Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3-4/2010

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 3-4/2010:


» Увод
» Хирургично лечение на парапневмоничните плеврални усложнения (усложнена пневмония) в детската възраст
» Трансплантация на бял дроб – шанс за пациентите с муковисцидоза
» Теория за някои механизми на туморно- индуцирана имуносупресия: блокиране на Т-лимфоцитите и противотуморния имунитет при бластомно-болни
» Венозен тромбоемболизъм – структура на диагностичния процес
» Диагностична стойност на T-SPOT-TB при деца в ранна детска възраст до 3 години с първични форми на туберкулоза
» Сравнителни наблюдения върху ефекта на конвенционална акупунктура и комбиниран метод с никотин-заместващ препарат в лечението на никотинизма
» Възможни усложнения при лапароскопия в детската възраст
» Фибробронхоскопия в практиката на детския анестезиолог
» Ролята на ендотелин-рецепторните антагонисти в лечението на белодробната артериална хипертония. Босентан и неговият двоен механизъм на действие
» Комплексните хомеопатични препарати при лечението на възпалителни УНГ-заболявания
» Международни стандарти за грижи при туберкулоза
» НОВОСТИ

Увод – Борбата за подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на белодробните болести

Автор: Доц. Асен Златев
Болница: Началник Клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „Св. София”, София

От 18 до 22.09.2010 г. в Барселона, Испания, се проведе конгресът на Европейското респираторно дружество (ERS). Конгресът отбеляза 20-годишния юбилей на ERS. В допълнение към този специален повод, 2010 г. е обявена за годината на белия дроб. Решението е взето на 06.12.2009 г. в Канкун, Мексико, от Форума на световните респираторни дружества (FIRS), свикан на 40-тата световна конференция. Юбилейният конгрес на ERS в Барселона отговори напълно на изискванията на FIRS за необходимостта от конкретни диагностични, лечебни и профилактични методи за откриване, лечение и превенция на респираторните болести. Причините са зачестяването на белодробните болести, високия леталитет – 7% от всички смъртни случаи в света, се дължат на хроничните болести на дихателната система. В България повече от 230 000 души годишно постъпват за лечение в болница, а 3600 умират от болести на дихателната система. На конгреса бяха представени 6540 резюмета (с 21% повече от тези на Виенския конгрес през 2009 г.), проведени бяха повече от 80 научни симпозиума, 77 орални презентации, 65 електронни комуникационни сесии, 166 постерни тематични сесии.

PDF-download

Хирургично лечение на парапневмоничните плеврални усложнения (усложнена пневмония) в детската възраст

Автор: Проф. Огнян Бранков, д-р Христо Шивачев, доц. Росен Дребов, д-р Гергана Рачева, д-р Виктория Тасева1
Болница: Секция по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” 1Отделение по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Плевралният емпием е често срещано усложнение на бактериалната пневмония в детската възраст. Авторите разглеждат хирургичното лечение на парапневмоничните плеврални усложнения при 112 деца на възраст от 10 месеца до 18 години, лекувани в Клиниката по детска хирургия за 5-годишен период (2005–2009 г.). Децата са постъпили с давност на пневмоничния процес от 5 до 30 дни (средно 11.9 дни). От тях 71 деца са лекувани оперативно посредством видео-асистирана торакоскопска хирургия (ВАТХ). При 35 деца е приложено дрениране с активна аспирация, а при 11 – отворена торакотомия (с предхождащ дренаж 5 деца и първична торакотомия – 6 деца). Оценката на стадия на плевралното усложнение е направена съобразно общоприетата класификация на R. Light: а) ексудативен, б) фибрино-пурулентен и в) организационен стадий. Индикациите за приложение на ВАТХ включват: а) септиран плеврален излив; б) ограничена инкапсулирана плеврална колекция; в) неефективен плеврален дренаж. Конверсия поради некротична деструкция на паренхима се е наложила при 7 деца (15.2%). При апредналите случаи на хроничен емпием е индицирана първична торакотомия.

PDF-download

Трансплантация на бял дроб – шанс за пациентите с муковисцидоза

Автор: Д-р Гергана Петрова
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”

Повече от 20 години трансплантацията на бял дроб (БТ) е опция за подобряване на качеството на живот и прогнозата при пациенти с различни белодробни заболявания в краен стадий. Най-честото показание за БТ при пациенти под 18 години е муковисцидоза в краен стадий на белодробното засягане. Успеваемостта на БТ се увеличава с течение на времето, в наши дни се докладва по-добра дългосрочна преживяемост и функционални резултати при трансплантираните пациенти. Въпреки успеха на процедурата, съществуват множество проблеми и усложнения, които могат да се развият при реципиента. С правилно наблюдение и лечение честотата и тежестта на тези проблеми може да бъде намалена. Въпреки това значително подобряване на цялостните резултати от БТ ще настъпи само при наличие на по-добри методи за ефективно лечение на хроничното отхвърляне. Този обзор обобщава актуалното състояние на БТ,

PDF-download

Теория за някои механизми на туморно- индуцирана имуносупресия: блокиране на Т-лимфоцитите и противотуморния имунитет при бластомно-болни

Автор: Доц. Влади Манев
Болница: Катедра по Военна епидемиология и хигиена, Военно-медицинска академия

Проучването на механизмите на тумор-индуцираното блокиране на Т-лимфоцитите и тяхното деблокиране има решаващо значение за постигане на нужната ефективност на противотуморните ваксини и успеха на имунобиологичната терапия като цяло. Биологичната терапия на злокачествените тумори е най-бързо развиващото се стратегическо направление в медицината. Темата на статията третира изключително важен раздел от имунологията на туморите през последните 20–30 години, а именно механизмите на тумор-индуцираната имуносупресия и блокирането на противотуморния имунитет. Целта на разработената оригинална теория е да представи аргументи за наличието на единен взаимно-свързан и общ имунопатогенетичен механизъм на блокиране на функцията на Т-лимфоцитите и за самозащитата на злокачествената клетка от клетките на противотуморния имунитет. Прави се литературен обзор по проблема, който включва заглавия както от 70-те и 90-те години на ХХ век, така и най-съвременни проучвания от последните 5–6 години. Разработената оригинална теория включва три механизма на тумориндуцирана имуносупресия и един механизъм за деблокиране. Същите предпоставят възможности за развитие на концепция за единна имунопатогенетична терапевтична доктрина с деблокиране на противотуморния имунитет.

PDF-download

Венозен тромбоемболизъм – структура на диагностичния процес

Автор: Проф. Никола Алексиев,1 доц. Асен Златев,1 д-р Атанас Златев2
Болница: 1 Медицински център „Николана” 2 СБАЛББ „Св. София”

ВТЕ е често и фатално, но лечимо заболяване при ранна, навременна и точна диагноза, една от най-трудните в медицинската практика. Предлага се опростена структура на диагностичния процес, протичаща в три последователни етапа. Първи етап – алгоритъм за пораждане на СЪМНЕНИЕ за вероятен ВТЕ, когато клиниката не може да бъде обяснена със сърдечно-съдово или белодробно заболяване. Втори етап – определяне на степента на КЛИНИЧНАТА ВЕРОЯТНОСТ за ВТЕ, с помощта на различни валидизирани клинични правила. Трети етап – от установената степен на клинична вероятност (малка, средна, голяма), прилагайки различни диагностични методи, се съставят различни ДИАГНОСТИЧНИ АЛГОРИТМИ за потвърждаване на съмнението за вероятен ВТЕ. Така предложената структурна схема на диагностично дирене осигурява бърза, ранна, своевременна и точна диагноза на ВТЕ – важно условие за високо ефикасно лечение и намалена смъртност.

PDF-download

Диагностична стойност на T-SPOT-TB при деца в ранна детска възраст до 3 години с първични форми на туберкулоза

Автор: Д-р Светлана Велизарова, д-р Албена Спасова
Болница: СБАЛББ „Св. София”

Целта на настоящото проучване е да се определи ефективността на T-SPOT-TB при деца с туберкулоза в ранна детска възраст. В Университетска детска клиника по белодробни болести са проследени 36 деца с различни форми на първични туберкулоза. Деца са били изследвани с TST и T-SPOT-TB. Прави впечатление, че в тази възрастова група всички деца реагираха на TST с 5 МЕ ППД туберкулин. 52.8% бяха с размери на инфилтрата от 6 до 14 mm на 72 час, а 47.2% с хиперергични туберкулинови проби над 15 mm. Бяха изследвани реакциите на двата теста при различни форми на туберкулозно заболяване: 1. В резултат на изследването бяха направени следните изводи: TST се доближава по диагностични възможности до Т-SPOT-TB при най-често срещаната форма на първична туберкулоза – туберкулоза на трахеобронхиалните лимфни възли. 2. Т-SPOT-TB има най-високи диагностични възможности при първичния туберкулозен комплекс – 75% положителни реакции. 3. При тежките форми на туберкулозно заболяване, като туберкулозен менингит и хематогенно-десиминирана туберкулоза, диагностичните възможности и на двата теста са ниски, поради тежката имуносупресия при малките деца. 4. При използване на двата теста имаме около 70% положителни резултати.

PDF-download

Сравнителни наблюдения върху ефекта на конвенционална акупунктура и комбиниран метод с никотин-заместващ препарат в лечението на никотинизма

Автор: Д-р София Ангелова
Болница: СБАЛББ „Св. София”

Сравнени са резултатите от лечението на никотинизма при 50 активни пушачи чрез конвенционална иглотерапия и комбиниран метод, включващ акупунктура с микроигли и стандартни игли и никотин-заместващо лечение. Иглотерапията с класически игли се осъществяваше в акупунктурни точки върху ухото (шен-мен, бял дроб, черен дроб, подкорие, дебело черво), в две извънмеридианни точки върху носа за отваряне на дихателните пътища и две извънмеридианни точки на 1 ст латерално от Б7. С микроигли тип „габърче” въздействието се извършваше върху точките на ухото (шен-мен, черен дроб, подкорие). Препаратът, използван при комбинираното лечение, е Табекс (българско производство), приеман в следната дозировка: сутрин 1 таблетка се изсмуква, на обяд и вечерта след храна се пие по 1 таблетка. Останалите 3 таблетки се приемат при необходимост (не повече от 6 таблетки за денонощие). Установено е, че комбинираният метод дава по-добри резултати при пушачи с умерено и силно изразена зависимост, което се изразява в изчезване или силна редукция на абстинентните прояви. В резултат на направените сравнителни изследвания се препоръчва прилагане на комбиниран метод на лечение, включващ акупунктура и никотинаместваща терапия при активни пушачи, особено такива с умерено и силно изразена зависимост към никотина.

PDF-download

Възможни усложнения при лапароскопия в детската възраст

Автор: Доц. Пенка Стефанова, д-р Васил Ташев
Болница: Клиника по детска хирургия, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

Развитието на детската лапароскопска хирургия започва значително по-късно от тази при възрастните. През 70-те и 80-те години на ХХ век са публикувани първите серии деца, като се описват детайли за техниката, индикациите за приложение на лапароскопията, както и първите резултати от приложението. От края на 80-те години на миналия век лапароскопията става важен, а понякога и незаменим метод, който e подходящ както за диагностика, така и за лечение при много заболявания не само в детската, но и в неонаталната възраст. Авторите подробно разглеждат възможните усложнения. Познаването на усложненията, които могат да възникнат по време на лапароскопията в детската възраст, дава възможност същите да бъдат своевременно предвидени и отстранени.Опитът на световните лапароскописти дава възможност на хирурзите, използващи този така важен и понякога незаменим диагностичен метод, да бъде все по-широко използван при диагностични затруднения в детската възраст.

PDF-download

Фибробронхоскопия в практиката на детския анестезиолог

Автор: д-р Румяна Андонова
Болница: Секция по детска хирургия, МБАЛСМ „Пирогов”

Фибробронхоскопия на детските дихателни пътища се споменава за пръв път преди около три десетилетия. Развитието й създава немислими до момента възможности за приложение на метода дори при недоносени деца. Модерната анестезиологична техника дава сигурност при работа на лекарите и наблюдението на пациентите. Създадени са насоки за приложение на флексибилна бронхоскопия в педиатрията от сформирана група към Европейското дружество по респираторни заболявания (ERS TASK FORCE). Очертани са принципите, които осигуряват сигурност, максимална ефективност и ясни показания за приложение. Фибробронхоскопията е показана, когато ползата надвишава риска и когато тя е най-добър начин за получаване на диагностичната информация. Основните показания за флексибилна бронхоскопия при деца са: 1. Обструкция на дихателните пътища; 2. Рентгенологични данни за рецидивираща ателектаза, атипични и неясни инфилтрати, локализирана хипервентилация; 3. Хронична кашлица (по-дозрение за аспирация на чуждо тяло, хемоптое, оценка на интубационна тръба); 4. Терапевтична бронхоскопия (възстановяване проходимостта на дихателните пътища); 5. Специални процедури (бронхоалвеоларен лаваж, четкова или биопсична проба на бронхиалната мукоза, биопсия на ендобронхиални лезии, трансбронхиална бипсия, прилагане на лекарства, ендоскопска интубация).

PDF-download

Ролята на ендотелин-рецепторните антагонисти в лечението на белодробната артериална хипертония. Босентан и неговият двоен механизъм на действие

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, доц. Нина Гочева
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Ендотелин (ЕТ) има дългосрочни ефекти върху пролиферацията и фенотипа на съдовите гладкомускулни клетки. След активацията на ендотелин-конвертиращия ензим, ЕТ може да се свърже към две различни ендотелинови рецепторни изоформи – ендотелинови рецептори тип А (ЕТА) и ендотелинови рецептори тип В (ЕТВ). Тези рецептори се експресират върху ендотелните клетки, съдовите гладкомускулни клетки и фибробластите в белодробната циркулация. Активацията и на двата типа рецептори води до белодробна вазоконстрикция, пролиферация на белодробните гладкомускулни клетки и пролиферация на фибробластите. ЕТВ-рецепторите участват в белодробния клирънс на ендотелин. Активацията на ЕТВ води до вазодилатация и освобождаване на азотен оксид (NO). Спорен е въпросът дали ендотелиновата блокада трябва да обхваща и двата вида ендотелинови рецептори или само ЕТА.

PDF-download

Комплексните хомеопатични препарати при лечението на възпалителни УНГ-заболявания

Автор: Проф. Т. И. Гаращенко

Неотдавна хомеопатията отбеляза своите две столетия, но задачите, които си е поставил нейния основател – Самуел Ханеман – „Да лекува правилно, безопасно, бързо и надеждно“, понастоящем стоят и пред съвременната медицина като цяло. Още през 1810 г. С. Ханеман обосновано твърдял, че: „Нито един орган, нито една тъкан, нито една молекула не функционира независимо от другите и животът на частта се превръща в живот на цялото”. Съвременните данни на молекулярната биология, цитохимия и имунология разкриват нови цитокинни, лимфокинни, невропептидни и други нива на взаимодействие и управление на разнообразните патологични процеси, които характеризират болестта. За пръв път в историята на хомеопатията през януари 1998 г. бива патентован механизмът на действие на комплексните хомеопатични препарати от проф. Хартмут Хейне, в основата на който лежи така наречената „имунологична спомагателна реакция“.

PDF-download

Международни стандарти за грижи при туберкулоза

Автор: Доц. Асен Златев
Болница: ІІІ Клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „СВ. София”

Туберкулозата е обективна реалност и даденост, заемаща важно място в общата заболеваемост на народа ни.Страхът от „жълтата гостенка” отнела живота на хиляди хора от различни възрасти, в т.ч. и на много млади хора, изчезна с широко и успешно прилагане на схеми за лечение, установени преди повече от 30 години, както и с прилагането на съвременни диагностични методи. Значимостта на това заболяване се потвърждава от епидемиологичните данни. Почти една трета от населението на света е инфектирана с Mycobacterium tuberculosis и е с риск от развитие на заболяването. Повече от 8 млн. души годишно в света развиват активна ТБК и около два млн. умират от това заболяване.

PDF-download

НОВОСТИ

Венозен тромбоемболизъм в педиатрията Обичайно педиатричният венозен тромбемболизъм (ВТЕ) е рядко заболяване – честота 0.07 на 10 000 деца. Данните от ретроспективно проведено проучване сочат за 70% нарастване за периода 2001–2007 г. Причината е заостреното внимание за ВТЕ в детското население. Ретроспективно проучване установява честотата на приема на деца с ВТЕ – 4.9 до 8.0 на 10 000. Честотата на ВТЕ при децата варира в зависимост от възрастта им, като е най-чест при новородените и подрастващите (поради малкия диаметър на кръвоносните съдове, незрялата хематологична система и използване на централни венозни катетри), следвани от юношите. Причината за ВТЕ в 90% от случаите е рак, вродени сърдечни заболявания и системен лупус еритематодес.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.