Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2008

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 3/2008:


» Да превърнем в съзнание възможно най-широкия опит
» Бремето на бронхиалната астма
» Стратегия за мениджмънт и превенция на астмата
» Муковисцидоза – старо заболяване, изискващо модерен мултидисциплинарен подход, част II
» Застрашено ли е обонянието на алергичните деца?
» Насоки в лечението на острия астматичен пристъп в детската възраст
» Терапия за отказване от тютюнопушенето с варениклин
» Prevenar – пневмококова конюгатна ваксина
» Рентгенови находки при някои заболявания на белия дроб в детската възраст, част I
» Инфекции на респираторния тракт: рискови пациенти и терапия с levofloxacin
» Новости в пулмологията

Да превърнем в съзнание възможно най-широкия опит

Автор: Доц. Асен Златев, зам. главен редактор

Бронхиалната астма е една от най-често срещаните неспецифични обструктивни белодробни болести, характеризираща се с увеличено съпротивление на дихателните пътища (бронхоспазъм) под въздействие на различни стимули. Нейното широко разпространение й отрежда място сред най-значимите социални заболявания в края на ХХ и началото на ХХІ век: по усреднени показатели в развитите страни един болен се пада на всеки двадесет при възрастните и на всеки десет при децата и за тях се изразходват огромни средства.

Специалното внимание на нашата професионална пулмологична общност към проблема е продиктувано от грижата за всеки конкретен пациент и се подсилва от умножаването на етиологичните фактори в условията на модерното и постмодерното общество. Урбанизацията, замърсяването на околната среда, увеличеният дял на неестествените химически продукти в битовото и производственото обкръжение, включително храни и медикаменти, емоционалният стрес и респираторните инфекции отключват възпалението и хиперреактивността на въздухоносните пътища и генерират още една от болестите на съвременната цивилизация.

Чрез съдържанието на поредния брой 3 на нашето списание е направен полезен опит да се отговори на необходимостта от съгласуване на идеи, практически подходи и резултати при профилактиката и лечението на страдащите: индивидуалното и социалното бреме на бронхиалната астма, клинично и социално – медицинските стратегии за борба със страданието, някои въпроси на инфекциозната етиология, на терапията, профилактиката и рехабилитацията.
Обемът само на една книжка на сп. „Наука Пулмология” е крайно недостатъчен да отговори на необходимостта от превръщане в знание на възможно най-широкия опит, свързан с бронхиалната астма, и редколегията ще приема за публикуване всяка новост и всяко полезно предложение.

PDF-download

Бремето на бронхиалната астма

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”

Бронхиалната астма е хронично заболяване, което изисква „терапевтично сътрудничество” между лекаря, пациентите и семействата им. Познаването на природата и влиянието на бремето на астмата върху живота на болните има важно значение за разбиране на възможните препятствия пред успешното лечение. Цялостното бреме на астмата може да бъде най-добре дефинирано като се сумират данните от честотата на пристъпите, измерването на белодробната функция, амбулаторните консултации, хоспитализациите, лошото лечение и мениджмънт, параметрите на качеството на живот, смъртността и оценката на разходите за здравеопазване. Емоционалното бреме произлиза от променящото се състояние на независимост в добро здраве до нужда от подкрепа от страна на семейството и приятелите по време на пристъп. Ето защо, психологичните аспекти най-общо имат интегрална роля по отношение на качеството на живот – върху ежедневието на пациентите, техните родители, братя и сестри.

PDF-download

Стратегия за мениджмънт и превенция на астмата

Автор: Проф. Елена Шипковенска, доц. Георги Христов
Болница: Факултет по „Обществено здраве”, Медицински университет, София

В статията е очертана необходимостта от нов подход за контрол и управление на алергичното възпаление при бронхиална астма. Изтъква се, че осигуряването на високо качество, достъпност, икономическа ефективност и непрекъснатост (континуум) на здравните услуги при бронхиалната астма зависи най-вече от дефинирането и приложението на най-добрата медицинска практика на базата на обучени кадри, разработени стандарти, указания и препоръки, основани на научни доказателства, и активното участие на пациентите и техните близки в оздравителния процес. Значително влияние върху успешното осъществяване на интервенциите имат и организационните и структурни елементи на здравната система.
Ключови думи: бронхиална астма, контрол, програми за управление на заболяването, капацитет в здравеопазването

PDF-download

Муковисцидоза – старо заболяване, изискващо модерен мултидисциплинарен подход, част II

Автор: Д-р Гергана Петрова
Болница: Детска клиника, УМБАЛ „Александровска”, София

Муковисцидозата е най-честото автозомно-рецесивно, летално заболяване на бялата раса. В Европа се среща от 1:2500 до 1:3500 живородени.2 Дан­ните за България не са много точни, но (базирано на математически изчисления по законите на популационната генетика) се приема, че на 3000-3500 новородени едно е с муковисцидоза, т. е. годишно се раждат около 20-30 деца с това заболяване. Общият брой на пациентите в България е около 180.3 Диагнозата се поставя при 10% от пациентите още при раждането – наличие на мекониум илеус при доносено новородено от майка-недиабетичка в 98% се дължи на муковисцидоза.4 До навършване на една година 60-70% от пациентите са диагностицирани. Стандартизираните критерии за диагноза от 1998 година включват: двукратно измерени повишени стойности на хлоридите в потта („златен стандарт на диагноза”), наличие на две мутации в CFTR гена, отговорен за заболяването, една или няколко клинични изяви (хронично синупулмонално засягане; нутритивни и гастроинтестинални аномалии; синдром на загуба на сол; обструктивна азооспермия за мъжете) или фамилна анамнеза, положителен неонатален скрининг (имунореактивен трипсин), абнормен назален епителиален йонен транспорт. За дефинитивно доказване на диагнозата е необходимо покриване на поне 2 от посочените критерии (единият от които задължително да е положителен потен тест или доказани две мутации).5

PDF-download

Застрашено ли е обонянието на алергичните деца?

Автор: Д-р Николай Цаков, доц. Пенка Переновска
Болница: Катедра по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”; Детска клиника, УМБАЛ „Александровска

Цел: Да се характеризира връзката между алергичния ринит, тежестта и продължителността на носното заболяване, обонятелната функция и анамнестичните данни, включващи флуктуации или нарушения на обонятелното възприятие.
Материал и метод: Изследвахме обонятелната функция на 85 пациенти с алергичен ринит (сезонен и целогодишен), на възраст от 4 до 75 години. Разделихме ги на 2 групи: група от 35 пациенти (група на децата) и група от 50 пациенти (група на възрастните). 20 от пациентите от групата на децата бяха с бронхиална астма, 8 – със сезонен алергичен ринит и 7 деца – с двете форми на алергия едновременно. Пациентите от групата на възрастните (от 18 до 75 години) бяха или с изолиран целогодишен алергичен ринит (27), или с целогодишен алергичен ринит в комбинация с носна полипоза (8 души), или с хроничен риносинуит (15 пациенти).

Място на проучването: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Клиника по УНГ болести и Алергологичен кабинет в УМБАЛ „Александровска”.

Резултати: Пациентите с алергичен ринит бяха диагностицирани като нормосмици, а тези с хроничния риносинуит като хипо- и аносмични, като тежестта на обонятелните разстройства се засилва успоредно с влошаване на синуназалното заболяване. Обонятелните разстройства при пациентите с изолиран целогодишен алергичен ринит се свързват с инфекции на горните дихателни пътища. Данните от обективния преглед, обонятелните изследвания и сравнението им с нормалните стойности показаха, че процесите на стареене не могат да бъдат единствените виновници за обонятелните нарушения, открити при възрастните. Установи се, че при тях възникването на назалната симптоматика е по-отдавна, поради което честотата на прекараните вирусни инфекции на ГДП е по-висока, дават по-ниски резултати при изследване на обонянието и по-често имат данни за наличие на синуназално заболяване при направения обективен преглед. Ниската възраст на децата обяснява липсата на тежки промени по носната лигавица, установена при оториноларингологичния преглед. Нормалните резултати, постигнати при обонятелното изследване извън сезона, показват, че обонятелният епител на децата все още е съхранен, но тяхното обоняние е с повишен риск от увреждане, понеже алергичният ринит предразполага развитието на рецидивиращи инфекции на ГДП, увреждащи обонятелния епител.

Заключение: Изглежда, че съществува континуум на продължителността и тежестта на обонятелното разстройство при алергичните пациенти, което е паралелно със задълбочаването на тежестта на синуназалното заболяване. В резултат на повишената заболеваемост от развитие на инфекции на горните дихателни пътища, асоциирана с алергичния ринит, пациентите от групата на децата и младите хора от групата на възрастните са под риск от увреждане на обонятелния епител.

PDF-download

Насоки в лечението на острия астматичен пристъп в детската възраст

Автор: Д-р Валери Исаев, гл. асистент
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”, София

Лечението на острия астматичен пристъп (ОАП) в детската възраст продължава да бъде сериозно предизвикателство за педиатрите и общопрактикуващите лекари, независимо от усъвършенстваните възможности, предоставени ни от съвременната медицинска наука и практика. В последните години са налице многобройни анализи, чиято цел е да дефинират оптималния терапевтичен план за лечение на острия астматичен пристъп, съобразени с базирани на науката доказателства.

Безспорно необходими, основните наръчници, съдържащи такива планове, показват и известни различия, които са и основа за дискусии. Като илюстрация на този проблем са резултатите от сравняването на препоръките в наръчниците за клинична практика и съобщенията на лекарите за лечението на ОАП в 11-те най-големи педиатрични спешни отделения в Австралия и Нова Зеландия, участващи в проучването (PREDICT) Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative. Тези резултати показват сходство между препоръките и прилаганото на практика лечение на лекия и средно тежкия астматичен пристъп, и значителни различия при лечението на тежкия и живото-заплашващ пристъп, вероятно дължащи се на ограничени доказателства за ефективност.1 Това е и основание да се препоръча продължаване на работата в тази насока. Други интересни публикации сравняват препоръките на някои от основните издания за лечение и превенция на астмата.

PDF-download

Терапия за отказване от тютюнопушенето с варениклин

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Златев
Болница: Национална кардиологична болница; СБАЛББ „Света София”

Преустановяването на тютюнопушенето е единствената доказана интервенция, която задържа прогресията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Разнообразни са подходите за спиране на тютюнопушенето, но повечето от тях са без значими продължителни ефекти. Варениклин е централно действащ парциален агонист на никотиновите ацетилхолинови рецептори. Той притежава едновременно агонистични и антагонистични качества, които в съвкупност са отговорни за неговите ефекти върху абстинентната симптоматика и блокирането на ефектите на удоволствие от пушенето. Механизмът на действие на варениклин, неговата ефективност и поносимост го правят полезно фармакологично средство в терапията на тютюнопушенето.

PDF-download

Prevenar – пневмококова конюгатна ваксина

Автор: Д-р Атанас Мангъров, д.м.
Болница: Началник на детско отделение със сектор за интензивно лечение, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров”, София

Prevenar е първата пневмококова ваксина, предназначена за употреба при бебета и малки деца на възраст от 2 месеца до 5 години (притежава имуногенност в детска възраст поради това, че бактериалните захариди са конюгирани със специфичен белтък CRM197).1 Ваксината може да се прилага и при по-големи деца, но основно е насочена към ранната детска възраст, където полизахаридните неконюгатни ваксини са недостатъчно ефективни, поради незрелост на имунната система.

Пневмококовата конюгатна ваксина е показана за активна имунизация срещу инфекции, причинени от Streptococcus pneumoniaе, включващи:
• сепсис,
• менингит,
• пневмония,
• остро възпаление на средното ухо.1
Ваксината включва 7 серотипа, които са причинители на болшинството от пневмококовите инфекции в детската възраст: 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.1

Prevenar е съвместима и може да се прилага едновременно с другите използвани в детската възраст ваксини в съответствие с използваните схеми за имунизация. Тя може да се прилага и едновременно с използваните в много страни пет- или шест-валентни ваксини (срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (инактивирана) и хемофилус инфлуенце тип b, хепатит В).1 Понастоящем Prevenar е включена в националните имунизационни календари на 27 страни. Ваксината е регистрирана в над 90 страни в света.

PDF-download

Рентгенови находки при някои заболявания на белия дроб в детската възраст, част I

Автор: Евгения Еленчева, д-р Гергана Петрова, доц. Пенка Переновска
Болница: Детска клиника, МБАЛ „Александровска”

Заболяванията на белия дроб са най-честата причина за посещение при лекар и за хоспитализация в детската възраст. Преобладават случаите, когато патологичният процес засяга (едновременно или последователно) горните и долните дихателни пътища. Правилната диагноза и адекватното лечение са важни с оглед честотата, тежестта на протичане и възможните усложнения. Познанията за разнообразните рентгенологични образи, свързани с респираторната патология, са крайъгълен камък в диагностичния процес. С тази статия авторите си поставят амбициозната задача да представят рентгеновите изменения при някои често срещани в ежедневната практика заболявания на дихателната система.

PDF-download

Инфекции на респираторния тракт: рискови пациенти и терапия с levofloxacin

Автор: Реферирал: д-р Мая Живкова
Болница: Реферирано по: International Journal of Antimicrobial Agents 28S (2006) S115–S127

Две от най-сериозните инфекции на респираторния тракт са пневмонията, придобита в обществото (ППО), и острата екзацербация на хроничния бронхит (ОЕХБ). Най-чести патогени, установявани при пациенти с тези инфекциозни заболявания, са Haemophilus influenzae и Streptococcus pneumoniae. Относително често се среща и Pseudomonas aeruginosa, особено при възрастни пациенти с ОЕХБ. S. pneumoniae и P. аeruginosa трябва да бъдат взети в съображение при развитието на резистентност към антибактериални средства. Приложението на антибиотици в дози, надвишаващи концентрацията, при която настъпват мутации в инфекциозното място, е стратегия за превенция на развитието на резистентни на медикамента микроорганизми. ОЕХБ е асоциирана и с висок риск за настъпване на вътреболнична смърт, особено при пациенти, лекувани в интензивни отделения. ППО също е свързана със сигнификантен риск и често изисква болничен режим. Няколко фактори позволяват идентификацията на пациентите с повишен риск за настъпване на заболяване и смърт. Терапията на пациентите трябва да бъде индивидуализирана в съответствие с тежестта на заболяването им. Флуорохинолоните, като levofloxacin, са терапевтичен избор с доказана ефективност при ППО и ОЕХБ.

PDF-download

Новости в пулмологията

Нов потенциален биомаркер за ХОББ. В изпълнение на задачата за идентифициране на биомаркери за ранна диагноза на хроничната обструктивна белодробна болест, финландски учени са проучили специфичните промени при ХОББ в протеома на човешка белодробна тъкан. Установили са повишени нива на сърфактантния протеин А (СП-А) при ХОББ, но не в нормалната белодробна или фиброзна белодробна тъкан. Резултатите са потвърдени с имуно-хистохимични и морфометрични методи. Освен това, повишени нива на СП-А са установени и в храчките на болни с ХОББ. Не са установени промени в нивата на други сърфактантни протеини – СП-Б, СП-С, СП-Д. Авторите заключават, че СП-А участва в патогенезата на ХОББ и може да се приеме като потенциален маркер за това заболяване.
Ohlmeier St et al. ACS J of Proteome Research, 5 December 2008; 7:5071

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.