Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 3/2015

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Вродени аномалии на дихателната система
» Вродена хирургичнa патология с проява на остър респираторен дистрес синдром в неонаталния период, изискваща оперативно лечение
» Вродени аномалии на белия дроб по повод на клиничен случай с бронхиална атрезия
» Измерването на азотния оксид в издишания въздух при деца – неинвазивен маркер на възпалението на дихателните пътища
» Нови аспекти в стратификацията на риска при пациенти с пневмония, придобита в обществото
» Кистичната фиброза в Европа: удължена преживяемост, но на каква цена?

Редакторски анонс – Вродени аномалии на дихателната система

Автор: Проф. Пенка Переновска гл. редактор

Нарушенията в структурата и функцията на трахеобронхиалното дърво, белодробния паренхим и/или белодробните съдове могат да бъдат причина за формиране на хроничен възпалителен процес. Въпреки приложението на съвременни методи в детската пулмология, все още редица аспекти на класификацията, диагностиката и лечението на вродените аномалии на дихателната система не са уточнени. Комплексните аномалии представляват комплекс от структурни аномалии, резултат от нарушение на ембриогенезата както на първичното черво и белодробния зачатък, така и на ембрионалната циркулация.

This content is for members only.

Вродена хирургичнa патология с проява на остър респираторен дистрес синдром в неонаталния период, изискваща оперативно лечение

Автор: Проф. Огнян Бранков1, проф. Надежда Гаврилова2, доц. Христо Шивачев3, д-р Цветко Георгиев3, доц. Ралица Георгиева4, д-р Даниела Антонова5
Болница: 1Хирургична клиника, МБАЛ „Токуда Болница София“, София
2Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
4Клиника по неонатология, Специализирана болница за активно лечение по детски болести, София
5Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София

Цел: Цел на проучването е да се анализира структурата на вродената хирургична патология с проява на остър респираторен дистрес (ОРДС) в неонаталния период, клиничната картина и диагностиката при отделните нозологични единици, както и хирургичното лечение и поведението в периоперативния период. Клиничен материал и методика: Обсъжда се клинична група от 202 деца. 186 деца с различни вродени аномалии на белия дроб, хранопровода и диафрагмата са лекувани в Клиниката по детска хирургия за период от 10 години (2001–2010). От тях 145 са били с прояви на задълбочаващ се респираторен дистрес синдром (ОРДС) в периода на новороденото.

This content is for members only.

Вродени аномалии на белия дроб по повод на клиничен случай с бронхиална атрезия

Автор: Д-р Гергана Петрова1, д-р Димитринка Митева1, д-р Марин Пенков2, д-р Вера Папочиева1, проф. Пенка Переновска1
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински унивеситет, София
2Отделение по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, Медицински унивеситет, София

Вродените аномалии на белия дроб са група редки, изключително разнообразни, ненаследствени заболявания, чиято честота варира между 1.4 и 14% от пациентите с респираторни симптоми. Вродената бронхиална атрезия е рядка вродена аномалия в резултат на локално прекъсване на лобарен, сегментен или субсегментен бронх с асоциирано мукозно натрупване (бронхоцеле или мукоцеле) и асоциирано свръхраздуване на прилежащия белодробен сегмент. Тежестта на засягането зависи от наличието на съпътстващи аномалии и от степента на развитие на белия дроб.

This content is for members only.

Измерването на азотния оксид в издишания въздух при деца – неинвазивен маркер на възпалението на дихателните пътища

Автор: Д-р Нели Генкова, проф. Мирослава Бошева
Болница: Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив

В момента разполагаме с няколко основни методики за диагностика и контрол на бронхиалното възпаление: инвазивни – бронхоскопия, бронхиален лаваж и биопсия; неинвазивни – анализ на индуцирана храчка, количествено измерване на различни възпалителни маркери в издишания въздух – летливи съединения (NO, CO, етан и пентан), дихателен кондензат (H2O2, левкотриени и др.). Все по-голям интерес е насочен към неинвазивните методи. Измерването на азотния оксид в издишания въздух е вълнуваща иновативна техника, която дава нови познания за патофизиологията на белодробните заболявания с много потенциални клинични приложения.

This content is for members only.

Нови аспекти в стратификацията на риска при пациенти с пневмония, придобита в обществото

Автор: Д-р Дарина Митева, д-р Ваня Костадинова, доц. Йордан Радков
Болница: Катедра по вътрешни болести, УНС по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна

Пневмониите, придобити в обществото (ППО), са заболяване с висока заболеваемост и честота на хоспитализации. Въпреки успехите на антибиотичното лечение, смъртността варира между 5–15%, а в интензивните отделения достига до 50%. Клиничната картина е варираща – от лека и самоограничаваща се инфекция дотежка и животозастрашаваща такава. За определяне на тежестта и риска от смъртност са разработени и широко валидирани различни скали – PSI, CURB-65, IDSA/ATS критерии и др. Напоследък се отчита необходимостта от подобряване на тяхната предиктивна стойност чрез включване и на други критерии, които до този момент не са застъпени в рутинните препоръки. Изтъква се ролята на лошо контролираните придружаващи заболявания, които несъмнено оказват влияние върху изхода на ППО, а често остават недооценени от основните скали.

This content is for members only.

Кистичната фиброза в Европа: удължена преживяемост, но на каква цена?

Реферирал: д-р Мая Живкова

Изминаха 25 години от откриването на гена за трансмембранния проводен регулатор при кистична фиброза (CFTR). Скринингът на новороденото, животински
модели, биомаркери, иновативни медикаменти (прототипни модулатори на CFTR)
и развитието на белодробната трансплантация доведоха до по-бързо развитие
на терапията на това заболяване в сравнение с което и да е друго белодробно
заболяване през последните години. В резултат на това средната преживяемост
на пациентите с кистична фиброза непрекъснато се повишава и днес надвишава
40 години в повечето европейски държави.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.