Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 2/2015

NP1_korici_


» Пневмониите в ХХІ век
» Клинична характеристика и прогноза на хоспитализирани болни с пневмония, придобита в обществото, и придружаваща хронична сърдечна недостатъчност
» Лангерхансова хистиоцитоза на белия дроб
» Сенсибилизация към плесенни алергени при деца с алергичен ринит и бронхиална астма
» Рецидивиращ макуло-папулозен обрив в хода на микоплазмена инфекция
» Болест на Алцхаймер – възможности на фармакотерапията
» Дерматологична семиотика при заболявания на дихателната система

Пневмониите в ХХІ век

Автор: Доц. Владимир Максимов
Болница: СБАЛББ „Св. София“

Въпреки мощните антибактериални средства, пневмониите представляват значителен медицински проблем. Недостигът от подобрена диагностика и възможности за дихателна рехабилитация увеличават смъртността от пневмонии. В САЩ годишно умират 45 000 души от пневмонии. У нас смъртността е 6.2%. Болните с пневмонии са 2% от всички хоспитализирани.

This content is for members only.

Клинична характеристика и прогноза на хоспитализирани болни с пневмония, придобита в обществото, и придружаваща хронична сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Дарина Митева, д-р Ваня Костадинова, доц. Йордан Радков
Болница: Катедра по вътрешни болести, УНС по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна

Резюме
Увод. Пневмонията, придобита в обществото (ППО), е често заболяване, което, въпреки успехите на антибактериалната терапия, все още показва висока смъртност – 5–15%. Хроничната сърдечна недостатъчност (ХСН) е едно от най-честите придружаващи заболявания при пациентите с ППО. Цел: Да се проучи влиянието на придружаващата ХСН върху протичането и изхода от лечението при хоспита-
лизирани болни с ППО. Материал и методи: Ретроспективно са проучени 1203 пациенти с ППО, лекувани в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, за период от три години (2012–2014 г.).
Ключови думи: ППО, тежест и прогноза на ППО, ХСН

Clinical Characteristics And Prognosis Of Hospitalized Patients With Community-Acquired
Pneumonia And Concomitant Chronic Heart Failure
Darina Miteva, Vanya Kostadinova, Yordan Radkov
Department of Internal Diseases, Clinic of Pulmonology and Allergology,
Medical University of Varna

Abstract
Introduction. Community-acquired pneumonia (CAP) is a common disease that, despite the success of antibacterial therapy, still shows a high mortality rate 5÷15%. Chronic heart failure (CHF) is one of the most common comorbidities in patients with CAP. Aim: To assess the impact of concomitant CHF on the course and outcome in hospitalized patients with CAP. Material and Methods: 1203 patients with CAP treated at the Clinic of Pneumology and Phthisiatrics of University Hospital “St. Marina “ – Varna for a period of three years 2012-2014 were retrospectively studied. Data were analyzed with the statistical program SPSS. Results: Patients with CHF were 282 (23.50%).
Keywords: CAP, severity and prognosis of CAP, CHF

This content is for members only.

Лангерхансова хистиоцитоза на белия дроб

Автор: Д-р Вера Папочиева, д-р Димитринка Митева, проф. Пенка Переновска, д-р Гергана Петрова
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, София

Резюме
Лангерхансовата хистиоцитоза (ЛХ) е рядко заболяване, засягащо предимно детската възраст и млади възрастни пушачи между 20 и 50 г. Белодробното засягане при ЛХ обичайно се проявява като едносистемна болест и се характеризира с наличието на Лангерхансово-клетъчни грануломи, инфилтриращи и разрушаващи дисталните бронхиоли. Окончателната диагноза се основава на установяването с белодробни биопсии на Лангерхансово-клетъчни грануломи на селектирани от КАТ участъци. За момента не разполагаме с ефективно лечение и подобреното разбиране на механизмите, yчaстващи в патогенезата на заболяването, ще помогнe в разработването в бъдеще на ефективни терапевтични стратегии за лечението му.
Ключови думи: лангерхансова хистиоцитоза, дистални бронхиоли

Pulmonary Langerhans Cell Hystiocytosis
Vera Papochieva, Dimitrinka MIteva, Penka Perenovska, Gergana Petrova
Pediatric clinic, UMHAT „Alexandrovska”, Sofia

Abstract
Langerhans cell hystiocitosis (LCH) is a rare disease, affecting mainly children and young smokers, aged 20–50 yrs. Lung involvement in LCH usually presents as a mono-system disease and is characterized with Langerhans cell granulomas infiltrating and impairing the distal bronchioles. The definite diagnosis is based on lung biopsy of CAT selected granulomas areas. So far there is no an effective treatment, but the better understanding of the mechanisms involved in the pathogenesis of the disease would help in the development of effective therapeutic strategies in future.
Keywords: langerhans cell hystiocitosis, distal bronchioles

This content is for members only.

Сенсибилизация към плесенни алергени при деца с алергичен ринит и бронхиална астма

Автор: Д-р Николай Българанов, д-р Лъчезар Николов, д-р Надя Коларова-Янева, проф. Ваня Недкова
Болница: Катедра „Педиатрия“, Медицински университет, Плевен

Резюме
Установяването на честотата на сенсибилизация към аероалергени при деца с алергичен ринит и бронхиална астма е важна и необходима стъпка към комплексната им терапия. В същото време ролята на плесенните алергени като индуциращи фактори на алергичното възпаление при тези пациенти е недостатъчно проучена. Публикациите по тази тема у нас са единични и се отнасят за възрастни, а не за деца. В проучването са включени 191 пациенти (117 момчета и 74 момичета) с алергичен ринит и бронхиална астма. За установяване честотата на сенсибилизация е използван Skin prick test (SPT) с алергенни екстракти на Stallergenes: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium и Penicillium. От всички изследвани пациенти поне един положителен SPT се установи при 40 (20.94%). Най-висока честота на сенсибилизация в изследвания контингент се доказа към Alternaria (при 29 деца – 15.18%).
Ключови думи: сенсибилизация, плесенни алергени, алергичен ринит, бронхиална астма

Sensitization To Mold Allergens In Children With Allergic Rhinitis And Asthma
Nikolay Balgaranov, Lachezar Nikolov, Nadya Kolarova-Yaneva, Vanya Nedkova
Department of Pediatrics, Medical University of Pleven

Abstract
Establishing the frequency of sensitization to aeroallergens in children with allergic rhinitis and asthma is an important and necessary step towards their complex therapy. At the same time the role of fungal allergens in their role as inducing factors of allergic inflamation in these patients is insufficiently studied. The publications on this topic in our country are few and apply to adults, not children. The study included 191 patients (117 boys and 74 girls) with allergic rhinitis and asthma. To establish the frequency of sensitization we used Skin prick test (SPT) with allergen extracts of Stallergenes: Alternaria, Aspergillus, Cladosporium and Penicillium. Of all the patients studied at least one positive SPT is established in 40 (20.94%). The highest incidence of sensitization in the research contingent proved to be Alternaria (29 children – 15.18%).
Keywords: sensitization, mold allergens, allergic rhinitis, bronchial asthma

This content is for members only.

Рецидивиращ макуло-папулозен обрив в хода на микоплазмена инфекция

Автор: Д-р Аницвете Ничева, д-р Паола Абаджиева, д-р Камелия Бачовска, д-р Маргарита Начева
Болница: Педиатрична клиника, ІІ МБАЛ – София

Резюме
Инфекциите с Mycoplasma pneumoniae зачестяват в детска възраст и протичат с различни по тежест клинични прояви на остър ринофарингит, ларингит, трахеобронхит или пневмония. При около 1/3 от случаите се установяват кожни прояви под формата на неспецифичен екзантем по тялото и крайниците, еритема мултиформе или спонтанна остра уртикария. При деца терапията на микоплазмената инфекция се провежда с макролиден антибиотик – действа вътреклетъчно, потиска синтезата на протеин в микоплазмите и осигурява висока тъканна концентрация, при възрастни алтернатива е лечението с флуорохинолони и тетрациклини.
Ключови думи: обрив, микоплазма, инфекция, деца

Reccurent Maculo-Papular Rash In The Course Or Mycoplasma Infection
D-r Anitsvete Nicheva, D-r Paola Abadjieva, D-r Kamelia Bachovska, D-r Margarita Nacheva
Clinic of pediatrics, II MHAT-Sofia, Sofia

Abstract
The infections with Mycoplasma pneumoniae become more often among children and reveal different clinical presentations of acute rhynopharyngitis, laryngitis, tracheobronchitis or pneumonia. Skin is affected as unspecific exanthem of the truck and extremities, erythema multiforme or spontaneous acute urticaria for about 1/3 of the cases. The therapy of children with mycoplasma infection goes with macrolid’s antibiotic- acts intracellulary, inhibits the syntesis of mycoplasma’s protein and gives high tissue concentration, adults can be cured with fluorohynolones or tetracyclines.
Keywords: rash, mycoplasma, infection, children

This content is for members only.

Болест на Алцхаймер – възможности на фармакотерапията

Автор: Маг. фарм. Иванка Костадинова, проф. Николай Данчев, доц. Ирина Николова
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Болестта на Алцхаймер (БА) е невродегенеративно заболяване, което прогресивно засяга паметта и когнитивните функции, като води до състояние на пълна зависимост, деменция и фатален изход. Понастоящем БА е основната причина за деменция сред възрастното население и нейното разпространение в развитите страни бързо нараства. Все повече се увеличава броят на хората, оцелели след миокарден инфаркт или злокачествени новообразувания, но досега няма хора, които да са излекувани от БА. Класическите лекарства, като ацетилхолинестеразните инхибитори и NMDA-рецепторните антагонисти, не спират прогресията на заболяването и се характеризират с нежелани ефекти, влошаващи качеството на живот на пациентите. Фокусът е насочен към търсенето на нови, по-ефективни лекарства и на такива, които могат да модифицират болестта.
Ключови думи: болест на Алцхаймер, деменция, памет, когнитивни функции, Ривастигмин, Донепезил, Галантамин, Мемантин, нови терапии

Alzhaimer’s Disease – Opportunities Of Pharmacotherapy
Ivanka Kostadinova, Nikolay Danchev, Irina Nikolova
Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical
University of Sofia

Abstract
Alzhaimer’s disease (AD) is a neurodegenerative disease that progressively compromises both memory and cognition, culminating in a state of full dependence, dementia and lethal outcome. Currently, AD is the main cause of dementia in the elderly and its prevalence in the developed world is increasing rapidly. While it has become increasingly common to meet heart attack or cancer survivors, there are no AD survivors. Classic drugs, such as acetylcholinesterase inhibitors (AChEIs) and NMDA-receptor antagonists, fail to decline disease progression and display several side effects, that
compromise the patient’s quality of life. The search of new, more effective and disease- modifying drugs has received increasing focus.
Key words: Alzhaimer’s disease, dementia, memory, cognition, Rivastigmine, Donepezil, Galantamine, Memantine, new treatments

This content is for members only.

Дерматологична семиотика при заболявания на дихателната система

Автор: Д-р Валентин В. Николов1, проф. Сергей Андрейчин2, д-р Ина Русанова3, д-р Валентин Вълчев4,
д-р Димитрина Гулева5, доц. Соня Марина5

Болница: 1Катедра по инфекциозни болести с епидемиология и курс по дерматовенерология, Медицински факултет, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна
2Катедра по пропедевтика на вътрешните болести с курс по фтизиатрия, Медицински факултет, Тернополски държавен медицински университет, Тернопол, Украйна
3АГППМП „Здраве-14” ООД, София, България
4Катедра по физиология, Треньорски факултет, Национална спортна академия, София, България
5Катедра по дерматовенерология, Медицински факултет, Медицински университет, София, България

Резюме
Основните кожни прояви, свързани със заболяванията на дихателната система, са цианоза, оточност на кожата и подлежащите мекотъканни структури, изменения на нокътната плочка, епидермални реакции от вазомоторен тип, неопластични и паранеопластични кожни промени при пулмонални тумори, хиперхидроза, ливедо или марморираност, акроцианоза.
Ключови думи: кожа, заболявания на дихателната система

Dermatological Semiotics Diseases Of The Respiratory System
Valentin Nikolov1, Sergey Andreychin2, Ina Rusanova3, Valentin Valchev4, Dimitrina Guleva5, Sonya Marina5
1Department of Infectious Diseases and Epidemiology, Dermatology and Venereology, Medical Faculty, Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine
2Head of the Department of Internal Medicine Propedeutics and Phthisiology, Medical Faculty, Ternopil State, Medical University, Ternopil, Ukraine
3Health-14, Sofia, Bulgaria
4Department of Physiology, Faculty Coaches, National Sports Academy, Sofia, Bulgaria
5Department of Dermatology and Venereology, Medical Faculty, Medical University of Sofia, Bulgaria

Abstract
Basic skin manifestations associated with diseases of the respiratory system are: cyanosis, swelling of the skin and underlying soft tissue structures, changes in the nail plate, epidermal reactions vasomotor type, neoplastic and paraneoplastic skin changes in pulmonary tumors, hyperhidrosis, livedo, and acrocyanosis.
Keywords: skin, respiratory diseases

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.