Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2013

NP4_korici_


» РЕДАКТОРСКИ АНОНС – Съвременна диагностика в пулмологията
» Ролята на здравните специалисти върху качеството на живот на пациенти в детска възраст
» Дете в риск
» Микробиологична диагноза на остри и хронични бронхопулмонални инфекции в детско-юношеска възраст
» Полиморфизми на единични нуклеотиди при ADAM33
» Върху конгениталната неутропения. По повод на един случай
» НОВОСТИ

РЕДАКТОРСКИ АНОНС – Съвременна диагностика в пулмологията

Автор: Доц. Владимир Максимов
В последните години се наблюдава значителна патоморфоза в клиничното протичане, рентгеновия образ и лабораторните изследвания на редица белодробни заболявания. Това създава значителни диференциално-диагностични затруднения и налага използване на съвременни диагностични методи. Най-съществено значение в диагнозата на белодробните заболявания има образната диагностика. Освен класическите рентгенови методи – рентгеноскопия, рентгенография, томография, в последните години съществено място намира компютърната томография.
Статията – PDF
 

 

 

Ролята на здравните специалисти върху качеството на живот на пациенти в детска възраст

Автор: Проф. Николай Ламбов1, проф. Валентина Петкова2, доц. Милен Димитров1
Болница: 1Катедра по технология на лекарствените средства и биофармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Катедра по организация и икономика на фармацията, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Детската заболеваемост в България се е повишила за последните 20 години, а смъртността е почти два пъти по-висока от средната в ЕС. Разглеждайки въпроса за измерване на качеството на живот при пациенти деца, нещата се усложняват поради самата физиологична и емоционална специфика на детската възраст. Задълбоченото проучване на възможностите на прилагане на различни възрастово-специфични лекарствени форми и терапевтични подходи от страна на здравните специалисти ще повлияе положително терапевтичния процес при тази особено уязвима възрастово-специфична група.
Статията – PDF
 

 

 

Дете в риск

Автор: Проф. Ваня Недкова1, д-р Ваня Миланова2, д-р Надя Коларова-Янева1, д-р Магдалена Маркова-Радева1
Болница: 1Катедра по детски болести, Медицински университет, Плевен
2Катедра по обща медицина, Медицински университет, Плевен

В развиващите се страни децата в риск съставляват до 50% от населението.
При децата в риск липсва задоволяване на основни потребности като храна, дрехи, подслон, безопасност, родителска подкрепа, здравни грижи, образование. Правата на детето със социалните и правните принципи за защита и благоденствие са приети с Конвенцията на ООН през 1969 г. В България Законът за закрила на детето е приет през 2000 г., а започва своята дейност през 2001 г.
Статията – PDF
 

 

 

Микробиологична диагноза на остри и хронични бронхопулмонални инфекции в детско-юношеска възраст

Автор: Доц. Таня Стратева1, д-р Гергана Петрова2, проф. Пенка Переновска2, проф. Петко Минчев3,
д-р Цветана Джурова4, проф. Иван Митов1, доц. Райна Гергова1, 5

Болница: 1Катедра по медицинска микробиология, Медицински факултет,
Медицински университет, София
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
3Клиника по детска пулмология, УСБАЛББ „Света София“, София
4Детско отделение, МБАЛ, Пирдоп
5МДЛ „Медирс“, София

Цел: Да се проучи етиологията на някои остри и хронични бронхопулмонални инфекции (БПИ) в детско-юношеска възраст и да се анализира антимикробната чувствителност на етиологичните причинители.
Пациенти и методи: За периода 1998–2012 г. микроскопски и културелно бяха изследвани храчки от 564 пациенти (458 с придобита в обществото пневмония (ПОП) и 108 с муковисцидоза (МВ)), на възраст от 1 до 18 години. Антибиотичната чувствителност беше определяна чрез дифузионния дисков метод.
Статията – PDF
 

 

 

Полиморфизми на единични нуклеотиди при ADAM33

Автор: Д-р Гергана Петрова, д-р Димитринка Митева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Астмата е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, чийто естествен ход се манифестира с прогресиращ спад в показателите на дихателната функция като ФЕО1 (форсиран експираторен обем за 1 секунда) и постоянна бронхиална хиперреактивност, които най-вероятно са директно повлияни и от възпалителни и от структурни изменения.
Статията – PDF
 

 

 

Върху конгениталната неутропения. По повод на един случай

Автор: Проф. Георги Петков1, доц. Георги Йорданов2, доц. Ваня Цонева3, проф. Емилия Христова4, д-р Светлана Маджункова5
Болница: 1Катедра по педиатрия, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
2Катедра по офталмология и обща медицина, Медицински факултет, Тракийски уни-
верситет, Стара Загора
3Клинична лаборатория, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора
4Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София
5Изследователски център за генно инженерство и биотехнологии при МАНУ, Скопие

Съществуващите нарушения в неутрофилните левкоцити или техните прогенитори, предизвикващи неутро-
пения, са комплексна група от единици в един спектър с различна клинична тежест и генетични лезии. На еди-
ния край е расово детерминираната неутропения, при която клинично не се установява повишена честота
на инфекции и костният мозък е нормален. На другия край на спектъра са изолираните неутропении с изявена
депресия на абсолютния неутрофилен брой и тежки инфекции, както и случай с тежка конгенитална неутропе-
ния, съчетана със синдромални особености.
Статията – PDF
 

 

 

НОВОСТИ

Реферирал: д-р Мая Живкова

Клинични симптоми на екзацербацията на ХОББ в проучването Hokkaido
Ефекти на редукцията на телесното тегло върху контрола на астмата при пациенти със затлъстяване с тежка астма
Могат ли критериите за качество да заместят визуалната инспекция при спирометрия?
Тиотропиум Respimat Soft Mist Inhaler vs. HandiHaler при пациенти с ХОББ
Белодробната функция е предиктор за фенотипа и тежестта на ХОББ
Регистри за белодробна хипертония при деца
Статията – PDF
 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.