Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2020

NF2_korici_


» Увод
» Систематичен преглед на подходите за фармакотерапия при COVID-19: терапевтични стратегии, лекарства и налични протоколи
» Сърдечно-съдови аспекти на коронавирусната пандемия, профилактични стратегии и медикаментозни подходи
» Ефектът на COVID-19 пандемията върху психичното здраве
» Инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 извън контрола на гликемията – потенциални механизми, обуславящи сърдечно-съдови и бъбречни протективни ефекти
» Електронната система за нагряване на тютюн (ЕСНТ) намалява риска от пожар, свързан с пушене

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн Член-кореспондент на БАН

Настоящото списание „Наука Фармакология“ посрещна 11-ия си рожден ден в година на пандемия от COVID-19. Светът и страната ни бяха изправени пред нови по своя характер проблеми, които трябва да се решават за запазване на живота на хората.
Още тук искам да изразя мнението на болшинството от българските граждани, че правителството и всички лекари предприеха едни от най-навременните и адекватни противоепидемични мерки.

This content is for members only.

Систематичен преглед на подходите за фармакотерапия при COVID-19: терапевтични стратегии, лекарства и налични протоколи

Автор: Проф. Георги Момеков1, проф. Борислав Георгиев2
Болница: 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София
2Клиника по кардиология, Национална кардиологична болница

Резюме
В настоящия обзор е направен преглед на терапевтичните стратегии за лечение на COVID-19. Представени са основните класове лекарства и възможните механизми на действие при SARS-CoV-2 инфекциите с акцент на най-перспективните средства, в т.ч. remdesivir, ritonavir/lopinavir, chloroquine, hydroxychloroquine. Прегледани са и най-важните публикувани протоколи за лечение със съответните режими на дозиране, както и специфични проблеми на фармакотерапията.
Ключови думи: COVID-19, терапевтични стратегии, протоколи за лечение.

Systematic Overview of the Pharmacotherapy Approaches for COVID-19: Therapeutic Strategies, Drugs, and Current Protocols
Georgi Momekov1, Borislav Georgiev2
1Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia
2National Heart Hospital, Sofia

Abstract
This review gives an outline of the therapeutic strategies for the treatment of COVID-19. The main drug classes and the possible modes of action are reviewed, with an emphasis on the most clinically evaluated agents, incl. remdesivir, ritonavir/lopinavir, chloroquine, hydroxychloroquine. The most important published treatment protocols with appropriate dosing regimens as well as specific pharmacotherapy problems have been reviewed as well.
Keywords: COVID-19, therapeutic strategies, treatment protocols.

This content is for members only.

Сърдечно-съдови аспекти на коронавирусната пандемия, профилактични стратегии и медикаментозни подходи

Автор: Проф. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Резюме
Коронавирусната инфекция-2019 (COVID-19) е заболяване, причинено от коронавирус SARS-CoV-2, което може значително да влияние поведението при сърдечно-съдовите пациенти. Пациентите с COVID-19 и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) имат повишен риск от усложнения и смърт. COVID-19 е свързан с множество преки и непреки сърдечно-съдови усложнения, включително остри увреди на миокарда, миокардит, аритмии и венозен тромбоемболизъм. Лечебните стратегии, изучавани при COVID-19, могат да имат различни сърдечно-съдови странични ефекти. Екипите, грижещи се за болни със сърдечно-съдови заболявания, могат да бъдат уязвими от инфекцията или да станат преносители на вируса.
Ключови думи: коронавирус, COVID-19, сърдечно-съдова терапия, лекарствени взаимодействия.

Cardiovascular Aspects of the Coronavirus Disease Pandemic,
Preventive Strategies and Therapeutic Approaches
Borislav Georgiev1, Georgi Momekov2
1National Heart Hospital
2Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Medical University of Sofia

Abstract
The coronavirus disease-2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) that has significant implications for the cardiovascular care of patients. Patients with COVID-19 and cardiovascular disease (CVD) have an increased risk of CVD complications and death. COVID-19 is associated with multiple direct and indirect cardiovascular complications including acute myocardial injury, myocarditis, arrhythmias and venous thromboembolism. Therapies under investigation for COVID-19 may have different cardiovascular side effects. The providers of cardiovascular care may be vulnerable for the infection or become vectors of virus transmission.
Keywords: coronavirus, COVID-19, cardiovascular therapy, drug interactions.

This content is for members only.

Ефектът на COVID-19 пандемията върху психичното здраве

Автор: Д-р Вася Вутова1, д-р Богомил Пешев2, доц. Мария Куманова1, проф. Вихра Миланова1
Болница: 1Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, София
2Катедра по методика на биологичното образование, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Резюме
COVID-19 пандемията се съпътства с повишен стрес сред общата популация, който може да доведе до развитие на тревожни разстройства. В клиничната медицина тревожните разстройства са нозологичен подвид на голяма група психични разстройства, които се обединяват по три съществени признака – водеща психологична етиология, липса на психотична симптоматика и запазен инсайт. Големите пандемии оказват невропсихиатрично влияние върху популацията в риск, заразените хора и медицинските екипи. Мерките за поддържане на оптимално психично здраве по време на COVID-19 пандемията изискват комплексен терапевтичен подход от социални и индивидуални поведенчески стъпки.
Ключови думи: COVID-19 пандемия, психично здраве, тревожни разстройства.

The Effect of COVID-19 Pandemic on Mental Health
Vasya Vutova1, Bogomil Peshev2, Maria Kumanova1, Vihra Milanova1
1Clinic of Psychiatry, UMHAT “Alexandrovska”, Sofia
2Faculty of Biology, Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Abstract
COVID-19 pandemic is accompanied with higher levels of stress in population, which may result in development of anxiety disorders. In clinical medicine, anxiety disorders are nosological subtypes of a large group of psychiatric disorders, united with 3 essential features –
leading psychological etiology, lack of psychotic symptoms and saved insight. Major pandemics show neuropsychiatric impact on risk population, infected people and medical practitioners. The measures to maintain optimal mental health during COVID-19 pandemic require a comprehensive therapeutic approach from social and individual behavioral steps.
Keywords: COVID-19 pandemic, mental health, anxiety disorders.

This content is for members only.

Инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2 извън контрола на гликемията – потенциални механизми, обуславящи сърдечно-съдови и бъбречни протективни ефекти

Автор: Проф. Борислав Георгиев1, член-кор проф. Мила Власковска2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра „Фармакология и токсикология“, Медицински факултет, Медицински университет, София

Резюме
Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2-Inh) увеличават отделянето на глюкоза в урината, подобрявайки гликемичния контрол. Нови сърдечно-съдови проучвания с три инхибитора на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2) – канаглифлозин, емпаглифлозин и дапаглифлозин, потвърдиха тяхната ефикасност по отношение на комбинирания показател от големи сърдечно-съдови инциденти в сравнение с плацебо, редукцията на риска за хоспитализация при сърдечна недостатъчност и забавянето на прогресията на бъбречната болест, независимо от наличието на атеросклеротична сърдечно-съдова болест или на сърдечна недостатъчност в началото. Тези резултати представляват пробив в терапията на захарния диабет тип 2. Предложени са множество механизми (хемодинамични, метаболитни, хормонални и директни сърдечни/бъбречни ефекти), които обясняват кардиореналната протекция. Тази статия анализира механизмите, които са в основата на кардиореналните ползи от инхибиторите на SGLT2 при пациенти с диабет тип 2 и сърдечна недостатъчност.
Ключови думи: диабет тип 2, сърдечна недостатъчност, натриево-глюкозен котранспортер 2, инхибитори на натриево-глюкозния котранспортер 2, кардиоренална протекция.

Sodium-Glucose Co-Transporter 2 Inhibitors Beyond Glycemic Control –
Potential Mechanisms for Cardiovascular and Renal Protection
Borislav Georgiev1, Mila Vlaskovska2
1National Heart Hospital
2Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Medicine, Medical University, Sofia

Abstract
Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors increase urinary glucose excretion, improving glycaemic control. New cardiovascular studies with three inhibitors of SGLT2, canagliflozin, empagliflozin and dapagliflozin, confirmed their efficacy compared to placebo for reduction of the combined major cardiovascular events in patients with heart failure and slowing the progression of kidney disease regardless of the presence of atherosclerotic cardiovascular disease or heart failure. These results represent a breakthrough in the treatment of type 2 diabetes. Multiple mechanisms (haemodynamic, metabolic, hormonal and direct cardiac/renal effects) have been proposed to explain these cardiorenal benefits. This article analyses the mechanisms underlying the cardiorenal benefits of SGLT2 inhibitors in patients with type 2 diabetes and heart failure.
Keywords: Type 2 diabetes, heart failure, sodium-glucose cotransporter, sodium-glucose cotransporter inhibitors, cardiorenal protection.

This content is for members only.

Електронната система за нагряване на тютюн (ЕСНТ) намалява риска от пожар, свързан с пушене

Събираните в продължение на десетилетия епидемиологични данни сочат, че пушенето причинява редица сериозни заболявания [в т.ч. сърдечно-съдови заболявания, рак на белия дроб и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)]. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска от вредни последствия и заболявания и от много години основните подходи за намаляване на вредата, свързана с цигарите, поставят ударението върху предотвратяване на пропушването и насърчаване на отказа от пушене. Въпреки значителния напредък при намаляването на тютюнопушенето в света за последните десетилетия1, близо един млрд. пълнолетни пушачи продължават да пушат2.
Подходът за намаляване на вредата от тютюна се възприема от все повече специалисти като ценен и обещаващ за ускорено намаление на тютюнопушенето и на вредата за населението, свързана с пушенето. Намаляването на вредата от тютюна се постига, когато пушачите преминат на доказано по-малко вредни изделия, съдържащи тютюн и никотин, които имат потенциал да намалят вредните ефекти от пушенето, като същевременно са приемлив заместител на цигарите.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.