Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 1/2011

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 1/2011:


» Увод
» История на проследяването на лекарствената безопасност в България
» ОТС лекарствени продукти: български и световен опит
» Роля на антихипертензивните медикаменти в мозъчно-съдовата протекция при пациенти с когнитивни нарушения и артериална хипертония
» Роля на хронотерапията в профилактиката на когнитивните нарушения при пациенти с артериална хипертония
» Болест на Алцхаймер – възможности на съвременната фармакотерапия
» Съвременни проблеми в педиатричната дерматология (част II)
» Инхалаторни глюкокортикоиди при лечение на бронхиална астма в детска възраст
» Твърде много резистентни микроорганизми, твърде малко нови лекарства

Увод

Автор: Проф. д-р Мила Власковска, дмн
Член-кореспондент на БАН

Уважаеми колеги,
В продължение на обявената стратегия на списание „Наука Фармакология“ да Ви предоставяме актуална информация за решенията и действията по проблeмите на лекарствената политика в европейски и национален план, в настоящия брой на списанието разглеждаме няколко важни въпроса, свързани с европейските приоритети в областта на лекарствата. Като държава-член на Европейския съюз нашата страна е задължена да спазва всички регулаторни изисквания и директиви на Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция за лекарствени продукти (ЕМА). Регулаторният орган, който у нас координира и контролира дейността в тази сфера е Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Една от много важните функции на ЕМА и ИАЛ е да осъществяват обективна и точна преценка на отношението полза/риск при прилагането на различни лекарствени продукти.

PDF-download

История на проследяването на лекарствената безопасност в България

Автор: Д-р Мария Попова
Болница: Директор дирекция „Контрол на лекарствената употреба“ към Изпълнителна агенция по лекарствата

Дългогодишната история на медицинската практика недвусмислено показва, че проследяването на лекарствената безопасност е компонент на правилно провежданото лечение. След поредица от по-леки и по-тежки неблагополучия, свързани с лекарства, е осъзнат фактът, че доказването и проследяването на лекарствената безопасност трябва да бъде поставено на строго научни основи, че трябва да се създаде постоянна бдителност за дългосрочно проследяване на тази безопасност. Започва създаване и непрестанно усъвършенстване на правилата и изискванията за предрегестрационна проверка на лекарствата, възникват и системите за постмаркетингово проследяване на безопасността.

PDF-download

ОТС лекарствени продукти: български и световен опит

Автор: Доц. Николай Данчев, гл.ас. Ирина Николова, доц. Валентина Петкова, гл. ас. Нико Бенбасат
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Милиони хора по света се лекуват годишно с едно или повече лекарства, отпускани без лекарско предписание (over the counter – ОТС). Пациентите ценят високо лечението с ОТС продукти, въпреки, че самолечението изисква високоспециализирано консултиране, за да се гарантира оптималното му интегриране в общата схема на терапия. ОТС пазарът показва трайна тенденция към разрастване в световен мащаб (AESGP, 2011). През 2008 г. се отбелязва по-голям ръст на глобалния ОТС пазар в сравнение с лекарствата, отпускани по лекарско предписание (Rx). През 2008 г. глобалният фармацевтичен пазар нараства с 4.8%, докато глобалният ОТС пазар нараства със 7.6%.

PDF-download

Роля на антихипертензивните медикаменти в мозъчно-съдовата протекция при пациенти с когнитивни нарушения и артериална хипертония

Автор: Д-р Теодора Янева-Сиракова,1 доц. Румяна Търновска-Къдрева,1 проф. Лъчезар Трайков,2 д-р Чавдар Еленков3
Болница: 1Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 2Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 3ДКБ, УМБАЛ „Александровска” ЕАД

През последните години се отбеляза значителен напредък в разбирането на връзките между сърдечно-съдовите заболявания (в частност артериалната хипертония) и когнитивните нарушения (КН), но все още има известни разногласия по отношение на характеристиките на съдовите когнитивни нарушения. Наличието на положителен ефект от контрола на артериалното налягане (АН) и при липса на клинично изявена мозъчно-съдова болест поставя въпроса за съществуването на неизвестни до момента връзки. Проучвания при пациенти с болест на Алцхаймер (БА) показаха, че съществуват сходни на тези при хипертоници поражения на мозъчната тъкан, а именно левкоарайоза и атрофия. Това припокриване от своя страна поставя нови въпроси пред изследователите, свързани с патогенезата, диагностиката и лечението на двете най-често срещани причини за деменция. Остава открит въпросът дали специфичната клинична изява на пораженията, предизвикани от двата най-често срещани типа КН (Алцхаймеров или съдова деменция) – съответно паметови и екзекутивни нарушения, е научно обоснована и съществува ли методика за ранното им разграничаване.

PDF-download

Роля на хронотерапията в профилактиката на когнитивните нарушения при пациенти с артериална хипертония

Автор: Д-р Теодора Янева-Сиракова,1 доц. Румяна Търновска-Къдрева,1 проф. Лъчезар Трайков2
Болница: 1Клиника по кардиология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 2Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Актуални проблеми в лечението на артериалната хипертония (АХ) са маскираната хипертония, хипертонията на бялата престилка, резистентната хипертония, промененият денонощен ритъм на артериалното налягане (АН) и ексцесивното ранно сутрешно покачване. Тези състояния са тясно свързани с нарушена денонощна регулация на АН, което от своя страна води до повишен сърдечно-съдов риск. Техният контрол е труден, т.к. е необходимо правилно самостоятелно измерване на АН от пациента, често амбулаторно мониториране на АН и стриктно придържане към предписаната терапия. Подобряването на денонощния контрол на АН според естествените индивидуални биоритми води до понижаване на общия сърдечно-съдов риск, риска от миокарден инфаркт или мозъчен инсулт и развитие на деменция.

PDF-download

Болест на Алцхаймер – възможности на съвременната фармакотерапия

Автор: Гл. ас. Ирина Николова, доц. Николай Данчев
Болница: Катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Невродегенеративните заболявания (от гръцки -, nеuro-, „невро” и латински dеgenerre, „намалява” или „влошава”) се характеризират с прогресивна загуба на специфични невронални клетки в централната нервна система. Промените обикновено започват месеци и дори години преди да се проявяат симптомите на заболяването. Тези заблоявания са разрушителна диагноза за пациентите и техните семейства. Невродегенеративните заболявания винаги са били едни от най-енигматичните и проблемни случаи в медицината. В дългогодишния процес на изучаването на невродегенеративните заболявания, днес за учените е ясно едно – в основата на тези заболявания лежат много фактори – генетични, ендогенни и екзогенни. Като рискови фактори за развитието на невродегенеративни заболявания могат да се отнесат автоимунни, фамилната обремененост, екологични, вирусни, възраст и други фактори, като например диетата и замърсяването на околната среда.

PDF-download

Съвременни проблеми в педиатричната дерматология (част II)

Автор: Доц. Любка Митева
Болница: Катедра по дерматология и венерология, Мeдицински университет, София

Видове от рода Mycobacterium предизвикват туберкулоза, атипични микобактериални инфекции и лепра. Причинителят на туберкулозата е облигатен патоген за човека, докато oстаналите са факултативни патогени. Tuberculosis cutis. Туберкулозата на кожата и лигавиците е хронично заболяване, най-често проява на вторична инокулация на Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis и Mycobacterium africanum – облигатни патогени за човека. Кожната туберкулоза е най-често ендогенна авто инфекция, развиваща се по хематогенен или лимфогенен път, по съседство или интраканикуларно. Макар и рядко, се среща и екзогенна инфекция. Когато бацилите попаднат върху кожата на „девствен” спрямо туберкулоза индивид, вьзниква примоинфекция, а при боледуващ от туберкулоза – суперинфекция. При примоинфекцията се развива първичен туберкулозен комплекс с язва и регионарен лимфаденит. В кожата се образува туберкул.

PDF-download

Инхалаторни глюкокортикоиди при лечение на бронхиална астма в детска възраст

Автор: Д-р Цветанка Маркова, д-р Катерина Симеонова
Болница: Катедра по Фармакология и токсикология, Медицински университет, София

Бронхиалната астма (БА) е често срещано хронично заболяване в детска възраст. Характеризира се с пристъпи на диспнея и затруднено дишане с удължено издишване, придружено от суха кашлица и малки количества гъсти, слузести храчки. Налице е хиперактивност на бронхите към различни стимули, играещи ролята на „пускови” фактори: специфични – алергени (полиени), антигени, хистамин, мускаринови агонисти, лекарства (аспирин, индометацин и други НСПВЛ), инфекции, физическо усилие, и неспецифични – физически и химически дразнители (студен въздух, прах, серен диоксид). Известно е, че бронхиалният тонус се контролира от вегетативната нервна система, като стимулирането на М-холинергичните рецептори в бронхите води до бронхоспазъм, а активирането на бета2-адренергичните рецептори предизвиква бронходилатация.

PDF-download

Твърде много резистентни микроорганизми, твърде малко нови лекарства

Автор: Д-р Павлина Гатева
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински университет, София; Катедра по фармакология и клинична фармакология, Софийски университет

Използваните в практиката антибактериални средства имат много и разнообразни механизми на действие. Някои от тях инхибират синтеза на клетъчната стена (пеницилини, цефалоспорини, гликопептиди), други потискат белтъчния синтез (макролиди, тетрациклини, аминогликозиди, оксазолидинони), повлияват цитоплазмения метаболизъм (сулфонамиди, trimethoprim), действат върху цитоплозмената мембрана (polymixin) или потискат ДНК-репликацията (флуорохинолони). Това разнообразие все още не означава, че сме се справили успешно с инфекциите, особено с т. нар. „bad bugs”1 – meythycillin-резистентни S. aureus (MRSA), Acinetobacter, продуциращите беталактамази с разширен спектър (extended-spectrum beta-lactamases ESBL) Е. coli и Klebsiella, P. aeruginosa, vancomycin-резистентни ентерококи (vancomycinresistant S. epidermidis – VRE), Aspergillus spp, Грам-отрицателни пръчици.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.