Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2011

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 2/2011:


» Увод – За заболяванията на дихателната система в детската възраст
» Заболяванията на дихателната система – основен медико-социален проблем на детското население
» Кардиопулмонално увреждане при болни с β-таласемия – съвременна диагностика, оценка и поведение – част I
» Белодробна резистентност и бронходилататорен отгoвор при деца от 2- до 5-годишна възраст с бронхообструктивни заболявания и астма
» Сравнителни проучвания на диагностичните възможности на TST, T SPOT TB и QFT in tube при деца с различни форми на туберкулозно заболяване
» Случай на първична белодробна изява на СЛЕ
» Гастро-езофагеална рефлуксна болест с описание на един случай
» Мултицентрово клинично проучване за препарата Ринитал (GCP), Германия
» Свински грип – етиология, клинични прояви и съвременна диагностика временна диагностика
» Свръхупотреба на антибиотици при деца с астма

Увод – За заболяванията на дихателната система в детската възраст

Автор: Доц. Мирослава Бошева
Болница: Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Всеки лекар знае, че почти 80% от патологията на децата, с която се среща ежедневно, е свързана със заболявания на дихателната система. Тази честота се дължи на някои анатомо-физиологични особености на детския организъм, като намалено съдържание на гладкомускулни влакна по хода на бронхите, хиперплазия на жлезите на бронхиалната лигавица, относително по-богата васкуларизация, относително по-тесни дихателни пътища (бронхиоли!), намалена еластична способност на белия дроб като цяло – намалени вентилация и перфузия, слабо развита диафрагмална мускулатура с намалена екскурзионна способност на диафрагмата. Ние като педиатри знаем, че децата боледуват от остри респираторни заболявания със средна продължителност на болестта 5.5–6.8 дни както следва: от 0 до 4 години – 5.0–7.95–12 и до 14 (през първата година в детско заведение) пъти годишно, във възрастта 4–10 години – 2.2–5.3 пъти годишно, във възрастта 10–14 години – 2.4–5.02 пъти годишно и след това като възрастни – 1.7 пъти в годината. Основен симптом на респираторните инфекции е кашлицата. И тук има физиологични норми – всяко здраво (минимум през последните 4 седмици) дете има средно 34 изкашляния дневно, като нормално кашлицата продължава с постепенно намаляващ интензитет в рамките на 4 седмици след прекарана респираторна инфекция.

PDF-download

Заболяванията на дихателната система – основен медико-социален проблем на детското население

Автор: Доц. Димитър Калайков
Болница: Катедра педиатрия, Медицински университет, София

Четири фактора обуславят голямата медико-социална значимост на заболяванията на дихателната система (ЗДС) в детска възраст. Първо и най-важно е, че ЗДС доминират в детската патология. При заболеваемостта по данни на обръщаемостта относителният им дял е 64–74%, а в ранната възраст до 75–80%. При хроничните заболявания техният дял е по-малък (от 14–15 до 55–60%), но отново е водещ. Водещото заболяване е бронхиалната астма. В повечето европейски страни честотата е 5–10%, в България – от 5–6 до 11–12%. При децата, лекувани в болници, най-много са с ЗДС (отн. дял от 50% до 1995 г. до 36–37% през последните години). През 2011 г. НЗОК предвижда да плати >90 хил. случая на деца с ЗДС (водещо място заема пневмонията). За сравнение следващата по-големина група е пет пъти по-малка. Макар и намаляла около 4 пъти за последните 30 години, смъртността от ЗДС до 1г. възраст продължава да е на 2–3 място в структурата през последните години – отн. дял от 16 до 19%. Инвалидността при децата с ЗДС е водеща причина за инвалидност в детската възраст (отн. дял – от 20 до 25%). Значителните разходи на обществото за ограничаване и лечение на ЗДС са също важен критерий за значимостта на ЗДС.

PDF-download

Кардиопулмонално увреждане при болни с β-таласемия – съвременна диагностика, оценка и поведение – част I

Автор: Д-р Иван Чакъров,1 д-р Румен Маринов,2 д-р Георги Тонев,4 доц. Татяна Влайкова,3 доц. Петрана Чакърова,1 доц. Пенка Переновска5
Болница: 1Катедра „Педиатрия”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара 3агора, 2НЦССЗ- НКБ, София 3Катедра „Химия и биохимия”, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, 4Медицински център ПроВита, София 5Клиника по детски болести, УМБАЛ

Сърдечната недостатъчност, получена в резултат на натрупване на желязо в сърцето, отговаря за приблизително 70% от смъртните случаи при регулярно трансфузирани пациенти с -таласемия. Сърцето има сравнително по-ниска антиоксидантна защита и затова е уязвимо към причинени от желязото пероксидни увреждания. Сърдечната недостатъчност при пациенти с β-таласемия се изразява главно в левокамерна дисфункция. Както пациентите с β-таласемия майор, така и тези с β-таласемия интермедия имат уникален хемодинамичен модел, съвместим с деснокамерна кардиомиопатия и белодробна хипертония, като допълнение на левовентрикулните нарушения. Ендотелната дисфункция е ключът към патогенезата на белодробната артериална хипертония (РАН). В настоящото проучване бяха включени 54 пациенти с β-таласемия майор, на които беше проследено в динамика феритиновото ниво, неговата връзка с пропептида на хепсидин, мониторинг на ехокардиографските промени в динамика, особено на EFLV. На голяма част от болните беше определена степента на натрупване на желязо в миокарда чрез T2* MRI и динамичните промени в EFLV според вида на използвания хелатор.

PDF-download

Белодробна резистентност и бронходилататорен отгoвор при деца от 2- до 5-годишна възраст с бронхообструктивни заболявания и астма

Автор: Д-р Татяна Стоева,1 доц. Росица Митрова,1 д-р Лора Бояджиева,1 д-р Весела Данкова,1 д-р Маргарита Ганева,1 д-р Свилен Досев2
Болница: 1Детска клиника, УБ „Лозенец”, София 2 Детска клиника, МБАЛ-Русе

Методът на прекъсването на въздушния поток (interrupter technique) е един от тестовете за изследване на белодробната функция при малки деца. Той позволява отчитане съпротивлението на дихателните пътища и белодробния паренхим (Rint) при минимално сътрудничество от страна на пациента. Приема се за достатъчно чувствителен при откриване на клинично изразена или субклинична бронхиална обструкция и установяване на бронхопровокативния и бронходилататорен отговор. Цел на настоящото проучване е да се определи експираторната белодробна резистентност преди и след приложение на бронходилататор при малки деца с рецидивиращи бронхообструктивни прояви и/или астма. Включени са 26 деца на възраст под 5 години. Положителният бронходилататорен отговор беше значително по-висок при децата с атопия, отколкото при неатопични, и негативен при 10 деца с рецидивиращи белодробни симптоми и/или астма. Измерването на белодробната резистентност има клинично приложение за диагноза, оценка на ефекта от лечението и контрол на обструктивните заболявания в ранна възраст.

PDF-download

Сравнителни проучвания на диагностичните възможности на TST, T SPOT TB и QFT in tube при деца с различни форми на туберкулозно заболяване

Автор: Д-р Светлана Велизарова, д-р Албена Спасова
Болница: Детска клиника, СБАЛББ „Света София“

Целта на настоящото проучване бе да се сравнят диагностичните възможности на туберкулинова проба, T SPOT TB и QFT. В Университетска детска клиника по белодробни болести СБАЛББ „Света София”, бяха изследвани 25 деца с различни форми на туберкулоза и 5 деца с ЛТБИ, като едномоментно бяха изследвани с туберкулинова проба, T SPOT TB и QFT. 8% от децата, изследвани с туберкулинова проба на Манту, бяха отрицателни, докато броят на нормергичните бе 40% и хиперергичните бяха 52%. Броят на отрицателните на T SPOT TB бе 28%, на позитивните 72% и 1 дете с неопределим тест. При QFT това са съответно отрицателни 27.6% и позитивни 72.4%. И при двата IGRA теста се установи правопропорционална зависимост между възрастта и позитивните проби. Това показва, че с нарастване на възрастта нараства вероятността за позитивни проби при IGRA
тестовете.

PDF-download

Случай на първична белодробна изява на СЛЕ

Автор: Д-р Ирен Цочева, д-р Стефка Янкова, д-р Снежана Парина, д-р Лиляна Райчева
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”, София

Дифузната алвеоларна хеморагия (ДАХ) е рядка, но драматична, животозастрашаваща изява на системният лупус еритематодес (СЛЕ). Представено е 6-годишно момиче с остро настъпила лесна уморяемост, сърцебиене, затруднено дишане, дълбока влажна кашлица, еднократно с кървави жилки и фебрилитет. От лабораторните изследвания се установява тежка хипохромна, микроцитна анемия, възпалителна активност и хипоксемия. На рентгенографията се визуализират двустранни алвеоларни инфилтрати. Прие се, че се касае за първична белодробна изява на СЛЕ – ДАХ. Започна се агресивно лечение с венозен метилпреднизолон и широкоспектърен антибиотик. Бързото клинично подобрение и получените в последствие серологични маркери подкрепиха поставената диагноза. ДАХ може да е първа изява на системно заболяване в детската възраст, която наподобява инфекциозна пневмония. Ранно започнатото, агресивно лечение при представяния случай доведе до пълно функционално възстановяване на белия дроб.

PDF-download

Гастро-езофагеална рефлуксна болест с описание на един случай

Автор: Д-р Гергана Петрова,1 доц. Росен Дребов,2 д-р Радост Кабакчиева,1 д-р Димитринка Митева,1 доц. Пенка Переновска,1 проф. Огнян Бранков2
Болница: 1Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”, София 2Секция по детска хирургия, МБАЛСМ „Пирогов”, София

Представяме случай на момче на 2 години и 7-месечна възраст, фамилно необременено за хронични и алергични заболявания. Детето е родено с тегло 1900 грама от първа нормално протекла двуплодна бременност. Раждането е проведено по оперативен механизъм, с гладък послеродов период. Физически и нервно психически развито съответно за възрастта си. Редовно имунизирано. От раждането е с периодични повръщания и респираторни проблеми в дясно. Хоспитализирано в УМБАЛСМ Пирогов, където рентгенологично са установени бронхитни промени, кардиохалазия и масивен изразен рефлукс. Извършена е оперативна интервенция – репозиция, крурорафия, фундопластика по Нисен, фундодиафрагмопексия. Изписано клинично здраво. След двуседмичен светъл период детето отново е с постоянни повръщания. От направената рентгеноскопия с контраст е установен спазъм в областта на кардията (фиг. 1).

PDF-download

Мултицентрово клинично проучване за препарата Ринитал (GCP), Германия

Автор: Д-р Ф. Бауер
Болница: Клиника по УНГ, Университет в Лайпциг

Проведено е клинично изследване за влиянието на Ринитал върху симптомите на интермитентен и персистиращ алергичен ринит. Субективните оплаквания, като пристъпи на кихане, сухота на носната лигавица, парене и сърбеж в носа, ринорея, гъделичкане в носа и гърлото, парене в очите, са оценени след лечението като „пълно възстановяване”, „подобрение”, „без промяна” и „влошаване”. Средно 87.3% от симптомите са съществено подобрени или напълно възстановени, а в около 90% от случаите е постигнат резултат, оценен като добър или много добър. Не са наблюдавани нежелани реакции към препарата. Ефективност и поносимост на препарата РИНИТАЛ при интермитентен алергичен ринит В рамките на открито мултицентрово клинично изследване са оценени ефективността и поносимостта на 4-седмично лечение с Ринитал при 249 пациенти с доказан остър сезонен алергичен ринит. Наблюденията са проведени в 56 оториноларингологични клиники в Германия през 1994 г. В случаите на провеждащо се лечение с антихистамини, инхибитори на мастоцитната дегранулация или кортикостероиди за локално приложение то е прекъснато поне 2 дни преди започване на изследването.

PDF-download

Свински грип – етиология, клинични прояви и съвременна диагностика временна диагностика

Автор: Д-р Абдул Кахтан
Болница: Катедра по инфекциозни и паразитни болести, Медицински университет, София

Свинският грип е инфекция, причинена от един от няколкото типа грипен вирус. Свинският грипен вирус (SIV), или S–OIV (свински по произход грипен вирус), е един от щамовете на семейство грипни вируси и е ендемичен при свинете. Към 2009 г. известните щамове SIV включват грип C и подтипове на инфлуенца А, известни като H1N1, H1N2, H3N1, H3N2 и H2N3. Предаването на вируса от свине на хората не се среща често и не винаги води до инфектиране на човека, а само до производството на антитела в кръвта. Ако заразяването доведе до заболяване при човека, тогава се нарича зоонозен свински грип.Хората с редовен контакт с прасета са подложени на инфекция със свински грип. Симптомите на заболяване при хората са подобни на тези на грипа и грипоподобните заболявания като цяло, а именно силна отпадналост, втрисане, фебрилитет, болки в гърлото, мускулни болки, силно главоболие, кашлица. Вирусен щам H1N1 е причината за инфекция сред хората през 2009 г. наричана „свински грип„, тъй като първоначалното изледване показа, че много от гените на вируса са били подобни на грипните вируси, които обикновено се срещат при свинете в Северна Америка.52 Допълнителни изследвания показват, че три-четвърти или шест от осемте генни сегмента на вируса през 2009 г. са резултат от Северноамерикански щамове свински грип през 1998 г.

PDF-download

Новости

Свръхупотреба на антибиотици при деца с астма. Според Националните образователни и превантивни програмни указания за астма „антибиотиците не трябва да се използват за лечение на астмата и на нейните обостряния с изключение на случаите с придружаващи бактериални инфекции, като пневмония или синузит.” Счита се, че макролидите и кетолидите притежават противовъзпалителен ефект. Обаче, резултатите от проучвания относно тяхната полза при астматици са противоречиви. Понастоящем нито американските, нито международните указания за лечение на астма не препоръчват използване на антибиотици за лечение на астматичните обостряния. Изхождайки от изложените по-горе данни, авторите си поставят задачата да установят колко често при техните визити при астматични деца американските клиницисти предписват антибиотици за лечение на астмата при липса на установени съпровождащи заболявания.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.