Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2007

Съдържание сп. „Наука Пулмология” Брой 4/2007:


» Редакторски анонс
» Стадиране на недребноклетъчен белодробен карцином – нови парадигми
» Хирургичен подход при оценка на пациенти с белодробен карцином
» Оперативно лечение на белодробен карцином
» Късни усложнения след хирургично лечение на белодробен карцином
» Съвременно лекарствено лечение при болни с белодробен карцином
» Терапевтична бронхоскопия при белодробен карцином
» Бронхоскопска диагностика на периферен белодробен карцином
» Съвременни методи за ранна диагностика на белодробен карцином
» Давид и Голиат или битката с белодробния карцином в града на Самсунг
» Тютюнопушене или здраве – изберете сами
» За любознанието и мъдростта
» Книжовен наблюдетел

Редакторски анонс

Автор: Доц. Коста Костов

Здравейте, колеги!
Хубавият живот не дотяга, дори когато е по-дълъг. Тази хубава мисъл е инспирирана от софрите с мои приятели, а първата й част излезе от устата на скулптора Георги Чапкънов, който обикновено добавя и наздравица с фразата „Лесно се мре, братя, за свободата“. Изводът: за да не ни дотегне живота и да не се налага да мрем лесно, да стягаме редиците. Ако вземем тертип от таксиметровите шофьори, които използват всеки повод, за да изкрънкат по-високи тарифи, и постачкуваме малко, за да поискаме минимум 1000 лв. заплата за начинаещ лекар (белким е по-образован от шофьора), ще ни обявят за еретици и народоизменници. Нямаме морала на средностатистически таксиметров шофьор, нито смелостта на учителите, но надявам се ни е останала малко чест. Да поставим ясно приоритетите на гилдията и да спрем да се самосъжаляваме. Когато един народ търпи унижението на интелигенцията си, гледа сеир, когато стачкуват учителите на децата му, или не го е еня за дереджето на лекарите и медицинските сестри, ние трябва да спасяваме достойнството си, без да го питаме. Такъв народ заслужава съдбата на недостатъчно образован (стига сме се самозалъгвали, че сме най-образованите) и на недостатъчно здрав народ. Не знам колко са неграмотните у нас, но в Швеция например са под 1%. Здравите в България вероятно са малко повече при тази съсипана здравна система. Нашите бащи и майки пенсионери паднаха в жертва на тази система, а децата ни ще търпят последствията.

PDF-download

Стадиране на недребноклетъчен белодробен карцином – нови парадигми

Автор: Д-р Милена Енчева
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Изданието от 1997 г. на Mountain stage grouping е важно събитие в модерното поведение при недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC) за своето време. Тази TNM класификация позволи на изследователските екипи извършване на кооперативни проучвания на хомогенни популации от пациенти. В последствие излязоха наяве нови терапевтични концепции за някои подгрупи пациенти чрез развиване на нови терапевтични стратегии, включващи комбинирани подходи. Характеристиките на болестта, прогресът на антитуморната терапия и познанията върху туморната биология претърпяха значително развитие през последната декада. Postmus et al. представят интересно предложение, базирано на широка популация от пациенти (n=5592).

PDF-download

Хирургичен подход при оценка на пациенти с белодробен карцином

Автор: Доц. Деян Йорданов, дм*, д-р Румен Асенов*, д-р Мария Станева**, д-р Симон Аждерян***
Болница: * Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия, София ** Клиника анестезиология и интензивно лечение, СБАЛББ „Св. София”, София *** Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София

Белодробният карцином (БК) е едно от най-честите неопластични заболявания с голямо социално значение. Налице са тенденции за прогресивното му зачестяване. Най-засегнати са хора в трудоспособна възраст (по-често мъже), поради което проблемът за лечението остава открит за много дискусии. Още повече, че установен навреме, БК може доста успешно да бъде лекуван – в около 80% от пациентите с I стадий. Преди да се стигне до оперативно лечение обаче необходимо е пациентът, заболяването му и състоянието му да бъдат щателно и внимателно прецизирани. Само по този начин може да бъдат постигнати оптималните резултати от прилагането на дадена хирургическа интервенция. Това изисква да бъде поставена точна диагноза, туморът да се стадира, да се оцени цялостното състояние на пациента и той да бъде адекватно подготвен за предстоящата интервенция.

PDF-download

Оперативно лечение на белодробен карцином

Автор: Доц. д-р Деян Йорданов, дм*, д-р Румен Асенов*, д-р Мария Станева**, д-р Симон Аждерян***
Болница: * Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия, София ** Клиника анестезиология и интензивно лечение, СБАЛББ „Св. София”, София *** Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София

Хирургичното лечение на белодробния карцином (БК) продължава да се счита за най-ефективен метод за контрол върху развитието на заболяването в случаите, когато туморът е резектабилен и оперативният риск е оправдан. Лъчетерапията, използвана самостоятелно или в комбинация с химиотерапия, е ефективна до известна степен и особено в палиативното лечение, но не може да постигне успехите на оперативния подход. Химиотерапията, с изключение на случаите с дребноклетъчен карцином (SCLC), се използва главно само при авансирали тумори, тъй като тя дава резултати само когато е приложена в комбинация с хирургично лечение или телегаматерапия.

PDF-download

Късни усложнения след хирургично лечение на белодробен карцином

Автор: Доц. д-р Деян Йорданов, дм*, д-р Румен Асенов*, д-р Мария Станева**, д-р Симон Аждерян***
Болница: * Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия, София ** Клиника анестезиология и интензивно лечение, СБАЛББ „Св. София”, София *** Катедра анестезиология, реанимация и интензивно лечение, Военномедицинска академия, София

Под късни усложнения при пациентите, претърпели белодробна резекция, се разбират тези, които настъпват след дехоспитализация. В най-голямата част от случаите те се развиват в първата година след операцията и неправилното им диагностициране и лечение често води до хронично и затегнато протичане. От историческа гледна точка тези усложнения са познати на хирургията още от самото начало на извършване на белодробни резекции.

PDF-download

Съвременно лекарствено лечение при болни с белодробен карцином

Автор: Д-р Жасмина Михайлова, дм, доц. Юлиян Райнов, дм
Болница: Клиника по хематология и онкология, Военномедицинска академия, София

Независимо от значителния напредък в диагностиката и лечението на белодробния карцином (БК), той остава основна причина за смърт при злокачествени заболявания. Статистиката сочи, че годишно по света се диагностицират над 1,2 милиона нови случаи и 85% от тях умират до петата година.1 В Европа заболеваемостта от БК е 386 300 случая (12.1% от общата заболеваемост от злокачествени заболявания), като 334 800 умират.1 Смъртността от БК е по-голяма от тази, причинена от рак на млечната жлеза, дебелото черво и простата, взети заедно.1

PDF-download

Терапевтична бронхоскопия при белодробен карцином

Автор: Д-р Милена Енчева
Болница: Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Най-доброто лечение на белодробния карцином (БК) е оперативното. Същевременно поради функционални нарушения или разпространение на туморния процес само 25% от случаите са резектабилни. В около 30% се установява обструкция на големите бронхи. Различни клинични проучвания доказват негативната прогностична стойност на бронхиалната туморна обструкция, която причинява тежки усложнения като постобструктивен пневмонит, кръвохрак и прогресивна диспнея.

PDF-download

Бронхоскопска диагностика на периферен белодробен карцином

Автор: Д-р Динко Вълев, доц. Димитър Костадинов
Болница: СБАЛББ „Св. София”, Медицински университет, София

Морфологичната верификация на рентгеновите и ендоскопските промени в белите дробове е от първостепенно значение за диагностиката, лечението и прогнозата на неопластичните белодробни заболявания. От правилния избор на биопсичния метод не рядко зависи окончателната диагноза и последващото прилагане на адекватни терапевтични мероприятия. Цел. Да се изяснят диагностичните възможности на трансбронхиалната тънкоиглена аспирационна биопсия (ТБТАБ) и конвенционалните диагностични техники (КДТ) като фиброщипкова биопсия (ФЩ), четкова биопсия (ЧБ) и бронхиален лаваж (БЛ) при верифициране на периферен белодоробен карцином (ПБК). Всички тези фибробронхоскопски биопсични техники (ФБТ) са извършени под скопичен рентгенов контрол. Материал и методи.

PDF-download

Съвременни методи за ранна диагностика на белодробен карцином

Автор: Д-р Радостина Чернева, доц. Огнян Георгиев, доц. Даниела Петрова
Болница: Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”, София

Въпреки значителния напредък в областта на ковенционалните методи за ранна диагноза (спирална томография, РЕТ, LIFE – бронхоскопия), белодробният карцином продължава да бъде водеща причина за смъртност сред злокачествените новообразувания. Причина за това са от една страна късното диагностициране на заболяването и от друга – липсата на ефикасни химиотерапевтичнни режими за лечението му. Неуспехът на до момента използваните класически подходи и разбирането на същността на канцерогенезата като молекулярно-генетично заболяване все повече оправдава прилагането на така наречената клинична транслация на фундаментални науки (clinical translation of basic science), която се изразява в търсенето както на специфични молекулни маркери за ранна диагноза, така и на фармакогенетични маркери за адекватна химиотерпия.

PDF-download

Давид и Голиат или битката с белодробния карцином в града на Самсунг

Автор: Доц. Коста Костов
6 септември 2007, Сеул, Южна Корея

За Южна Корея. Още с приземяването на огромния Боинг на летище Inche’On в столицата на Южна Корея Сеул (или Сол, както го произнасят тук) ти става ясно, че стъпваш в държава от друг свят и в град на модерни технологии, a не на велосипеди (противно на очакванията, през цялото време на престоя ми видях само няколко велосипеда). Постоянно ровещата в чантата си корейка отдясно, която все не намираше това, което търси, създаде у мен първото впечатление за един детски наивитет и обърканост. Тo се засили особено, когато се наложи да й помогна да постави слушалките в куплунга на седалката. Помислих си прибързано за интелигентността на европееца и бездънната му умствена кофа, откъдето налива акъл на целия свят.

PDF-download

Тютюнопушене или здраве – изберете сами

Автор: Д-р София Ангелова
Болница: Гл. асистент, СБАЛББ „Св. София”

Тютюнопушене или здраве – това е големият въпрос на нашето време. Време, в което повече от половината българи пушат. Време, в което 48.5% от децата на България пробват цигарите преди 13-годишна възраст, а 37.4% са трайни пушачи, като относителният дял на момичетата е по-висок от тези на момчетата (данни от „Глобално проучване на тютюнопушенето сред младите”). Време, в което расте непрекъснато броят на българките-пушачки. В тази димна действителност България стана членка на Европейския съюз. Това ни задължава… особено нас, лекарите, въпреки че 33.9% от лекарите пушат редовно (по данни на проучване през 2005 г. на Националната асоциация против тютюнопушенето съвместно с МЗ, НЦООЗ, БЛС). Задължава ни да обединим усилията си в борбата с тази особеноопасна токсомания на нашето време.

PDF-download

За любознанието и мъдростта

Пролог 1. Прогресът на обществото и икономиката днес е базиран на информационните и комуникационните технологии (на фона на недостиг в хуманните „технологии”). Така рационализмът на Рене Декарт (1596–1650) и неговото cogito ergo sum – мисля, следователно съществувам1 – може да бъде наречен communicare ergo sum. От клетъчно до социално равнище всички живи същества говорят помежду си. Ние обменяме информация помежду си предимно чрез знаци, символи, алегории и метафори, изградени от думи – изречени или написани. Например лиганди, рецептори, нексуси, цитоскелетон, гени, сплайсинг, транслация, шаперони, топогенеза, протени, екзоцитоза2-4 – лингвистиката на клетките и матрикса.

PDF-download

Книжовен наблюдател

Снижението на белодробната функция се свързва с нарастващо възпаление и оксидативен стрес, а статините демонстрират противовъзпалителни и антиоксидативни качества. Авторите изследват ефектите при употреба на статини в снижението на белодробната функция при пациенти в старческа възраст и проучват дали тютюнопушенето ги модифицира. Популация включва 2136 измервания при 803 пациенти в старческа възраст, чиято белодробна функция (ФВК и ФЕО1) е измерена от 2 до 5 пъти между 1995 и 2005 г. На всяка визита пациентите съобщават за употреба на статини и за тютюнопушене. За неизползващи статини снижаването на ФЕО1 е 23.9 mL/годишно (95% CI), докато за приемащи статини то е 10.9 mL/годишно (95% СІ). Авторите разделят кохортата на четири групи: непушачи, отдавна отказали се (над 10 г.), скоро отказали се (под 10 г.) и настоящи пушачи.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.