през зимните месеци е насочила вниманието на изследователите към изследване и анализ на ползите от ваксинация срещу грипните вируси. Човешкият Influenza A вирус може да причини хиляди смъртни случаи
всяка година. Много проучвания са насочени към установяване на ползите от ваксинацията не само за намаляване на заболевамостта от грип, но и за намаляване на усложненията и смърността при високо-рискови популации. Такива популации са болните с хронични заболявания, сред които са белодробните и сърдечно-съдовите болести.

PDF-download

Белодробна хипертония (част 2)

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Елена Костова,1 д-р Атанас Златев2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2СБАЛББ „Света София”

Терапевтичен алгоритъм, базиран на медицината на доказателствата Терапията на БАХ претърпя значително развитие през последните десет години, отчасти поради разкриването на патофизиологичните механизми на заболяването и появата на медикаменти, повлияващи ключови звена в патофизиологичните пътища. Терапевтичният алгоритъм е разработен от ACCP, European Society of Cardiology и експерти от третия световен симпозиум на Pulmonary Hypertension, проведен във Венеция, Италия, през 2003 г.1, 2, 3 Тези препоръки са базирани на данни, получени предимно от проучвания с пациенти с идиопатична БАХ и БАХ, асоциирана със съединително-тъканно заболявания и анорексигени.

PDF-download

Новости в пулмологията

Diarylquinoline tmc207 за лечение на многолекарствено резистентна туберкулоза.Туберкулозата е глобален световен проблем – с 9.2 милиона новозаболели и 1.7 починали през 2006 г. и с около 2 милиарда носители на латентна туберкулозна инфекция (огромен резервоар за бъдещо активно заболяване). Болестта е огромно бреме както за световната здравна система, така и за световните социално-икономически ресурси. Проблемът се усложнява още повече от развитието на лекарствено резистентна туберкулоза (МЛР-ТБ) (с 490 000 нови случаи и 110 000 починали годишно в света). Бремето нараства и с наскоро появилата се заплаха от екстензивно лекарствено резистентна туберкулоза (ЕЛР-ТБ).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.