Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2008

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 4/2008:


» Хронична обструктивна белодробна болест
» ХОББ – динамика в нашите познания
» Хронична обструктивна белодробна болест в детска възраст: нашият опит
» Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – системни прояви
» Ендемичен клон от нозокомиални щамове Pseudomonas aeruginosa в клиника за интензивни грижи на Специализирана белодробна болница в София
» Приложение на сърфактант при недоносени деца с респираторен дистрес – Отделение за новородени деца – Стара Загора, 2006–2008 г.
» Легионелози
» Белодробна хипертония (част 1)
» Показатели, определящи повишен риск от рецидив на бронхообструктивните прояви при деца до 2-годишна възраст
» Рефезин в пулмологичната практика
» Случай на 17 г. момче с Mounier-Kuhn синдром
» ХОББ – между реалност и бъдеще

Хронична обструктивна белодробна болест

Автор: Доц. Асен Златев
Болница: Зам. главен редактор

Драги колеги,
Темата на майския брой на нашето списание е „Хронична обструктивна белодробна болест” – нова нозологична единица, характеризираща се с дифузно увреждане на дихателната система и прогресираща дихателна недостатъчност от обструктивен тип. Нейното дефиниране, проучване, насочено лечение и профилактика се осъществява след 90-те години на ХХ век. Днес със сигурност вече знаем, че заболяемостта и смъртността от ХОББ нарастват поради увеличеното тютюнопушене, родължаващото замърсяване на въздуха и нарастването на възрастните хора в структурата на населението в цял свят, а като причина за смърт ХОББ заема четвърто място.

Смъртността продължава да расте и надминава тази на всички други белодробни болести. Високата смъртност от тази болест (над 50%), голямата поразеност на населението в развитите страни, очакваните високи обществено-икономически загуби и растящите медицински разходи, свързани с нея, понастоящем стъписват. Разбираемо е, че в структурите на разходите сега имат като приоритет диагностично-лечебните дейности, но ние трябва да подготвяме обществото за активна профилактика на ХОББ – спиране на тютюнопушенето и чистота на въздуха на работното място, на открито и закрито (в дома).

Важно е да се отбележи, че 80% от преките медицински разходи, свързани с ХОББ, в развитите страни отиват за стационарно лечение. У нас този дял сигурно е по-голям, тъй като показателите за хоспитализация (напреднала възраст, недостатъчна подкрепа вкъщи, неконтролирано домашно лечение и труден достъп до медикаменти) на хронично болните в обществено-икономическите условия на продължителния ни „преход” са много повече. А през настоящата 2009 г. по случай Международния ден на здравето – 7 април, Световната здравна организация ни призовава да спасяваме живота, като правим болниците все по-надеждни при кризи.

Нека се поздравим с нашия професионален празник и си пожелаем много здраве и успехи в борбата за здравето на другите, нека расте активното внимание на пулмологичната ни общност към тази опасна болест – комплексно проучване, актуализация на националния консенсус за борбата с нея и иницииране на социално-организационни мерки за нейното ограничаване.

PDF-download

ХОББ – динамика в нашите познания

Автор: Проф. Никола Алексиев

Настоящият обзор е съставен от данните от 325 литературни източника, публикувани в интернет за последните 4 месеца на 2008 г. Посочва се голямата честота и смъртност при ХОББ. Направен е преглед на съвременните познания по проблема за отделните направления на заболяването: епидемиология, рискови фактори, същност на болестта, форми, патогенеза, методи за диагноза и оценка, фармакологично, нефармакологично, хирургично и инвазивно бронхологично лечение, характеризиращи се с голяма положителна динамика. Очертани са бъдещите насоки.
Ключови думи: ХОББ, BOLD study, системно заболяване, интердисциплинарен проблем, фенотип, BODE-index, фармакологично лечение, белодробна рехабилитация, хирургично лечение, инвазивна бронхология

PDF-download

Хронична обструктивна белодробна болест в детска възраст: нашият опит

Автор: Проф. Мария Манева, д-р Kатарина Босковска, д-р Лидия Стояновска, д-р Лидия Петрусевска
Болница: Институт за белодробни болести при деца, Скопие, Македония

Хроничните заболявания на белите дробове в детска възраст заемат важно място в педиатрията. В световен мащаб, а също и у нас, броят на пациентите, страдащи от тази група заболявания, расте. Най-често се срещат следните три нозологични единици: бронхиална астма (БА), бронхиектазии (БЕ) и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). За щастие, ХОББ заема последното място в тази триада поради възрастовите характеристики на пациентите в педиатричната практика. ХОББ е съществен проблем по света с нарастващата си честота, заболеваемост, смъртност и цена. ХОББ се диагностицира най-често през 5 и 6 десетилетие на пациентите, но все повече нарастват доказателствата за значително по-ранното начало на заболяването. Счита се, че фактори, повлияващи ранните етапи на развитие, вероятно дори в перинаталния период, са отговорни за определянето на вероятността дали даден индивид ще е чувствителен на ефектите от излагането на екзогенни вредители през по-късните години от живота си. Добре документиран е фактът, че тютюнопушенето през пубертета сериозно засяга развитието на белодробните функции и по този начин уврежда нормалното функциониране на белите дробове за последващите години.1

PDF-download

Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) – системни прояви

Автор: Проф. Петър Добрев, проф. Никола Алексиев, д-р Атанас Златев
Болница: СБАЛББ „Св. София”

ХОББ е глобален здравен проблем. В последните години се натрупаха данни, които доказват, че ХОББ протича съвместно и с редица извън-белодробни заболявания: сърдечно-съдови, диабет, метаболитен синдром, рак, скелетно-мускулни промени, съдови нарушения и други. Представят се резултати от собствени проучвания за честотата и вида на придружаващи заболявания при ХОББ. Възниква проблемът дали ХОББ и протичащите с нея заболявания са резултат от действието на едни и същи рискови фактори. Търси се отговор на съществения въпрос – дали те, заедно с ХОББ, имат общ патогенетичен механизъм на развитие – резултат на системно възпаление, преминало от белодробните структури в общата циркулация. Тези заболявания играят голяма роля за протичането на ХОББ и често са причина за висока смъртност. За постигане на добри клинични резултати е необходима комплексна диагноза и лечение не само на ХОББ, но и на системните му прояви. Голямата им значимост се потвърждава от факта, че те са отразени в осъвременената дефиниция на ХОББ (GOLD – Updated, 2006).

PDF-download

Ендемичен клон от нозокомиални щамове Pseudomonas aeruginosa в клиника за интензивни грижи на Специализирана белодробна болница в София

Автор: Д-р Таня Стратева, д-р Добринка Иванова, проф. Иван Митов
Болница: Катедра по микробиология, Медицински университет, София; Втора МБАЛ, София

Бяха проведени фенотипни и молекулярно-генетични епидемиологични проучвания сред 29 проблемни нозокомиални щамове Pseudomonas aeruginosa, изолирани в Клиниката за интензивни грижи на УБ по белодробни болести „Света София” в периода 1999–2002 г. Щамовете бяха типирани посредством профилите на антимикробна чувствителност (резистотипове) и случайно амплифициране на полиморфна ДНК чрез полимеразно-верижна реакция (RAPD-PCR). Бяха открити общо 10 резистотипа, без доказване на преобладаващ. При проучените щамове P. aeruginosa, изолирани от различни пациенти и клинични материали, броят на генерираните фрагменти с RAPD-4 праймер беше 18, а на RAPD моделите – 12. Седем от RAPD профилите включваха само по един щам. Бяха установени пет клъстера, като клъстер I включваше 7 щама P. aeruginosa с идентичен RAPD профил, клъстер II – 5 щама, клъстер III – 4 щама, клъстер IV – 3 щама, и клъстер V – 2 щама. Между петте клъстери беше доказано високо клонално сходство (около 70%). В заключение, в мониторираната клиника е доказано персистиране на ендемичен клон, включващ щамове P. aeruginosa с проблемна антибиотична резистентност, за период от 3½ години.
Ключови думи: Pseudomonas aeruginosa, резистотипове, RAPD-PCR, ендемичен клон

PDF-download

Приложение на сърфактант при недоносени деца с респираторен дистрес – Отделение за новородени деца – Стара Загора, 2006–2008 г.

Автор: Д-р Христо Мумджиев, д-р Мариана Чолакова, д-р Антония Добрева, д-р Невена Стоянова, д-р Чавдар Вангелов
Болница: Отделение за новородени деца, МБАЛ „Проф. Ст. Киркович” АД, Стара Загора

Приложението на екзогенен сърфактант за лечение на хиалинно-мембранна болест при недоносени деца има 20-годишна история. Установен е ефектът от лечението със сърфактант върху преживяемостта и заболеваемостта, изпробвани са различни по състава си препарати и лечебни схеми. С помощта на многоцентрови проучвания (Wilkinson A, 1992; Robertson B, 1991) са изработени консенсусни позиции по повечето въпроси, касаещи практическото приложение на медикамента. Понастоящем продължава разработката на нови препарати (Sinha S, 2008), уточняват се схемите на лечение, както при хиалинно-мембранна болест, така и при други белодробни заболявания в неонаталния период (Greenough A 2000).

PDF-download

Легионелози

Автор: Доц. Майда Тихолова, проф. Иван Митов
Болница: Катедра инфекциозни болести, МУ, София; Катедра микробиология, МУ, София

Остро инфекциозно заболяване, което се причинява от Legionella pneumophila и протича под формата на тежка пневмония (легионерска болест) или грипоподобно заболяване (треска на Pontiaс).
Ключови думи: водниста диария, противодиарийни средства, racecаdоtril, рехидратираща терапия

PDF-download

Белодробна хипертония (част 1)

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

През месец април бе публикуван Експертният консенсусен документ на Американския колеж по кардиология и на Американската сърдечна асоциация за поведение при болните с белодробна хипертония. В изработването на документа са взели участие представители на Американската гръдна асоциация, на Асоциацията по белодробна хипертония, на Американския колеж на гръдните лекари и на Американската асоциация по ревматология. В следващите няколко броя ще ви запознаем с някои постановки от този документ, както и с основните принципни концепции на тези значими научни организации.

PDF-download

Показатели, определящи повишен риск от рецидив на бронхообструктивните прояви при деца до 2-годишна възраст

Автор: Д-р Сирма Милева, доц. Тодор Попов, доц. Иванка Галева
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”, София;Клиника по алергология и имунология

Ранната детска възраст е периодът с най-висока честота на бронхообструктивни прояви. Като възможни причини се разглеждат диспропорционалният фетален растеж на белите дробове, физиологичната ваготония, която персиситира през първите няколко години от живота, и повишеният нервно-мускулен тонус на бронхите. Старият афоризъм на Chevalier-Jackson, че не всяко „свиркане” е астма, важи и до днес. Описани са три фенотипа на „свиркащо дишане”, „транзиторно”, „персистиращо” и „с късно начало”, отразяващи хетерогенна група от състояния, характеризиращи се с различно съчетание на патогенетични и рискови фактори. Децата със „свиркащо дишане”, данни за алергия и фамилна анамнеза за астма са с повишен риск от персистиране на бронхообструктивните прояви. Въпреки това е трудно на индивидуално ниво да се разграничат „транзиторните” и „персистиращи свиркачи”. Поставянето на дефинитивна диагноза и свързаната с нея прогноза при първи епизод на „свиркане” в кърмаческа възраст е неизяснен и до момента въпрос, решаването на който е предизвикателство за педиатрите.

PDF-download

Рефезин в пулмологичната практика

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска”, София

Кашлицата и експекторацията са симптоми с важно диагностично значение в пулмологията. Кашлицата е мощен физиологичен механизъм за очистване на дихателните пътища от чужди материи и излишни секрети. Тя е рефлекторен отговор в резултат на раздразване на определени рецептори в лигавицата на дихателните пътища. Към специфичните дразнители се отнасят аспирирани чужди тела, вдишани частици прах или химически вещества, оток, хиперсекреция, възпалителна реакция, възникнала в резултат на инфекциозен или алергичен процес.2 Познаването на причините за появата на кашлицата и нейната характеристика определят и избора на терапевтичния подход. Клиничната практика изобилства с примери на неправилна преценка на характера на кашлицата и приложение на медикаменти, които не само че не са ефективни, но и в редица случаи влошават клиничния ход на заболяването. Експекторансите се използват от дълги години, въпреки че е имало значителен скептицизъм относно тяхната ефективност. Твърдяло се е, че „използването на експекторанси се основава главно на традицията и широко разпространената субективна клинична преценка, че те са ефективни” (АМН, 1980). Експекторансът е препарат, който се дава с цел понижаване на вискозитета на жилавия мукус или за да повиши секрецията на мукуса при суха, непродуктивна кашлица и изхвърлянето чрез кашлечния рефлекс на материи от дихателните пътища.

PDF-download

Случай на 17 г. момче с Mounier-Kuhn синдром

Автор: Доц. Пенка Переновска, д-р Владислав Улевинов, д-р Радост Кабакчиева, д-р Николай Улевинов, д-р Гергана Петрова, д-р Венелина Паньова
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска” София, ДО, МБАЛ „Монтана”

Дефектите в развитието на респираторния тракт са изключително разнообразни. При пациентите с белодробни заболявания честотата на тези аномалии варира между 1,4 и 14%. Авторите представят случай на пациент със синдром на Mounier-Kuhn. Диагнозата се основава на комплексни изследвания, включващи клинично наблюдение, функционално изследване на дишането, рентгенография и КАТ на гръден кош. Извършването на бронхоскопски процедури (бронхография и бронхоскопия) е показано с цел доказване на аномалии в бронхиалната система, както и за диференциална диагноза между агенезия, аплазия и хипоплазия, откриване на бронхиектазии и преди хирургическа намеса, ако такава е индицирана.

PDF-download

ХОББ – между реалност и бъдеще

Автор: Проф. Никола Алексиев

Многогодишни усилия са били положени за създаване на терминология, която да обедини старите названия хроничен бронхит, емфизем и бронхообструкция поради техните общи патологични, клинични прояви, както и ограничение на въздушния поток, макар с различни патофизиологични прояви. През годините са били предлагани много термини, но хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) е избраният термин в процес, преминал през няколко етапа (1959 Ciba Guest Symposium; 1984 Fletcher & Pride; 1985 NIH; 1987 ATS). В продължение на години ХОББ не е била обект на особено внимание от страна на медицинската общественост. Причината е отчаянието от недостатъчните резултати от нейното лечение – т.е. тя е била считана за нелечима. Това погрешно мнение води до подценяване на усилията за нейното ранно диагностициране и своевременно лечение. В последните десетина години този терапевтичен нихилизъм бива постепенно преодоляван в резултат на натрупващите се познания за патогенетичните и патофизиологичните механизми, водещи до ефикасни терапевтични средства и методи (1995 ATS-, 1995 ERS-Consensus Statements).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.