Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2018

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Хипоплазия на белия дроб
» Интерстициална белодробна болест в детска възраст
» Венозен тромбоемболизъм при пациенти със злокачествени заболявания
» Пневмококите и инфекциите на дихателните пътища
» Грип и превенция. Нови решения във ваксинопрофилактиката на грипа
» Случай на белодробна лобарна хипоплазия при кърмаче
» Новости

Редакторски анонс – Хипоплазия на белия дроб

Автор: Проф. Пенка Переновска Главен редактор

Въпреки приложението на съвременните методи в детската пулмология, все още редица аспекти на класификацията, диагностиката и лечението на вродените аномалии на дихателната система не са уточнени. Те са редки и варират по клинична изява и тежест. Случай на белодробна агенезия е описан за пръв път през 1673 г. от Pozze при аутопсия. Клинично е разпозната много по-късно – през 1885 г. от Munchmeyer.
Класификацията на Monaldi представя 4 степени на недоразвитие на бронхопулмоналната система: 1. агенезия на белия дроб; 2. аплазия; 3. хипо­плазия; 4. недоразвитие на малките бронхи.
Белодробната хипоплазия е резултат на нарушеното ембрионално формиране на белодробните структури. Феталното дишане и адекватното налягане на течността се приемат за жизненоважни за нормалното белодробно развитие.

This content is for members only.

Интерстициална белодробна болест в детска възраст

Автор: Проф. Тоньо Шмилев, д-р Костадин Кетев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“; Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

Интерстициалната белодробна болест представлява разнородна група от заболявания, при които се засягат алвеолите, белодробния интерстициум и дисталните въздухоносни пътища. Това води до нарушаване на газообмена, рестриктивен тип вентилаторна недостатъчност и дифузни инфилтрати, доказани рентгенологично. Установяват се увреждания с вариращи модели на възпаление и фиброза. Този патологичен процес, често с неясна етиология, се характеризира с прогресираща хронична дихателна недостатъчност.
Исторически познанията за детската интерстициална белодробна болест отразяват тези при възрастните, но това не е особено полезно. Налице са различия по ред показатели, особено при децата до 2-годишна възраст, което изисква доброто им познаване.

This content is for members only.

Венозен тромбоемболизъм при пациенти със злокачествени заболявания

Автор: Д-р Дарина Митева, доц. Йордан Радков, д-р Ваня Костадинова
Болница: Учебен сектор по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна

Въпреки успехите в диагностиката и лечението, злокачествените заболявания продължават да са основен медицински проблем в съвременното общество. Едно от честите усложнения, до които те водят, е венозният тромбоемболизъм (ВТЕ). Той включва основно дълбоката венозна тромбоза и белодробната тромбоемболия. В ежедневната работа на пулмолога често се налагат консултации при този специфичен контингент пациенти. Статията разглежда рисковите фактори и съвременните препоръки за профилактика и лечение на ВТЕ при пациенти с карцином. Тя има основно практическа насоченост и цели подпомагане на клиницистите в терапевтичните решения с оглед подобряване на прогнозата на това потенциално фатално усложнение.

This content is for members only.

Пневмококите и инфекциите на дихателните пътища

Автор: Доц. Гергана Петрова, д-р Ирен Цочева, д-р Снежина Лазова, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“;
Катедра по педиатрия, Медицински университет, София

Streptococcus pneumoniae е основен причинител на придобита в обществото пневмония, менингит и бактериемия сред пациенти от всички възрастови групи и най-честият причинител на остро възпаление на средното ухо (отитис медиа) при децата. В обзора са представени последните данни за честотата и различните серотипи на бактерията. Акцентира се и на ефекта от приложението на задължителните противопневмококови ваксини, въведени в България от 2010 г.

This content is for members only.

Грип и превенция. Нови решения във ваксинопрофилактиката на грипа

Автор: Проф. Нели Корсун
Болница: Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“, Национален център по заразни и паразитни болести, София

Сезонните грипни епидемии са свързани с висока заболяемост, голям брой амбулаторни прегледи, хоспитализации, огромни медицински и социално-икономически разходи. Причинители са грипните вируси тип А (субтипове H1N1 и H3N2) и тип В, който се разделя на две генетични линии, коциркулиращи сред хората от 90-те години на ХХ век. Тривалентните грипни ваксини съдържат антигени от двата А-субтипа и един В-щам, представител на едната или другата линия (Victoria или Yamagata). Несъвпаденията между генетичните линии на ваксиналните и епидемичните В-вируси, както и трудностите в прогнозирането на В-линията, която ще доминира през следващия грипен сезон, обуславят необходимостта от разработване на 4-валентни грипни ваксини, съдържащи два В-щама, представители на двете линии. Статията разглежда различни аспекти от клиниката, епидемиологията и ваксинопрофилактиката на грипната инфекция, ползата от използването на квадривалентни грипни ваксини за превенция и контрол на сезонен грип. Представени са данни за циркулацията на грипните вируси в България през сезон 2017/2018 г.

This content is for members only.

Случай на белодробна лобарна хипоплазия при кърмаче

Автор: Д-р Сирма Милева1, д-р Милена Янкова1, д-р Валери Исаев1, д-р Радост Кабакчиева1, д-р Евгения Еленчева1, проф. Пенка Переновска1, доц. Мария Недевска2
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Екатерина“, Медицински университет, София

Белодробната хипоплазия е част от спектъра на аномалиите с непълно развитие на белодробната тъкан. Лобарната хипоплазия е рядко вродено заболяване с асимптомно протичане, често с късно диагностициране и благоприятна еволюция. Представяме случай на белодробна хипоплазия при 4-месечно кърмаче с клиника на бронхиолит и случайно установена рентгенографска находка.

This content is for members only.

Новости

Автор: Реферирал: д-р Мая Живкова

Неутрофилните екстрацелуларни примки (НЕП) са ключов показател на имунния отговор при възпалителни заболявания. Ролята на НЕП при пневмонията, придобита в обществото, обаче е неизвестна. Това проучване има за цел да установи влиянието на НЕП върху клиничната прогноза при пневмония.
Настоящият анализ е вторичен анализ на данните от рандомизирано, контролирано, мултицентрово проучване. Пациенти с пневмония, придобива в обществото (ППО), са рандомизирани към терапия с преднизон 50 mg или плацебо за 7 дни. Основният показател, проследен в това проучване, е времето до постигане на клинична стабилност; допълнителни показатели са продължителност­та на болничния престой и смъртността.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.