Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2019

NP1_korici_


» Имунен отговор при деца с RSV-бронхиолит
» Оценка на мотивацията за отказ от тютюнопушене при пациенти с хронична обструктивна болест и бронхиална астма
» Интерферон гама – показател за ефективност на антивирусния отговор при деца с вирус-индуцирани бронхообструктивни прояви
» Проучване на някои рискови фактори за хранителна алергия
при кърмачета
» Амилоидоза – трудности при поставяне на диагнозата
» Качество на въздуха в затворени помещения
» Новости

Имунен отговор при деца с RSV-бронхиолит

Автор: Д-р Сирма Милева1, д-р Милена Янкова1, Екатерина Тодорова2, Калина Юзеир2, проф. Пенка Переновска1
Болница: 1УМБАЛ „Александровска“, Клиника по педиатрия
2УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Лаборатория по клинична имунология

Респираторно-синцитиалният вирус (RSV) е най-честият етиологичен причинител на бронхиолита. Проучванията показват, че експресията на цитокини след RSV-инфекция може да повлияе, както на тежестта, така и на риска от развитие на реактивно заболяване на дихателните пътища.

This content is for members only.

Оценка на мотивацията за отказ от тютюнопушене при пациенти с хронична обструктивна болест и бронхиална астма

Автор: Д-р Пресияна Няголова1, д-р Антоанета Аргатска1, проф. Мария Орбецова1, проф. Любима Деспотова-Толева2, доц. Любомир Киров3
Болница: 1Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив
2Катедра по урология и обща медицина, Медицински университет, Пловдив
3Факултет по медицина, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиалната астма (БА) са сред най-разпространените респираторни заболявания. Епидемиологични проучвания определят тютюнопушенето като основен коригируем рисков фактор, предразполагащ към развитието им.
Целта на нашето проучване беше да оценим мотивацията на пациенти с ХОББ в сравнение с такива с астма за спиране на тютюнопушенето.
Материали и пациенти: В проучването са включени 40 участници от двата пола – 20 пушачи с ХОББ и 20 пушачи с астма. Всички те са декларирали писмено съгласие за участие. Критерий за включване беше тютюнопушене на поне 10 цигари дневно с давност на пушенето поне 10 пакетогодини. Диагнозите ХОББ и „бронхиална астма“ са поставени според съвременните препоръки. Изключващи критерии бяха наличие на неврологично или психично разстройство, епилепсия, захарен диабет; употреба на лекарства за спиране на тютюнопушенето през последния месец, системно (перорално/парентерално) приложение на кортикостероиди. В проучването не бяха включвани пациенти с тежка ХОББ с дихателна недостатъчност, неконтролирана астма или екзацербация на заболяването по-малко от 4 седмици преди началото на проучването.

This content is for members only.

Интерферон гама – показател за ефективност на антивирусния отговор при деца с вирус-индуцирани бронхообструктивни прояви

Автор: Д-р Сирма Милева1, д-р Екатерина Тодорова2, д-р Калина Юзеир2, д-р Милена Янкова1, д-р Валери Исаев1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“
2Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Бронхиолитът е най-честа причина за хоспитализация в кърмаческата възраст, асоциирана с респираторно-синцитиална (RSV) вирусна инфекция в повечето случаи. Дисбалансът в Th1-/Th2-имунния отговор е широко приет като предпоставка за тежест на RSV-бронхиолит.  Настоящото проучване оценява антивирусния имунен отговор чрез изследване на интерферон гама (IFN-γ) в назофарингеален аспират и серум при деца с вирус-индуцирани бронхообструктивни прояви. Интерферон гама бе в по-ниски стойности при момчета, деца с атопичен статус, фамилна анамнеза за астма и рецидивиращи бронхообструктивни прояви. Нашите резултати потвърждават асоциацията на RSV-инфекцията с понижената продукция на IFN-γ, която корелира с поредността на пристъпа.

This content is for members only.

Проучване на някои рискови фактори за хранителна алергия при кърмачета

Автор: Д-р Ваня Недкова-Миланова1, доц. Mарияна Стойновска2,
д-р Дарина Найденова3

Болница: 1Сектор по обща медицина, Медицински университет, Плевен
2Сектор по хигиена, Медицински университет, Плевен
3Сектор по хигиена, Медицински университет, Варна

Наличието на някои диагностични затруднения в ранното откриване и различните подходи за лечение и превенция на хранителна алергия при децата определиха необходимостта от проучването на рисковите фактори за развитието ѝ.
Целта на проучването ни беше да установим рисковите фактори за възникване на хранителна алергия при кърмачета.
Материал и методи. Прицелната популационна група на проучването бяха деца на възраст 0–12 месеца от град Плевен и региона – 180 здрави кърмачета и 94 деца с прояви на хранителна алергия.

This content is for members only.

Амилоидоза – трудности при поставяне на диагнозата

Автор: Д-р Ива Попова1, д-р Атанас Златев1, д-р Гергана Димитрова1, д-р Мадлен Стоянова1, доц. Атанас Кундурджиев2, д-р Милена Николова2, д-р Мария Христова2, д-р Диян Генов2, д-р Анна Костадинова2, д-р Нели Колева2,
д-р Жулиета Христова3

Болница: 1МБАЛББ „Света София“, Катедра по белодробни болести, Медицински университет, София
2Клиника по нефрология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, София
3Клинична лаборатория, УМБАЛ „Александровска“, София

Амилоидозата е рядко заболяване, което се дължи на отлагане на неразтворим фибриларен протеин (амилоид) в различни тъкани и органи, предизвиквайки структурни и функционални промени. Заболяването засяга редица жизненоважни органи, което го прави изключително значимо. Най-често засегнати са бъбреци, сърце, черен дроб, слезка, нервна система, бял дроб и гастроинтестинален тракт. Съществува голямо разнообразие по отношение на симптомите и белезите, характеризиращи заболяването, поради което често възниква трудност в поставянето на диагнозата.
В статията са представени два клинични случая с доказана амилоидоза и различно органно засягане.

This content is for members only.

Качество на въздуха в затворени помещения

Терминът „качество на въздуха в затворени помещения (КВЗ)“ се отнася до качеството на въздуха в сгради и помещения, като е свързан най-вече със здравето и удобството на обитателите на тези сгради1. Качеството на въздуха в затворени помещения се влияе от температурата, влажността, химическите или биологическите замърсители, както и от човешкото присъствие и дейности. Качеството на въздуха в затворени помещения се определя от няколко фактора, един от които е наличието на замърсяващи вещества. Познаването и контролът на често срещаните замърсители на въздуха в затворени помещения може да намали риска за здравето.

This content is for members only.

Новости

Реферирал: д-р Мая Живкова-Роджърс

Инфекцията и възпалението на белите дробове са важни клинични и прогностични маркери на белодробната болест при кистична фиброза. Все още обаче не е известно дали при малки деца те представляват преходна находка или имат кумулативно и дългосрочно въздействие върху респираторната система. Цел на представеното проучване е да установи дали повторението на възпалителните епизоди има вредни ефекти по отношение на структурната болест на белите дробове.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.