Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2018

NF1_korici_


» Увод
» Ноцебо: лошият брат близнак на ефекта плацебо
» Предизвикателства в проследяването на лекарствената безопасност – особености при някои групи пациенти и класове лекарства
» Съвременна фармакотерапия на множествената склероза
» Природните продукти като източници на антинеопластични лекарства (част 1)
» Включването на пациенти в клиничните проучвания е в полза на мъжете. По-малко жени отговарят на критериите за включване в проучванията за терапия
на сърдечната недостатъчност

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

През 2018 г. страна ни е Председател на ЕС, като Председателството се предава на Австрия.
В тази важна за престижа на страната ни година двамата чуждестранни членове на нашата редакционна колегия – проф. д-р Харалд Енцман и проф. д-р Андреа
Ласлоп, станаха важна част от участието на страната ни в мултинационални колективи с Германия и Австрия за оценка на лекарствени продукти за централизирано разрешаване от ЕМА.
През 2018 г. проф. д-р Харалд Енцман бе избран за председател на Комитета за централизирано разрешаване на лекарствени продукти за употреба в хуманната медицина (СНМР) към ЕМА.

This content is for members only.

Ноцебо: лошият брат близнак на ефекта плацебо

Автор: Д-р Калина Колева, доц. Румен Николов, чл.-кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Ноцебо ефектът се дефинира като поява на неспецифични симптоми след приложението на плацебо, фармакологично-активно лекарство или друг вид терапия, свързани с негативни очаквания на пациента. Ноцебо ефектите могат да окажат отрицателно въздействие както върху резултата от дадено лечение в ежедневната медицинска практика, така и върху общественото здраве, повлиявайки интерпретацията на клинични проучвания. Примерите за ноцебо са много, но най-много проучвания са проведени в областта на болката с появата на т.нар. ноцебо хипералгезия. Ноцебо ефектът се обяснява с психологични и сложни невробиологични механизми, касаещи ендогенната опиоидна система, нивата на допамин, кортизол и холецистокинин.
Съществена е ролята на лекарите, които, предоставяйки информация за дадено лечение, непреднамерено (вербално и невербално), могат да индуцират ноцебо ефекти. Това поставя пред медицинските специалисти трудната задача да постигнат баланс между предоставянето на важна клинична информация на пациента и едновременно с това да сведат до минимум риска от негативно въздействие.
Ключови думи: ноцебо хипералгезия, резултат от лечението, информирано съгласие.

Nocebo: the Evil Twin Brother of the Placebo Effect
Kalina Koleva, Rumen Nikolov, Mila Vlaskovska
Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, Medical University of Sofia

Abstract
The nocebo effect is defined as the occurrence of nonspecific symptoms following administration of placebo, pharmacologically active drug or another type of therapy associated with the patient‘s negative expectations. Nocebo effects can have a negative impact both on the daily medical practice and on the public health, influencing the outcome of a given treatment and the interpretation of clinical trials. A lot of examples regarding nocebo effects are described in the literature. However, the largest number of available studies concerns the fields of pain especially the so-called nocebo hyperalgesia. Nocebo could be explained by psychological and complex neurobiological mechanisms concerning the endogenous opioid system, the levels of dopamine, cortisol and cholecystokinin.
By providing information on a given treatment, physicians play a key role, because unintentionally (verbally and non-verbally), they can induce nocebo effects in the patients. This puts the healthcare providers in a situation of striking a balance between giving important clinical information to the patient while minimizing the risk of nocebo adverse effects.
Keywords: nocebo hyperalgesia, treatment outcome, informed consent.

This content is for members only.

Предизвикателства в проследяването на лекарствената безопасност – особености при някои групи пациенти и класове лекарства

Автор: Маг. фарм. Виолета Гетова1, маг. фарм. Радиана Стайнова2, доц. Станислав Георгиев2
Болница: 1Изпълнителна агенция по лекарствата, София
2Катедра по фармацевтични науки, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, Пловдив

Резюме
Въпреки голямото развитие на науката по проследяване на лекарствената безопасност (фармаковижиланс), методите, с които тя борави, са унифицирани и все още не се характеризират със специфичност по отношение на вида лекарствен продукт – причина за нежелана лекарствена реакция (НЛР), и индивидуалните характеристики на пациентите. Настоящата публикация представлява критичен преглед на методите за проследяване на лекарствената безопасност при определени популационни групи и видове лекарствени продукти.
Извършеният анализ на особеностите на лекарствената употреба от бременни жени, педиатрични и гериатрични пациенти открои някои специфики, които остават необхванати от методите за проследяване на лекарствената безопасност. Същото важи за особените характеристики както на новите биологични лекарства, така и на отдавна познати и навлезли в практиката растителни лекарствени продукти и ваксини. Откроените недостатъци на конвенционалните методи очертават бъдещите направления в развитието на науката фармаковижиланс.
Ключови думи: лекарствена безопасност, пациенти, лекарствени продукти, фармакотерапевтичен клас, чувствителност на методи.

Challenges in Pharmacovigilance – Particularities in Certain Patient Groups and Pharmacological Classes
Violeta Getova1, Radiana Staynova2, Stanislav Gueorguiev2
1Bulgarian Drug Agency, Sofia
2Department of Pharmaceutical Sciences, Faculty of Pharmacy, Medical University of Plovdiv

Abstract
In the past years the science of pharmacovigilance has gone through a significant development. However, the analytical methods that are currently used in drug safety surveillance are not specific enough in regards to neither the type of medicinal product suspected for the adverse drug reaction, nor the specificities of the patients. The current article aims at presenting a critical overview of the methods used for safety surveillance in certain population groups and medicinal products classes.
The conducted analysis of drug use in pregnant women, pediatric, geriatric patients showed that the majority of the specific characteristics of these groups of consumers remain beyond the scope of pharmacovigilance methods. The same is true regarding the new generation medicinal products of biological origin as well as herbal products and vaccines widely used in practice. The outlined downsides of the conventional pharmacovigilance methods show the need of future development of this scientific field.
Keywords: pharmacovigilance, patients, medicinal products, therapeutic classes, method sensitivity.

This content is for members only.

Съвременна фармакотерапия на множествената склероза

Автор: Маг. фарм. Иванка Костадинова, проф. Николай Данчев
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Множествената (мултиплена) склероза е невродегенеративно заболяване на централната нервна система, характеризиращо се с демиелинизация на аксоните. Засяга много млади хора в работоспособна възраст между 30–35 години и изисква скъпоструващо лечение, което го прави социалнозначимо заболяване. През последните 15–20 години се появиха много лекарства от първа и втора линия на терапия. Към първа линия се отнасят предимно интерфероните и кополимерът глатирамер ацетат. В обзора са разгледани подробно фармакодинамиката, фармакокинетиката, клиничното приложение и нежеланите лекарствени реакции на прилаганите в България лекарства за терапия на множествена склероза. Особено място е отредено и на моноклоналните антитела, използвани при това заболяване.
Ключови думи: множествена склероза, фармакотерапия, метилпреднизолон, интерферони, глатирамер ацетат.

Current Pharmacotherapy of Multiple Sclerosis
Ivanka Kostadinova, Nikolai Danchev
Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Multiple sclerosis is a neurodegenerative disease of the central nervous system, characterized by demyelination of the axons. It affects many young people in active age between 30-35 years and requires expensive treatment, making it a socially significant disease. Over the last 15-20 years, many first- and second-line therapies have been developed. The first-line therapy includes application of interferons and the copolymer glatiramer acetate. This review presents the pharmacodynamics, pharmacokinetics, clinical application and adverse effects of drugs for multiple sclerosis used in Bulgaria. The monoclonal antibodies used as a novel therapy approach of multiple sclerosis are also discussed.
Keywords: multiple sclerosis, pharmacotherapy, methylprednisolone, interferons, glatiramer acetate.

This content is for members only.

Природните продукти като източници на антинеопластични лекарства (част 1)

Автор: Проф. Георги Момеков, доц. Параскев Недялков, Яна Илиева
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Природните цитостатици от растителен или микробиологичен произход заемат значителна част от пазара на онкологичните лекарства и имат важен принос за ефективната химиотерапия на малигнените тумори. Повечето от тези лекарства са въведени в клинична употреба преди 2000 г., но впоследствие настъпва известен отлив на индустрията от природните продукти, породен от проблемите, свързани с тяхното разработване, проучване и комерсиализиране. В този период много от водещите компании дори закриват научноизследователските си програми и лаборатории за проучване на природни продукти. След 2007 г. се отбелязва ренесанс на онкофармакологичните студии на природни съединения, продуцирани от растения, микроорганизми или морски обитатели в научноизследователските центрове на фармацевтичната индустрия. Така през последното десетилетие са комерсиализирани редица нови лекарства – природни продукти или техни полусинтетични аналози, в т.ч. епотилони, рапамицинови аналози, имуноконюгати на моноклонални антитела с мощни цитотоксични субстанции (майтанзиноиди, калихеамицини, доластатини), както и нови генерации на известните класове природни цитостатици –
антрациклинови антибиотици, Vinca алкалоиди и таксани. Същевременно огромен брой природни продукти или техни полусинтетични производни са обект на клинични проучвания. В настоящия обзор накратко са прегледани фармакологичните характеристики на основните класове от клинично прилагани природни или полусинтетични цитостатици, както и на избрани перспективни съединения, които понастоящем са обект на предклинична или клинична оценка.
Ключови думи: антинеопластични природни продукти, винка алкалоиди, доластатини, епиподофилотоксини, епотилони, калихеамицини, комбретастатини, майтанзиноиди, противотуморни антибиотици, таксани, халихондрини.

Natural Products as Sources of Antineoplastic Drugs
Georgi Momekov, Paraskev Nedialkov, Yana Ilieva
Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The natural anticancer agents of plant or microbial origin occupy a significant part of the antineoplastic drug market and have an important contribution to the effective chemotherapy of malignant tumors. Most of these drugs have been introduced into clinical use before 2000, but there has subsequently been some outflow of the industry from natural products in view with their development, research and commercialization issues. During this period many of the Big-Pharma companies even ceased their natural products research facilities and operations. After 2007 however, there has been a resurgence of the oncopharmacological evaluation of natural compounds produced by plants, microorganisms or marine organsims at the research centers of the pharmaceutical industry. Over the last decade, a number of new drugs have been commercialized – natural products or their semisynthetic analogues, such as: epothilones, rapamycin analogs, immunoconjugates of monoclonal antibodies with potent cytotoxic substances (maytansinoids, calicheamicins, dolastatins) as well as new generations of the hitherto known classes of natural antineoplastic drugs – anthracycline antibiotics, Vinca alkaloids and taxanes. At the same time, a large number of natural products or their semisynthetic derivatives subject of ongoing clinical trials. In this review, the pharmacological characteristics of the major classes of clinically applied natural or semisynthetic anticancer drugs and selected prospective compounds currently undergoing preclinical or clinical evaluation are reviewed in brief.
Keywords: antineoplastic natural products, Vinca alkaloids, dolastatin, epipodophyllotoxins, epothilones, calicheamicins, combretastatins, maytansinoids, anticancer antibiotics, taxanes, halichondrins.

This content is for members only.

Включването на пациенти в клиничните проучвания е в полза на мъжете

По-малко жени отговарят на критериите за включване в проучванията за терапия на сърдечната недостатъчност

Автор: Иван Батаклиев
Болница: Кореспондент на „Арбилис“ на Конгреса на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност, Виена 2018

На годишния конгрес на Европейската асоциация по сърдечна недостатъчност и Световния конгрес по остра сърдечна недостатъчност във Виена бяха представени резултатите от редица проучвания, сред които едно направи впечатление на аудиторията. То анализира процеса на включване на мъже и жени в проучвания на медикаменти за лечение на сърдечна недостатъчност.
Накратко, проучването установява, че включването на пациенти в клиничните проучвания е в полза на мъжете. То установява, че по-малко жени отговарят на критериите за включване в тези проучвания.
Това проучване изследва причината, поради която само 21% от пациентите, включени в проучването PARADIGM-HF, са жени. PARADIGM-HF е проучване, сравняващо ефективността на неприлизин/валсартан спрямо стандартната терапия с АСЕ-инхибитор при пациенти със сърдечна недостатъчност и фракция на изтласкване на лявата камера ≤35%. Изискването за участие в проучването е пациентът да понася прицелната доза на АСЕ-инхибитора или ангиотензин-рецепторния блокер (АРБ).

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.