Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2009

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 4/2009:


» Някои мисли за бронхиалната астма в детската възраст
» Имунотерапия с алергени – специфичен метод за лечение на атопична бронхиална астма и алергичен ринит
» Алергичният ринит – рисков фактор за астма
» Злоупотреба с психоактивни вещества в детската възраст
» Инфекции на орофаринкса
» Бронхопулмонална дисплазия – клиничен опит, патогенеза и превенция
» Молекулярно–генетични проучвания върху факторите на вирулентност на респираторни изолати Pseudomonas aeruginosa от пациенти с муковисцидоза
» Пулмонална хипертония и вентилаторни нарушения на белия дроб при болни от ß-таласемия
» Рентгенови находки при някои хронични белодробни заболявания в детската възраст – част 2
» Вроден лобарен емфизем
» Erdosteine (ЕRDOMED®) подобрява бронходилататорния отговор към Salbutamol при пациенти с лека и умерена ХОББ
» Лесно с Easi-Breathe®

Някои мисли за бронхиалната астма в детската възраст

Автор: Доц. Мирослава Бошева

Проблемът бронхиална астма в детската възраст се коментира непрекъснато, защото от 2002 г. болестта е обявена за социално-значима. Социалната значимост на болестта се определя от драстично повишаващата се честота в развитите страни, особено сред социално слабите популации. Определянето на бронхиалната астма като социално-значима води до риска от подозирането и при всяко „свирене“ на гърдите, а това от своя страна води до опасност от хипердиангностика. Всеки лекар вече знае, че бронихалната астма се дължи на хронично възпаление на дихателните пътища, съчетано с бронхиална хиперреактивност към множество стимули (алергени и иританти), което протича с обратима – спонтанно или медикаментозно, с различна по тежест бронхиална обструкция и се демонстрира клинично с 4 симптома – „свирене“ нагърдите, „необяснима“ кашлица, затруднено дишане и/или „стягане“ в гърдите. Въпреки познанията за етиопатогенезата на бронхиалната астма, понякога диагнозата в педиатрията е трудна. Затрудненията произтичат от това, че че тя е предимно клинична и липсва диагностичен златен стандарт. Дори анамнезата понякога е затруднена, поради това че различното фенотипно „свиренето“ в гърдите се определя от родителите, а функционалното изследване на белия дроб е трудно и за България почти недостъпно във възрастта под 5–6 години.

PDF-download

Имунотерапия с алергени – специфичен метод за лечение на атопична бронхиална астма и алергичен ринит

Автор: Д-р Румяна Рачева
Болница: Гл. асистент, Клиничен център по алергология, Медицински университет, „Александровска” болница, София

Терапевтичното поведение при алергичните болести включва елиминиране на алергена, фармакотерапия, алергенна имунотерапия и обучение на пациентите за сътрудничество. Терапевтичният успех зависи от умелото индивидуално съчетаване на тези четири основни подхода за всеки един пациент. Елиминирането на клинично значимия алерген не винаги е възможно, фармакотерапията подобрява тежестта на симптомите и контрола на алергичното възпаление. Алергичните болести са с хронично рецидивиращ ход и лечението на пациентите не трябва да се ограничава само до овладяване на острата симптоматика. Пациентите трябва да са убедени, че трябва да се лекуват и тогава, когато се чувстват добре, да сътрудничат в лечението.

PDF-download

Алергичният ринит – рисков фактор за астма

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по детски болести, УМБАЛ „ Александровска”

Честотата на астмата и другите алергични заболявания в детството значително се увеличи през последните десетилетия със значитeлен ефект върху цената на здравните услуги. Генетичните фактори трябва да си взаимодействат с факторите на околната среда, за да се определи експресията и прогресията на заболяването. Комплексът от взаимодействия започва вероятно в ранните етапи на живота, дълго преди клиничната изява на заболяването. Астмата и алергичният ринит са бреме за пациента и за обществото. Астмата е свързана с висока цена за лечение, необходимост от хоспитализации и понякога – с фатален изход. Алергичният ринит не е животозаплашващо заболяване, но е досадно за пациентите, влошава качеството им на живот, изпълнението на служебните задължения при възрастните и посещаемостта на училище при децата.

PDF-download

Злоупотреба с психоактивни вещества в детската възраст

Автор: Доц. Николай Данчев, доц. Ирина Николова
Болница: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

През последните 10 години злоупотребата с широк спектър от психоактивни вещества в България придоби характер на ендемия, която обхваща все по-млади хора. В момента в нашата страна е налице добре разработен черен пазар на наркотици, който предлага почти цялата гама от наркотични вещества. Това води до сериозно нарастване на процента на злоупотребяващи с наркотични вещества както в общата популация млади хора, така и в частност сред учениците. Епидемиологичните данни показват значително нарастване на злоупотребата с психоактивни вещества в детската възраст от една страна, а от друга значително снижаване на възрастта сред злоупотребяващите.

PDF-download

Инфекции на орофаринкса

Автор: Д-р Николай Улевинов, д-р Владислав Улевинов
Болница: УМБАЛ „Александровска”, София

Специфичната и неспецифичната мукозна защита на устната кухина допринасят за продължителното състояние на здраве и устойчивост на устната лигавица. Някои системни заболявания, като левкемиите или имунокомпрометиращи болести, увеличават риска от орални инфекции.
Токсично въздействие върху оралната лигавица може да окаже радиацията и химиотерапията. Диференциалната диагноза на лезиите в устната кухина се базира на клиничните прояви. Херпесните лезии се срещат по устната лигавица, предимно по гингивата, небцето и латералните страни на езика. Тези изменения обикновено са везикули и руптурирането им причинява язвички, които се резорбират за 7 до 14 дни.

PDF-download

Бронхопулмонална дисплазия – клиничен опит, патогенеза и превенция

Автор: д-р Василка Илиева, д-р Петя Петрова
Болница: НКБ, Клиника по детски болести и детска кардиология

Бронхопулмоналната дисплазия е хронична белодробна болест, която се развива при недоносени деца с респираторен дистрес-синдром, лекувани с кислород и механична вентилация с позитивно налягане. Честотата е 5,5–14,5% от всички вентилирани деца, а при новородени под 1000 гр. е между 50–80%. В клиниката през последните 5 години са наблюдавани 65 деца с БПД, от които 57 на възраст под 1 година и 8 над 1-годишна възраст. Диагнозата е поставена въз основа на общоприетите клинични и параклинични критерии. Основна причина за хоспитализацията е различна по степен екзацербация на хроничната дихателна недостатъчност. Проведе се комплексно лечение, включително кислородотерапия, а при 21 от случаите – и апаратна вентилация. Относително високата честота, трудното лечение и настъпващите усложнения, засягащи качеството и продължителността на живот, превръщат БПД в значим клинико-социален проблем. Разбирането на патогенетичните механизми и съвременните превантивни стратегии могат да намалят честотата и тежестта на заболяването.

PDF-download

Молекулярно–генетични проучвания върху факторите на вирулентност на респираторни изолати Pseudomonas aeruginosa от пациенти с муковисцидоза

Автор: Гл. ас. Таня Стратева,1 ас. Гергана Петрова2, доц. Пенка Переновска2, проф. Иван Митов1
Болница: 1Катедра по медицинска микробиология, Медицински университет, София, 2Детска клиника, УМБАЛ “Александровска”, Медицински университет, София

През периода 2006–2009 г. бяха събрани 42 щама Pseudomonas aeruginosa от храчки на 26 пациенти с муковисцидоза (MV) за проучване на честотата на разпространение на гените, кодиращи фактори на вирулентност. Беше извършена амплификация чрез полимеразно-верижна реакция на 9 различни гени: algD (кодиращ алгинат), pilB (фимбриален протеин PilB на тип IV пили), nan1 (неураминидаза), lasB (еластаза LasB), plcH (хемолитична фосфолипаза C), exoS (екзоензим S), exoU (екзоензим U), exoT (екзоензим Т) и exoY (екзоензим Y). Беше установено широко разпространение на algD и plcH сред изследваните MV изолати P. aeruginosa – съответно 85,7% и 71,4%. Гените, кодиращи тип III ефекторни протеини, показаха следната честота: exoS – 52,4%, exoU – 28,6%, exoT – 54,8%, exoY – 85,7%. pil B и nan1 бяха открити съответно при 9,5% и 38,1% от проучените изолати. Щамовете P. aeruginosa с наличен nan1 ген бяха изолирани само от пациенти с често повтарящи се екзацербации на белодробните инфекции и тежко клинично състояние (n=6). В заключение, слаймът, изграден от алгинат, беше основния фактор за адхезия на изследваните респираторни MV изолати P. aeruginosa.

PDF-download

Пулмонална хипертония и вентилаторни нарушения на белия дроб при болни от ß-таласемия

Автор: Д-р Иван Чакъров, докторант1, доц. д-р Петрана Чакърова, д. м.1, гл. ас. д-р Румен Маринов3, доц. Татяна Влайкова, д. б.2, доц. д-р Пенка Переновска, д.м.4, ас. д-р Златко Димитров1
Болница: 1Катедра „Педиатрия”, 2Катедра „Химия и биохимия”, Медицински факултет, Тракийски униветситет, Стара Заго- ра; 3НЦССЗ-София, Детска клиника, 4Детска клиника, УМБАЛ „Александровска”, София

Сърдечната недостатъчност (СН) е най-честата причина за смърт при болни с -таласемия. Тя се обуславя от левокамерна (LV) дисфункция, резултат на претоварване с желязо от перманентните хемотрансфузии. Както пациентите с таласемия майор (ТМ), така и тези с таласемия интермедия (TI), имат уникален хемодинамичен модел на деснокамерното обременяване и белодробната хипертония като допълнение към левокамерната дисфункция.
Цел на настоящото проучване е да оценим обременяването на дясната камера, наличната БХ и да потърсим корелация с вида и степента на изява на вентилаторните нарушения в белия дроб.

PDF-download

Рентгенови находки при някои хронични белодробни заболявания в детската възраст – част 2

Автор: Д-р Евгения Еленчева, д-р Гергана Петрова, доц. Пенка Переновска
Болница: Детска клиника, МБАЛ „Александровска”

Хроничните белодробни заболявания са чести за детската възраст. Рентгенографското изследване е важен етап в диагностично-терапевтичната схема на поведение при тях. Въз основа на дългогодишния си богат опит в лечението на преминалите през клиниката пациенти с хронични белодробни заболявания на авторите, се обобщават характерните рентгенови находки при деца с вродени кистични малформации на белите дробове, муковисцидоза, бронхиектазии, хемосидероза и саркоидоза.
Ключови думи: вродени кистични малформации на белите дробове, муковисцидоза, бронхиектазии, хемосидероза, саркоидоза.

PDF-download

Вроден лобарен емфизем

Автор: Д-р Мартина Гълъбова, д-р Лъчезар Маринов, доц. Иван Гълъбов, д-р Димитър Петров
Болница: Първа детска клиника, Университетска болница „Св. Марина”, Варна

Авторите представят един случай на ВЛЕ, изявяващ се със суха дразнеща кашлица, затруднено и учестено дишане, свиркане в гърдите, хиперсонорен перкуторен тон в лявата гръдна половина, удължен експириум, отслабено везикуларно дишане, сухи свиркащи хрипове двустранно, рентгенови данни за свръхраздуване на левия горен лоб и редуциран обем на десния горен белодробен дял, най-вероятно компресионно. ВЛЕ изисква изчаквателно поведение, консервативно лечение и активно наблюдение.
Ключови думи: вроден лобарен емфизем, клиника, рентгенологична диагноза, поведение

PDF-download

Erdosteine (ЕRDOMED®) подобрява бронходилататорния отговор към Salbutamol при пациенти с лека и умерена ХОББ

Автор: Р. дал Негро, M. Висконти, Ф. Тревизан, С. Бертако, C. Mикелето, С. Тонела
Болница: Белодробно отделение, Главна болница Орланди, Бусоленто, Италия

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е прогресивно състояние, което се характеризира с недостиг на въздух, в повечето случаи необратимо. Оксидативният стрес и хроничното белодробно възпаление са важни отличителни елементи в патогенезата на ХОББ и повлияват няколко фактора на белодробната патология [Rahman, 2005]. Кислород-съдържащите радикали и проинфламаторните цитокини повлияват 2-адренорецепторната фун кция чрез серия от биологични реакции. Тези механизми допринасят за отслабването на отговора към 2-адренергичната стимулация при хронично възпаление на дихателните пътища [van Hoof et al. 2003; Koto et al. 1996].

PDF-download

Лесно с Easi-Breathe®

След въвеждането на джобния дозиран аерозол (pMDI) през 1956 година, инхалаторният метод на лечение на бронхиалната астма и ХОББ е посочен като основен, поради предимствата за директно действие върху белия дроб и използването на по-ниски терапевтични дози. Това от своя страна намалява риска от проява на страничните действия на медикаментите. Инхалаторният път на приложение на медикаментите, макар и предпочитан, е свързан с някои неудобства, които могат да „провалят” лечението на пациента. Използването на дозираните аерозоли не винаги е правилно, поради недостатъчно и/или неразбрано от пациента обучение за начина им на приложение. Някои от добре обучените пациенти не могат да изпълнят необходимите стъпки за приложение на инхалаторите си или с времето загубват правилната техника на приложението им.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.