Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2012

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 3/2012:


» Увод – Алергиите на новия век
» Риносинуит и астма – интердисциплинарни проблеми?
» Генетика на бронхиалната астма – по дългия път към истината
» Специфична имунотерапия при децата
» Двустранна вродена ретростернална диафрагмална херния (на Morgagni–Larrey) у дете Литературен обзор и принос на един случай
» Доказателства за противовирусното действие на имуномодулиращия препарат Имунокинд. Експериментални данни от клетъчни култури
» БРОНХОВАКСОМ – една възможност за борба с рецидивиращите инфекции на дихателните пътища
» Случай на абдоминална туберкулоза у 10-годишно момче
» Ваксинация срещу пневмококови инфекции при възрастни
» НОВОСТИ – АЛЕРГИИ

Увод – Алергиите на новия век

Автор: Доц. Пенка Переновска
Главен редактор

Честотата на алергичните заболявания нараства през последните 20–30 години. Може би това се дължи на „по-агресивните алергени“? Налице е тенденция за повишаване на честотата на алергичните заболявания в градовете. Над 80 млн. души в Европа са с алергични заболявания. Разходите за лечението им годишно възлизат на около 100 млрд. евро. Предполага се, че през 2015 година половината от европейците ще страдат от някаква форма на алергия. Понятието алергия е предложено от Pirque, за да означи променената или нарушена реактивност на човешкия организъм под влияние на антигенно дразнене. Атопичните болести са алергични болести, развиващи се на основата на фамилна алергия, свързани с продукция на специфични Ig E към алергени в храната, дома или обкръжаващата среда. До 2000 г. атопията беше определяна като фамилна предиспозиция към астма, екзема, алергичен ринит и др. След 2002 г. определението беше променено „фамилна предиспозиция за продукция на високи дози Ig E при високи дози алерген и включва: алергичен риноконюнктивит, дерматит, екзема, уртикария, астма и др. Сенсибилизацията към алергените е най-честа между първата и десетата година от живота.”

PDF-download

Риносинуит и астма – интердисциплинарни проблеми?

Автор: Проф. Румен Бенчев
Болница: Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия

Риносинуитът и астмата се срещат често заедно в ежедневната практика. Около 50% от астматиците показват клинични симптоми на възпаление на горните дихателни пътища и рентгенови и КТ данни за риносинуит. Хроничният риносинуит и астмата имат някои общи черти в своята патогенеза: химични медиатори – хистамин, цистенил левкотриени и простагландин D2; цитокини – интерлевкин-4 (IL-4), IL-5, IL-9, IL-13 и CCL11 (eoтаксин) и клетъчни медиатори – основно еозинофили и TH2-лимфоцити. Тези наблюдения са довели до широко разпространената концепция за „един дихателен път… едно заболяване”, а не за съществуване на изолирани заболявания на горните и долните дихателни пътища. Същевременно, клинични проучвания демонстрират, че агресивното медикаментозно или оперативно лечение на риносинуита води до подобрение на хода на астмата, което предполага, че възпалението на горните дихателни пътища може да има причинна връзка с възпалението на долните дихателни пътища.

PDF-download

Генетика на бронхиалната астма – по дългия път към истината

Автор: Д-р Ирен Цочева
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Бронхиалната астма е комплексно заболяване, за изявата на което е необходимо взаимодействие между генетични фактори и фактори от околната среда. При съвременните асоциационни проучвания на целия геном и мета-анализи се потвърди значението на известни патофизиологични механизми, но се идентифицираха и гени, характерни само за детската възраст. Предизвикателството пред изследователите сега е чрез функционални изследвания да разкрият механизмите на действие на генетичните вариации.

PDF-download

Специфична имунотерапия при децата

Автор: Д-р Тихомир Б. Мустаков
Болница: Клиничен център по алергология, УМБАЛ „Александровска”

Специфичната имунотерапия с алергени е основен терапевтичен метод в алергологията. Подобно на много други терапевтични методи, тя е претърпяла съществена еволюция с годините. Съвременните лечебни алергени и начините за приложението им са я превърнали в утвърден лечебен метод, чиято ефективност и безопасност се доказва от множество представителни проучвания. Статията представя видовете СИТ, индикациите, контраиндикациите, начините за приложение, ефективността и базопасността им при приложение в детска възраст.

PDF-download

Двустранна вродена ретростернална диафрагмална херния (на Morgagni–Larrey) у дете. Литературен обзор и принос на един случай

Автор: Доц. Росен Дребов, доц. Надежда Гаврилова, д-р Явор Методиев
Болница: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Вродените ретростернални диафрагмални хернии са редки заболявания – от 2% до 5%. Повечето автори наричат хернията, образувана в лявото парастернално пространство, херния на Larrey, в дясното – на Morgagni, а двустранната – на Morgagni–Larrey. Те се съчетават с различни вродени аномалии и синдроми. Обикновено диагнозата се поставя случайно. Целта на настоящото съобщение е да се направи литературен обзор с оглед по-доброто клинично познаване на НМL и да се представи рядък случай от практиката. Материал и методи. Представен е случай на съчетание на НМL с торакален деформитет и диастазата на правите коремни мускули. Детето е оперирано с абдоминален достъп, като херниалният сак е оставен по съответни индикации.

PDF-download

Доказателства за противовирусното действие на имуномодулиращия препарат Имунокинд. Експериментални данни от клетъчни култури

Автор: М. Ю. Еропкин, Т. С. Брязжикова, Е. М. Еропкина
Болница: ФГБУ НИИ по грипа към Министерство на здравеопазването и социалното развитие на РФ, Санкт-Петербург

В групата на т. нар. често боледуващи деца броят на ОРВИ от момента на раждането до ранна юношеска възраст нерядко достига 50. Всичко това налага, наред с хигиенните мероприятия, да се търсят нови щадящи средства за коригиране на имунитета, с възможност за продължително прилагане, които да нямат нежелани странични последствия, особено за малките деца. Такъв препарат е Имунокинд – хомеопатично средство, производство на Немския хомеопатичен съюз (DHU). Препаратът се използва за укрепване на имунната система при бебета и малки деца с чести и рецидивиращи инфекции на УНГ-органите (ринит, тонзилит, бронхит, отит, грип и т.н.), както и при забавен процес на оздравяване. Състав на препарата: 1 таблетка (100 mg) съдържа активните вещества: Calcium carbonicum D6 20 mg, Calcium fluoratum D6 20 mg, Calcium phosphoricum D6 20 mg, Sulfur jodatum D12 20 mg.

PDF-download

БРОНХОВАКСОМ – една възможност за борба с рецидивиращите инфекции на дихателните пътища

Автор: Д-р София Ангелова
Болница: СБАЛББ „Св. София“, София

Болестите на белите дробове заемат първо място сред общата заболеваемост на населението в България и трето място сред причините за смърт. Замърсяването на околната среда, непрекъснатото увеличаване на броя на пушачите и пасивните пушачи са едни от основните причини белодробните болести да представляват над 40% от всички заболявания. Те са причина за значителна нетрудоспособност и инвалидност. Това определя тяхната голяма социална и икономическа значимост.1 Обструктивните белодробни болести заемат 70% от всички белодробни болести и са честа причина за заболеваемост и смъртност сред възрастното население на страната. Данните от Европа сочат, че близо 75% от болните с ХОББ не са диагностицирани.

PDF-download

Случай на абдоминална туберкулоза у 10-годишно момче

Автор: Д-р Марлена Панайотов, д-р Добромир Лазаров, д-р Румен Чакъров, доц. Петрана Чакърова
Болница: Клиника по педиатрия, „МБАЛ – Стара Загора” ЕАД, Медицински университет, Стара Загора

Засягането на абдоминални органи е рядка проява на туберкулозната инфекция в детска възраст. Оплакванията са неспецифични и диагнозата се поставя късно. Проявите най-често са температура, коремна болка, подуване на корема и отслабване на тегло. При образните изследвания се откриват лимфаденомегалия, асцит, задебеляване на оментума и чревната стена, спленохепатомегалия и понякога абсцеси. Рентгенографията на белите дробове често е с отклонения. Диагнозата се поставя по характерната находка в корема (при сонография и КАТ) заедно с положителна туберкулинова проба, епидемични данни за контакт и положителния отговор към специфично лечение. Наблюдавахме 10-годишно момче от ромски произход, фамилно обременено за туберкулоза. Детето заболява с коремни болки, нестабилни изхождания и поява на ингвинална херния, за която е предприето оперативно лечение в районната болница. По време на интервенцията се установява асцитна течност, за която не са предприети допълнителни изследвания. В следоперативния период се изявява фебрилно-интоксикационен синдром, коремните болки и диарията се засилват.

PDF-download

Ваксинация срещу пневмококови инфекции при възрастни

Автор: Д-р Евгени Меков, доц. Пенка Николова
Болница: Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Св. София”, София

Инфекциите със S. pneumoniae засягат предимно малки деца и възрастни лица над 65 години. За по-тежкото протичане на заболяванията значение има и развиващата се разистентност на причинителя към използваните в практиката антибиотични лекарствени средства. Ваксинацията е най-ефективният метод за профилактика. В България задължителна имунизация с юпневмококова конюгатна ваксина за новородените е въведена от 2010 г. Данните от други държави доказват, че в резултат на тази промяна в календара, заболяемостта при децата рязко спада, както и носителството на съответните щамове, които се съдържат в конюгатната ваксина. Носителството и заболяемостта от съответните щамове обаче спада и при възрастното население.Едновременно с това се наблюдава увеличение на носителство и заболяемост от други щамове, несъдържащи се в конюгатната ваксина. Това означава, че възрастното население има нужда от ваксинация с друг вид ваксина, която има значително по-голям обхват на щамовете и особено на онези, които най-често предизвикват смъртни случаи. 23-валентната пневмококова полизахаридна ваксина (PPV23) е удачен избор.

PDF-download

НОВОСТИ – АЛЕРГИИ

Бронходилаторни отговори след метахолин и аденозин-5-монофосфатен тест при деца с астма: съотношение с еозинофилните маркери. Авторите на статията си поставят за задача да сравнят съотношението на бронходилаторния отговор (БДО) след метахолинов тест и еозинофилното възпаление – характерни черти на бронхиалната астма. Проучването е проведено при 63 деца с леко интермитетна до умерено персистираща астма. БДО е изчислен с процентната промяна на форсирания експираторен обем за 1 минута (ФЕО1) след инхалиране на Салбутамол. Изследвани са нивата на серумния тотален IgE, броят на еозинофилите в перферната кръв и серумния еозинофилен катионен протеин.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.