Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2020

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Съвременното лечение на белодробния рак
» Робот-асистирана торакална хирургия (RATS) при лечение на
белодробен карцином
» Актуални клинични препоръки за лечението на дребноклетъчния карцином на белите дробове
» Лекарствени подходи в лечението на метастатичния недребноклетъчен рак на белите дробове – индивидуализиране на системната терапия и поглед към бъдещето (част 1)
» Лъчелечение при белодробен карцином
» Бронхоскопски методи за лечение на малигнена обструкция на централните дихателни пътища и периферни белодробни тумори
» Нашият опит с хоспитализирани пациенти с COVID-19

Редакторски анонс – Съвременното лечение на белодробния рак

Автор: доц. Наталия Стоева
Заместник главен редактор

През последното десетилетие настъпиха забележителни промени в познанието ни за епидемиологията, превенцията и лечението на рака на белия дроб. Това се дължи както на променените нагласи на обществото към тютюнопушенето, така и на новаторския напредък в нашето разбиране за генетиката на рака на белия дроб и ролята на имунната система в контрола на заболяването.

This content is for members only.

Робот-асистирана торакална хирургия (RATS) при лечение на белодробен карцином

Автори: Доц. Цветан Минчев, д-р Антон Ангелов, д-р Слави Бизьоков, д-р Емануил Манолов, Петър Бонев
Болница: Отделение по гръдна хирургия, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София

Целта на статията е да представим нашия инициален опит в използването на роботизирана хирургия при оперативното лечение на белодробен карцином. Екипът на „Гръдна хирургия“ в „Аджибадем Сити Клиник Токуда Болница“ е единственият в момента лицензиран и работещ в България. За период от 1 година и 3 месеца (06.2019–09.2020 г.) в Отделението по гръдна хирургия са направени общо 50 робот-асистирани оперативни интервенции – 10 през 2019 и 40 през 2020 г., както следва: 21 за първичен карцином на бял дроб – 20 лобектомии и една сегментектомия; 18 атипични резекции за метастатични лезии; 6 езофагектомии за карцином на хранопровода; един лейомиом на хранопровода; един неврином; 2 тимектомии и една ексцизия на перикардна киста.

This content is for members only.

Актуални клинични препоръки за лечението на дребноклетъчния карцином на белите дробове

Автор: Д-р Красимир Орешков, д-р Таня Златанова, д-р Соня Драганова,
доц. Елеонора Димитрова

Болница: 1Отделение по медицинска онкология, „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, София
2Киника по медицинска онкология, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Дребноклетъчният карцином на белите дробове (ДРБД) е отговорен за 15% oт белодробните неоплазми. Само около 30% от пациентите с ДРБД се диагностицират в лимитиран стадий на заболяването. Средната преживяемост остава за дълго време в рамките на 15–20 месеца, без да са налице съществени промени в стратегията на лечение. В стадий I и IIA стандартът на поведение е хирургичното лечение, последвано от адювантна химиотерапия по протокол platinum–etoposide. В стадий IIB–IIIC препоръчителното лечение е съчетана химиотерапия с platinum–etoposide заедно с лъчетерапия на торакалното засягане и последвана от профилактична лъчетерапия на ЦНС при пациентите без прогресия на заболяването. Що се отнася за IV стадий или ED (extensive stage) заболяване, съществен напредък отбелязва добавянето на имунотерапия към химиотерапията с platinum–etoposide за постигане на удължаване на общата преживяемост, което представлява и препоръчителният нов стандарт в лечението на ДРБД в този стадий.

This content is for members only.

Лекарствени подходи в лечението на метастатичния недребноклетъчен рак на белите дробове – индивидуализиране на системната терапия и поглед към бъдещето (част 1)

Автор: Д-р Таня Златанова
Болница: Отделение по медицинска онкология, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда, София

Ракът на белите дробове е най-честата причина за смърт от онкологични заболявания през последните години. Според световни данни на GLOBOCAN за 2018 г. новодиагностицираните пациенти с рак на белите дробове са около 2.1 милиона, а починалите от това заболяване – 1.8 милиона. Въпреки съществения напредък в лекарственото лечение на белодробния карцином в последните десетилетия, 5-годишната преживяемост при пациенти с авансирало и метастатично заболяване остава твърде ниска – под 5–10%, като съществуват вариации в различните региони на света. Иновативният подход в лечението на това социалнозначимо заболяване се базира на персонализираната медицина, все по-детайлното молекулярно-генетично субтипизиране и възможността за индивидуализиране на терапията – имунотерапия и таргетна терапия и техните комбинации, според конкретните характеристики на тумора и заобикалящата го среда.

This content is for members only.

Лъчелечение при белодробен карцином

Автор: Проф. Иглика Михайлова, д-р Румен Лазаров, д-р Силвия Лалова
Болница: 1Клиника по лъчелечение, УСБАЛО, София
2УМБАЛ „Иван Рилски“, София

Лъчелечението (ЛЛ) е основен терапевтичен метод в комплексното лечение на болните с белодробен карцином. То може да бъде приложено като предоперативно, следоперативно, дефинитивно и палиативно. Последните години приложението на пред- и следоперативното лъчелечение намаля значително до пълното изключване от основните протоколи за комплексно лечение. Паралелно с това ЛЛ се превърна в метод на избор при I и II КС (клиничен стадий), за радикално локално ЛЛ при III КС и сенсибилизация за последваща имунотерапия и при радикално ЛЛ на олигометастази.

This content is for members only.

Бронхоскопски методи на лечение за малигнена обструкция на централните дихателни пътища и периферни белодробни тумори

Автор: Д-р Пламен Титоренков, доц. Милена Енчева
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Малигнената обструкция на централните дихателни пътища (ЦДП) влошава рязко и значимо симптомите на пациентите с първичен белодробен или метастатичен карцином. Най-полезни и ефективни методи за дезобструкция на ЦДП са бронхоскопските; обичайно водят до бързо облекчение на диспнеята и позволяват преминаване към други лечебни методи (хирургия, химио- и лъчетерапия). Друго предизвикателство са периферните белодробни тумори, чиято аблация e от ключово терапевтично значение. Налични са множество различни бронхоскопски техники за дезобструкция на ЦДП и за достигане на периферните тумори в белодробния паренхим. Настоящият обзор представя вече утвърдени и някои съвременни бронхоскопски методи, чрез които се постига терапевтичен контрол при пациенти с първичен белодробен и метастатичен карцином.

This content is for members only.

Нашият опит с хоспитализирани пациенти с COVID-19

Автор: Доц. Георги Попов
Болница: Катедра по инфекциозни болести, Военномедицинска академия, София

Въведение: В началото на март 2020 г. инфекцията със SARS-CoV-2 се разпространи във всички страни от Европа и света. Целта на настоящата статия е да представим нашия опит за диагностика и лечение на пациенти с COVID-19, хоспитализирани в Катедра „Инфекциозни болести” към Военномедицинска академия, София.
Материали и методи: За периода от 11 март до 11 септември 2020 г. беше извършено ретроспективно проучване на хоспитализирани болни с COVID-19 в Катедра „Инфекциозни болести” при Военномедицинска академия-София. Диагнозата беше потвърдена чрез RT-PCR тест от назофаринкс и орофаринкс.
Резултати: За 6-месечен период от март до септември 2020 г. в Катедра „Инфекциозни болести“ към ВМА, София бяха хоспитализирани 329 пациенти с лабораторно потвърдена инфекция със SARS-CoV-2. Средната установена възраст сред хоспитализираните пациенти е 54.8 години, като основната част са във възрастовия диапазон 18–69 г. От лабораторните изследвания бяха наблюдавани лимфопения, моноцитоза, повишени нива на феритин, LDH и IL6.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.