Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2017

NF1_korici_


» Увод
» Новият европейски регламент при in vitro диагностика: връзката между иновативни лекарствени продукти и съпътстваща диагностика
» Педиатрични лекарствени форми и индивидуализиране на терапията – 10 години след създаване на Педиатричния комитет
» Персонализирана/прецизирана фармакотерапия: от биомаркерите до регулаторните изисквания
» Етични аспекти при клинични изпитвания с уязвими групи пациенти
» Мултимодалната аналгезия като подход за индивидуализиране на обезболяването при остра постоперативна болка
» Профилактика и лечение на Helicobacter Pylori инфекции с природни продукти
» Фармакологични ефекти на аминокиселини и методи за анализ

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми читатели, драги колеги!
С удоволствие се обръщам към всички Вас, които активно съдействате в годините не само да се увеличава броят на читателите, но да се изменя характерът на списанието в съответствие с новите тенденции в регулацията на лекарствените продукти, за подобряване на законовите нормативи и възможности за персонализирана медицина, стратифициране на пациентите чрез нови диагностични алтернативи, адаптиране на етичните норми в клиничните проучвания и фармакотерапията, навлизане на високотехнологични нови лекарствени форми, подпомагащи персонализираната терапия.

This content is for members only.

Новият европейски регламент при in vitro диагностика: връзката между иновативни лекарствени продукти и съпътстваща диагностика

Автор: Проф. Харалд Енцман, д-р Ралф Майер, проф. Карл Бройх
Болница: Федерален институт за лекарствени и медицински продукти, Бон, Германия

Резюме
В Регламента се посочват отговорностите на нотифицираните органи (NB) по отношение на лекарствени продукти и средства за in vitro диагностика (IVD), в това число съпътстваща диагностика (CDx), ясно разграничени от отговорността на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) във връзка с нови лекарствени продукти. Според предложената дефиниция всяко средство за IVD, „необходимо за безопасната и ефективна употреба на лекарствения продукт“, ще бъде считано за средство за CDx. Всички CDx ще бъдат отнасяни към категория риск С, изискваща оценка за съответствие (в това число клинични данни) от NB. Потенциалният ефект на CDx върху безопасността и ефективността на лекарствения продукт ще бъде разглеждан при консултиране с ЕМА. Ако текущо одобрени средства за IVD станат CDx в съответствие с новата дефиниция на CDx в регламента, те подлежат на повторно одобрение като продукти от категория риск С след изтичане на преходния период.
Ключови думи: съотношение полза–риск, СЕ маркировка, сертифициране, съпътстваща диагностика, съответствие,
in vitro диагностика, разрешение за употреба, медицински устройства, нотифицирани органи.

The Regulation of the European Parliament and of the Council on In Vitro Diagnostic Medical Devices
Harald Enzmann, Ralf Mayer, Karl Broich
Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte, Bonn, Germany

Abstract
The new European regulation for in vitro diagnostics (IVD) divides the certification of IVD including companion diagnostics (CDx) by notified bodies (NB) from the market authorization of medicines. With the new regulation, CDx will require conformity assessment which is expected to include clinical evidence by NB. This is a significant change from the current situation: until now most IVD have been certified based on their manufacturers’ assessment. For one medicine assessed by the EMA, certification of several different CDx by different NB is possible. As the benefit–risk balance of the medicine may depend on the performance (e.g., sensitivity and specifi­city) of its CDx, a close cooperation of EMA and NB will be necessary. The availability of detailed information on CDx used in the pivotal clinical trials for the medicine’s authorization will become crucial for the assessment of alternative or competing CDx.
Keywords: benefit–risk balance, certification, compliance, companion diagnostics, in vitro diagnostics, marketing authorization, medical devices, notified bodies, concerning.

This content is for members only.

Педиатрични лекарствени форми и индивидуализиране на терапията – 10 години след създаването на Педиатричния комитет

Автор: Ас. Марта Славкова, проф. Николай Ламбов
Болница: Катедра по технология на лекарствените форми и биофармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Детските лекарствени форми представляват съвременно и непрестанно развиващо се направление във фармацевтичната практика. Значителните различия между отделните пациенти в педиатричната популация създават сериозни затруднения в осигуряването на качествена, ефикасна и безопасна терапия, съобразена с индивидуалните потребности. След основаването на Педиатричния комитет към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) през 2007 г. се появяват регулаторни рамки и насоки за разработването на педиатрични лекарствени форми. Основната тенденция е насочена към приготвянето преди всичко на твърди перорални форми, които да осигуряват едновременно стабилност, вариативност в дозировката, маскиране на вкуса, модифицирано освобождаване и улеснено преглъщане.
Ключови думи: педиатрични лекарствени форми, педиатричен изследователски план, индивидуализиране на терапията.

Paediatric Dosage Forms and Individualized Therapy 10 Years after the Foundation of the Paediatric Committee
Marta Slavkova, Nikolay Lambov
Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The paediatric dosage forms are modern and innovative field in the pharmaceutical practice. The significant differences between the children are a prerequisite for considerable difficulties for providing quality, efficiency and safety in the therapy while the personal needs should be taken into consideration. After the foundation of the Paediatric Committee at the European Medicine Agency in 2007 new regulation frameworks and guidelines for the development of child appropriate formulations appear. The main trend is to preparation predominantly of solid oral dosage forms that may provide simultaneously stability, dose variability, taste masking, release modification and ease of swallowing.
Keywords: paediatric dosage forms, paediatric investigation plan, individualized therapy.

This content is for members only.

Персонализирана/прецизирана фармакотерапия: от биомаркерите до регулаторните изисквания

Автор: Проф. Славина Сурчева, Станислав Марчев, чл.-кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Представен е кратък преглед на литературата, описваща основни дефиниции и примери на персонализираната/прецизираната медицина и фармакотерапия. Представени са класически и модерни примери, илюстриращи генетични вариации на биомаркерите и обусловената от тяхното таргетиране ефективност на лекарствените продукти.
Ключови думи: персонализирана/прецизирана медицина, генетични маркери, таргетна терапия.

Personalised/Precision Pharmacotherapy: from Biomarkers to Regulation
Slavina Surcheva, Stanislav Marchev, Mila Vlaskovska
Department of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
A short survey on the literature reviewing the definition, history and examples of personalized and precision medicine is present. Some classical and modern examples connected to genetic variations/biomarkers and drug efficacy are discussed.
Keywords: personalised/precision medicine, genetic biomarkers, target therapy.

This content is for members only.

Етични аспекти при клинични изпитвания с уязвими групи пациенти

Автор: Екатерина Иванова1, проф. Илко Гетов2, доц. Станислав Георгиев3, доц. Асена Стоименова2
Болница: 1Нов български университет, София
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
3Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Настоящата публикация има за цел да направи преглед и анализ на етичните аспекти и регламентите за защита на групи пациенти, категоризирани като „уязвими“ според българското и европейското законодателства. Тези пациенти имат нужда от специална защита и изискват по-детайлен подход в хода на планирането и провеждането на клиничните изпитвания с хора.
Ключови думи: клинични изследвания, уязвими пациенти, етична комисия, информирано съгласие.

Ethical aspects of vulnerable group of patients in clinical trials
Ekaterina Ivanova1, Ilko Getov2, Stanislav Georgiev3, Assena Stoimenova2
1New Bulgarian University, Sofia
2Faculty of Pharmacy, Medical University, Sofia
3Faculty of Pharmacy, Medical University, Plovdiv

Abstract
The current publication aims to review and analyze the ethical aspects and regulations to protect category of vulnerable patients, as defined in Bulgarian and European legislation. These patients need special protection and require more detailed approach throughout the clinical trial life cycle.
Keywords: clinical trials, vulnerable patients, ethical committee, informed consent.

This content is for members only.

Мултимодалната аналгезия като подход за индивидуализиране на обезболяването при остра постоперативна болка

Автор: Проф. Славина Сурчева, чл.-кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Концепцията за мултимодалната аналгезия се базира на различните механизми и локализация на болката, което дава възможност да се подобри резултатът, като се намалят дозите и рисковете от нежелани ефекти (главно опиоиди, но и НСПВС). В настоящата статия са разгледани основни механизми на острата постоперативна болка, които са таргети за ефективно фармакологично повлияване. Прилагането на подхода на мултимодалната аналгезия дава възможност за оптимално индивидуа­лизиране на терапията съобразно фенотипа на болката и нейните предиктори (преоперативна болка, психично състояние, коморбидност, възраст, тип на оперативната интервенция).
Ключови думи: постоперативна болка, периферна и централна сензитизация, мултимодална аналгезия.

Multimodal Analgesia as an Approach to the Individualization of Pain relief in Acute Postoperative Pain
Slavina Surcheva, Mila Vlaskovska
Departmen of Pharmacology and Toxicology, Medical Faculty, Medical University of Sofia

Abstract
Postoperative analgesia is an important condition for early and successful recovery after surgery but evidence suggests that less than half of patients who undergo surgery report adequate postoperative pain relief. This article addresses some neurophysiological and pharmacological data on the mechanisms of pain resulting from surgical incision and associated tissue injury. Scientific evidence suggest that incisional pain differs in its mechanism from other infammatory or neuropathic pain states. Understanding basic mechanisms of postoperative pain can identify effective multimodal analgesia and improve patients’ outcome after surgery.
Keywords: postoperative pain, plantar incision, peripheral and central sensitization, multimodal analgesia.

This content is for members only.

Профилактика и лечение на Helicobacter Pylori инфекции с природни продукти

Автор: Доц. Галина Железова
Болница: Катедра по биология, медицинска генетика и микробиология, Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Резюме
Инфекциите, предизвикани от H. Pylori, са трудни за лечение и изискват комбинация от няколко антибиотика. Много растителни екстракти и други естествени продукти показват добра анти-Helicobacter pylori (H. Pylori) активност in vitro, но са по-малко ефективни in vivo. Обзорът представя клинични проучвания, при които се използват растителни екстракти в опит за повлияване на бактериалната ерадикация на H. Pylori, предизвиканото от него възпаление и страничните ефекти на антибиотичната терапия. Дискутира се потенциалната възможност да се използват растения, подправки или пробиотици като добавка или алтернатива на антибиотичната терапия.
Ключови думи: Helicobacter pylori, лечение, природни продукти.

Prevention and Treatment of Helicobacter Pylori Infections with Natural Products
Galina Zhelezova
Department of Biology, medical genetics and microbiology, Medical Faculty, SU “St. Kliment Ohridski”, Sofia

Abstract
H. Pylori infection is difficult to eradicate and therefore, it is necessary to combine several antibiotics. Many plant extracts and other different natural products have shown good anti-Helicobacter pylori (H. Pylori) activity in vitro, but a less effective in vivo. Clinical studies that use plants for the bacterial eradication of H. Pylori, prevention of inflammation and side effects of antibiotic therapy are reviewed. The potential use of plants, spices or probiotics as a complementary or alternative therapy are discussed.
Keywords: Helicobacter pylori, treatment, natural products.

This content is for members only.

Фармакологични ефекти на аминокиселините и методи за анализ

Автор: Гл. ас. Добрина Цветкова1, проф. Данка Обрешкова1, 2
Болница: 1Катедра „Фармацевтична химия“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“, Факултет по фармация,
Медицински университет, Пловдив

Резюме
Аминокиселините проявяват различна фармакологична активност. Тоталният антиоксидантен статус се подобрява от
L-Arginine, L-Histidine и L-Metionine. Мозъчните функции се подпомагат от L-Glutamic acid, L-Phenylalanine и L-Tyrosine. L-Glycine забавя мускулната дегенерация, L-Isoleucine регулира кръвната захар, L-Leucine повишава производството на растежен хормон, L-Threonine стимулира имунната система. L-Taurine се препоръчва при атеросклероза, високо кръвно налягане и хипогликемия. При недостиг на L-Lysine се развиват анемия, ензимни разстройства и косопад. При ниски нива на L-Serine се появяват безпокойство, безсъние, депресия, объркване, синдром на хронична умора и фибромиалгия. Сяра-съдържащите аминокиселини L-Cysteine, L-Cystine, L-Homocysteine, L-Methionine и L-Taurine се използват като добавка при лечение на алергия, артрит, депресия и диабет. В хуманната медицина аминокиселините намират най-голямо приложение при парентералното хранене при невъзможност за нормална консумация на белтъчни храни. Хранителни добавки, съдържащи аминокиселини, се препоръчват при бруксизъм, депресия, нарушения в мозъчната дейност, предменструален синдром, хиперактивно разстройство и за подобряване на съня. Различни аминокиселини се прилагат като прекурсори при производството на антибиотици, при детоксикация на амоняк в кръвта, чернодробни заболявания, сърдечна недостатъчност и пептична язва. За определяне на аминокиселините в биологични течности са описани следните методи: HPLC и GC/MS след екстракция и дериватизация; UV-спектрофотометрия, флуориметрия и капилярна зонова електрофореза.
За анализ на аминокиселините най-често се прилагат хроматографски методи: 1) изократична или градиентна RP HPLC с флуоресцентна или мас-детекция след предколонна дериватизация с ninhydrine, o-phthalaldehyde, 2-mercaptoethanol, o-phenylendiamine, dabsyl chloride, phenylisothiocianate; 2) газова хроматография с мас-спектрометрия след дериватизация с хексафлуороацетон, метилхлороформат или етилхлороформат. Методите се прилагат за определяне на аминокиселини в коса и урина и намират приложение при рутинния им анализ в биологични среди и хранителни добавки.
Ключови думи: аминокиселини, фармакологични ефекти, приложение, методи за анализ, HPLC, GC.

Pharmacological Effects of Aminoacids and Methods for Analysis
Dobrina Tsvetkova1, Danka Obreshkova1, 2
1Department of Pharmaceutical Сhemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia
2Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Сhemistry, Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv

Abstract
Aminoacids exhibit a different pharmacological activity. Total antioxidant status is enhanced by L-Arginine, L-Histidine and L-Methionine. Brain functions are improved by L-Glutamic acid, L-Phenylalanine and L-Tyrosine. L-Glycine slows muscle degeneration, L-Isoleucine regulates blood sugar, L-Leucine increases growth hormone production, L-Threonine stimulates the immune system. L-Taurine is recommended for atherosclerosis, high blood pressure and hypoglycaemia. Anemia, enzyme disorders and hair loss are results from L-Lysine deficiency. Low levels of L-Serine increase the development of anxiety, insomnia, depression, confusion, chronic fatigue syndrome and fibromyalgia. The sulfur-containing aminoacids L-Cysteine, L-Cystine, L-Homocysteine, L-Methionine and L-Taurine are used as an additive in the treatment of allergy, arthritis, depression and diabetes. In human medicine, aminoacids are most commonly used in parenteral nutrition when it is impossible for normal consumption of protein foods. Nutritional supplements containing aminoacids are recommended for bruxism, depression, brain disorders, premenstrual syndrome, hyperactivity disorder and sleep improvement. Different aminoacids are used as precursors in the production of antibiotics, in ammonia detoxification in the blood, liver diseases, heart failure and peptic ulcer. For the determination of aminoacids in biological fluids, the following methods are described: HPLC and GC/MS after extraction and derivatization; UV spectrophotometry, fluorimetry and capillary zone electrophoresis. For aminoacid analysis, chromatographic methods are most commonly used: 1) isocratic or gradient RP HPLC with fluorescence or mass-detection after pre-column derivatization with: ninhydrin, o-phthalaldehyde, 2-mercaptoethanol, o-phenylenediamine, dabsyl chloride, phenyl isothiocianate; 2) gas chromatography with mass spectrometry after derivatization with hexafluoroacetone, methylchloroformate or ethylchloroformate.
The methods are used to determine aminoacids in hair, urine and are applied in routine analysis of aminoacids in biological fluids and nutritional supplements.
Keywords: aminoacids, pharmacological effects, application, methods of analysis, HPLC, GC.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.