Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2016

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Хронична обструктивна белодробна болест и вродени белодробни малформации
» Пренатален произход на белодробните заболявания в детската възраст
» Необичайна едновременна интра- и екстраторакална локализация на три кистични лимфангиома – анализ на един случай и преглед на литературата
» Мястото на изследване на серумните антитела срещу Pseudomonas aeruginosa при пациенти с муковисцидоза
» Сравнителен анализ на биомаркерите левкоцитен брой, С-реактивен протеин и прокалцитонин като предиктори на тежест и смъртност при пневмония, придобита в обществото (ППО)
» Положителни резултати от проучването Salford Lung Study при пациенти с ХОББ са публикувани в „New England Journal of Medicine” и представени на Европейския конгрес по респираторни болести

Редакторски анонс – Хронична обструктивна белодробна болест и вродени белодробни малформации

Автор: Доц. Асен Златев
Болница: Клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „Св. София“, София

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е състояние на прогресираща обструкция на въздухоносните пътища и хроничен възпалителен процес, причинен от различни токсични вещества, продукция на ензими и радикали – индуцирани най-вече от тютюнопушенето. Деветдесет процента от пациентите са настоящи или бивши пушачи. Възниква в хода и като резултат на заболяванията хроничен бронхит, емфизем или комбинацията от двете.

This content is for members only.

Пренатален произход на белодробните заболявания в детската възраст

Автор: Доц. Нели Жекова, доц. Борислав Маринов
Болница: УАГБ „Майчин дом“, София

Хроничните дихателни нарушения като бронхиалната астма (БА) и бронхо-обструктивният синдром са значителен клиничен проблем в кърмаческа и ранна детска възраст, особено след преждевременно раждане. Бронхо-пулмоналната дисплазия (БПД) на недоносеността и бронхо-обструктивният синдром често прогресират в персистираща БА. Както при възрастните, така при новородените и малките деца патофизиологично значение имат променената структура (ремоделиране) и функция (повишена бронхоконстрикция) на дихателните пътища. През последните години се натрупват все повече доказателства за перинаталния произход на тези дихателни нарушения.

This content is for members only.

Необичайна едновременна интра- и екстраторакална локализация на три кистични лимфангиома – анализ на един случай и преглед на литературата

Автор: Проф. Огнян Бранков1, проф. Росен Дребов2, доц. Христо Шивачев2, доц. Маргарита Каменова3, д-р Даниела Антонова4
Болница: 1Хирургична клиника, „Токуда Болница София“, София
2Клиника по детска хирургия, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Отделение по клинична патология, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
4Клиника по образна диагностика, МБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Въведение: Лимфангиомите са малформации, които възникват вследствие на порочно дрениране на лимфата от секвестирани лимфни съдове. Те се разделят на микрокистични, макрокистични и смесени. Макрокистичният лимфангиом (наричан още кистичен хигром) най-често се локализира в цервико-фациалния регион, следван от аксиларната област. Много рядко се срещат локализации в медиастинума, крайниците и коремната кухина, както и такива на предната гръдна стена.
Клиничен случай: Обсъждаме клиничен случай с кистични хигроми, локализирани едновременно в левия и десния медиастинум, както и по предната гръдна стена.

This content is for members only.

Мястото на изследване на серумните антитела срещу Pseudomonas aeruginosa при пациенти с муковисцидоза

Автор: Д-р Гергана Петрова1, проф. Пенка Переновска1, д-р Спаска Лесичкова2, д-р Снежина Лазова1, д-р Димитринка Митева1, д-р Таня Стратева3
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
2Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
3Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Муковисцидозата (МВ) е най-честото фатално наследствено заболяване за бялата раса, при което хроничните белодробни инфекции и възпалението, водещи до бронхиектазии и респективно до дихателна недостатъчност, са водещата причина за заболеваемост и смъртност. Инфектирането с P. aeruginosa е крайъгълен момент в естествения ход на заболяването, тъй като неговото наличие е свързано с влошаването на белодробните показатели и е значителен прогностичен белег за смъртността. Навременната и акуратна детекция на P. аeruginosa е от изключително важно значение за терапията и прогнозата.

This content is for members only.

Сравнителен анализ на биомаркерите левкоцитен брой, С-реактивен протеин и прокалцитонин като предиктори на тежест и смъртност при пневмония, придобита в обществото (ППО)

Автор: Д-р Дарина Митева1, доц. Йордан Радков1, доц. Лилия Иванова2, д-р Трифон Червенков3, д-р Bаня Костадинова1
Болница: 1УНС по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна
2Катедра по микробиология и вирусология, Медицински университет, Варна
3УНС по медицинска генетика, Медицински университет, Варна

Въведение: Различни биомаркери се използват за определяне на тежестта и прогнозата на ППО.
Цел: Да се сравнят трите биомаркера – левкоцитен брой, С-реактивен протеин (CRP) и прокалцитонин (РСТ), като предиктори на тежест и смъртност от ППО.
Материал и методи: Проспективно са изследвани 160 пациенти, хоспитализирани с ППО в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Св. Марина“, Варна, през периода 2014–2015 г. Трите биомаркера са определени при хоспитализацията. Тежестта на пневмонията е определена по CURB-65.

This content is for members only.

Положителни резултати от проучването Salford Lung Study при пациенти с ХОББ са публикувани в „New England Journal of Medicine” и представени на Европейския конгрес по респираторни болести

Компаниите GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) и Innoviva, Inc. (NASDAQ: INVA) обявиха, че резултатите от новаторското проучване Salford Lung Study (SLS) са публикувани в „New England Journal of Medicine” (NEJM). Това единствено по рода си проучване, водещите резултати от което бяха съобщени през май 2016 г., има за цел да оцени ефективността и безопасността на Relvar® Ellipta® при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) в сравнение с тяхното „стандартно лечение”, прилагано в условията на ежедневната клинична практика. Данните от проучването бяха представени по време на Международния конгрес на Европейското респираторно дружество (ERS) в неделя, 4 септември, в Лондон (доклад № OA249).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.