Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2010

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 1/2010:


» Увод
» Генеричните лекарства еквивалентни ли са на оригиналните?
» Нежелани лекарствени реакции
» Методично указание за реда и начина на съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти
» Мястото на полибактериалните имуностимулатори в медицнската практика
» Антихипертензивни средства, бременност, лактация
» Съвременни проблеми в педиатричната дерматология (част I)
» Депресия в общата практика Социална значимост и клинични симптоми
» Лечението на болка – универсално човешко право
» Пулмонална артериална хипертония: роля на ОПЛ за своевременната диагностика и ранното лечение

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги,
За мен е особено удоволствие да се обърна към вас, семейните лекари – първите, на които са поверени грижите за здравето на българските граждани и най-широката аудитория медицински специалисти. Независимо от икономическите трудности в последно време, вие продължавате своята всеотдайна грижа за пациентите, отделяте от времето си за непрекъснато повишаване на квалификацията си и поддържане на знанията си на най-съвременно ниво. Една от областите на медицината, която търпи особено бурно развитие, което може да рефлектира във вашата ежедневна дейност, е фармакологията. На пазара се появяват все нови и нови имена на лекарствени продукти. Едни от тях са нови молекули, други, може би по-голямата част, за която ще се изисква вашето становище, са генеричните лекарствени продукти.

PDF-download

Генеричните лекарства еквивалентни ли са на оригиналните?

Автор: Доц. Николай Данчев, д-р Ирина Николова
Болница: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, Фармацевтичен Факултет, Медицински университет, София

Началото на генеричната фармацевтична индустрия е свързано със събитията в антимонополната комисия на американския конгрес от декември 1959 г., която установила неоспорими ценови преимущества при употребата на генерични лекарства и предвидила 41 млн. долара спестяване на разходи за 1959 г., ако 63 лекарства се предписват като генерични, вместо оригиналните. След изтичане на патента (обикновено 20 години) на оригиналното лекарство, други фармацевтични фирми могат да пуснат на пазара еквивалентен продукт с неговото „генерично” (INN) или търговско име. В редки случаи (проблеми с патента), генериците могат да се маркетират и преди да е изтекъл патента на оригиналното лекарство, като например в Индия, Китай, Турция и др. страни.

PDF-download

Нежелани лекарствени реакции

Автор: Д-р Мария Попова,1 маг. фарм. Александър Янков2
Болница: 1Изпълнителна агенция по лекарствата 2Директор на Изпълнителна агенция по лекарствата

Лекарствените продукти заемат важно място в медицината и специално в лечението на болните. Те лекуват или променят хода на заболяванията; възстановяват, коригират и модифицират физиологичните функции; предпазват от заболявания; подпомагат диагностицирането. Лекарствата в редица случаи имат животоспасяващ ефект. Известно е обаче, че наред с безспорната полза, при употребата им могат да възникнат нежелани лекарствени реакции. Тяхната роля за конкретния пациент и за обществото е много голяма. Нежелани лекарствени реакции възникват при около 6% от лекуваните. 5% от хоспитализациите се дължат на нежелани ефекти, а нежеланите лекарствени реакции са петата най-разпространена причина за смърт, настъпила в болница. Счита се, че 30–50% от нежеланите лекарствени реакции са предвидими.1

PDF-download

Методично указание за реда и начина на съобщаване на подозирани нежелани лекарствени реакции от медицинските специалисти

Автор: Маг. фарм. Александър Янков,1 д-р Мария Попова,2 д-р Капка Кънева,2 д-р Юлиан Евтимов2
Болница: 1Директор Изпълнителна агенция по лекарствата 2Дирекция Контрол на лекарствената употреба, Изпълнителна агенция по лекарствата

Настоящото методично указание определя реда за съобщаване на нежелани лекарствени реакции (НЛР) от медицинските специалисти към Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), публикуван в ДВ на 13.04.2007 г., и Наредба № 2 за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади за безопасност, публикувана в ДВ на 04.03.2008 г. Методичното указание съдържа:
1. Законово определени задължения на медицинските специалисти за съобщаване на НЛР.
2. Определение на най-често използвани термини.
3. Указание за начините, по които може да бъде направено съобщение за НЛР.

PDF-download

Мястото на полибактериалните имуностимулатори в медицнската практика

Автор: Акад. Богдан Петрунов, проф. Пламен Ненков, проф. Рахамин Шекерджийски
Болница: Национален център по заразни и паразитни болести

Имуностимулаторите започнаха да предизвикват много голям интерес в медицинските среди през последните години и бяха проведени най-разнообразни експериментални и клинични проучвания върху тази нова категория биологични активни вещества.1, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 Имуностимулаторите са продукти от природен или синтетичен произход, резултат от развитието на съвременната биотехнология, с най-различни химични характеристики и механизми на действие. Те:1 активират различните елементи и механизми на имунната система; 2 засилват естествената резистентност на организма към различни бактериални и вирусни инфекции и подпомагат лечението на други патогенетично свързани заболявания, каквито са злокачествените, СПИН, ТОРС, птичи грип, свински грип и др. Имуностимулаторите създават основата за активно и успешно развитие и внедряване в ежедневната клинична практика на неспецифичната имунотерапия и неспецифичната имунопрофилактика чрез симулиране на: – фагоцитозата;

PDF-download

Антихипертензивни средства, бременност, лактация

Автор: Доц. Славина Сурчева, чл. кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Хипертонията е най-често срещаният медицински проблем по време на бременността и остава съществен фактор за майчината и/или феталната заболеваемост и смъртност. Усложненията, свързани с хипертонията, засягат около 7–15% от бременностите (Khedun et al., 2000; Magee, 2001). В началото на първия триместър кръвното налягане се снижава в резултат на вазодилатация, опосредствана от локални медиатори, като Pgs и NO. Това понижаване на кръвното налягане засяга предимно диастолното, което около 13–20 гестационна седмица обикновенно спада с 10 mmHg, а надирът на това понижение е 22–24 седмица. Постепенно налягането се повишава и около термина на раждането стойностите са подобни на тези преди забременяването. Непосредствено след раждането кръвното налягане също се понижава, а около 5 постнатален ден се повишава (James and Nelson-Piercy, 2004). National High Blood Pressure Education Programme (NHBPEP, САЩ) приема, че при бременни жени стойности на систолното налягане ≤140 mmHg и диастолно ≤90 mmHg са нормални; лека хипертония се определя при стойности на систолното налягане 140–150 mmHg и диастолно 90–109 mmHg, а тежка при ≥160 mmHg систолно налягане и ≥110 mmHg диастолно (Podymow and August, 2008).

PDF-download

Съвременни проблеми в педиатричната дерматология (част I)

Автор: Доц. Любка Митева
Болница: Катедра по дерматология и венерология, Медицински университет, София

Педиатричната дерматология е интер дисциплинарна област от медицината, която обединява познанията и проблемите на диагностиката и терапията на кожните болести в детска възраст. Различието от класическата дерматология у възрастните се обуславя от различието на детската кожа от тази при възрастните. В ранния период от развитието на детето се установяват за първи път генодерматозите и се проявяват други специфични за детската патология дерматози. Терапията при децата, както системна, така и локална, има свои специфични правила и закономерности. В настоящия преглед представяме съвременни проблеми по диагностиката и терапията на някои области от педиатричната дерматология.
Наследствените заболявания на кожата са голяма и разнородна група дерматози със специфични особености. За редица генодерматози вече е открит генният дефект и неговата хромозомна локализация. В САЩ при 3–5% от новородените са установени конгенитални дефекти или наследствени заболявания, които в около 20% от случаите са причина за ранната детска смъртност.

PDF-download

Депресия в общата практика. Социална значимост и клинични симптоми

Автор: Проф. Вихра Миланова
Болница: Катедра по психиатрия, Медицински университет, София

Депресията е заболяване със социална значимост, с голяма честота, което предизвиква сериозно нарушение на функционирането и води до инвалидизация. Започва в сравнително млада възраст, при около 1/3 от болните има хроничен ход на протичане, чести самоубийства, придружаващи соматични заболявания, нарушени взаимоотношеня, злоупотреба с алкохол и психоактивни вещества. Почти 60% от депресивно болните в общността имат повече от 1 епизод. Всеки преживян епизод увеличава вероятността за по-скорошна поява на следващия епизод. Около 2/3 от депресивно болните не разбират, че имат заболяване, което е лечимо. Само 50% от диагностицираните получават лечение и само 20% от болните получават адекватно лечение (Gonzales et al., 2010). В канадско изследване се установява, че 48% от болните със суицидни мисли и 24% от болните със суицидни опити не са получавали специализирана помощ (Pagura et al., 2009). В изследване на Световната банка и СЗО тежестта на заболяването е измервана с приведени години живот, прекарани в инвалидност (DALYs) (Murray and Lopez, 1996). Рекурентната депресия е на първо място като причина за инвалидизация сред десетте водещи причини (WHO, 2008).

PDF-download

Лечението на болка – универсално човешко право

Автор: Доц. Славина Сурчева, чл. кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Болката е неприятно сензорно или емоционално усещане, свързано със съществуващо или потенциално тъканно увреждане.1 Тя винаги е субективно изживяване и нейната крайна оценка се определя от мястото и характера на увредата, от природата на увреждащите фактори, от психичното състояние на човек и от неговия житейски опит. В последните години се обръща особено голямо внимание на проблемите на лечението на болката и това намери отражение в Европейската конституция, където бе утвърдено правото на лечение на болката като общочовешко право. Утвърждава се становището, че неуспехът при лечението на болката е показател за ниско ниво на медицината в съответната страна, неетично отношение към страдащите и отсъствие на отношение към качеството на живот.2 Съществуват различни критерии, базирани на анатомични, физиологични и психологични познания, които охарактеризират различни типове болка. Разграничаването на остра и хронична болка е свързано с нейното времетраене. По правило острата болка е симптом на някакво заболяване, който отзвучава след отстраняване на причината/заболяването.

PDF-download

Пулмонална артериална хипертония: роля на ОПЛ за своевременната диагностика и ранното лечение

Автор: Д-р Диана Петкова
Болница: Клиника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ „Св.Марина“ Варна, Медицински университет, Варна

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е заболяване, което се манифестира с дискретни симптоми, като това води до забавяне на диагнозата. Поради лимитираните възможности за лечение и тежката прогноза, лечението на пациенти с ПАХ е предизвикателство за медицински специалисти от различни специалности. Нелекуваната белодробна хипертония се характеризира с прогресивно увеличение на белодробното съдово съпротивление, десностранна сърдечна недостатъчност (ДСН) и смърт.7 Според данни от осемдесетте години средната преживяемост на пациенти с идиопатична пулмонална артериална хипертония (ИПАХ) е 2.8 години от деня на поставяне на диагнозата.3, 4, 6, 7, 18 През последните години в рамките на рандомизирани и контролирани проучвания в лечението на ПАХ бяха регистрирани значителни успехи, касаещи преживяемостта и качеството на живот на пациентите.3, 4, 6, 7, 18 През 1996 година първото рандомизирано клинично проучване демонстрира ефективността от лечението с епопростенол при тежка ИПАХ ІІІ и ІV ф. кл. по NYHA.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.