Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2019

NP1_korici_


» Редакторски анонс – Антибиотична резистентност
» Рискови фактори за антибиотична резистентност при пневмония и нови терапевтични възможности
» Остра дихателна недостатъчност при синдрома на Guillain-Barré, овладяна с механична вентилация
» Поведение при алергия към протеините на кравето мляко при кърмачета
» Клиничен случай на кърмаче с белодробна хипоплазия
» Поглед отблизо върху научната работа на ФМИ: липса на процес на горене
» Новости

Редакторски анонс – Антибиотична резистентност

Автор: Проф. Пенка Переновска
Главен редактор

Резистентността към антибиотици е една от най-големите заплахи за здравето в световен мащаб. Дискутираната през последните години резистентност при деца се обуславя от редица фактори – широко разпространената употреба на антибиотици, вкл. такива със субинхибиторни концентрации, голям брой деца с близък контакт, подложени често на антибиотично лечение и профилактика в детски колективи, носителство на резистентни щамове, брат или сестра под 2 години в домакинството и др.
За всяка локализация на бактериалния процес съществуват вероятни причинители, което позволява рационален избор на антибиотик за стартова терапия и евентуална замяна в случай на неефективност. Важно е да се отчита и възраст­та на пациента, тъй като характерът на бактериалната флора в различните възрастови групи болни деца е различен.

This content is for members only.

Рискови фактори за антибиотична резистентност при пневмония и нови терапевтични възможности

Автор: Д-р Дарина Митева
Болница: УС по белодробни болести и алергология, Медицински университет, Варна

През последните години антибиотичната резистентност се превръща в глобален проблем, заплашващ да компрометира лечението на много инфекциозни заболявания. Инфекциите с резистентен причинител крият риск за неподходящо емпирично антибиотично лечение и неблагоприятен изход. Поради това е важно разпознаването на рисковите фактори за инфекция, причинена от резистентен причинител. При такава инфекция терапевтичните възможности често са ограничени, особено като се има предвид сравнително малкия брой новосинтезирани антибиотици. Настоящата статия разглежда рисковите фактори за развитие на пневмония, причинена от резистентен причинител, и представя някои от наскоро въведените в клиничната практика антибиотици, насочени основно към резистентните бактерии.

This content is for members only.

Остра дихателна недостатъчност при синдрома на Guillain-Barré, овладяна с механична вентилация

Автор: Д-р Катерина Габерова1, д-р Костадин Кетев1, 3, доц. Илияна Пачева1, 2, доц. Ина Генева1, 2, д-р Маргарита Панова1, 2, проф. Иван Иванов1, 2, проф. Тоньо Шмилев1, 2
Болница: 1Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив
2Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет, Пловдив
3Медицински симулационен тренировъчен център, Медицински университет, Пловдив

Въведение: Синдромът на Guillain-Barre е честа причина за остра вяла парализа с честота в детската популация 0.34–1.34/100 000 годишно. При 17–30% от пациентите се изявяват тежка остра дихателна недостатъчност (ОДН) и необходимост от механична вентилация (МВ).
Цел на проучването: Определяне на рисковите фактори за ОДН при пациенти със синдром на Guillain-Barre, както и на усложненията, възникващи в хода на МВ.
Материали и методи: Извършено е ретроспективно проучване на хоспитализираните в Клиниката по педиатрия пациенти с GBS през периода януари 2010–август 2019 г. и са представени случаите с ОДН, наложили респираторно подпомагане с МВ.
This content is for members only.

Поведение при алергия към протеините на кравето мляко при кърмачета

Автор: Д-р Ваня Недкова-Миланова1, доц. Марияна Стойновска2, Поля Гергова3
Болница: 1Сектор „Обща медицина“, ФОЗ, Медицински университет, Плевен
2Сектор „Хигиена“, ФОЗ, Медицински университет, Плевен
3Катедра „Сестрински грижи“, ФЗГ, Медицински университет, Плевен

Алергията към протеините на кравето мляко е водеща сред хранителните алергии при кърмачета и деца до тригодишна възраст и е с най-честа изява алергичен колит. Целта на изследването ни беше да проследим най-честите клинични прояви при кърмачета с алергия към протеините на краве мляко и да изготвим подходящ алгоритъм на поведение при алергичните деца.
Материал и методи: Прицелна популационна група на проучването бяха 274 кърмачета до едногодишна възраст, от които 94 са с прояви на алергия и 180 са здрави контроли. Статистическата обработка и онагледяването на резултатите извършихме с продуктите Statgraphics Plus и Microsoft Excel.
This content is for members only.

Клиничен случай на кърмаче с белодробна хипоплазия

Автор: Д-р Боряна Господинова, д-р Сирма Милева, д-р Валери Исаев, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Белодробната хипоплазия е част от спектъра на вродените аномалии на дихателната система. Тя е резултат на нарушеното ембрионално формиране на белодробните структури – тяхното непълно развитие, което води до нарушен газообмен. Тежестта на засягането зависи от степента на развитие на белия дроб и от наличието на съпътстващи аномалии. Въпреки приложението на съвременните методи в детската пулмология, все още редица аспекти на класификацията, диагностиката и лечението на вродените аномалии на дихателната система са неуточнени. Те са редки и варират по своята клинична изява и тежест.
Представяме случай на белодробна хипоплазия при 8-месечно кърмаче с клиника на инфекция на горните дихателни пътища и случайно установена рентгенографска находка.
This content is for members only.

Поглед отблизо върху научната работа на ФМИ: липса на процес на горене

„Нашата цел е да сме водещи в мащабното усилие Продуктите с намален риск (ПНР)* да заместят напълно цигарите, което ще донесе ползи за пълнолетните пушачи, обществото като цяло, нашата компания и нашите акционери“.**
Разработването на асортимент от продук­ти, за които са налице научни доказателства, че намаляват индивидуалния риск в сравнение с продължителното пушене на цигари и се възприемат като заместител на цигарите, е наш приоритет. От 2008 г. насам „Филип Морис Интернешънъл“ (ФМИ) инвестира над
6 млрд. долара за фундаментални научни изследвания на заболяванията, свързани с пушенето, за разработване на продукти, за методи за верифициране на намален риск и за подходи за оценка на въздействието на ПНР за общественото здраве. ФМИ ангажира и над 400 учени и инженери от световна класа, които работят в модерните развойни центрове на компанията в Швейцария и Сингапур, както и разполага с глобална мрежа от научни и технологични партньори. ФМИ има ангажимент да осигури прозрачност на научните данни и те да са достъпни за независима верификация от трети страни. ФМИ прилага задълбочен, систематичен и многостепенен подход за оценка на ПНР. Нашата цялостна методология за оценка е публикувана в научния журнал с взаимен контрол “Regulatory Toxicology and Pharmacology”.

This content is for members only.

Новости

Реферирал: д-р Мая Живкова-Роджърс

Астмата е една от най-честите хронични болести при деца и възрастни, която засяга около 10% от децата и юношите във Великобритания и САЩ. Проучвания показаха, че повече от 50% от пациентите с астма на 4–18-годишна възраст остават симптоматични въпреки терапията с поне един инхалационен кортикостероид. При тези пациенти първата интервенция има за цел да подобри информираността на пациента и уменията му да се грижи за себе си. Това включва придържане към предписаното лечение и оптимално използване на устройството, потвърждаване на избягването на алергени и експозицията на замърсители от околната среда и тютюнопушенето. Ако симптомите персистират, трябва да се има предвид постепенен подход. Терапевтичните възможности включват добавка на дългодействащ β2-агонист (LABA) и/или левкотриенов рецепторен антагонист (LTRA) за поддържане на терапевтичния режим и/или допълнително повишение на дозата на инхалаторния кортикостероид. Приложението на инхалаторните кортикостероиди повлиява растежа на децата, особено при приложение в средни до високи дози за продължителен период от време, поради което е необходимо наличието на алтернатива на тази стратегия.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.