Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2011

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 4/2011:


» УВОД – Бронхообструктивен синдром при децата
» Изследване върху лечението на бронхиолит при кърмачето в условията на извънболничната помощ Проспективно обсервационно проучване при 520 пациенти във Франция
» Мястото на хомеопатичното лечение на бронхиалната астма в педиатрията
» Необходимост от имунизация срещу грип на медицинските специалисти Международни аспекти на проблема
» Тютюнопушене при деца с астма
» Връзката алергичен ринит – астма. Носът е тази част от белите дробове, която можем да докоснем с пръст
» Особености при протичането и диагнозата на Вегенеровата грануломатоза
» Пациенти с муковисцидоза и серумен цинк
» Резултати от белодробната рехабилитация на болни от ХОББ с тежко увреден здравен статус

УВОД – Бронхообструктивен синдром при децата

Автор: Доц. Пенка Переновска
Главен редактор

Според определението на СЗО „Обструкцията на дихателните пътища е стеснение или запушване на дихателните пътища в резултат на натрупване на материал в лумена, задебеляване на стената, съкращаване на бронхиалните мускули, намаляване на силите на ретракция на белите дробове, разрушаване на дихателните пътища без загуба на алвеоларна тъкан и/или външна компресия”. Механизмът на възникване на бронхиалната обструкция е свързан с вибрация на просвета на големите бронхи, вследствие на намаление на интрабронхиалното налягане при висока скорост на въздушната струя.

PDF-download

Изследване върху лечението на бронхиолит при кърмачето в условията на извънболничната помощ. Проспективно обсервационно проучване при 520 пациенти във Франция

Автор: Ж. Стагнара,1 А. Демонсо,2 А. Венкток,3 Н. Никотоянис,4 Г. Дуру5
Болница: 1Педиатър (Лион) 2Общопрактикуващ лекар и хомеопат (Реймс) 3GYD Institut, Groupe IMS Health (Лион) 4Университет Клод Бернар (Лион) 5Университет Клод Бернар (Лион)

Острите бронхиолити, причинени в 60–90% от случаите от респираторния синцитиален вирус (РСВ),1 засягат главно малки деца.2 В действителност 84% от острите брохиолити се диагностицират при деца под 30-месечна възраст. В развитите страни това заболяване, което се проявява под формата на епидемии от средата на ноември до средата на януари, е основната причина за остри респираторни прояви при кърмачето на възраст под 2 години. Пикът на честотата на заболяването обхваща групата от 2 до 7 месеца.4, 5 Изчислено е, че около 460 000 кърмачета (т.е. 30% от възрастовата група) биват засягани от тази инфекция6 и че броят на децата, боледуващи от бронхиолити, не спира да се увеличава от 1992 г. насам, като средният ръст за 1996 г.4 възлиза на 9%.

PDF-download

Мястото на хомеопатичното лечение на бронхиалната астма в педиатрията

Автор: Д-р Слави Филчев,1, 2 д-р Зорка Угринова,2, 3 д-р Мариян Иванов2, 3
Болница: 1 УМБАЛ „Света Анна“, София 2 Европейска школа по клинична хомеопатия, България 3 Медицински център „Фитолек“

Хомеопатията намира все по-голямо приложение при лечението на детската астма. Педиатрите и другите медицински специалисти трябва да са запознати с този терапевтичен метод и да са в състояние да го обсъждат с родителите на болните деца. Липсата на единна теория за действието на хомеопатията не може да отрече ефективността й в практиката дори и при такова хронично заболяване като астмата. В статията ние дискутираме доказани хомеопатични медикаменти за лечние на детската астма.
Ключови думи: хомеопатия, бронхиална астма, деца.

PDF-download

Необходимост от имунизация срещу грип на медицинските специалисти. Международни аспекти на проблема

Автор: Доц. Нина Гачева
Болница: Българска асоциация по превенция и контрол на нозокомиалните инфекции „БулНозо“

Налице са публикувани данни, доказващи ползата от ваксинацията срещу грип на медицинските специалисти по отношение на резултатността от лечението на пациентите и отсъствията от работа на специалистите, както и за ограничаване на разпространението на грипната инфекция сред персонала. В тази статия е представен преглед на фактите и дискусиите по въпроса за необходимостта от ваксинация срещу грип на здравния персонал, потенциалните пречки за обхващане с имунизация, респ. причините, поради които имунизацията се приема от медицинските специалисти, силните страни и слабостите на различните стратегии, прилагани или препоръчвани за подобряване на имунизационния обхват на персонала. Изяснява се нуждата от приемане на национални цели за постигане на определено ниво на имунизираност срещу грип и въвеждане на комплексни интервенционни мерки в съответствие с последните препоръки на Съвета на ЕС, според които крайната цел е да се достигне имунизационно покритие от 75% до грипния сезон на 2014–2015 г.

PDF-download

Тютюнопушене при деца с астма

Автор: Доц. Ваня Недкова,1 доц. Mария Aнгелова,2 д-р Ваня Mиланова,3 д-р Венцислава Стояновa,1 д-р Надя Kоларовa,1 Николай Янев,4 Атанаска Божинова2
Болница: 1Катедра по педиатрия, Медицински университет, Плевен 2Катедра по химия и биохимия и физика и биофизика, Медицински университет, Плевен 3Катедра по обща медицина, Съдебна медицина и деонтология, Медицински университет, Плевен 4Катедра по пулмология, Медиц

Направен е литературен обзор за влиянието на тютюнопушенето върху честотата и тежестта на астмата в детска възраст. Отчита се зачестяване на тютюнопушенето сред подрастващите във възрастта 14–16 години. Голям брой проучвания в последните десетилетия отчитат повишена честота на детската астма. Сред мерките за превенция особено място заемат подобряване на факторите на околната среда с ограничаване на тютюнопушенето. Редица проучвания от Канада, Франция и Швейцария съобщават за връзката на тютюнопушенето и лошия контрол на астмата. Разпространението на астмата сред ученици от Швеция е значително по-високо сред децата на майки пушачки. Доказано е, че тютюнопушенето на майката по време на бременността намалява експресията на гени, участващи в развитието на белите дробове. Определянето на котинин и тиоцианати като обективни маркери за тютюнопушене разкрива възможности за определяне на корелационни зависимости между степента на тютюнопушене и биологични показатели, определящи тежестта на астмата.

PDF-download

Връзката алергичен ринит – астма. Носът е тази част от белите дробове, която можем да докоснем с пръст

Автор: Д-р Мариана Мандажиева
Болница: ВМА, София

Непрестанно увеличаващото се разпространение на алергичните заболявания и мултиорганното им засягане дават с основание правото да се класифицират като третото по значимост хронично заболяване в световен мащаб. Главно място сред тях заемат алергичният ринит и астмата поради хронично-прогресивното, често едновременно протичане с негативно социално-икономическо отражение върху засегнатите пациенти. Астмата засяга приблизително 4–11% от населението на земята, докато алергичният ринит е с разпространение 10–30%.1, 2 Според няколко епидемиологични проучвания АР и астмата често засягат едновременно един и същ индивид, като астмата е с по-тежко протичане при наличие на алергичен ринит в сравнение със случаите без диагностициран алергичен ринит.3 Около 40% от страдащите от АР имат бронхиална астма, а 80% от пациентите с астма имат придружаващи симптоми на АР, достигащи до 95% при подробно събрана анамнеза и щателно физикално изследване.4

PDF-download

Особености при протичането и диагнозата на Вегенеровата грануломатоза

Автор: Доц. Димитър Костадинов,1 проф. Петко Минчев,1 Янина Славова,1 доц. Росен Дребов,2 Христо Пседерски2
Болница: 1СБЛАББ „Св. София“ 2УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Васкулит е термин, обхващащ болести с разнообразна локализация и клинико-патологични характеристики, включително и деструкция на кръвоносните съдове. Респираторната система включва повечето първични системни васкулити, като некротизиращ грануломатозен артериит, известен и като Вегенерова грануломатоза. Рядко срещано заболяване с неспецифична клинична картина, което често създава диференциално-диагностични затруднения, особено в детската възраст. Цел на настоящето изложение е да се представят трудностите в поставяне на диагнозата при Вегенерова грануломатоза при 14-годишно момче. Ключови думи: системен некротизиращ грануломатозен васкулит.

PDF-download

Пациенти с муковисцидоза и серумен цинк

Автор: Доц. Ваня Недкова,1 доц. Мария Ангелова,2 д-р Надя Коларова-Янева1
Болница: 1 Катедра по педиатрия, Медицински университет, Плевен 2 Катедра по химия и биохимия, Медицински университет, Плевен

Цел: Да се определят клиничните характеристики на пациентите с муковисцидоза и да се проследят концентрациие на серумния цинк.Резултати и обсъждане: Представени са резултатите на клиничните показатели и серумния цинк (СЦ) на 16 (n=16) деца-пациенти с муковисцидоза и 21 контроли (средна възраст 10.2 години). Пациентите бяха разделени на 2 групи – с изразена и без изразена малабсорбция. В първата група (n=8) стойностите на СЦ са 10.13±0.41 μmol/L, във втората (n=8) – 14.39±2.92 μmol/L, а при контролите – 19.2±4.77 μmol/L. При пациентите с изразен малабсорбционен синдром стойностите на хемоглобина и еритроцитите са по-ниски, a стойностите на серумното желязо, протеинограмата и йонограмата са сигнификантно по-ниски в сравнение с тези без малабсорбция (р < 0.005). При 16-те деца-пациенти установихме нисък индекс на телесната маса (ИТМ): средна стойност18 kg/m2.

PDF-download

Новости

Резултати от белодробната рехабилитация на болни от ХОББ с тежко увреден здравен статус. Авторите си поставят задачата да проучат ретроспективно въздействието на белодробната рехабилитация върху болни с ХОББ при значително увредено здравно състояние. Досега този въпрос не е добре осветен поради изключването на такива пациенти от подобни клинични наблюдения. За 4-годишен период (2006–2010) при 407 болни с ХОББ (75% в стадий III–IV) е проведена интензивна белодробна рехабилитация за 12 седмици, средно 20–25 часа седмично. При започване и завършване на програмата са били регистрирани резултатите от следните изследвания: 6-минутен тест за преминато разстояние при ходене, върхово постижение при упражнения с велосипеден ергометър (значително намалени средни изходни стойности от 43±29 W) и качеството на живот по данни от въпросника на St. George (значително нисък изходен резултат от 66 точки). След приключване на белодробната рехабилитация всички изходни данни са били статистически достоверно подобрени (p<0.001). Ергометричните данни и тези от 6-минутния тест за ходене са подобрени значимо при 68% от проследените болни. Значимо се подобрява и качеството на живот.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.