Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2019

NF1_korici_


» Увод
» Платинови комплекси като противотуморни лекарства – клинично прилагани аналози и подходи за лекарствен дизайн
» Взаимодействия на растителни вещества с медикаменти
» Фармакологични активности на евгенол – обзор
» Флекаинид: механизъм на действие и клинична ефективност

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги, драги приятели!
С голямо удоволствие се обръщам към любимата аудитория на списание „Наука Фармакология“, което тази година навършва 10 години от първото издание.
От самото начало списанието бе замислено да включва важни теоретични, практически и най-вече регулаторни аспекти на лекарствената политика и терапия в страната ни като член на ЕС. В хода на изпълнение на поставените задачи членове на редколегията са проф. Харалд Енцман, който от 2018 г. е председател на Комитета за разрешаване на лекарствени продукти в ЕС към ЕМА, и проф. Андреа Ласлоп, активен член на Комитета за разрешаване на лекарствени продукти в ЕС и на Комитета за научни съвети към ЕМА.

This content is for members only.

Платинови комплекси като противотуморни лекарства – клинично прилагани аналози и подходи за лекарствен дизайн

Автор: Маг.-фарм. Росица Михайлова, проф. Николай Данчев
Болница: Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Платиновите комплекси са едни от най-важните съвременни ДНК-модифициращи антинеопластични средства. В настоящия обзор накратко са представени фармакологичните и токсикологичните свойства на клинично използваните аналози, молекулярните аспекти на фармакодинамиката, както и механизмите на първична или придобита резистентност. Прегледани са и рационалните подходи за лекарствен дизайн и връзките структура–активност при основните структурни класове платинови цитостатици.
Ключови думи: платинови комплекси, cisplatin, carboplatin, oxaliplatin.

Platinum Complexes as Antitumor Drugs – Clinically Applied Analogues and Approaches to Drug Design
Rositsa Mihailova, Nikolay Danchev
Department of Pharmacology, Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The platinum complexes comprise one of the most important modern classes of DNA-modifying antineoplastic agents. In this review the pharmacological and toxicological properties of the clinically available analogues, the molecular aspects of their pharmacodynamics as well as the mechanisms of primary or acquired resistance are briefly outlined. Also, the rational approaches to drug design and structure activity relationships have been reviewed for the most important structural classes of platinum anticancer agents.
Keywords: platinum complexes, cisplatin, carboplatin, oxaliplatin.

This content is for members only.

Взаимодействия на растителни вещества с медикаменти

Автор: Маг.-фарм. Маргарита Желязкова1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Изпълнителна агенция по лекарствата, София
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Растителните лекарства и суплементи се използват нашироко от много пациенти с хронични заболявания. Търговските продукти, които се предлагат на фармацевтичния пазар, могат да варират с различно съдържание на биологично-активните съставки. Растителните суплементи не са обект на регулаторни изисквания и контрол по отношение на тяхната ефикасност и безопасност за разлика от лекарствените продукти. Някои от тях, като жълт кантарион, гинко билоба, чесън, зелен чай и други, имат рискови взаимодействия. Клинично значими са взаимодействията с антикоагуланти, цитостатици, антиретровирусни лекарства, антидепресанти, антиепилептици и други лекарства с влияние върху ЦНС, които могат да причинят тежки усложнения за пациента. Повечето фармакокинетични взаимодействия се дължат на промяна в активността на метаболизиращите цитохромни P450 (CYP) ензими, в частност CYP3A4 и CYP2C9. Целта на настоящия обзор е да се оцени тежестта на нежеланите реакции, причинени от взаимодействия между растителни суплементи и предписвани медикаменти въз основа на публикуваните данни. На второ място се акцентира върху необходимостта от стриктен мониторинг на фармакологичните ефекти като стратегия за превенция на токсичност и възможност за полезно подпомагане на адитивната терапия.
Ключови думи: взамодействия „растителни вещества–лекарство“, традиционна китайска медицина, здравни рискове.

Herbal Interactions with Prescribed Medications
Margarita Zhelyazkova1, Georgi Momekov2
1Bulgarian Drug Agency, Sofia
2Faculty of Pharmacy, Medical University-Sofia

Abstract
Herbal medicines and supplements are commonly used by many patients with chronic diseases. Marketed products containing herbal substances may vary significantly. Usually they are not subjected to the same rigorous safety and efficacy trials as conventional drugs. Some of them as St. John’s wort, Ginkgo biloba, Garlic, Green tea and others have risky drug interactions. Deleterious effects are most pronounced with anticoagulants, cytostatic drugs, antiretrovirals, antidepressants, antiepileptic, and some other CNS-drugs, which could lead to serious safety issues in patients. Most pharmacokinetic herb-drug interactions involve drug metabolizing cytochrome P450 (CYP) enzymes, in particular CYP3A4 and CYP2C9. The aim of this review is to assess the severity of adverse drug reactions due to herb-drug interactions in patients taking herbs and prescribed medications based on published evidence. The second focus is on recommendations for close monitoring of pharmacological effects as a strategy to avoid toxicity and ensure adequate therapeutic coverage in patients.
Keywords: herb-drug interactions, traditional Chinese medicine, risky herbal products.

This content is for members only.

Фармакологични активности на евгенол – обзор

Автор: Д-р Веселин Маринов, проф. д-р Стефка Вълчева-Кузманова
Болница: Катедра по фармакология и клинична фармакология и терапия, Медицински университет, Варна

Резюме
Растенията са едни от най-важните традиционни източници за получаване на лекарства. Дори и в наши дни голям брой от широко използваните лекарства се получават от растения. Евгенол е основна съставна част на маслото от карамфилово дърво, съдържа се и в много други етерични масла. Той намира приложение във фармацевтичната и селскостопанската промишленост, в козметиката като ароматизираща съставка и други. Фармакологичните му активности са антимикробна, антиоксидантна, противовъзпалителна и аналгетична. Тази статия разглежда обобщените текущи познания за терапевтичната употреба на евгенол, неговите фармакологични ефекти и възможните механизми на действие.
Ключови думи: евгенол, физикохимични свойства, фармакокинетика, традиционна употреба, фармакологични активности.

Review on the Pharmacological Activities of Eugenol
Veselin Marinov, Stefka Valcheva-Kuzmanova
Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology and Therapeutics, Medical University of Varna

Abstract
Plants are one of the most important traditional sources of drugs. Even nowadays a large number of commonly used drugs are derived from plants. Eugenol is a major component of the clove oil and is also found in many other essential oils. It is used in the pharmaceutical and agricultural industries, as a fragrance in cosmetics and others. Its main pharmacological activities are antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory and analgesic. This article summarizes the current knowledge about the therapeutic uses of eugenol, its pharmacological activities and possible mechanisms of action.
Keywords: eugenol, physicochemical properties, pharmacokinetics, traditional use, pharmacological activities.

This content is for members only.

Флекаинид: механизъм на действие и клинична ефективност

Автор: Проф. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Флекаинид ацетат е антиритъмен медикамент от клас IC според класификацията на Vaughan-Williams и се препоръчва като медикамент на първа линия при пациенти с предсърдно мъждене или надкамерни тахикардии за възстановяване и поддържане на синусовия ритъм. Въз основа на данните от проучването Cardiac Arrhythmia Suppression Trial има контраиндикации за употреба на флекаинид при пациенти със структурна сърдечна болест поради високия проаритмогенен риск.
Ключови думи: Флекаинид, аритмии, механизъм на действие, ефекти.

Flecainide: Mechanism of Action and Clinical Efficacy
Borislav Georgiev1, Georgi Momekov2
1National Heart Hospital
2Department of Pharmacology, Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
Flecainide acetate is a Class IC antiarrhythmic drug according to the Vaughan-Williams classification and is recommended as a first line therapy in patients with atrial fibrillation or supraventricular tachycardia to restore and maintain sinus rhythm. Based on the data from the Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, there are contraindications for the use of flecainide in patients with structural heart disease due to the high proarrhythmogenic risk.
Keywords: Flecainide, arrhythmias, mechanism of action, effects.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.