Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2012

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 4/2012:


» Възпалителните процеси на горните дихателни пътища и значението им за развитието на белодробни болести
» Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение
» Сезонните грипни епидемии – проблем, пред който се изправяме всяка година
» Физиология и патофизиология на дишането при ларингектомираните пациенти
» Перинатални рискови фактори за развитие на бронхопулмонална дисплазия при новороденото
» Приложение на биомаркери при пневмонии, придобити в обществото
» Епидемиология и превенция на грип при възрастни пациенти
» Инхалаторни устройства и малки дихателни пътища: желания и реалност
» Начин на приложение на хомеопатичния продукт Тонзилотрен при ученици с хроничен тонзилит и тонзилокардиален синдром

Възпалителните процеси на горните дихателни пътища и значението им за развитието на белодробни болести

Автор: доц. Асен Златев Зам.-главен редактор
Болница: Началник Клиника по неспецифични белодробни болести СБАЛББ „Св. София“

Болестите на дихателната система са третата група заболявания с най-висок леталитет след мозъчно-съдовите и сърдечно-съдовите заболявания. От тях най-често срещани са: инфекции на горните дихателни пътища, ларингити, тонзилофарингити, трахеити, бронхити, пневмонии, бронхиектазна болест, ХОББ и др. Възпалителният процес най-често започва от горните дихателни пътища. При развитие на процеса възпалението десцендира в бронхите и алвеолите, в резултат на което се развива клиничната картина на редица възпалителни заболявания на белите дробове.

PDF-download

Субхордален ларингит – диагноза и терапевтично поведение

Автор: Доц. Иван Гълъбов1, доц. Мартина Гълъбова1, д-р Ваня Колева1, д-р Свилен Досев2
Болница: 1Катедра по педиатрия, Медицински университет, Варна 2МБАЛ, Русе

Субхордалният ларингит е заболяване, което засяга най-често децата от 3-месечна до 6-годишна възраст с пикова изява през втората година. Честотата е относително висока, като по-често се среща сред мъжкия пол. Причинителите са най-често вируси, а сред тях основно – парагрипният и респираторно-синцитиалният вирус. Неколкодневен остър катар често предхожда острия пристъп на диспнея, появяваща се през нощта. Дишането се затруднява и е придружено с груб, дрезгав и писклив глас. Заболяването е динамично, с непрекъснато нарастваща инспираторна диспнея и задух. Диагнозата е лесна: особено ако се мисли за него или има и други епизоди. Терапията изисква свеж и овлажнен въздух и приложение на системни кортикостероиди, най-добре венозно. След шестата година заболяването отзвучава напълно.

PDF-download

Сезонните грипни епидемии – проблем, пред който се изправяме всяка година

Автор: Проф. Мира Кожухарова, д-р Теодора Георгиева, проф. Нели Корсун
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести

Проблемът „грип“ представлява интерес за българското общество и това е безспорно. Сезонните грипни епидемии, които възникват ежегодно и по време на които в продължение само на 4 до 6 седмици броят на заболелите е толкова голям, че не може да се прави сравнение с нито едно друго инфекциозно заболяване, както и повишаването на смъртността, особено сред хората от високорисковите групи, се възприемат като много важен въпрос за нашето здравеопазване и от медицинската, и от широката общественост. Информациите, свързани с началото и развитието на грипните епидемии, с особеностите на актуалните грипни вируси, се посрещат с постоянно и специално внимание.

PDF-download

Физиология и патофизиология на дишането при ларингектомираните пациенти

Автор: Доц. Цоло Цолов, д-р Тома Аврамов
Болница: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Годишно в България около 400 души се подлагат на ларингектомия по повод карцином на ларинкса. По същество от физиологичния механизъм на дишането отпадат горните дихателни пътища с техните важни регулаторни функции. Цел на настоящото съобщение е да запознае оториноларинголозите и медицинската общност с някои от тези промени, които следва да се имат предвид при определяне на постоперативните грижи и режима на тези пациенти, в експертната дейност на ТЕЛК, и че е крайно време на тези пациенти да им бъде предложена и специализирана психологична подкрепа.

PDF-download

Перинатални рискови фактори за развитие на бронхопулмонална дисплазия при новороденото

Автор: Доц. Нели Жекова
Болница: Клиника по неонатология, СБАЛАГ „Майчин дом“; Катедра по АГ, МУ, София

Бронхопулмоналната дисплазия (БПД) е най-тежкото хронично белодробно усложнение на недоносените деца. Нейната честота се увеличава през последните години поради нарастващия брой на преживелите новородени с много и екстремно ниско тегло. Съществуват редица пре- и постнатални фактори, които са свързани с еволюцията на „новата“ БПД. Тяхната патогенетична роля е все още неизяснена. Цел на проучването: да се определят най-значимите рискови фактори, които допринасят за възникване на БПД и тяхното значение за тежестта на заболяването.

PDF-download

Приложение на биомаркери при пневмонии, придобити в обществото

Автор: Д-р Ваня Костадинова, д-р Йордан Радков
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ „Св. Марина“, Варна

Пневмониите, придобити в обществото (ППО), са най-честите инфекциозни заболявания в съвременния свят. В последните години интензивно се проучват т.нар. биомаркери (БМ) – субстанции, които се повишават като част от възпалителния отговор към инфекциозен процес. Идеалният биомаркер за бактериални дихателни инфекции трябва да позволява бърза диагноза, да притежава висока прогностична стойност и да подпомага терапевтичното решениe. Рутинно използвани в практиката БМ са левкоцитен брой, С-реактивен протеин и прокалцитонин. Напоследък се въвеждат редица молекули, позволяващи оценка на тежестта и прогнозата на ППО.

PDF-download

Епидемиология и превенция на грип при възрастни пациенти

Автор: Доц. Явор Иванов
Болница: Ръководител на Клиника по белодробни болести, МУ, Плевен

По данни на СЗО годишната грипна епидемия води до значителни последици по отношение на общественото здраве. Ежегодно 5–15% от населението е засегнато от грипните епидемии, които предизвикват от 3 до 5 млн. тежки случая в световен мащаб и водят до 250 000–500 000 смъртни случая1–3. Грипът предизвиква вторични инфекции при всички възрастови групи и обостряния на съществуващи хронични заболявания, като води до тежки усложнения и повишена болестност и смъртност4, 5. Международните препоръки за противогрипна ваксинация на Световната здравна организация (СЗО), Европейския съюз (ЕС) и Центъра за контрол на заразните заболявания (CDC) изискват все по-пълно обхващане на възрастното население, особено на рисковите групи. В същото време ваксинационният обхват в България трайно спада през последните три години, за да достигне под 3% през сезона 2011/2012 г. Нужни са повече усилия на личните лекари и специалистите, за да убедят пациентите в ползите на противогрипната ваксинация, особено на рисковите групи.

PDF-download

Инхалаторни устройства и малки дихателни пътища: желания и реалност

Автор: Д-р Диана Петкова
Болница: УМБАЛ „Св. Марина“, Варна; Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, Варна

Респираторният тракт е един от най-старите пътища, използвани за приложение на медикаменти (фиг. 1). След втората половина на ХХ в. в разработването на инхалаторни устройства са приложени технологии от различни клонове на науката, като процесът се стимулира от нарастващата честота на болните от бронхиална астма и хронична обструктивна белодробна болест. Първата успешна инхалаторна система – дозовият инхалатор (pMDI), е въведена в средата на 50-те години. Днес са достъпни различни инхалатори за приложение на кортикостероиди, 2-агонисти и други медикаменти за локално приложение при белодробни заболявания (фиг. 2). От прилаганите в миналото фрео нови pMDI устройства се премина към използването на HFA (hydrofluoroalkanepropelled) pMDIs и към прахови инхалатори (DPIs)1.

PDF-download

Начин на приложение на хомеопатичния продукт Тонзилотрен при ученици с хроничен тонзилит и тонзилокардиален синдром

Автор: K.м.н. проф. Н. В. Нагорная, к.м.н. Г. В. Бордюгова, K.м.н. Г. В. Дубова, И. Ю. Муравская, Н. О. Четверик

Mетодът за използване на комплексния хомеопатичен препарат Тонзилотрен (Atropinum sulfuricum D5, Hepar sulfuris D3, Kalium bichromicum D4, Silicea D2, Mercurius bijodatus D8) при ученици с хроничен тонзилит и тонзилокардиален синдром е разработен и тестван в Катедрата по педиатрия към фФакултета за следдипломна квалификация на Националния медицински университет, Донецк.
Дизайн на клиничното изследване
♦ Клинично наблюдение;
♦ Диагноза: хроничен тонзилит и тонзилокардиална патология;
♦ Период: две години (2008–2010);
♦ Пациенти: 51 деца на възраст 6–18 години;
♦ Терапия: 3 х 1 таблетка 60 дни курс, 3 курса по 60 дни с интервал четири месеца между курсовете.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.