Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2016

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Вродени аномалии на белия дроб в детската възраст
» Вродена кистична аденоматоидна малформация на белия дроб – предизвикателства и поведение
» Тенденции в равнището на детската смъртност до 1 година в България през периода 2011–2015 г. от заболявания на дихателната система и сравнения със страни от Европа
» Съчетание нa туберкулоза и лимфом на Ходжкин
» Правила за предвиждане на клиничната вероятност за белодробна емболия
» Случай на протрахирана микоплазмена пневмония при 9-годишно момиче

Редакторски анонс – Вродени аномалии на белия дроб в детската възраст

Автор: Проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, София

Аномалиите в развитието на трахеята и бронхите се определят от нарушеното развитие на мускулите, еластичните влакна, слузните жлези, съдовете и нервите. Познанията за тях датират още от 1762 г., когато Morgagni прави първ ите описания.

This content is for members only.

Вродена кистична аденоматоидна малформация на белия дроб – предизвикателства и поведение

Автор: Доц. Христо Шивачев1, д-р Янко Пъхнев1, д-р Здравка Антонова1, д-р Никола Картулев1, д-р Величка Опаранова1, д-р Даниела Антонова2, доц. Мартин Крупев3, д-р Ваня Страхинова2, проф. Надежда Гаврилова4, д-р Христо Пседерски4, д-р Ния Сърбянова5, проф. Боряна Слънчева6, проф. Пенка Переновска7
Болница: 1Отделение по детска гръдна хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
2Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
4Клиника по детска анестезиология и реанимация, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
5Клиника по обща и клинична патология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
6Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“, София
7Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Вродената кистична аденоматоидна малформация (ВКАМ или Congenital Cystic Adenomatoid Malformation – ССАМ) представлява дефект в ембриогенезата, проявяващ се с образуване на кисти в терминалните бронхиоли и с вторично засягане на сакуло-алвеоларните структури на белия дроб. Честотата на заболяването е между 1:25 000 и 1:35 000, като доминира мъжкият пол. Съществуват пре- и постнатални патофизиологични механизми, водещи до развитието на ВКАМ.

This content is for members only.

Тенденции в равнището на детската смъртност до 1 година в България през периода 2011–2015 г. от заболявания на дихателната система и сравнения със страни от Европа

Автор: Доц. Димитър Калайков
Болница: Катедра по педиатрия, Медицински университет, София; Специализирана болница за активно лечение по детски болести „София“, София

Детската смъртност до 1 год. за последните пет години намалява устойчиво, докато смъртността до 1 год. от заболявания на дихателната система в България за същшя период е в застой и се колебае около 80 на 100 хил., което е 10–12% от цялата смъртност до 1 год. В европейските страни с ниско ниво на детската смъртност тя е почти ликвидирана (относителен дял 2–5%, включвайки и дихателни заболявания в перинаталния период). Посочвам основните причини за това, а имено: ниска здравна култура на част от населението, недостатъчна квалификация на ОПЛ, трудния достъп на селското детско население до квалифицирана педиатрична помощ, проблеми с транспортирането на тежките случаи към болници от ІІІ ниво. Отбелязвам и все още
значимото място на заболяванията на дихателната система като причина за смърт във възрастта 1–4 год. (второ място с висок относителен дял – 19.3% за 2015 г.).

This content is for members only.

Съчетание нa туберкулоза и лимфом на Ходжкин

Автор: Д-р Атанас Златев1, д-р Теодора Михалова2, д-р Лиляна Чунева1, д-р Ива Попова3, доц. Асен Златев1
Болница: 1Трета клиника по неспецифични белодробни заболявания, СБАЛББ „Света София“, Медицински университет, София
2Първа клиника по неспецифични белодробни заболявания, СБАЛББ „Света София“, Медицински университет, София
3Клиника по белодробна туберкулоза, СБАЛББ „Света София“, Медицински университет, София

Целта на настоящата статия е да направи обзор на наличните до момента литературни данни за клинични случаи на едновременно наличие на белодробна туберкулоза и Ходжкинов лимфом и диференциално-диагностичните затруднения, които настъпват в продължителния процес до поставянето на окончателната диагноза и провеждането на комплексно лечение. Разгледани са случаи с лимфом на Ходжкин и туберкулоза, туберкулоза като първа изява на болестта на Ходжкин, както и случаи на късно поставяне на диагнозата „Ходжкинов лимфом“ по различни причини.

This content is for members only.

Правила за предвиждане на клиничната вероятност за белодробна емболия

Автор: Д-р Вася Христова
Болница: Клиника по гастроентерология и пулмология, МБАЛ „Токуда болница София“, София

Диагнозата на белодробната емболия се осъществява по 3-степенен модел, включващ оценка на клиничната вероятност, измерване на D-dimer и валидиращо образно изследване. Оценката на клиничната вероятност е първия етап от диагностичния алгоритъм. Клиничната вероятност се измерва чрез клинични модели, наречени правила за клинично предвиждане на белодробната емболия. Тези правила степенуват вероятността за БТЕ в тристепенни или двустепенни модели. Най-популярните модели са Wells score и Ревизиран Geneva score. Метаанализ посочва Wells score като по-чувствителен метод за оценка на клиничната вероятност при суспектна БТЕ.

This content is for members only.

Случай на протрахирана микоплазмена пневмония при 9-годишно момиче

Автор: Д-р Ирен Цочева, д-р Снежана Парина, д-р Валери Исаев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Mycoplasma pneumoniae е чест причинител на респираторни инфекции при деца, особено в училищна възраст, и е отговорна за до 40% от придобитите в обществото пневмонии. Полиморфната картина на инфекцията потвърждава, че генетичният фон на гостоприемника е от най-важно значение за прогресията на заболяването. Представяме сличай на протрахирана микоплазмена пневмония при 9-годишно момиче с набелязани отклонения в клетъчния имунитет, което до този момент е много рядко боледуващо. Рентгенографският образ на масивна левостранна пневмония намалява, но малък участък на консолидация се задържа пет месеца след началото на заболяването.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.