Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2012

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 2/2012:


» Увод – Респираторни заболявания
» Трансторакална ехография при диагностиката и лечението на парапневмоничните усложнения в детската възраст
» Chlamydia pneumoniae при деца с пневмония
» Характеристика на респираторните симптоми, фракция на издишан азотен оксид и белодробна функция при деца на седемгодишна възраст, след прекаран бронхиолит
» Особености на лечението на алергичен ринит и полипозен риносинуит с продукта Ринитал
» Пневмококов менингит като усложнение на грип тип B
» Хронична кашлица при възрастни – диагностичен и терапевтичен алгоритъм
» Фиброларингоскопия в детската възраст
» Белодробна емболия при млади пациенти: обзор и собствено клинично наблюдение II част: собствено клинично наблюдение

Увод – Респираторни заболявания

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: Клиничен център по белодробни болести

Болестите на белия дроб са основен медицински проблем. Те са причина за голяма заболеваемост и смъртност. Замърсяването на околната среда създава условия за действията на много агенти. Непрекъснатото увеличаване на броя на пушачите води до тежко увреждане на белия дроб. Голямо значение имат възпалителните процеси, засягащи дихателната система. През 2011 г. в САЩ от белодробни заболявания са починали 250 000 души, което представлява 10% от общата смъртност. За лечението им са изразходвани огромни суми (21.6 билиона долара). Хроничната обструктивна белодробна болест е на четвърто, а пневмониите са на пето място като причина за смърт на населението. Астмата и бронхитът засягат всички възрастови групи. От астма в САЩ боледуват 15 млн. души. За периода 2000–2011 г. смъртността у нас от ХОББ е средно от 7 до 9 на 100 000 население. Около 25% от населението в света боледува от ХОББ. След поставяне на диагнозата 10 години по-късно от ХОББ умират около 15% от болните.

PDF-download

Трансторакална ехография при диагностиката и лечението на парапневмоничните усложнения в детската възраст

Автор: Д-р Христо Шивачев,1 д-р Ваня Страхинова,2 проф. Огнян Бранков1
Болница: 1Отделение по детска гръдна хирургия, Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 2Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Цел: Пневмонията е една от най-честите причини за хоспитализация при децата. От всички деца, хоспитализирани с придобита в обществото пневмония, между 28.3% и 60% от случаите са се усложнили с парапневмонични плеврални усложнения (ППУ), което представлява диагностично и терапевтично предизвикателство. С настоящото изложение целим да представим ролята на трансторакалната ехография (ТТЕ) при определяне на стадия на развитие на ППУ, както и индикациите за времето и вида на хирургичното им лечение в детската възраст.

PDF-download

Chlamydia pneumoniae при деца с пневмония

Автор: Д-р Лора Камбурова,1 доц. Ваня Недкова,1 доц. Цветан Луканов2
Болница: 1Детска клиника, УМБАЛ „Георги Странски“, Плевен 2Катедра „Клинична лаборатория, клинична имунология и алергология“, Медицински университет, Плевен

Едно от предизвикателствата при лечението на респираторни инфекции при деца е определяне на причинителя на заболяването. Предмет на настоящото проучване е да се установи ролята на Chlamydia pneumoniaе в етиологията на пневмония при деца. Изследвани са 60 деца на възраст от 9 месеца до 17 години, лекувани в Детска клиника, Плевен, за периода 01.03.2010–01.03.2011. Диагнозата хламидийна пневмония се поставя на базата на серологични резултати от ELISA тест. Chlamydia pneumoniaе се установява при 25% от изследваните деца. Настоящото изследване отчита ролята на клиничните, лаботаторните и имунологичните показатели за диагноза на хламидийна пневмония и подчертава необходимостта от адекватнo антибиотично лечение и имунотерапия

PDF-download

Характеристика на респираторните симптоми, фракция на издишан азотен оксид и белодробна функция при деца на седемгодишна възраст, след прекаран бронхиолит

Автор: Д-р Татяна Стоева,1 доц. Росица Митрова,1 д-р Маргарита Ганева,1 доц. Пенка Переновска,2 д-р Сирма Милева,2 д-р Милена Янкова2
Болница: 1Детска клиника, УБ „Лозенец“, София 2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Увод: Много от децата, прекарали бронхиолит, са с последващи бронхообструктивни епизоди, класифицирани като астма. Точните патофизиологични механизми, свързващи бронхиолита с детската астма, предстои да бъдат изяснени. Един от показателите с капацитет да установи неизвазивно наличието или липсата на белодробна езонофилия при деца след прекаран бронхиолит, наложил се в последните години, е фракцията на издишан азотен оксид (ФЕНО).
Цел на настоящото проучване: Да се определи типът на възпаление на дихателните пътища посредством ФЕНО, ретроспективна характеристика на респираторната симптоматика и определяне на нивото на белодробната функция чрез форсирания експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1) при деца на 7-годишна възраст, хоспитализирани поне веднъж по повод на остър бронхиолит в първите две години от живота си между 2004/2005 г. и сравнени със здрави.

PDF-download

Особености на лечението на алергичен ринит и полипозен риносинуит с продукта Ринитал

Автор: S. B. Bezshapochnyi, N. B. Sonnik, V. V. Loburets

Броят на боледуващите от АР постоянно се увеличава, което изисква разработването на нови методи на лечение, повлияващи различни аспекти от патогенезата на заболяването. Ето защо, въвеждането на лекарства, комбиниращи подобрена ефикасност с минимални нежелани ефекти, е належаща практическа цел. Въвеждането на комплексните хомеопатични лекарства с антиалергична активност в клиничната практика способства за разрешаването на този проблем.

PDF-download

Пневмококов менингит като усложнение на грип тип B

Автор: Д-р Абдул Кахтан,1 доц. Aтанас Мангъров,1, 2 д-р Светла Алексиева,2 д-р Даниела Илиева,2 д-р Тома Б. Томов,1, 2 проф. Татяна Червенякова1, 2
Болница: 1Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, Медицин- ски университет, София 2СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров”, София

Най-съществените характеристики на грипната инфекция са нейната склонност към епидемично разпространение и високата смъртност, свързана с усложненията. Целта на съобщението е да запознаем медицинската общественост със случай на пневмококов менингит като усложние на грип тип В. Материал и методи: При нашето проучване на болни деца с грип през сезон 2010/2011 установихме един случай на пневмококов менингит като усложнение на грип тип В при 7-годишно момиче, което не е имунизирано с пневмококова ваксина. Диагнозата е поставена чрез клинични и епидемиологични методи. Изследван е назофарингеален смив за доказване на грипни вируси чрез имунохроматографски метод (ICM) и с Real-Time RT-PCR. Проследени са основните клинични прояви на заболяването,

PDF-download

Хронична кашлица при възрастни – диагностичен и терапевтичен алгоритъм

Автор: Д-р Таня Кралимаркова, доц. Тодор Ал. Попов
Болница: Клиника по алергология и астма, УМБАЛ „Александровска”

При имунокомпетентни непушещи пациенти, които не приемат инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибитори), най-честите причини за хронична кашлица са синдром на горните дихателни пътища, астма и гастроезофагеална рефлуксна болест. Тези заболявания съставляват повече от 90% от патологията при хронична кашлица. Често се наблюдава съчетание на тези заболявания и пациентите имат повече от симптомна кашлица. След изключване на тези най-чести заболявания трябва да се извършват по-задълбочени изследвания, обикновено след консултация с алерголог или пулмолог.

PDF-download

Фиброларингоскопия в детската възраст

Автор: Д-р Владислав Улевинов
Болница: УМБАЛ „Александровска“

Приложението на флексибилната ларингоскопия дава отлична възможност за установяване на вродени аномалии, възпалителни процеси, алергични състояния или новообразувания. При добра подготовка и осигуряване на подходящо оборудване, фиброларингоскопията е сигурна и безопасна диагностична процедура, заслужаваща място в клиничната практика на специализирани УНГ клиники и пулмологични детски заведения. Извършва се под локална анестезия и без усложнения.

PDF-download

Белодробна емболия при млади пациенти: обзор и собствено клинично наблюдение II част: собствено клинично наблюдение

Автор: Д-р Наталия Стоева
Болница: Пулмологично отделение, Клиника по вътрешни болести, Токуда Болница, София

Целта на това проучване е да се изследват клиничните прояви на БТЕ при млади хода и да се сравнят с тези при възрастни. Ние представяме ретроспективен анализ на 154 пациенти, хоспитализирани за периода 01.02.2007–30.06.201, при които чрез мултидетекторна компютърно-томографска пулмоангиография е била диагностицирана БТЕ. 28 (18.3%) от тези пациенти са на възраст ≤40 години (млада група), а останалите 126 са над 40 години (възрастна група). 21 пациенти (75%) от младата група са мъже и 7 (25%) – жени (срещу 63 мъже и 63 жени във възрастната група). 21 (75%) от младите пациенти нямат подлежащи заболявания и отключващи фактори. При 15 от изследваните 19 млади пациенти (78.94%) са установени наследствени и придобити тромбофилии. Честотата на основните симптоми (диспнея – 82.14% срещу 92.75%; болки в гърдите – 60.71% срещу 46.82%; кашлица – 50% срещу 41.4%) не се различава статистически в млада и възрастна група. Wells score за оценка на клиничната вероятност в младата група е статистически по-висок (р=0.04) в сравнение с възрастната група (5.21 ± 2.11 срещу 4.11 ± 2.64).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.